גרסת הדפסה
מושבים מספר: 057-2016

הטבות בתחום הבינוי והשיכון לפי אזורי עדיפות לאומית

ממשלת ישראל דנה ביום 13 ביוני 2016 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, והחליטה כדלקמן:


"1. לקבוע כי היישובים המפורטים להלן יוכרזו לצורך פעילות משרד הבינוי והשיכון בתחומי הפעילות שמפורטים בהחלטה זו, כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן: "היישובים"), במטרה לקדם את השגת היעדים הבאים:

א. להקל על מצוקת הדיור של רבים מתושבי המדינה.

ב. לחזק את אזורי הפריפריה הגיאוגרפית, ובראשם הגליל והנגב.

ג. לעודד הגירה חיובית ליישובים.

ד. לעודד בנייה ביישובים.

ה. העצמת חוסנם הכלכלי של היישובים.
2. לקידומם של יעדים אלו יינתנו הטבות המפורטות להלן:

בתחום התכנון והפיתוח:
משרד הבינוי והשיכון יסבסד הוצאות תכנון ופיתוח לבניה חדשה, רוויה וצמודת קרקע, על קרקעות מדינה המשווקת על-ידי המדינה על-פי החלוקה שלהלן (רשימת היישובים והחלוקה לקבוצות בנספחים א' ו-ב'):

 

 

 

שיעור הסבסוד בקבוצת

 הישובים א1

שיעור הסבסוד בקבוצת הישובים א2 שיעור הסבסוד בקבוצת הישובים ב
בנייה רוויה בישובים עירוניים וכפריים 50% 50% 50%

בנייה צמודת קרקע  בישובים עירוניים

בנייה צמודת קרקע בישובים כפריים

50% ולא יותר מתקרת הסבסוד בקבוצת הישובים א2 - כמפורט בישובים הכפריים

ללא סבסוד

____

70% ולא יותר מתקרת הסבסוד

50% ולא יותר מתקרת הסבסוד

20% ולא יותר מתקרת הסבסוד

שיפוע מרבי ממוצע באתר תקרת הסבסוד שיפוע מרבי ממוצע באתר תקרת הסבסוד שיפוע מרבי ממוצע באתר תקרת הסבסוד
עד 12% 96,000 עד 12% 68,200 עד 12% 27,300
מעל 12% עד 20% 128,000 מעל 12% עד 20% 91,700 מעל 12% עד 20% 36,700
מעל 20% 160,000 מעל 20% 114,100 מעל 20% 45,600

לעניין החלטה זו, "בנייה רוויה": מגרש אשר הבנייה בו היא בצפיפות של 4 יחידות דיור לדונם נטו לפחות, ובלבד שבמגרש אמורות להיבנות, על פי התוכנית, 4 יחידות דיור לפחות.

כלל הסכומים המפורטים בסעיף זה מעודכנים למדד בסיס 3/2016 ויעודכנו סמוך למועד כל שיווק בהתאם לעליית מדד תשומות הבנייה.
בתחום הסיוע לפרט:
א. הלוואה לדיור הניתנת למחוסר דיור על-פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, תינתן על פי ניקוד מינימאלי של 1,500 נקודות לרוכשים דירה באחד מהיישובים בקבוצות א1 בתחום העירוני ו-א1 - א2 בתחום הכפרי.
ב. הלוואת מקום – תינתן תוספת הלוואה לדיור לזו הניתנת כאמור בסעיף א', בסכומים הבאים:
1. קבוצת היישובים א1 בתחום העירוני ו-א1 - א2 בתחום הכפרי - 100,000 ש"ח למשפחות ו-50,000 ש"ח ליחידים.
2. קבוצת היישובים א2 בתחום העירוני ו-ב' בתחום הכפרי - 70,000 ש"ח למשפחות ו-35,000 ש"ח ליחידים.
תקופת הלוואת המקום האמורה בסעיף זה לעיל וכן תנאי ההלוואה ייקבעו על ידי מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון באישור הממונה על התקציבים במשרד האוצר ויפורסמו לעיון הציבור.

