גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 012-2017

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017

שר החקלאות חתם על תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017)(הוראת שעה) התשע"ז - 2017.


להלן עיקרי התקנות:


1. הקצאת מים שפירים באזור המערכת הארצית

(א) לצרכנים באזור המערכת הארצית תוקצה בשנת 2017 כמות שלא תעלה על 455 מיליון מטרים מעוקבים ולא תפחת מ- 355 מיליון מטרים מעוקבים.
(ב) לכל צרכן באזור המערכת הארצית תוקצה, מתוך הכמות הכוללת שהוקצתה לאותה שנה לפי תקנת משנה (א), כמות המים השפירים שהוקצתה לו לפי רישיון ההפקה האחרון שהוצא לו לשנה שקדמה לשנת ההקצאה בתוספת או בהפחתה של הכמויות כמפורט בתקנות משנה (ג) ו- גד), ואולם אם הקצה מנהל הרשות הממשלתית לפי רישיון ההפקה האחרון כאמור כמות נמוכה מהכמות שהיה זכאי לה הצרכן לפי תקנות אלה, בשל אי-יכולת אספקה או מניעה הידרולוגית, ובעיית אי־ יכולת האספקה כאמור באה על פתרונה או המניעה כאמור הוסרה, תוקצה לצרכן חכמות שהיה זכאי לה בשנה שקדמה לשנת ההקצאה.
(ג) לצרכן שהעביר מים שפירים לצרכן אחר בשנה שקדמה לשנת ההקצאה לפי תקנה 11 לתקנות לשנת 2016 או לפי תקנה 12 לתקנות אלה, לפי העניין, תיווסף הכמות שהעביר כאמור.
(ד) לצרכן שקיבל מים שפירים מצרכן אחר בשנה שקדמה לשנת ההקצאה לפי תקנה 11 לתקנות לשנת 2016 או לפי תקנה 12 לתקנות אלה, לפי העניין, תופחת הכמות כאמור.
(ה) צרכן שבשנים 2014 ל- 2015 צרך בפועל-

(1) כמות הפוחתת מ- 30% מהקצאתו, תופחת הקצאתו ב 50% מהכמות שלא נוצלה;
(2) כמות הפוחתת מ־ 50% מהקצאתו אך גדולה מ- 30% מהקצאתו, תופחת הקצאתו ב 25% מהכמות שלא נוצלה.

2. הקצאת מים שפירים באזורים מנותקים ובאזור מעלה כנרת

(א) לכל צרכן באזור מנותק או באזור מעלה הכנרת תוקצה לשנת 2017 כמות חמים השפירים שהוקצתה לו לפי רישיון ההפקה האחרון שהוצא לו לשנה שקדמה לשנת ההקצאה, בתוספת או בהפחתה של הכמויות כמפורט בתקנות 2(ג)ו־(ד).
(ב) נותרה יתרה מהכמות באזור המנותק לאחר ההקצאות לפי תקנת משנה (א), תחולק היתרה באופן האמור בתקנות 4 ו-5, בשינויים המחויבים.
(ג) פחתה הכמות הכוללת שתיועד להקצאה לצרכנים באזור כאמור בתקנת משנה(א) לשנת 2017 לעומת הכמות הכוללת שהוקצתה להם בשנה הקודמת לשנת ההקצאה, תופחת הקצאתו של כל צרכן בשיעור זהה כדי שלא לחרוג מהכמות הכוללת כאמור ואולם אם הקצה מנהל הרשות הממשלתית לפי רישיון ההפקה האחרון כאמור כמות נמוכה מהכמות שהיה זכאי לח הצרכן לפי תקנות אלה, בשל אי־יכולת אספקה או מניעה הידרולוגית, ובעיית אי־ יכולת האספקה כאמור באה על פתרונה או המניעה כאמור הוסרה, תוקצה לצרכן הכמות שהיה זכאי לה בשנה שקדמה לשנת ההקצאה.

