גרסת הדפסה
מושבים מספר: 076-2016

דו"ח האגף לשימושים חקלאיים ברשות מקרקעי ישראל

ביום 1.8.2016 פורסם דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2015, בו מובא פרוט על פעילות האגף לשימושים חקלאים כדלקמן:

השכרת הפעילות הלא חקלאית בנחלה

בעקבות פסק דין פורום הערים העצמאיות נ׳ מועצת מקרקעי ישראל (בג׳׳צ 1027/04) ביטלה מועצת מקרקעי ישראל את האפשרות של בעל הזכויות בנחלה להשכיר את הפל׳׳ח (פעילות לא חקלאית) בחלקה א׳ של הנחלה לצד ג'.
בעקבות בג״צ שהגישה המועצה האזורית מטה יהודה אליו הצטרפה תנועת המושבים, הקימה המועצה צוות אשר בחן את סוגיית ההשכרה.
הצוות דן בסוגיה והמליץ לאפשר השכרה מוגבלת של הפל׳׳ח לפעילות הקשורה לפעילות החקלאית והמשתלבת במרקם הכפרי.

הסבות שימושים בקיבוצים

בהתאם להנחיית יו״ר מועצת מקרקעי ישראל, הוקם צוות בין-משרדי אשר בחן את סוגיית השימושים הלא מוסדרים בקיבוצים, הגדרתם ואופן הסדרתם.
הצוות פרסם קול קורא לציבור וביקש מבעלי עניין ודעה להעביר את התייחסותם לצוות. הצוות אפשר לכל מי שפנה להופיע בפניו. בין היתר הופיעו בפני הוועדה תנועת הקיבוצים, האגודה לצדק חלוקתי, השמאי הממשלתי, השלטון המקומי ועוד.
המלצות הצוות הוצגו בפני מועצת מקרקעי ישראל, אשר הנחתה את הצוות לגבש הצעת החלטה למועצה לדיון בראשית שנת 2016.

איוש נחלות פנויות והמרת נחלות למגרשי מגורים

לאחר שנתגלו קשיים במימוש מדיניות המועצה כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטה מס׳ 1317, אישרה המועצה את מדיניותה בעניין איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים על בסים הצעת החלטה שגובשה על ידי האגף.
בהתאם למדיניות המועצה המעודכנת יתאפשר איוש נחלות פנויות בתשלום בנגב ובגליל, יבוטלו נחלות פנויות במרכז הארץ ותתאפשר המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים.
נחלות פנויות יאויישו רק ביישובי הנגב והגליל, כשהן ישווקו למומלצי אגודה, אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית לקבל נחלה. על האיוש להתבצע במהלך תקופה של חמש שנים מיום 1.1.2016 כאשר לאחר תקופה זו ישווקו הנחלות במכרז פומבי.
במרכז הארץ לא ישווקו נחלות אשר אינן מאוישות אך הרשות תאפשר המרת נחלות פנויות אלו למגרשי מגורים בהתאם לתנאים המפורטים בהחלטה.
האגף משלים את כתיבת נהלי הביצוע למימוש החלטת המועצה.

תחנות דלק

בעבר אפשרה רשות מקרקעי ישראל ליישובים החקלאיים להקים תחנות דלק פנימיות לצרכים חקלאיים של היישוב. לאורך השנים הוסבו התחנות לתחנות מסחריות המשרתות את הציבור הרחב ולא רק את חקלאי האגודה כפי שיועדו מלכתחילה.
האגף לשימושים חקלאיים בשיתוף עם האגפים השונים ברשות ותוך קיום הידברות עם גורמי חוץ רלוונטיים, קידם מתווה המאפשר לאגודות להסדיר את תחנות הדלק הפנימיות.
המתווה אושר בהנהלה ובימים אלה מושלמות הכנות נוהל הביצוע בנושא.

השכרות עונתיות

בהמשך לדו׳׳ח מבקר הפנים של הרשות פעל האגף לריענון הנהלים וההנחיות להתנהלות ועדות השכרות המרחביות.