3.אמות המידה לקביעת היישובים

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 667 מיום 4.8.2013 (להלן - החלטה 667), שבה מוגדרים אזורי עדיפות לאומית, בין היתר, לטובת תחום הדיור והפיתוח העירוני, ולשם קביעת היישובים להם יינתנו הטבות שלעיל, מתוך היישובים שנכללו מלכתחילה בהחלטה 667, נבחנו כלל היישובים הנכללים בהחלטה, לפי אמות מידה מצטברות שיפורטו להלן.
יישובים כפריים:
א. נכללו ברשימה כל היישובים הכפריים הכלולים במועצות אזוריות וכן ומועצות מקומיות שמספר תושביהן אינו עולה על 2,000 נפש, אשר מופיעים בהחלטה 667, ובכפוף לאמור בס"ק (ב) להלן.

ב. מבחן ערכי קרקע: יישובים כפריים שבהם שווקו קרקעות על-ידי רשות מקרקעי ישראל בשיטת שיווק תחרותית בשנים 2014-2011, ומרכיב ערך הקרקע, על-פי תוצאות מכרזים גבוה מ-25% מערך קרקע מפותחת, לא ייכללו ברשימת הישובים.

ג. דירוג היישובים הינו כדלקמן:
1. היישובים דורגו על-פי המרכיבים והמשקולות המפורטים לעניין זה בהחלטה 4192 (סעיף 2 להחלטה, פרק "אמות המידה לקביעת היישובים", כותרת משנה "יישובים כפריים", סעיף קטן ב') בהתאם להגדרות למ"ס ונתוניו העדכניים ל – 5/2016, למעט מרכיב שיקול הביטחוני שהינו כמפורט להלן.
2. בנוסף לדירוג כאמור בסעיף קטן (1) לעיל, ניתנה תוספת ניקוד ליישובים בגין מרכיב השיקול הביטחוני בהתאם לאמור בסעיף קטן ג(2) בחלק היישובים העירוניים לעיל.

ד. לאחר שקלול הנתונים כאמור בסעיף ג' ולאורם, ולנוכח מגבלות תקציב, הרשימה חולקה לשלוש קבוצות א1, א2 ו- ב' על-פי דירוגם. יישובים צמודי גדר ויישובי עוטף עזה נכללו בקבוצה א1 אף אם דירוגם נמוך יותר.

ה. יישוב אשר על פי דירוגו בהחלטה זו אמור להיכלל בקבוצה ששיעור סבסוד הפיתוח הניתן לה נמוך יותר מזה שניתן לקבוצת היישובים בה הם נכללו לפי החלטה 4192, ואשר מספר תושביו קטן מ-500 נפש בהתאם לנתוני הלמ"ס, אך חל בו גידול אוכלוסייה ביחס לנתוניו במסגרת החלטה 4192 ייכלל בקבוצה שבה נכלל על פי החלטה 4192.

4. לרשימות היישובים שנקבעו כאמור לעיל, יתווספו כלל היישובים החדשים כהגדרתם בסעיף 2(ד) להחלטה 667, בכפוף למבחן ערכי קרקע כמפורט בסעיף 3 לעיל ביחס ליישובים עירוניים או כפריים, לפי העניין, ותוקף הכרזתם כיישובי עדיפות לאומית תהיה עד לתום תוקף החלטה זו. הודעה על הוספת יישובים חדשים לרשימה תפורסם באתרי האינטרנט של משרד ראש הממשלה ומשרד הבינוי והשיכון. היישובים החדשים שהוספו כאמור, ואלה שיתווספו בעתיד לרשימות היישובים, ייכללו ברשימת היישובים א2, ואם הם יישובים צמודי גדר, יישובי עוטף עזה או ישובים הכלולים בנפות הפריפריאליות ביותר, כהגדרתן בסעיף 2(א) להחלטה 667, ייכללו ברשימת הישובים א1.

5. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 870 מיום 20.12.2015 וכתיקון לה, ומן הנימוקים המופיעים בפרק העדיפות הלאומית באותה החלטה, ייכלל היישוב חריש בקבוצת יישובי העדיפות הלאומית העירוניים א2.

6. לקבוע כי יישובים הנכללים באזורי עדיפות לאומית במסגרת החלטה זו וכן נכללים במסגרת החלטות ממשלה אלה: מספר 1539 מיום 21.3.2010, 3211 מיום 15.5.2011, 4432 מיום 18.3.12, 2332 מיום 14.12.2014, 2365 מיום 21.12.2014, 59 מיום 7.6.2015, 922 מיום 30.12.2015 ו- 959 מיום 10.1.2016 וכן בכל החלטת ממשלה שתבוא במקום כל אחת מהן, יקבלו את הטבת סבסוד עלויות הפיתוח בקרקעות המשווקות על-ידי המדינה על-פי שיעור הסבסוד הגבוה מבין החלטות אלה.

7. נתוני הבסיס, כמשמעותם בהחלטה 667, וכן נתוני למ"ס נוספים אשר שימשו לצורך דרוג היישובים על פי החלטה זו, יהיו קבועים בהתאם לנתונים שבמועד החלטה זו, וזאת כל עוד החלטה זו בתוקף ואף אם פורסמו בינתיים נתונים חדשים.

8. תוקף החלטה זו הינו מיום אישורה בממשלה עד ליום 31.12.2017.(הדגשה שלי – ב.מ)

9. מתן הטבות על פי החלטה זו ליישובים באזור יהודה ושומרון יהיה בכפוף להחלטת הדרג המדיני. מתוקף כך, בשל המצב הביטחוני המתמשך ועד להחלטה נוספת בעניין, במקום בו יש פגיעה בגובה ההטבות הנהוגות באזור, הן תשארנה על כנן.

10. בבנייה עצמית רוויה, סבסוד הוצאות הפיתוח יחושב לפי סך יחידות הדיור במגרש על פי התב"ע, אולם גובה הסבסוד שיינתן לא יעלה על מספר רוכשי המגרש בפועל, בכפוף לתנאי המכרז לשיווק הקרקע, כפול הסבסוד הניתן ליחידת דיור אחת על פי הזכויות שבתב"ע. בהתאם לכך, לא יינתן סבסוד הוצאות פיתוח ביחס ליחידת דיור אשר רוכש המגרש העביר את זכויותיו לבנייתה לרוכש אחר מבין רוכשי אותו מגרש, לאחר השיווק, על פי הכללים שיקבע לעניין זה משרד הבינוי והשיכון ויעמדו לעיון הציבור.

לעניין סעיף זה, "בנייה עצמית רוויה": בנייה רוויה העתידה להתבצע על ידי מי שרכשו את הקרקע לצורך בניית דירות, כאשר כל יחידות דיור במגרש מיועדות לרוכשי המגרש.

11. אופן מימוש סבסוד הפיתוח על פי החלטה זו יהיה בהתאם לכללים שיקבע משרד הבינוי והשיכון ויעמדו לעיון הציבור.

12. הוראות מעבר
א. במתחמים ביישובים עירוניים בבנייה רוויה ובבנייה צמודת קרקע וכן במתחמים ביישובים כפריים שבהם משווקת קרקע לבנייה רוויה, במכרז אשר חלף בו המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לשיווק הקרקע קודם מועד תחילת החלטה זו, יינתן סבסוד הפיתוח על פי הכללים הקבועים בהחלטה 4192.

