גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 119-2016

תכנוני מס חייבי דיווח לרשות המסים

להלן הודעה לעיתונות שפירסמה רשות המסים ב- 26.12.2016 בעניין "רשימת העמדות החייבות בדיווח":

"מנהל רשות המסים משה אשר ציין כי בצד המאבק שמנהלת רשות המסים בתופעת ההון השחור היא גם פועלת באופן מתמיד להתמודדות עם תכנוני מס לא לגיטימיים ופרשנויות קיצוניות לדיני המס. החלת חובת דיווח על העמדות, כפי שהוגדרו בחוק, תתרום להתמודדות טובה יותר של רשות המסים עם תכנוני המס הקשים והפרשנויות הקיצוניות, המקטינים באופן לא ראוי את תשלומי המס של הנוקטים בהם ותגביר את השוויוניות בנטל המס.

הדיווח הנדרש בחוק הוא בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה, העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים, עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, אשר יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים (מע"מ, מכס) יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.

בין יתר העמדות שפורסמו בתחום פקודת מס הכנסה: זקיפת שווי שימוש ברכב תבוצע על פי החישוב הקבוע בתקנות ולא תתאפשר זקיפה בסכום שונה מהאמור בהן; ייחוס ההוצאות במפעל מאושר/מוטב/מועדף יעשה הן להכנסה החייבת במס מלא או מופחת והן להכנסה הפטורה מכוח חוק עידוד; על משלם תושב ישראל לתושב חוץ באמצעות סניף מחוץ לישראל ו/או חשבון בנק מחוץ לישראל חלות כל הוראות הפקודה ותקנותיה לעניין חובת ניכוי מס במקור, במקרים בהם נעשה בחו"ל קיזוז הפסד לאחור בשנת המס בה זכאי הנישום להחזר, יש להגיש בישראל דו"ח מתקן בגין השנה בה נדרש זיכוי בגין המס בטרם ההחזר.

ברשימת העמדות בתחום חוק מע"מ מופיעים, בין היתר, התנאים בהם חברת החזקות זכאית לנכות מס תשומות; התייחסות ליבוא שירותים מחו"ל לפיה שירות ייחשב כמיובא לישראל אם הוא נצרך בפועל בישראל, נועד לצריכה בישראל, או אם הוא ניתן בקשר לנכס המצוי בישראל; אי תחולת הפטור ממע"מ במכירה של נכס כאשר בפועל נוכה מס תשומות בשל רכישה או ייבוא של נכס; איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים ע"י חברה והשכרתה למגורים לרבות לאורגן בחברה הרוכשת.

ברשימת העמדות מתחום פקודת המכס ניתן לציין את העמדה לפיה הוצאות פרסום שהוצאו על ידי הקונה, והמוכר שיפה את הקונה בגין הוצאות אלה או חלקם, אם בדרך של מתן הנחה על הטובין המיובאים ואם בכל דרך אחרת, לא יופחתו מערך העסקה של הטובין המיובאים.

לכניסה לרשימת העמדות החייבות בדיווח לחץ כאן. "

 

"עמדות חייבות בדיווח - שנת מס 2016"

" בהתאם להוראות סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") ובהתאם להוראות סעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975( להלן: "החוק") ובהתאם להוראות סעיפים 231ד ו-231ה לפקודת המכס (להלן: "פקודת המכס") שעניינם "נקיטת עמדה חייבת בדיווח", מתפרסמות העמדות החייבות בדיווח מטעם רשות המסים לשנת המס 2016.

יובהר, כי במסמך המהווה רשימת העמדות לכל מונח תהא המשמעות הקבועה לו בפקודה ו/או בחוק ו/או בפקודת המכס ו/או בתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו - 1976 ( להלן: "התקנות") ו/או בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959( להלן: "חוק עידוד") ו/או בחוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק עידוד תעשייה").

יוער כי לעניין שיעור המס לחישוב יתרון המס יש להתחשב גם בהוראות סעיף 121ב לפקודה ("מס יסף") במקרים הרלוונטיים.

יובהר, כי יתרון המס הנובע מעמדה מסויימת ייבחן על כלל הפעולות שבוצעו הנוגעות לעמדה שפורסמה במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום, וזאת גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו/או אירועים שונים. כמו כן, יתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של יצירת הפסד שיקוזז בשנים הבאות ואז היתרון יחושב בהתאם למגן המס של הנישום ככל והוא לא קוזז בשנת המס.

למען הסר ספק יצוין, כי על פי הוראת סעיף 67ד לחוק על עוסק הנוקט עמדה החייבת בדיווח לדווח על כך אף אם לא כלל בדוח התקופתי את הפעולה החייבת בדיווח כאמור.

כמו כן יובהר, כי יש לדווח על עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת המס של השנה החולפת ואשר יתרון המס הנובע ממנו הינו כאמור בסעיף 67ד לחוק אף אם העסקה החלה לפני שנת המס החולפת והכול תוך 60 יום מתום שנת המס החולפת."