גרסת הדפסה
מושבים מספר: 099-2016

היוון גמלת נכות מעבודה

תשלום חודשי של קצבת נכות מעבודה, נועד להבטיח לנפגע בעבודה בטחון כלכלי לכל חייו, לאפשר לו לשמור על רמת הכנסה דומה לזו שהייתה ערב הפגיעה ומענה לצרכים ולהוצאות שנוצרו עקב הנכות.

בסעיף 113 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), נקבע כי נכה עבודה שדרגת נכותו אינה פחותה מ- 20%, ולדעת המוסד יש לו הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו או סיכוי מבוסס להכנסה כאמור, רשאי המוסד, בהסכמת נכה העבודה, לשלם לו מענק במקום קצבה; המענק יהיה בסכום המתקבל מהיוון קצבת הנכות, בהתאם להוראות שהשר קבע (תקנות הביטוח הלאומי (היוון), התשל"ח-1978).

 

תנאי הזכאות למענק במקום קצבה (היוון)

1. דרגת הנכות כפי שנקבעה בוועדה הרפואית אינה פחותה מ-20%.
2. דרגת הנכות בגינה מקבל התובע קצבה חודשית הינה צמיתה .
3. אין למוסד לביטוח לאומי כוונה לבדוק מחדש של דרגת הנכות שנקבעה.
4. התובע הציג את מטרת התביעה (מטרה שיקומית).
5. לתובע הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו.
6. בהיוון לשיקום כלכלי - לתובע סיכוי מבוסס להכנסה קבועה שתספיק לפרנסתו.
7. נלקחו בחשבון סיכונים עתידיים העלולים להותיר את התובע ללא מקור קיום מספק.

 

כללים לאישור היוון במקרים של תביעה להיוון עד גיל פרישה

ישנן שתי אפשרויות בלבד לביצוע היוון:
1. היוון חד פעמי של 25% מהקצבה עד גיל פרישה (לחלופין, ניתן להוון עד 25% במספר פעמים).
2. היוון תקופתי חלקי/מלא של הקצבה לתקופה של עד 5 שנים (ניתן להגיש תביעה חדשה בתום התקופה).

מי שעונה לתנאי של "הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו" (הכנסה שלא תפחת מקצבת הבטחת הכנסה לפי הרכב המשפחה, ולנכים קשים (75% נכות ומעלה) הכנסה מינימאלית לפי לוח ט לחוק), יכול לבצע גם היוון חד פעמי של 25% מגובה הקצבה וגם היוון תקופתי.

בתביעה להיוון לשיקום כלכלי בלבד, המוסד לביטוח לאומי רשאי לאשר היוון תקופתי ל-5 שנים של מלוא הקצבה גם אם התובע אינו עונה לתנאי של הכנסה קבועה ומספקת, וזאת על מנת לאפשר לו ליצור מקור הכנסה עתידי. אישור זה יינתן רק במידה וישנה המלצה של הכלכלן שבחן את התוכנית המוצעת, ולתובע יש רשת בטחון כלכלית, זאת במידה והשיקום הכלכלי לא יצלח והוא יוותר ללא קצבה למשך 5 שנים וללא מקורות מחייה אחרים. נכים בעלי אחוז נכות 75% ומעלה שאין להם הכנסה אישית מעבר לקצבת הנכות, יוכלו לבצע היוון תקופתי חלקי.

תביעה להיוון של תובע שקצבתו נמוכה - במקרים בהם התובע עונה על כל התנאים למתן היוון וקצבת הנכות שלו נמוכה (עד 10% מהשכר הממוצע במשק), ואינה מהווה מקור הכנסה משמעותי בהתייחס לשאר הכנסותיו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לאשר היוון של מלוא הקצבה עד גיל פרישה.

 

כללים לאישור היוון במקרים של תביעה להיוון מעבר לגיל פרישה – היוון "לאורך חיים"

מקבל קצבת נכות מעבודה שנמצא זכאי גם לקצבת זקנה נדרש לבחור (בחירה חד פעמית) באחת מהגמלאות. להלן פירוט המצבים האפשריים לבחירה בין הגמלאות:

 

קצבת הנכות מעבודה נמוכה מקצבת הזקנה

במצב זה עומדות בפני התובע שתי אפשרויות:
א. לקבל מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות כנפגע עבודה (התנתקות מענף נפגעי עבודה ומעבר לענף זקנה).
ב. להמשיך לקבל קצבת נכות מעבודה עם השלמה לזקנה.

 

קצבת הנכות מעבודה גבוהה (בד"כ עד 20%) מקצבת הזקנה אך סכום ההיוון שלה נמוך -36 קצבאות

ישנן 2 נוסחאות לחישוב האקטוארי מעבר לגיל פרישה:
א. חישוב 36 קצבאות נכות מעבודה.
ב. חישוב היוון לפי טבלאות תוחלת חיים.

במידה ומחישוב האקטואר עולה שסכום ההיוון של 36 קצבאות גבוה מסכום ההיוון שחושב לאורך חיים, עומדת בפני התובע האפשרות לבצע היוון באגף השיקום של 36 קצבאות ובכך גם מאושרת בחירתו בקצבת זקנה.

 

קצבת הנכות מעבודה גבוהה מקצבת הזקנה

תובע שקצבת נכותו גבוהה מגובה קצבת הזקנה הצפויה יכול לבקש היוון של עד 25% מגובה קצבת הנכות ו/או היוון תקופתי חלקי בלבד לתקופה של עד 5 שנים בתנאים הבאים:

א. סכום קצבת הנכות שתיוותר לאחר ההיוון לא תפחת מגובה קצבת הזקנה הצפויה; לנכים קשים (75% נכות ומעלה) סכום קצבת הנכות שתיוותר לאחר ההיוון לא תפחת מגובה ההכנסה הקבועה בלוח ט לחוק בהתאם להרכב המשפחה.
ב. ההפחתה בהכנסות בעקבות ההיוון לא תצור זכאות לגמלת סיעוד שלא היה זכאי לה לפני ביצוע ההיוון.

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.