ב. במתחמים ביישובים עירוניים בבנייה רוויה ובבנייה צמודת קרקע וכן במתחמים ביישובים כפריים שבהם משווקת קרקע לבנייה רוויה, אשר בהם פורסמו מכרזים לשיווק קרקע טרם מועד תחילת החלטה זו, שבהם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו לאחר מועד תחילת החלטה זו, תחול החלטה 4192 או החלטה זו, לפי שיעור הסבסוד הגבוה מביניהן. במקרה שבו תחול החלטה זו כאמור לעיל, יעודכן שיעור סבסוד הוצאות הפיתוח שנקבע במכרז ויפורסם בהתאם לכללי המשרד ורשות מקרקעי ישראל וכן יידחה המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אם הדבר נדרש.

ג. במתחמים ביישובים כפריים, שאינם בבנייה רוויה, אשר שווקו בהם 30% ומעלה מיחידות הדיור טרם מועד תחילת החלטה זו, ימשיכו לחול הכללים בהתאם להחלטה 4192. במתחמים ביישובים כפריים, שאינם בבנייה רוויה, אשר שיווקם החל טרם מועד תחילת החלטה זו, אך שווקו בהם פחות מ-30% מיחידות הדיור טרם מועד זה, יחולו, לגבי לאותם מתחמים, ביחס ליחידות הדיור שטרם שווקו, הכללים לפי החלטה 4192 או החלטה זו, לפי הגבוה מביניהן.

ד. לעניין סעיף קטן זה – יחידות דיור ששווקו: יחידות דיור אשר המועמדים לרכישתן עברו את הליכי הקבלה ליישוב על פי דין וחתמו על הסכם עם בעל הזכויות בקרקע, ובמתחמים ביישובים כפריים שבהם משווקות קרקעות בשיטת שיווק תחרותית, יחידות דיור בהן נקבעו זוכים במסגרת שיווק תחרותי. "

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.

 

