גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 054-2016

פיצוי מוגדל בהשבת קרקע במסגרת תוכנית רחבת היקף לדיור

ביום 2.6.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה להחלטה למועצת מקרקעי ישראל בדבר פיצוי בגין השבת קרקע לרמ"י לעניין תוכניות רחבות היקף לדיור. ההצעה להחלטה באה בעקבות תיקון מספר 3 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (להלן "התיקון לחוק"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 15.6.2016.

דברי הסבר להצעה

"ביום 6.4.12 התקבל תיקון מספר 3 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד 2014. תיקון זה קובע תנאים לפיהם תוכל רמ"י להשיב לידיה את החזקה בקרקע לגביה מתוכנן שינוי יעוד למגורים בהיקף של 750 יחידות דיור או 200 יחידות דיור בישובי מיעוטים, או שקיימת תכנית מאושרת כאמור בארבע שנים שקדמו לחוק. חוק חל על קרקע אשר קיים לגביה הסכם הכולל סעיף המאפשר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעוד או הסכם המאפשר השבת הקרקע על פי דרישת הרשות. בתיקון לחוק נקבע כי על מועצת מקרקעי ישראל לקבוע הוראות כאמור בסעיף 29ג' לחוק וזאת כתנאי לאפשרות להוצאות צו העברה לקניין המדינה וצו פינוי קרקע כפי שקבוע בתיקון לחוק.

בהתאם לאמור נקבעו בהחלטה המוצעת הוראות בדבר הסכם ההשבה דוגמת מועד הפינוי, אופן הפינוי, תשלום בגין הוצאות פינוי ותשלום מקדמות. כמו כן, נקבע גובה התמריץ המיוחד אשר ישולם מעבר לתשלום הקיים כיום על פי החלטות המועצה למי שיחתום על הסכם השבה ויעמוד בתנאים הקבועים בו.

מוצע כי התמריץ המיוחד ביחס לבעל זכויות שהינו צד לחוזה חכירה או חוזה משבצת ייגזר מגובה הפיצוי הנורמטיבי הקבוע בסעיף 1 להחלטת מועצה 1426 הכוללת פיצוי עבור סוגי המחוברים הקיימים במקרקעין בתוספת בשיעור של 20%.

גובה התמריץ לבעל זכויות שאינו חוכר הינו 1000 ש"ח לדונם אך לא יעלה על סכום של 1,000,000 ש"ח. סכום זה נקבע כסכום כולל בהתחשב במהות החוזה וככל שעמד בעל הזכויות בתנאים הקבועים בחוק."

תחולת ההחלטה על תוכניות רחבות היקף לדיור:

א. תוכנית מועדפת לדיור -"תכנית החלה במתחם מועדף לדיור כהגדרתו בחוק, שהוכנה והוגשה לפי הוראות סעיף 9 לחוק הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות, ובישוב מיעוטים – תכנית הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות וכן הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתרי בניה".

סעיף 9 לחוק קידום ובניה במתחמים מועדפים לדיור( הוראת שעה)-

"אלה רשאים להכין תכנית מועדפת לדיור ולהגישה לוועדה:
1) רשות מקרקעי ישראל או מי שקיבל ממנה הרשאה לכך;
2) משרד הבינוי והשיכון או מי שקיבל ממנו הרשאה לכך;
3) החברה הממשלתית לדיור להשכרה.
4) ביישובי מיעוטים-גם משרד הפנים או מי שקיבל הרשאה לכך.

ב) הרשאה כאמור בסעיף קטן (א)(1), (2) ו-(4) תינתן לאלה בלבד:

(1) משרד ממשלתי;
(2) ועדה מחוזית – לגבי תכניות בתחום המחוז;
(3) ועדה מקומית – לגבי תכניות בתחום מרחב התכנון שלה;
(4) רשות מקומית – לגבי תכניות בתחומה.

ג) מגיש תכנית מועדפת לדיור יצרף לה חוות דעת הערוכה בהתאם לדרישות הוועדה והסוקרת את העניינים המנויים בסעיף 12(א).

ד) הוגשה תכנית מועדפת לדיור לוועדה, יעביר מגיש התכנית העתק ממנה לכל ועדה מחוזית ולכל ועדה מקומית שבתחום מרחב התכנון שלהן נכלל שטח התכנית, כולו או חלקו.