3. הקצאת מים שפירים באזור סובב כנרת

(א) לכל צרכן באזור סובב כנרת תוקצה לשנת 2017 כמות המים השפירים שהוקצתה לו לפי רישיון ההפקה האחרון שהוצא לו לשנה שקדמה לשנת ההקצאה, בהפחתה של הכמויות כמפורט בתקנות 2(ב)ו-(ד).
(ב) צרכן שבשנים 2014 ו־2015 צרך בפועל כמות הפוחתת מ־ 30% מהקצאתו, תופחת הקצאתו ב- 50% מהכמות שלא נוצלה.
(ג) צרכן שבשנים 2014 ו-2015 צרך בפועל כמות הפוחתת מ־ 50% מהקצאתו אך גדולה מ־ 30% מהקצאתו, תופחת הקצאתו ב- 25% מהכמות שלא נוצלה.
(ד) צרכן שלא מתקיים בו האמור בתקנות משנה(ב) ו־(ג), תופחת הקצאתו ב- 5%.
(ה) נותרה יתרה מהכמות באזור סובב כנרת לאחר ההקצאות לפי תקנת משנה(א), תחולק היתרה באופן האמור בתקנות 4 ו-5, בשינויים המחויבים.

4. בקשה להקצאת תוספת מים

יתרת הכמות הארצית תחולק בין הצרכנים באזור המערכת הארצית, בכפוף להגשת בקשה לתוספת הקצאה על גבי טופס בקשה הערוך לפי נוסח טופס 1 שבתוספת השנייה , עד תום 3 שבועות ממועד פרסומן של תקנות אלה (ההדגשה שלנו – ב.מ) למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית, ובלבד שהתוספת שתינתן לצרכן לא תעלה על הכמות שביקש.

הקצאת תוספת מים שפירים מיתרת הכמות הארצית תיעשה באופן הזה:
(1) לצרכן שהוא יישוב חקלאי מתוכנן תינתן תוספת להקצאה שתיגזר מההפרש שבין הקצאת המים השפירים שלו לשנת ההקצאה לבין תקרת הקצאת המים השפירים שלו ובחלקו היחסי לעומת הפרש כאמור של צרכנים אחרים;

5. הקצאת מים אחרים

(א) לכל צרכן תוקצה בשנת 2017 כמות המים האחרים שהוקצתה לו לפי רישיון ההפקה האחרון שהוצא לו לשנה שקדמה לשנת ההקצאה, בתוספת או בהפחתה של הכמויות כמפורט בתקנות משנה(ב) ו־(ג).
........
(ד) פחת היצע המים האחרים במפעל השבה או במפעל לאספקת מים מליחים מהכמות שיש להקצות לצרכניהם לפי תקנות משנה (א) עד (ג), תופחת הקצאתו של כל צרכן של המפעל בשיעור זהה.

6. בקשה לתיקון הקצאה

(א) סבר צרכן כי נפלה טעות בהקצאתו, רשאי להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית בקשה לתיקון ההקצאה, עד יום 31 במאי ( הדגשה שלנו ב.מ ) של השנה שבעדה ניתנה ההקצאה, על גבי טופס הבקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת השלישית.