שם אזור עדיפות
אביבים א1
אביטל א2
אבן מנחם א1
גדעונה א1
אבני איתן א1
גורנות הגליל א1
אדירים א2
אדמית א1
אודם א1
אוהד א1
אור הנר א1
אורטל א1
אורים א2
אחיהוד א2
איילת השחר א2
אילון א2
אבטליון א1
אילות א1
אבירים א1
אילניה א2
אל-רום א1
אבנת א1
אבשלום א1
אדורה א1
אלומות א1
אלון הגליל ב
אלוני אבא ב
אומן א1
אור הגנוז א1
אלוני הבשן א1
אלונים ב
איבים א1
אלי- עד א1
אליפז א1
אליפלט א2
אליקים ב
אלמגור א2
אלמוג א1
אלקוש א1
אמירים א2
אמנון א1
אניעם א2
אפיק א1
אפיקים א2
אפק ב
ארבל ב
ארגמן א1
אשלים א1
באר אורה א1
ארז א1
אשבול ב
אשבל א1
אשדות יעקב איחוד א1
אשדות יעקב מאוחד א1
באר מילכה א1
בארי א1
בני יהודה א1
בוסתן הגליל ב
בר יוחאי א1
בטחה א2
בית אלפא א2
בית הגדי ב
בית הלל א1
בית העמק א2
בית הערבה א1
בית השיטה ב
בית זרע א1
בית יוסף א1
הילה א1
הר עמשא א1
בית לחם הגלילית ב
בית קמה ב
בית קשת ב
בית רימון ב
חברון-ישוב יהוד א1
חגי א1
בית שערים ב
בלפוריה ב
בן עמי א1
חמדת א1
בצת א1
בקעות א2
ברור חיל א2
ברוש ב
ברעם א1
ברק א1
גבולות א2
גבים א1
גבע א2
גבעולים א2
גבעת יואב א1
גבעת עוז ב
גברעם א1
גבת ב
גדות א1
גדיש א2
גונן א2
כדורי א1
כורזים א1
גורן א1
גזית ב
גילת ב
גיתית א2
כנרת (מושבה) א1
גלגל א1
גלעד (אבן יצחק) א2
גנוסר ב
גניגר ב
געתון א2
גרופית א1
גשור א1
גשר א1
גשר הזיו א2
דבורה א2
דבירה ב
דברת ב
דגניה א' א1
דגניה ב' א1
דוב"ב א1
דורות א2
דישון א1
דליה ב
דלתון א1
דן א1
מטולה א1
דפנה א1
דקל א1
מכמנים א1
האון א1
הגושרים א1
מלכישוע א1
הזורע ב
מנחמיה א1
הזורעים ב
היוגב ב
הסוללים ב
הרדוף ב
ורד יריחו א1
זיקים א1
זמרת א1
זרועה א1
מצפה א1
זרעית א1
חולית א1
חולתה א2
חוסן א1
חוקוק א2
חזון א2
משכיות א1
מתת א1
חמדיה א1
חמרה א1
חניתה א1
חנתון ב
חפציבה א1
חצבה א1
חצרים ב
טירת צבי א1
נווה זהר א1
נווה זיו א1
טללים א1
טפחות א2
יבול א1
ניצנה א1
יד מרדכי א1
יהל א1
יודפת ב
יונתן א1
יושיביה א2
יזרעאל א2
יחיעם ב
יטבתה א1
ייטב א1
יכיני א1
יסעור ב
יעד ב
יערה א1
יפית א1
יפעת ב
יפתח א1
ספיר א1
יקנעם (מושבה) ב
עזוז א1
יראון א1
ירדנה א1
ישע א1
יתד א1
כברי א2
כחל א2
כיסופים א1
עין חצבה א1
כישור א1
כלנית א1
עין קנייא א1
כמהין א1
כנף א2
כנרת (קבוצה) א1
עמוקה א1
כפר בלום א1
כפר ברוך ב
עראמשה* א1
כפר גדעון ב
כפר גלעדי א1
פורייה - כפר עבודה א1
פורייה עילית א1
פלך א1
פני חבר א1
כפר החורש ב
כפר הנשיא א2
כפר זיתים ב
כפר חיטים ב
צוחר א1
כפר חרוב א1
צוקים א1
כפר יהושע ב
כפר יובל א1
קלע א1
כפר יחזקאל ב
כפר מימון א1
כפר מסריק ב
כפר סאלד א1
כפר עזה א1
רותם א1
כפר קיש ב
ריחאנייה א1
כפר רופין א1
כפר שמאי א2
כרם בן זמרה א1
כרם שלום א1
