גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 064-2016

תחזוקת מדי מים

בעקבות שאילתות רבות של לקוחות לעניין חובות ספק המים בכל הקשור לתחזוקת מדי מים הננו להבהיר כי כללי מדידת מים (מדי מים ) התשמ"ח -1988 אשר עודכנו לאחרונה דנים בכל הקשור למדידת מים, תחזוקת מדי מים, נוהלי בדיקת מדי מים ועוד.


בחוזרנו זה נביא את עיקרי הנושאים:

1. אחריות ספק המים
"מפיק או ספק חייב להחזיק את מדי המים ברשותו במצב תקין, להחליפם בעת הצורך ולדאוג לבדיקתם, לתקינותם ולכיולם על-ידי בית מלאכה או מבדקה למדי מים - הכל בהתאם לענין ובהתאם להוראות כללים אלה."

2. גבייה מהצרכן
" (א) ספק רשאי לגבות מהצרכן את מחיר מד המים ( הדגשה שלנו ב.מ.) המודד את המים המסופקים לו ואת הוצאות התקנתו והחזקתו, בתשלומים חדשיים או כתוספת יחסית למחיר המים.
(ב) תאגיד צרכן רשאי לגבות ממשתמש במים את מחיר מד המים, הוצאות התקנתו והחזקתו, כאמור בסעיף קטן (א)."

3. מועדים לבדיקה וכיול של מדי מים
" (א) ספק וכן תאגיד צרכן חייב למסור מד מים המותקן ברשת המים שברשותו לבדיקה ולכיול במבדקה, כדלקמן:
(1) מד מים רב-סילוני בגודל 10 מ"ק ומעלה ומד מים מהירותי-וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים;
(2) מד מים רב-סילוני בגודל 1.5 מ"ק עד 6 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשלוש שנים;
(3) מד מים רב-סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל 1.5 מ"ק עד 2.5 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשש שנים;
(4) מד מים משולב יימסר לבדיקה ולכיול אחת לשנתיים לפחות.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מנהל הרשות הממשלתית, במקרים מיוחדים ובהחלטה מנומקת, לתת פטור מן החובה האמורה בסעיף קטן (א) או להאריך את התקופה לביצועה."

חשוב להדגיש כי במרבית מוני יחידות הדיור – הכיול נדרש אחת לשש שנים.

4. דרישת צרכן לבדיקת מד מים
"(א) צרכן או משתמש במים רשאי לדרוש מספק המים או מתאגיד הצרכן, הכל לפי הענין, שמד המים המותקן ברשת שבנכסו ייבדק על-ידי מבדקה.
(ב) צרכן או משתמש במים שידרוש בדיקת מד המים כאמור, ישלם את הוצאות הבדיקה לרבות הוצאות ההחלפה וההובלה, אלא אם נתגלה בבדיקה שמד המים לא היה במצב תקין.
(ג) מד מים ייחשב כתקין אם הסטיה בכל תחומי המדידה לא תעלה על פי שניים מהסטיה המותרת לפי טבלה מס' 1 בסעיף 16 בכיול מד מים רב-סילוני או לפי טבלה מס' 2 בסעיף 17 בכיול מד מים מהירותי-וולטמן.
(ד) בעל רישיון למבדקה יעביר למנהל הרשות הממשלתית עד לתאריכים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל שנה, את פירוט כלל תוצאות הבדיקות של מדי-המים שבוצעו במבדקה לדרישת הצרכן במהלך ששת החודשים הקודמים למועד העברת הפירוט."

5. רישום פרטים
"מפיק, ספק או תאגיד צרכן ינהל רישום מסודר של הפרטים הנוגעים להחלפת מדי מים והתקנתם, בציון תאריך ביצוע הפעולות האמורות; פרטי הרישום, לרבות אלה האמורים בסעיף 39, יימסרו למנהל הרשות הממשלתית, על פי דרישתו."

6. רישום קריאות והודעה לצרכנים
"(א) ספק ירשום את קריאת מדי המים שבאמצעותו נמדדת כמות המים לצריכתו העצמית ולצרכנים המפורטים ברשיון, להם הוא מספק מים - אחת לחודש, וידווח על כך למנהל הרשות הממשלתית, אחת לשנה, על גבי טופס שיורה מנהל הרשות הממשלתית ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות.
(ב) ספק יודיע לצרכן, לפחות אחת לחודשיים, על תצרוכת המים שלו, בהתאם לקריאים האמורים בתקנת משנה (א)."

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.