גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 095-2016

כמות מוכרת למים ביתיים לשנת 2017

רשות המים פרסמה באתר הרשות את טופס הדיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות דרך קבע נכון ליום 1 אוקטובר 2016.

השנה, בשונה משנים קודמות, הדיווח מבוצע באופן מקוון.

 

רצ"ב הנחיות כלליות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">וקישור לטופס הדיווח:

"כללי תעריפי המים והביוב, קובעים כי לכל נפש מגיעה כמות מים בגובה של 3.5 מ"ק לחודש (ולא פחות מ- 7 מ"ק לחודש ליחידה המשמשת למגורים) בתעריף מים נמוך. זכות זו כפופה לעדכון מספר הנפשות אצל ספק המים. ספק המים זכאי לרכוש מספק או להפיק מקידוחיו כמות מים בתעריף נמוך בהתאם.

 

בהתאם לכללים, קביעת הכמות המוכרת לספקים לשנת 2017, תתבסס על מספר הנפשות, כפי שעולה מהצהרות הצרכנים.

 

הכמות המוכרת לספק, נקבעת גם בהתייחס למועד הדיווח (המועד להגשת הדיווח נקבע לנובמבר 2016). לספקים שלא יגישו את המידע המבוקש במועד, תופחת הכמות המוכרת בהתאם לכללים.

 

על מנת שנוכל לקבוע לכם את הכמות המוכרת לשנת 2017עליכם למלא הטופס המקוון לא יאוחר מה-30 בנובמבר 2016.

 

במקביל למילוי הטופס והעברתו לרשות המים, יש לשמור עותק קשיח מודפס של הטופס והאסמכתאות ששימשו למילוי הנתונים לצורכי בקרה.

 

לתשומת לבכם, בהתאם לכללי המים, במידה ושוכנע מנהל רשות המים כי סך הנפשות, להן הספק מספק מים, או כמות המים אשר הספק מכר לצרכניו בתעריף הנמוך, נמוכים מהעולה מדיווח זה, עומדת לו הזכות לקבוע את הכמות המוכרת שלא בהתאם לעיל."

 

מודגש, טופס הדיווח מתייחס לכלל הספקים , הישובים המתוכננים (קיבוצים, מושבים וכפרים שיתופיים) אינם מחוייבים למלא את נתוני המכירה לפי חודשים.

 

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.