כרמיה א1
כרמים א2
כרמל א2
לביא א2
לבנים א1
להב א2
להבות הבשן א2
לוחמי הגטאות א2
לוטם ב
לוטן א1
לימן א2
לפידות א1
שחרות א1
מבוא חמה א1
מבטחים א1
מגדל עוז א2
מגידו ב
מגן א1
מגן שאול א2
מדרך עוז ב
מולדת א2
מורן א2
מזרע ב
תושיה א1
מחולה א2
תל תאומים א1
מחניים א2
מיטב א2
מיצר א1
עמנואל א1
ערד א1
ערערה-בנגב א1
פסוטה א1
פקיעין (בוקייעה) א1
צפת א1
קצרין א1
קריית ארבע א1
קריית שמונה א1
ראמה א1
שבלי - אום אל-גנם א1
שגב-שלום א1
שדרות א1
שלומי א1
שעב א1
תל שבע א1
אבו סנאן א1
אופקים א1
בוקעאתא א1
בית אל א1
בית ג'ן א1
בית שאן א1
בענה א1
ג'דיידה-מכר א1
ג'ולס א1
ג'ש (גוש חלב) א1
דייר אל-אסד א1
דייר חנא א1
דימונה א1
חורפיש א1
חצור הגלילית א1
טבריה א1
טובא-זנגרייה א1
יאנוח-ג'ת א1
יבנאל א1
ירוחם א1
ירכא א1
כסיפה א1
כסרא-סמיע א1
כפר יאסיף א1
כפר כמא א1
כפר כנא א1
כפר מנדא א1
כרמיאל א1
מג'ד אל-כרום א1
מג'דל שמס א1
מגאר א1
מגדל העמק א1
מסעדה א1
מעיליא א1
מעלות-תרשיחא א1
מצפה רמון א1
משהד א1
נהרייה א1
נחף א1
נצרת א1
נצרת עילית א1
סאג'ור א1
סח'נין א1
ע'ג'ר א1
עכו א1
אבו קורינאת (יישוב) א2
אבו תלול א2
מירב א2
אבני חפץ א2
מירון א1
מכורה א2
מלאה א2
מלילות א1
מלכיה א1
מנות א1
איתמר א2
אלון מורה א2
אליאב א2
מנרה א1
מסדה א1
מסילות א1
מסלול ב
אספר א2
מעגן א1
אשכולות א2
אשל הנשיא א2
אשרת א2
באר גנים א2
מעוז חיים א1
בירייה א2
מעון א2
מעונה א1
בית זיד א2
בני דקלים א2
בני נצרים א2
מעין ברוך א1
מעלה גלבוע א2
ברכה א2
בת עין א2
מעלה גמלא א2
מפלסים א1
מצובה א2
מצפה שלם א1
מרגליות א1
גיתה א2
מרום הגולן א1
מרחביה (מ) ב
מרחביה (ק) ב
משאבי שדה א1
משגב עם א1
דולב א2
משואה א1
דחי א2
דריג'את א2
הודיות א2
הררית א2
חבר א2
חד נס א2
משמר הירדן א2
משמר הנגב ב
משמר העמק ב
חירן א2
חלוץ א2
חלמיש א2
חמאם א2
חספין א2
חרמש א2
חרשים א2
טנא א2
נאות הגולן א1
נאות הכיכר א1
נאות מרדכי א1
יסוד המעלה א2
יצהר א2
נאות סמדר א1
כדיתה א2
נבטים ב
נהלל ב
נוב א1
כפר חנניה א2
נוה אטי"ב א1
כפר תפוח א2
כרכום א2
כרמי צור א2
כרמי קטיף א2
נווה אור א1
נווה איתן א1
נווה חריף א1
נחל עוז א1
נטועה א1
נטור א2
ניר דוד א1
מבוא דותן א2
ניר יפה א2
מגדלים א2
ניר יצחק א1
מדרשת בן גוריון א2
מולדה* א2
ניר משה א1
ניר עוז א1
ניר עם א1
ניר עקיבא א2
נירים א1
נירן א2
נעמי א1
מכחול א2
נתיב הגדוד א1
מסד א2
נתיב העשרה א1
מעלה אפרים א2
נתיב השיירה א2
סאסא א1
מעלה לבונה א2
מעלה עמוס א2
מעלה שומרון א2
סופה א1
מצפה אילן א2
מרחב עם א2
סמר א1
נגוהות א2
נורית א2
נחליאל א2
סנסנה ב
נטע א2
ניצן חדש א2
סעד א1
סער א2
ספסופה א1
נס עמים א2
עבדון א1
סוסיה א2
עברון ב
עוזייר א2
עין אל-אסד א2
