גרסת הדפסה
מושבים מספר: 041-2016

אורכה אחרונה לסיום בניה לבעלי הסכם פיתוח עם רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי"), פרסמה הודעה ב- 20.4.2016 בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1424, "ביטול עסקאות ומתן ארוכות לביצוען", לפיה האורכה האחרונה לבעלי הסכם פיתוח לסיום הבנייה במקרקעין שהקצתה רמ"י, בפטור ממכרז, מסתיימת ביום 31.12.2016.

להלן עיקרי ההודעה:

"כללי

בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1424, ניתנת בזאת אורכה אחרונה לבעלי
הסכם פיתוח לסיום הבנייה בקרקע שהקצתה רמ"י בפטור ממכרז, ושחלפו 48 חודשים מיום
אישור העסקה. עד לתאריך 31.12.2016 תינתן האורכה בתנאי החלטת מועצה מס' 1229,
קרי תשלום של רבע אחוז מהתמורה לשנת אורכה בתוספת הפרשי הצמדה, ולא פחות מ-1,000
ש"ח כולל מע"מ. החל מ-1.1.2017 יחולו הכללים החדשים שיפורטו להלן.

דיווח לרמ"י על סיום בנייה לפני 31.12.2016
• אם סיימתם את הבנייה לפני המועד הקבוע בהסכם הפיתוח שנחתם עמכם, וטרם דיווחתם לרמ"י, עליכם לדווח לא יאוחר מ-1.12.2016 כדי להימנע מתשלום דמי הארכת תוקף הסכם הפיתוח לפי הכללים החדשים.
• אם סיימתם את הבנייה לאחר המועד הקבוע בהסכם הפיתוח, עד סוף 2016 תידרשו לשלם רבע אחוז מהתמורה לשנת אורכה בתוספת הפרשי הצמדה, ולא פחות מ-1,000 ש"ח כולל מע"מ.
• לצורך דיווח על סיום הבנייה תוכלו לפעול בכמה דרכים:
אפשרות א': צרפו טופס 4 או טופס 5
אפשרות ב': צרפו תצהיר על סיום בניית שלד וגג ממולא, חתום וסרוק."

"הארכת הסכם פיתוח למי שטרם סיים את הבנייה עד 31.12.2016

בעלי הסכם פיתוח שטרם סיימו את הבנייה עד לתאריך 31.12.2016 או שטרם שלחו אישור על סיום
בנייה לפני המועד הקובע בהסכם הפיתוח עד לתאריך זה – לצורך הארכת הסכם הפיתוח
החל מ-1.1.2017 יחולו עליכם הכללים המפורטים להלן, בהתאם להחלטת מועצה מס' 1424:
1. הקצאות למטרת מגורים בבנייה נמוכה עצמית (בנייה על ידי חוכר פרטי):
מתן אורכה נוספת תותנה בתשלום 6% ממלוא ערך הקרקע לכל תקופה בת שנתיים
או 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ, הגבוה מביניהם.

2. הקצאות למטרת מגורים בבנייה רוויה או מגורים בבנייה נמוכה שאינה בנייה
עצמית או למטרת תעסוקה (תעשייה, מסחר, משרדים, תיירות, תחנת דלק וכדומה):

• אם עברו 6 שנים מיום אישור העסקה ברמ"י - הסכם הפיתוח יבוטל.
• בתוך 6 שנים מיום אישור העסקה - מתן האורכה יותנה בתשלום 12% ממלוא
ערך הקרקע או 75,000 ש"ח בתוספת מע"מ, הגבוה מביניהם.
• מדובר באורכה אחת בלבד בת שנתיים. בכל מקרה סך תקופת הפיתוח כולל האורכה לא תעלה על 6 שנים.

3. הקצאות למטרות ציבוריות או חקלאיות או להקמת מתקני תשתית:

• אם עברו 8 שנים מיום אישור העסקה ברמ"י - הסכם הפיתוח יבוטל.
• בתוך 8 שנים מיום אישור העסקה - מתן האורכה יותנה בתשלום 3%
ממלוא ערך הקרקע או 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ, הגבוה מביניהם.
• מדובר בשתי אורכות בלבד, בנות שנתיים כל אחת.
בכל מקרה, סך כל תקופת הסכם הפיתוח כולל האורכות לא תעלה על 8 שנים.

4. הקצאות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל שמהותן שינוי ייעוד בקרקע חקלאית:

(החלטות 533, 611, 640, 666, 717, 727, 949, 1226, 1222, 1285):
הסכם הפיתוח יומר לחוזה חכירה לאחר תשלום הפרשי ערכים בשיעור של 91%
(ההפרש בין ערך הקרקע היסודי בתוספת הפרשי הצמדה לבין ערך הקרקע במועד
מתן האורכה בהתייחס לזכויות שהוקנו).

• ככלל, ערך הקרקע הוא כפי שנקבע במועד ההקצאה המקורי, לרבות תוספת ערך הקרקע כתוצאה מהקניית זכויות בנייה נוספות שבוצעו במקרקעין.
• לסכום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ממועד אישור העסקה,הכול כמפורט בהחלטת מועצה 1424.

להרחבה ראו חוזרנו 78/2015 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען-החלטה 1424 "

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.