גרסת הדפסה
מושבים מספר: 016-2017

גמלאות ביטוח לאומי - עדכוני חקיקה

תוספת ותק בקצבת זקנה ושאירים
בהתאם לסעיפים 248,257 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 (להלן-החוק), שולמה תוספת של 2% לקצבת זקנה ושאירים, עבור כל שנת ביטוח שמעבר ל-10 שנות הביטוח הראשונות (מקסימום 50% תוספת).

בתיקון 187 לחוק הביטוח הלאומי ובהוראת שעה, נקבע כי תוספת הותק בשיעור 2%, תחושב באופן הבא:
1. מינואר 2017 עד דצמבר 2017 - לכל שנת ביטוח שלמעלה מתשע שנות הביטוח הראשונות.
2. מינואר 2018 עד דצמבר 2018 - לכל שנת ביטוח שלמעלה משמונה שנות הביטוח הראשונות.
3. מינואר 2019 עד דצמבר 2019 – לכל שנת ביטוח שלמעלה מארבע שנות הביטוח הראשונות.
4. החל מ-1 בינואר 2020, תשלום תוספת ותק החל משנת הביטוח הראשונה.

הערות
1. מי שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה לפני התיקון או במהלכו ובשל השינוי שחל בתוספת הוותק המשתלמת לו הפסיקה להשתלם לו גמלת הבטחת הכנסה באותה תקופה, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות לפי כל דין וכן להטבות הניתנות על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג למי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה.
2. מי שהשתלמה לו קצבת זקנה לנכה לפני התיקון או במהלכו ובשל השינוי שחל בתוספת הוותק המשתלמת לו, הפסיקה להשתלם לו קצבת זקנה לנכה באותה תקופה, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 13א(א1) לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן- 1989.

הארכת תקופת תשלום גמלת סיעוד למאושפז במוסד סיעודי
סעיף 227 (א) לחוק קובע כי מבוטח הנמצא במוסד סיעודי לא יהיה זכאי לגמלת סיעוד.

סעיף 227(ב) לחוק קובע חריג לאמור לעיל לפיו מבוטח שאושפז בבית חולים, יהיה זכאי לגמלת סיעוד לתקופה שאינה עולה על 14 ימים ממועד אשפוזו.

בתיקון 190 לחוק הביטוח הלאומי, שתחילתו מפברואר 2017, הוארכה תקופת האשפוז (שאינה שוללת זכאות לגמלת סיעוד), מ-14 יום ל-30 יום.

דחיית העלאת גיל הפרישה לנשים
בתיקון 188 לחוק, נדחתה העלאת גיל הפרישה לנשים מעבר לגיל 62 בשבעה חודשים לפחות עד לגיבוש החלטת ועדת הכספים בנושא. להלן טבלה המרכזת את גיל הפרישה לנשים לאחר התיקון:

תאריך הלידה גיל הפרישה
עד 6/1944 60
מ-7/1944 עד 8/1944 60 ו-4 חודשים
מ-9/1944 עד 4/1945 60 ו-8 חודשים
מ-5/1945 עד 12/1945 61
מ-1/1946 עד 8/1946 61 ו-4 חודשים
מ-9/1946 עד 4/1947 61 ו-8 חודשים
מ-5/1947 עד 7/1955 62
מ-8/1955 עד 3/1956 62 ו-4 חודשים
מ-4/1956 עד 11/1956 62 ו-8 חודשים
מ-12/1956 עד 7/1957 63
מ-8/1957 עד 3/1958 63 ו-4 חודשים
מ-4/1958 עד 11/1958 63 ו-8 חודשים
מ-12/1958 ואילך 64

מענק לידה עבור לידת בית
סעיף 42 לחוק, קבע כי מבוטחת שהזדקקה לאשפוז בקשר ללידה זכאית למענק לידה. סכום מענק הלידה נכון לשנת 2017 הוא:
1. בעד הילד הראשון במשפחה 1,751 ש"ח.
2. בעד הילד השני במשפחה 788 ש"ח.
3. בעד הילד השלישי ובעד כל ילד נוסף באותה משפחה 525 ש"ח.
4. ליולדת שילדה תאומים 8,757 ש"ח.
5. ליולדת שילדה שלישיה 13,136 ש"ח.

עד כה, יולדת שילדה בבית, לא היתה זכאית למענק. בתיקון 191 לחוק נקבע כי מבוטחת שילדה זכאית למענק לידה גם אם לא הזדקקה לאשפוז בקשר ללידה, ובלבד שמיילדת או רופא אישרו, בתצהיר שנתנה המיילדת או בתעודת רופא, לפי העניין, כי הם נכחו בלידה וכי היא התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות בעניין לידות בית כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות, לרבות ההוראה בדבר מסירת מידע ליולדת לגבי ביצוע בדיקות סקר יילודים לזיהוי מוקדם של מחלות.

מענק עבור לידת בית ישולם עבור לידות החל מ-1 ביוני 2017.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.