גרסת הדפסה
מושבים מספר: 106-2016

הגדלת הקצאת מים לחקלאות בשנת 2016

צריכה מוגברת של מים להשקיית הגידולים בעקבות הסתיו השחון, גורמת לחקלאים לחרוג מהקצאות המים השנתיות שלהם.

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (השימוש במים באיזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ז - 2016, כללים אלו, המציעים לאפשר למנהל רשות המים להתיר לספק מים, לספק כמויות מים נוספות באזורים מסויימים.

" 2. ראה מנהל הרשות הממשלתית כי מצב מאגרי המים במערכת הארצית והיקף הצריכה הכוללת של מים שפירים לחקלאות מאפשרים זאת, רשאי הוא להתיר לספק להפיק או לספק כדין, בתקופה שעד יום ג' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016), מים שפירים למטרת חקלאות בכמות של עד 30% מעל כמויות המים השפירים הנקובות למטרה זו ברישיונו לכל מקור מים אם התקיים לגביו התנאי המתאים, לפי העניין:
(1) קבועים לגבי המים שהוא מספק תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית.
(2) קבועים לגבי המים שהוא מפיק היטלי הפקה נפרדים לכמות שמעל לכמות המוקצית.

3. מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר לספק באזור מעלה הכנרת להפיק או לספק כדין, בתקופה שעד יום ג' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016), מים שפירים למטרת חקלאות בכמות של עד 20% מעל כמויות המים השפירים בנקובות למטרה זו ברישיונו לכל מקור מים אם נכח שלא יגרם נזק למקור המים האמור בעקבות החלטתו ואם התקיים לגבי הספק התנאי המתאים, לפי העניין:
(1) קבועים לגבי המים שהוא מספק תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית.
(2) קבועים לגבי המים שהוא מפיק היטלי הפקה נפרדים לכמות שמעל לכמות המוקצית.

4. (א) החלטות מנהל הרשות לפי סעיפים 2 ו- 3 וההנמקות להן יימסרו לספק בתוך 7 ימים ממועד קבלתן ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית שכתובתו WWW.WATER.GOV.IL.
(ב) יראו את החלטתו של מנהל הרשות הממשלתית לעניין סעיפים 2 ו- 3 כהחלטה בעניין בקשה לשינוי רישיון ויחולו לגביה הוראות סעיף 31 לחוק.

5. אספקת מים לפי היתר לאספקת כמות נחרגת שניתן לפי סעיפים 2 או 3תהיה בהתאם ליכולת ההנדסית לאספקת המים בתשתיותיו של הספק. "

 

המשמעות המעשית הינה כי באזור המערכת הארצית ניתן יהיה לחרוג עד 30% מההקצאה אך ורק ממי מקורות, ובאזור מעלה כנרת ניתן יהיה לחרוג עד 20% מההקצאה.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.