עידן א1
עין גב א1
עין גדי א1
ענב א2
עתניאל א2
עין דור ב
עין הבשור א1
עין המפרץ ב
עין הנצי"ב א1
עין השופט ב
צביה א2
עין השלושה א1
עין זיוון א1
עין חרוד איחוד א2
קצר א-סר א2
קרית נטפים א2
ראס אל-עין א2
עין חרוד מאוחד א2
רומאנה א2
רומת הייב א2
עין יהב א1
עין יעקב א1
עין תמר א1
עלומים א1
שבי שומרון א2
עלמה א1
עמיעד א2
עמיעוז א1
שמעה א2
עמיר א1
שני א2
עמקה ב
פארן א1
פדויים א1
פטיש א2
תלם א2
פעמי תש"ז א2
תרבין א-צאנע (יישוב)* א2
אכסאל א2
אעבלין א2
אריאל א2
בועיינה-נוג'ידאת א2
ביר אל-מכסור א2
בסמת טבעון א2
דבורייה א2
זרזיר א2
חורה א2
טורעאן א2
טמרה א2
יפיע א2
כאבול א2
כאוכב אבו אל-היג'א א2
כעביה-טבאש-חג'אג'רה א2
לקיה א2
מזרעה א2
נתיבות א2
עיילבון א2
עילוט א2
עין מאהל א2
עראבה א2
קדומים א2
קרני שומרון א2
רהט א2
ריינה א2
שפרעם א2
פצאל א1
חוסנייה ב
פקיעין החדשה א1
פרוד א2
טייבה (בעמק) ב
טל-אל ב
טלמון ב
טמרה (יזרעאל) ב
יובלים ב
פרזון א2
פריגן א1
צאלים א2
צבעון א1
צופר א1
יקיר ב
צוריאל א1
כוכב השחר ב
כוכב יעקב ב
כליל ב
כמאנה ב
כמון ב
ציפורי ב
קדמת צבי א2
קדרים א2
קדש ברנע א1
קטורה א1
קלחים א2
קליה א1
קשת א1
כפר מצר ב
ראש הנקרה א1
לבון ב
רביבים א2
מבועים ב
מגדל ב
רביד א1
רגבה ב
מוקייבלה ב
מורשת ב
רוויה א1
מנוף ב
מנשית זבדה ב
רוחמה ב
מעגלים ב
מעלה מכמש ב
מצפה אבי״ב ב
מצפה יריחו ב
מצפה נטופה ב
אום בטין ב
אחוזת ברק ב
אל סייד ב
אלומה ב
רועי א1
רחוב א1
רם און ב
רמות א2
רמות מנשה ב
רמות נפתלי א1
רמת דוד א2
אשחר ב
רמת השופט ב
ביר הדאג' ב
רמת מגשימים א1
רמת צבי א2
רנן א2
רעים א1
רשפים א1
רתמים א1
שאר ישוב א1
שבי ציון ב
ברוכין ב
שדה אילן ב
גבע בנימין ב
גבעות בר ב
גבעת אבני ב
גבעת אלה ב
שדה אליהו א1
שדה אליעזר א1
שדה בוקר א2
גילון ב
שדה יעקב ב
שדה נחום א2
שדה נחמיה א1
גן נר ב
גני טל ב
שדה ניצן א1
שדה צבי ב
שדי אברהם א1
דמיידה ב
הושעיה ב
שדי תרומות א1
שדמות דבורה ב
שדמות מחולה א1
שובה א1
עצמון שגב ב
שובל ב
שומרה א1
שוקדה א1
שזור א2
שיבולים א1
שומריה ב
שורשים ב
שייח' דנון ב
שילה ב
שכניה ב
שמשית ב
שלוחות א1
שלומית א1
שמיר א1
שמרת א2
תמרת ב
שניר א1
תקוע ב
שעל א1
שער הגולן א1
שפר א2
שרונה ב
נאעורה ב
שריד ב
שרשרת א2
נוה ב
נופים ב
נוקדים ב
ניין ב
ניל"י ב
ניצן ב' ב
נעלה ב
נצר חזני ב
סואעד (חמרייה)* ב
סולם ב
סלמה ב
שתולה א1
תאשור א2
עדי ב
עטרת ב
תדהר ב
תובל א1
עין העמק ב
תומר א1
עלי ב
עלי זהב ב
תל יוסף א2
עפרה ב
ערב אל נעים ב
פדואל ב
פורייה - נווה עובד ב
פסגות ב
צורית ב
תל עדשים ב
צנדלה ב
קורנית ב
רבבה ב
תל קציר א1
תלמי אליהו א1
רחלים ב
רמונים ב
תלמי ביל"ו א2
תלמי יוסף א1
תפרח ב
רקפת ב
תקומה א1