7. אמות מידה לחלוקת מים במושב עובדים או בכפר שיתופי

(א) ״אגודה חקלאית״, ״כפר שיתופי״ ו״מושב עובדים״ ־ כמשמעותם בתקנה 2 לתקנות האגודות השיתופיות(סוגי אגודות), התשנ"ו - 1995 ;
״אגודה שיתופית חקלאית״ - אגודה חקלאית שהרשם סיווג אותה כמושב עובדים או ככפר שיתופי;
״הקצאת המים השנתית״ - כמות המים שהוקצתה לאגודה שיתופית חקלאית לפי תקנות אלה;
״חבר אגודה חקלאית״ - חבר אגודה שיתופית חקלאית שהוא בעל משק או בן ממשיך כהגדרתם בתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל״ג – 1973.
״חקלאי פעיל״ ־ כל אחד מאלה:
(1) חבר אגודה חקלאית העוסק בחקלאות, או מי שהוכח להנחת דעת האגודה השיתופית כי הוא מבקש לעסוק בעצמו בחקלאות בשנת ההקצאה;
(2) מי שנחלתו משויכת לאגודה שיתופית חקלאית, העוסק בחקלאות, או המבקש לעסוק בחקלאות בשנת ההקצאה;
(3) שותפות של מספר חברי אגודה שיתופית חקלאית, העוסקת בעיבוד חקלאי של הנחלות שברשותם או של נחלות נוספות באגודה;
״עיבוד משותף״ - כל אחד מאלה:
(1) מיזם משותף של אגודה שיתופית חקלאית עם חלק מחבריה, לצורך עיבוד חקלאי של שטחי האגודה, כולם או חלקם;
(2) מיזם משותף של שתי אגודות שיתופיות חקלאיות או יותר או של אגודה שיתופית חקלאית ושל גוף אחר, לצורך פעילות חקלאית בשטחי האגודה השיתופית חקלאית, ובלבד שהותר לפי סעיף 2 לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים),
(ב) אגודה שיתופית חקלאית רשאית לספק מים מתוך הקצאת חמים השנתית, לחקלאים פעילים, לעיבוד חקלאי של שטחי האגודה על ידי האגודה או לעיבוד משותף של שטחי האגודה בלבד;
(ג) אגודה שיתופית חקלאית לא תדרוש מחקלאי פעיל תשלום בעד מים מתוך הקצאת המים השנתית, מעבר לדמי המים המשולמים בעד הצריכה.
(ד) מי שקיבל מים מתוך הקצאת המים השנתית לא יעבירם לאחר, אלא לפי הוראות תקנות אלה, ולא יגבה תשלום או יקבל תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד העברת מים כאמור.
(ה) אגודה שיתופית חקלאית תספק כמות מים מתוך הקצאת המים השנתית כאמור בתקנת משנה (ב), בהתאם לשיעור השטח המעובד של החקלאי הפעיל או של המיזם החקלאי המשותף, לפי העניין, מתוך השטח המעובד הכולל שברשותה, אלא אם התבקשה כמות קטנה יותר.
(ו) נותרה יתרה בלתי מנוצלת מתוך הקצאת המים השנתית של אגודה שיתופית חקלאית - תחולק באופן שווה בין המבקשים בכפוף לאמור בתקנת משנה(ב).

 

התייחסותנו להפקעת סמכויות מהאסיפה הכללית

שר החקלאות אשר חתם על התקנות בעניין קביעת מדיניות חלוקת המים הפנימית במושב, מסתמך על סעיף 37 ג' לחוק המים, אנו בספק אם הסתמכות זו מאפשרת לו הפקעת סמכויות מהאסיפה הכללית של אגודת המושב.

נציין כי בשנת 2011 פרסם רשם האגודות הנחיות/נוהלים לחלוקת מים פנימית באגודה, בכללים נרשם-"החלטתי זו תחייב את האגודות השיתופיות המוזכרות לעיל, אלא אם, לפחות חמישית מחברי האגודה ביקשו לכנס אסיפה כללית לצורך קבלת החלטה על חלוקה פנימית אחרת. החלטת האסיפה תחייב אלא אם יש בה קיפוח".

ראו חוזרינו מס' 3/2012 "עקרונות לחלוקת מכסת המים לעיבוד חקלאי במושב ובכפר השיתופי".
וחוזרינו מס' 128/2010 "חלוקת מים במושבים עובדים או כפר שיתופי".

סוגיה דומה נדונה בזמנו בהרחבה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ה"פ 5742-08-10 בפני כבוד השופט אריאל ואגו, השופט נמנע מלפסול את החלטת האסיפה הכללית לעניין חלוקת מכסות המים שלא בהתאם להנחיות רשם האגודות השיתופיות .

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר צ'סנר יעקב במשרדנו בת"א.