גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 086-2016

צמצום ההטבות בהענקת בעלות במגרשי מגורים

ביום 30.8.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 641 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 5.9.2016.

צמצום ההטבה העיקרי הוא בהחזרת סעיף 3.2 לנוסח החלטת "הרפורמה" טרם תיקונה בהחלטה מס' 1370 מיום 21.7.2014.

הסעיף שהוחזר מספרו 3.2.3 ולהלן הוראותיו:

                        "3.2.3. חוכר שטרם שילם דמי חכירה מהוונים עבור זכויותיו במוחכרבהתאם
                         להחלטות המועצה התקפות, יידרש לשלם,  בנוסף  לכל  תשלום  אשר נדרש
                         לשלם כתנאי להקניית הבעלות, דמי חכירה מהוונים בהתאם לכללים הקבועים
                         בהחלטות המועצה"

כמו כן בוטלו מרבית ההטבות ביחס לעסקאות בינוי בפועל ועסקאות ביישובי עולים.

צמצום נוסף בהטבות נובע מדרישת תשלום נוספת להקניית הבעלות ביחס למגרשים של 1000 - 540 מ"ר בשיעור 31% מהפרש שווי הזכויות בעת ההקצאה ואלו שנוספו אליהם ומומשו לבין שווי בעלות לפי שומה.

 

להלן טבלה המציגה את התשלומים הנדרשים בהעברת בעלות על מגרשי מגורים.

בנוסף לתשלומים הנדרשים להשלמת דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא של זכויות מעת ההקצאה שטרם שולמו למעט במגרשים עד 280 מ"ר.

 

 

גודל מגרש

 

סוג מגרש

 

תשלום עבור הקניית בעלות

 

עד 281 מ"ר

 

חוזה חכירה מהוון בבניית צמודת קרקע

 

ללא תשלום

עד 3 דונם

נכס מקרקעין שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוון צמודת קרקע באזורי עדיפות לאומית  וקו עימות

 

ללא תשלום

 

281-540 מ"ר

 

חוזה חכירה מהוון  בניה צמודת קרקע

 

3%, 3.5%, 4% ו-4.5% לפי השנים

 

540-16,000 מ"ר

 

חוזה חכירה מהוון, בניה צמודת קרקע

 

31% מן הפער בין שווי זכויות החכירה בעת ההקצאה בתוספת זכויות ששולמו בגינן דמי היתר, לבין שווי הבעלות לפי שומה. (תשלום מינימלי של  9%,10%,11%,12% לפי השנים).

 

תמריץ לקניית יח"ד-

תינתן הנחה בשיעור של 10% מהתמורה או 70,000 ש"ח כולל מע"מ לכל יחידת דיור נוספת שתיבנה במקרקעין תוך שנתיים. בכל מקרה שיעור ההנחה המצטבר לא ייעלה על 75% מהתמורה.

 

 

 

להלן דברי ההסבר להצעת ההחלטה שהוצגו לפני חברי מועצת מקרקעי ישראל

"
1. ביום 22.6.2014 התקבלה במועצה החלטה מספר 1370 שעניינה הרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל. החלטה זו אושרה על ידי שר האוצר ביום 28.7.2014 (להלן: "החלטה 1370" ו/או "ההחלטה") ורשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") החלה לפעול למימושה.

2. כנגד ההחלטה הוגשה עתירה לבית המשפט העליון (בג"ץ 6292/14 האגודה לצדק חלוקתי נ' מועצת מקרקעי ישראל ואח') במסגרתה נטען כי יש לבטל את ההחלטה כולה, בשל פגיעתה בעקרונות כלליים של צדק חלוקתי והיותה בלתי סבירה. במיוחד מלינים העותרים, כנגד הטבות שניתנו, לגרסתם, לאוכלוסיית ה"בינוי בפועל" ו"ישובי עולים".

