גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 069-2016

תעריפי מים החל מ- 1.7.2016

בהתאם לסעיף 112 א' לחוק המים אחת ל 6 חודשים מעודכנים תעריפי המים בהתאם לשינוי במדד משוקלל לפיו חלה ירידה מזערית.

להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.07.2016:

1. תעריפי קניה ממקורות (בש"ח למ"ק)

א. מים שפירים לחקלאות

מים שפירים בהקצאה -               2.50
כמות נחרגת עד 30% -              2.75
חריגה מעבר ל- 30% -            5.553

ב. שפד"ן

כמות בהקצאה -                       1.091
כמות נחרגת עד 30% -               2.75
חריגה מעבר ל- 30%-              5.553

ג. קולחין להשקייה בלתי מוגבלת (טיפול שלישוני)

כמות בהקצאה -                        1.13
כמות נחרגת עד 8% -               1.413
חריגה מעבר ל- 8%-                1.696

ד. מי קולחין באיכות נמוכה להשקייה בלתי מוגבלת (טיפול שניוני)

כמות בהקצאה -                        0.972
כמות נחרגת עד 8% -                1.215
חריגה מעבר ל- 8%-                 1.459

ה. מים שפירים לבית

כמות מוכרת -                           1.771
כל כמות נוספת -                       5.553

 

2. תעריפי ספקים מקומיים (בש"ח למ"ק כולל מע"מ)

לכל כמות מוכרת -                     4.697
לכל כמות נוספת -                       9.19

 

3. תעריף קרן שיקום

(כלול בתעריף לצרכן הקצה) -        0.426

 

4. היטלי הפקה לבית (בש"ח למ"ק)

הפקה בסיסית במערכת הארצית -    1.239
הפקה אחידה במערכת הארצית -      3.25

 

מודגש כי חיוב ההיטלים מחושב שנתית כממוצע משוקלל של התעריפים השונים לפי התקופות במהלך השנה.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.