משק עזר

יישום החלטת מועצה מס׳ 1301, נתקל בשורה של מכשולים ובלמים. האגף בצוותא עם המרחבים ואגפי המטה מקדם תיקון החלטת המועצה ולהתוויית מדיניות אחידה וכוללת בנושא משקי העזר, זאת בתקווה שהתיקונים המוצעים יצמצמו בצורה ניכרת את המכשולים הקיימים, יגבירו את קצב היוון המשקים ויעודדו מגמות של שינוי ייעוד וניצול במגזר העירוני.

עובדים זרים

בהמשך לצורך למענה לסוגיית הלנת העובדים הזרים בשטחי עיבוד המרוחקים משטח המחנה של האגודה, קידם האגף בשיתוף עם חטיבת השמירה, את תיקונה של החלטת המועצה 1279 בכך שתתאפשר הלנת עובדים זרים גם במתחם מבני משק ובלבד והיקף שטחי העיבוד בהם יוקמו מגורי העובדים הזרים לא יפחת מ-1000 דונם והמצויים במרחק שלא יפחת מ- 25 ק״מ משטח המחנה של האגודה המבקשת.

העברת חוזי משבצת מחוזה תלת צדדי לחוזה דו צדדי

בשנת 2015 המשיך האגף בטיפול בבקשות האגודות החקלאיות למעבר מחוזה משבצת תלת צדדי לחוזה דו צדדי.

היטל השבחה במגזר החלקאי

לאור פסק דין בלוך (רע"א 725/05) הקובע כי בעלי הנחלות הם חוכרים לעניין היטל השבחה, פעל האגף לקביעת מדיניות אשר תתחשב בהיטלי ההשבחה שהרשות זכאית לגבות (תוך התחשבות בחבות היטלי ההשבחה שמוטלת ע"׳ הועדה המקומית לתכנון ובניה).
הנושא יובא בתקופה הקרובה לאישור בהנהלת הרשות וככל שנדרש במועצת מקרקעי ישראל.

הזמנת אישור זכויות באמצעות אתר הרשות

אחת הפעולות הנפוצות ביותר המבוצעות ברשות מקרקעי ישראל היא הנפקת "אישור זכויות". בשל תדירותה הגבוהה של הבקשה לאישור זכויות, הושק באתר האינטרנט של הרשות ממשק מקוון להגשת הבקשה, אולם ממשק מקוון זה פנה אך ורק לקהל החוכרים במגזר העירוני.
בשנת 2015 פעל האגף בשיתוף עם אגף מערכות מידע של הרשות לעדכון הממשק המקוון, כך שניתן יהיה להזמין באופן מקוון אישור זכויות גם במגזר החקלאי. פעולת האגף כללה גם טיוב נתונים בתיקי המגזר הכפרי על מנת לצמצם את זמני הטיפול בעת הגשת הבקשה.

ועדת פיצויים

ועדת הפיצויים אשר פעלה לאורך השנים התפזרה בשנת 2011. בשלהי שנת 2014 חודשה פעילות הועדה (בהתאם להחלטה מועצה מם׳ 1297).
במהלך שנת 2015 המשיכה הועדה לטפל בפניות שהצטברו ולקבוע פיצויים לחקלאים שהשיבו קרקע חקלאית לרמ׳׳י.
החלטות הועדה מפורסמות לציבור באתר הרשות.

ועדת השגת על החלטות ועדות הקבלה ליישובים בנגב ובגליל

בהתאם לתיקון מס׳ 8 לפקודת האגודות השיתופיות רשאים יישובים בנגב ובגליל להפעיל ועדות קבלה לקליטת משפחות ליישובים. לצד זאת, החוק קובע כי תפעל ועדת השגות על החלטות ועדות הקבלה.
הועדה החלה בפעילותה במהלך שנת 2014 ובשנת 2015 המשיכה בבחינת השגות על החלטות ועדות הקבלה.
במהלך שנת 2015 דנה הוועדה בכ-25 השגות. הוועדה ממשיכה בפעילותה הסדירה והשוטפת בהתאם לפניות המגיעות אליה.

צוות שטחי ציבור

האגף שותף בצוות בין משרדי שהוקם במטרה לפתור את שאלת הכללתם של שטחי ומבנה הציבור בחוזי המשבצת.
המלצות הצוות יגובשו ויתורגמו להצעה להחלטה להנהלת הרשות ולאחר מכן להצעה לדיון במועצת מקרקעי ישראל.