3. הרשות הונחתה על ידי משרד המשפטים, להקפיא את המשך יישום ההחלטה ככל שהיא נוגעת ליישובי העולים וזאת לאור טענת העותרים בדבר ניגוד עניינים לכאורה בהליכי קבלת ההחלטה וכן בכל הקשור לעסקאות לפי בניה בפועל, וזאת עד להשלמת תוצאות הבדיקות הכלכליות בנוגע לשווי ההטבות במגזר זה. הודעה ברוח זו, נמסרה לבית המשפט העליון.

4. ביום 27.1.2015 התקבלה החלטת הנהלה מספר 3682 אשר הקפיאה את יישום החלטה 1370 בכל הקשור לביצוע עסקאות ב"ישובי עולים" ועסקאות לפי בניה בפועל.

5. ביום 4.11.2015 התקיים דיון בעתירה ובית המשפט העליון קבע בהחלטתו כי יבחן את ההחלטה לאחר הדיון במועצה.


6. נערכה חוות דעת כלכלית שמטרתה להציג אומדנים של אובדן ההכנסה הכולל ושווי ההטבה לחוכרים (אוכלוסיית "בינוי בפועל" במגזר הכפרי) ולחוכר פרטי (במצבי קיצון) בהשוואה בין ההחלטות בנושאי הקניית בעלות אל מול תוספת בנייה (החלטה מספר 1370 מול החלטה מספר 1369, והחלטה מספר 1299 מול החלטה מספר 1318).

7. התווספה התייחסות לעסקאות שבוצעו לפי בניה בפועל בחוזים שנערכו למטרות תעסוקה.

8. כמו כן, מוצע לתקן בהחלטה את ההתייחסות בקשר להעברת בעלות בטרם מומשה מטרת ההקצאה או במקרקעין שאינם בנויים נכון ליום הגשת הבקשה.
הדבר עולה בקנה אחד עם הרצון לתמרץ בניה על הקרקע ולמנוע אגירת קרקעות, וכן עם הערת בית המשפט העליון בעניין זה (כבוד השופט מלצר).

9. תוקנה ההגדרה ליישובים הנכללים באזורי עדיפות לאומית כך שתעלה בקנה אחד עם החלטות המועצה ועל מנת למנוע היקש מחוקים והחלטות ממשלה בעניינים אחרים.

10. בהמשך לדיון במועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016, מוצע :
10.1 לבטל את ההטבה ביחס לעסקאות בינוי בפועל ויישובי עולים.
10.2 לצמצם את ההטבה שניתנה למגרשי מגורים שגודלם מעל 540 מ"ר ועד 1,000 מ"ר.
10.3 לבטל את הפטור מתשלום דמי הקניית הבעלות בתעסוקה.
10.4 לצמצם את הקניית הבעלות בתעסוקה במגרשים עד לשטח של 1,000 מ"ר בלבד.

11. במגרשים מגורים שגודלם מעל 540 מ"ר ועד 16,000 מ"ר ניתן תמריץ לחוכר שיוסיף יחידות דיור במגרשים תוך שנתיים. הדבר עולה בקנה אחד עם הרצון לתמרץ בניה על הקרקע ולמנוע אגירת קרקעות, וכן עם הערת בית המשפט העליון בעניין זה. "

 

שווי ההטבות הכלכליות שנותרו בהצעת ההחלטה

לדעתנו, ההצעה החדשה עדיין מעניקה הטבות כלכליות במיליארדי ש"ח רבים בהענקת בעלות במגרשי המגורים בסוגי הנכסים שלהלן:

1. במגרשים עד 280 מ"ר – הפסד דמי חכירה מהוונים על זכויות מעת ההקצאה שטרם מומשו והפסד דמי היתר מהוונים על זכויות שנוספו וטרם מומשו ועל זכויות עתידיות.

2. בניה צמודת קרקע במגרשים עד 3 דונם באיזורי עדיפות – הפסד מלא ודמי היתר מהוונים הן על זכויות שטרם מומשו והן על זכויות עתידיות.

3. כל המגרשים בבניה צמודת קרקע במגרשים ששטחם (מ"ר) 540 – 281 – הפסד מלא דמי היתר המהוונים על תוספת זכויות שנוספו ממועד ההקצאה וטרם מומשו ועל זכויות עתידיות.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.