גרסת הדפסה
מושבים מספר: 077-2016

דו"ח אגף חוזים לדורות ברשות מקרקעי ישראל

ביום 1.8.2016 פורסם דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2015 , בו מובא פרוט על פעילות אגף חוזים לדורות כדלקמן:

אגף חוזים לדורות בהתיישבות הוקם מיד עם המעבר של רמ״י ממינהל לרשות. יעדי האגף הם, בין היתר, חתימה על חוזים לדורות עם חברים במושבים ובקיבוצים באמצעות מימוש וביצוע ההסדר הקבוע בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס׳ 1399 (למושבי עובדים ולכפרים שיתופיים ו-1411 לקיבוצים ולמושבים שיתופיים (ההחלטות הקודמות: 1366,1355,1155,979). בקיבוץ ובמושב שיתופי, בנוסף למסלולי השיוך כפי שנקבעו בהחלטות מועצה מס׳ 692, 751 ו-1411, מאפשרת החלטת מועצה מס׳ 1447 רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי והענקת זכויות חכירת משנה לחבריהם.

מטרות האגף

 חתימה על חוזי חכירה לדורות עם בעלי הזכויות בנחלה ועם אגודת המושב או הכפר השיתופי לפי החלטת מועצה מס׳ 823 ובהתאם לעקרונות שנקבעו בהחלטת מועצה מס׳ 1311.
 עיגון זכויות החקלאים בחלקת המגורים במושבים ובכפרים שיתופיים לבעלי זכויות בנחלה שיצטרפו להסדר הקבוע בהחלטת מועצה מס׳ 1399 באמצעות חתימה על חוזה חכירה לחלקה א׳ של הנחלה + נספח המעגן את הזכויות שנרכשו בהתאם לאפשרויות המפורטות בהחלטה זו וחתימה על חוזה חכירה עם האגודה לגבי יתרת המשבצת.
 עיגון זכויות חברי הקיבוץ הזכאים במגרשי המגורים (שיוך) לקיבוצים ולמושבים שיתופיים שיבחרו לבצע שיוך לחבריהם, על פי החלטת מועצה מס׳ 1411 באמצעות חתימה על חוזי חכירה לדורות פרטניים מול חברי הקיבוץ וחברי המושב השיתופי וחתימה על חוזה חכירה עם האגודה לגבי חלקת המגורים ולגבי יתרת המשבצת.
 עיגון זכויות חברי הקיבוץ הזכאים במגרשי המגורים לקיבוצים שיבחרו לבצע במסלול רכישת הזכויות למגורים על פי החלטת מועצה מס׳ 1447 באמצעות חתימה על חוזה חכירה לדורות עם אגודת הקיבוץ, והוא יבצע חכירת משנה לחברי הקיבוץ.
 חתימה על חוזי חכירה לדורות עם קיבוצים שיתופיים לגבי כל שטח המשבצת ללא ביצוע שיוך דירות לפי החלטת מועצה מס׳ 361.

עקרונות מנחים ומדיניות

 האגף הינו אגף מטה וביצוע כאחד. בעתיד יוקמו צוותים ייעודיים שיוצבו במרחבים העסקיים.
 יישום החלטות מועצה מס׳ 692, 751 ו-1411 על 314 קיבוצים ומושבים שיתופיים.
 יישום החלטת מועצה מס׳ 1447 לקיבוצים שיבחרו באופציה זו.
 יישום החלטת מועצה מס׳ 361 לקיבוצים שאינם משייכים.
 הסדרת מעמדם הקנייני של בעלי הזכויות בנחלות ב-439 מושבי עובדים וכפרים שיתופיים בכל הארץ על פי החלטות מועצה מס׳ 823, 1311 ו - 1399.
 חתימה על חוזי חכירה לדורות עם האגודות לגבי יתרת שטח המשבצת.

משימות האגף

 הכנת תשתית ליישום החלטות מועצה מס׳ 751,692, 1411,1399,1311,823, 1447.
 כתיבת נהלי ביצוע, לרבות טפסים נלווים לכל החלטה והחלטה.
 קיום ימי עיון והדרכה לגורמים חיצוניים ולעובדי אגף חוזים לדורות בפרט ורמ׳׳י בכלל.
 ביצוע עסקות שיוך דירות בקיבוצים ובמושבים שיתופיים בהתאם להחלטות מועצה מס׳ 692 ו- 751.
 ביצוע עסקות שיוך דירות בקיבוצים ובמושבים שיתופיים בהתאם להחלטת המועצה מס׳ 1411.
 ביצוע עסקות חוזה חכירה לאגודת הקיבוץ שרוכש את הזכויות למגורים בהתאם להחלטת מועצה מס׳ 1447.
 ביצוע עסקת חוזי חכירה לקיבוץ שאינו משייך דירות בהתאם להחלטת מועצה מס׳ 361.
 ביצוע עסקות לחתימה על חוזים לדורות במושבי עובדים ובכפרים השיתופיים לפי החלטות המועצה מס׳ 823 ו- 1311.
 ביצוע עסקות לבעלי זכויות בנחלה שיבחרו להצטרף להסדר הקבוע בהחלטת מועצה מס׳ 1399.

פעולות שהושלמו השנה

 נוסחו ואושרו חוזי חכירה פרטניים לשיוך לפי סטטוס חבר ומסלולי התשלום בהתאם להחלטות מועצה מס׳ 751,692 ו-1411.
 אושר סופית חוזה חכירה לחלקת המגורים בקיבוץ ובמושב השיתופי.
 אושרה עסקה לחלקת מגורים עם קיבוץ דברת על פי החלטת מועצה מס׳ 1366 (הכוללת 234 מגרשים).
 התקיימו מגעים מתקדמים לאישור עסקה בחלקת המגורים עם קיבוץ להבות חביבה (כוללת כ-250 מגרשים).
 מתקיימים מגעים עם קיבוצים נוספים לביצוע עסקות שיוך - חנתון, בית זרע, קריית ענבים, נווה אילן.
 אושרו עסקות פיילוט לפי החלטת מועצה מס׳ 1399 במסלול תשלום של 3.75%.
 הוזמנו שומות לדמי חכירה (3.75%) ולדמי רכישה (33%) במסגרת הפיילוט לפי החלטת מועצה מס׳ 1399.
 אופיינה המערכת התפעולית (עכ׳׳א + כוכב) לקליטת עסקות לפי החלטות מועצה מס׳ 823, 1399 ו- 1411.
 הוכנו מסמכים שונים (דפי מידע, תצהירים, התחייבויות, כתבי שיפוי, נספחים) המשרתים גם את הפעילות במרחבים העסקיים.
 עודכנה החלטת מועצה מס׳ 1380. ההחלטה התקפה היא 1447.
 נוסחה טיוטה לחוזה זמני.
 נוסחו נספחים לחוזה החכירה חכירה לדורות לחלקה א׳ לנחלות בהתאם למסלולי ההצטרפות לפי החלטת מועצה מס׳ 1399.