גרסת הדפסה
מושבים מספר: 093-2016

עדכון תעריפי מים לשנת 2017

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את טיוטת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון) – 2016 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון) –2016

להלן עיקרי השינויים המתוכנים לשנת 2017:

 

1. תעריפי מים למגזר הביתי

התעריפים לשנה הקרובה לצרכן הקצה יהיו ללא שינוי למעט הוספת תת קטגוריה לצרכן גדול
"בעד כל כמות שמעבר ל- 250,000 מ"ק לשנה שסופקה דרך מד מים בודד – בהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק".

עד היום צרכן גדול , (כל מי שצורך דרך מד מים אחד מעל 15,000 מ"ק בשנה) זכאי להנחה של 0.6 ש"ח למ"ק החל מהמ"ק ה- 15,001, בעקבות השינוי, לצרכנים הגדולים הצורכים מעל 250,000 לשנה, תגדל ההנחה ל 0.85 ש"ח למ"ק.

 

2. תעריפי מים אחרים

יעודכנו בהתאם לסל המדדים ומדד המחירים לצרכן לפי העניין בהתאם למדד בפועל סמוך לפרסום ברשומות.

 

3. ריבית פיגורים

לאחר פניות רבות של מפיקים וצרכנים בין היתר משרדנו, החליטה מועצת רשות המים להוריד את ריבית הפיגורים "שוק אפור" שהיתה קבועה ריבית חשב כללי פיגורים נכון להיום 8.1% בחשבון שנתי, לריבית 4% בתוספת הצמדה למדד.

"תשלום לפי סעיף 112 לחוק, שעל רשות מקומית או צרכן אחר לשלם למקורות שלא שולם במועד שבו היה עליהם לשלמו (להלן- מועד החיוב), ישולם בתוספת ריבית צמודה בשיעור 4% לשנה."

במקביל יתוקנו כללי הספקים המקומיים וכללי התאגידים בהתאמה כך שריבית הפיגורים של צרכני הספקים תעמוד על 4% צמודה למדד המחירים לצרכן.

 

4. תעריפי רכישה ממקורות (לפני מע"מ)
לפני עדכון מדדים בפועל                                    ש"ח למ"ק

כמות מוכרת                                                      1.793
מעבר לכמות מוכרת                                           5.576
תעריף לגינון ציבורי בהקצאת                               4.124
תעריף חקלאות א'                                              2.564
קולחים להשקייה בלתי מוגבלת                             1.165

                       

5. מרווח החלוקה לספקי מים במרחב הכפרי

בשלב זה ללא שינוי

 

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.