ה) כללה תכנית מועדפת לדיור גם קרקע שאינה מקרקעי ישראל, יאשר מתכנן הוועדה, כתנאי להגשתה, כי הקרקע שאינה מקרקעי ישראל נחוצה לתכנית מבחינה תכנונית וראויה להיכלל בה."

ב. תוכנית רחבת היקף לדיור - "תכנית שניתן לה תוקף החל ביום תחילתו של תיקון מספר 3 לחוק הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות.
ובישוב מיעוטים – תכנית כאמור הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות וכן הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתרי בניה."

ג. תוכנית רחבת היקף לדיור בתוקף - "תכנית אשר פורסמה למתן תוקף לכל המאוחר 4 שנים לפני יום תחילתו של תיקון מספר 3 לחוק, הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות, ובישוב מיעוטים – תכנית כאמור הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות וכן הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתרי בניה."

התנאים לקבלת פיצויים מוגדלים:

א. חתימה על הסכם השבה עם רמ"י לפני תום 30 יום מיום הפקדתה של התוכנית המועדפת לדיור או תוכנית רחבת היקף לדיור או חתימה על הסכם השבה 60 יום מהיום שבו הציע רמ"י להתקשר איתו בהסכם השבה לפי המוקדם.

ב. פינוי הקרקע בהתאם להסכם ההשבה עם רמ"י.

מועדי השבת הקרקע

במרבית החוזים של רמ"י עם בעל זכויות בקרקע חקלאית קיים סעיף השבה בעת שינוי ייעוד. בחוזים אלה נקבע כי לאחר אישור התוכנית, רשאית רמ"י לפנות לבעל הזכויות בדרישה להשבת הקרקע ששונה יעודה בתקופה של חצי שנה מיום הפנייה ובתמורה להעניק לו פיצוי כפי שמפורט בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

בחוזים זמניים, רשאי רמ"י לבטל את החוזה בכל עת ולהחזיר את הקרקע בתוך 30 יום מיום הפנייה. הדרישה להחזיר את הקרקע על פי שיקול הדעת הבלעדי של רמ"י.

במהלך השנים נעשו מספר שינוים בהחלטות המועצה. התיקון האחרון שנעשה בהחלטה 1426 בו נקבע כי בעל זכויות יהיה זכאי לפיצוי בהתאם לסוג הגידול לפיו ישולם הפיצוי המפורט בהחלטה אשר יהיה בהתאם למטרת החכירה שבחוזה, או לגידול שהיה במועד בו נשלחה דרישת ההשבה, או בהתאם לסוג הגידול במועד הפקדת התוכנית, על פי בקשת החוכר.

להרחבה ראו חוזרנו 84/2015 "פיצויי השבת קרקע חקלאית שיעודה שונה - החלטה 1426"

ההטבות הנוספות המוצעות בהצעה:

בעל זכויות יהיה זכאי לפיצוי מתוקף חוק לפיצוי מוגדל ובמידה ויסכים לפינוי בתוך 30 יום לאחר הפקדת התוכנית או 60 יום מיום הפנייה של רמ"י.

מתוך כוונה לעודד את יישום החוק ופינוי הקרקע החקלאית מוצע, מומלץ לתת תמריץ שלא יעלה על 20% נוספים מסכום הפיצוי בהחלטה 1426. פיצוי זה יהווה פיצוי עבור כל השקעותיו של בעל הזכויות לרבות המחוברים.

הגדלה זו תביא לכך שבעל זכויות בחוזה משבצת נחלות יהיה זכאי לאחר כל התוספות לפיצוי של 56,000 ש"ח לדונם. (צמוד למדד המחירים לצרכן ליום 6.12.2010, תוספת של 4.38% כלומר 58,418 ש"ח, בערכים של היום).

לגבי קרקע זמנית מוצע כי על אף העובדה שבהסכם עם בעל זכויות בקרקע זמנית ולרמ"י יש את האפשרות לביצוע הפינוי בהודעה קצרה של 30 יום. אולם לאור העובדה כי קיימים בעלי זכויות שמעבדים את הקרקע שנים רבות וכדי לעודד את הפינוי ולחסוך הליכים משפטים מוצע לתת תמריץ לפינוי מהיר ומוסכם בסכום של 1000 ש"ח לדונם, עם קביעה של גובה הפיצוי המקסימלי 1,000,000 ש"ח.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.