גרסת הדפסה
מושבים מספר: 037-2016

הגדלה למפרע של דמי הקבורה במרחב הכפרי

המאבק המשפטי הציבורי: רצף המאבק

1. מאז שנת 2004 - ברציפות - מתקיים, מאבק משפטי וציבורי בהובלה המשפטית של עו"ד רון רוגין, להסרת עיוות ההפליה לרעה בכל הנוגע לדמי הקבורה, המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לגופים בהתיישבות (דוגמת קיבוצים, מושבים עובדים וכפריים שיתופיים, ישובים קהילתיים, מועצות דתיות במועצות אזוריות) העוסקים בהבאת הנפטר אל בית עולמים.

במסגרת מאבק זה, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון: בג"ץ 10357/04 קיבוץ נחשולים ואח' נ. שר הרווחה והמוסד לביטוח לאומי (להלן - העתירה המקורית).

2. דמי הקבורה משולמים בהתאם לקבוע בחקיקת משנה, המוצאת מכוחַ ההוראה הכללית בדבר תשלום דמי קבורה לפי סעיף 266 של חוק הביטוחַ הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995.

חקיקת משנה זו היא תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) תשל"ו-1976 (להלן - תקנות דמי הקבורה).

מטרת תשלום דמי הקבורה הינה לשפות את הגוף המביא את הנפטר לקבורה בעליות הקבורה הישירות הנובעות מתהליך הקבורה.
3. מאבק זה הניב פרי, וזאת בדמות הגדלת דמי הקבורה המשולמים לכלל ישובי המרחב הכפרי (ישובי המועצות האזוריות והמועצות המקומיות), אל רמת התקן הנורמטיבית שנקבעה בבדיקה הכלכלית החיצונית שנעשתה מטעם המוסד לביטוח לאומי.
4. היות והצו על תנאי בעתירה המקורית הוצא בחודש אפריל 2005 (ה-13 באפריל 2005), נקבעה בחודש יוני 2009 ההגדלה של דמי הקבורה בתוקף החל מה-1 באפריל 2005. ההגדלה נעשתה באמצעות תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) תשס"ט-2009.
יש לשים לב כי השינוי החקיקתי עוגן ב'הוראת שעה'. הטעם לכך היה נעוץ בעמדת המוסד לביטוח לאומי, בעקבות הבדיקה הכלכלית החיצונית על פיה יש לקבוע תעריף אחיד לכל גופי הקבורה בארץ. הרי, אם דמי הקבורה נועדו לממן את הוצאות יום הקבורה, הדעת נותנת כי התעריף יהיה אחיד, שיוויוני וכלל-ארצי. זו היתה, כאמור, עמדת חוות הדעת הכלכלית שהוזמנה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

5. אלא, שהסתבר כי קביעת תעריף אחיד תיטיב עם גופי הקבורה בהתיישבות ותרע עם גופי הקבורה במגזר העירוני (ובייחוד הערים הגדולות); ראו סקירה מפורטת של סוגיה זו במסגרת חוזר 12/2006 ('אפליית מושבים וקיבוצים בתשלום דמי קבורה - עדכון'); חוזר 57/2007 ('בג"צ האפלייה בדמי קבורה - עדכון'); חוזר 43/2009 ('ביטול אפליית בתי עלמין בישובים חקלאיים') וחוזר 16/2012 ('החזר עלויות קבורה בהתיישבות הכפרית - עדכון').

'אין דבר קבוע יותר מהזמני': כרוניקה של תקנות הוראת שעה

6. תקנות הוראת השעה (תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) תשס"ט-2009), מומשו תוך הגדלה למפרע של דמי הקבורה החל מה-1 באפריל 2005; אולם, כדרכם של הסדרים ארעיים, התקנות פקעו ונדרש מעקב מתמיד - ופניות חוזרות ונשנות - להארכת תוקף התקנות.

מבחינה עקרונית, הדעת איננה נוחה מהסדר זה, אולם יש לזכור כי ביטול ההטבה המהותית בדמי קבורה לה זוכות חברות הקבורה המובילות במגזר העירוני, אין משמעה הגדלת התקציב לגופי הקבורה במרחב הכפרי. עמדת המוסד לביטוח לאומי הינה כי ההסדר שעוגן בתקנות הוראת השעה מ-2009 (תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) תשס"ט-2009) משקף את ההסדר הסופי לגבי גופי הקבורה בהתיישבות, והטעם לסיווגו כ'הוראת שעה' נובע מהצורך להקטין את התקציב המשולם לחברות הקבורה במגזר העירוני.

7. התקנות משנת 2009 פקעו ב-1 ביולי 2010. לכן, קם ועלה צורך בהתקנת תקנות חדשות, הן תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) תשע"א-2011, אשר האריכו את ההטבה המשולמת לגורמי הקבורה בהתיישבות ממועד הפקיעה (ה-1 ביולי 2010) ולמשך שנה תמימה, עד ה-1 ביולי 2011.

המוסד לביטוח לאומי סרב לקבוע את הסדר התשלומים הקיים בתקנות קבועות היות, וכאמור, הוא מעניק תקציב עודף לגופי הקבורה במגזר העירוני.

8. אף בהגיע מועד פקיעת התקנות משנת 2011, לא נמצאה הנוסחה הגואלת לקביעת דמי קבורה אחידים ושוויוניים. בלית ברירה, ולאחר שעו"ד רוגין דרש בדיון, בפני חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, לקבוע תעריף זהה ואחיד, חוקקו תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) תשע"ג-2012. תקנות אלו שמרו את רצף ההטבה לגופי הקבורה בהתיישבות הכפרית מה-1 ביולי 2011 עד ה-1 ביולי 2013.

9. יוצא, כי סדרה של תקנות הוראת שעה - תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) תשס"ט-2009; תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) תשע"א-2011; תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) תשע"ג-2012 - הגדילו את דמי הקבורה של המרחב הכפרי בין התקופה של ה-1 באפריל 2005 ועד ה-1 ביולי 2013 (למעלה משמונה שנים).

יחד עם זאת, לאחר פקיעת תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) תשע"ג-2012, ב-1 ביולי 2013, עלתה המערכת כולה על שרטון; כל אחד מהצדדים - המוסד לביטוח לאומי מזה וחברות הקבורה במגזר העירוני מזה, התבצר בעמדתו; ובינתיים - בהעדר חקיקה תקפה - נפגע המרחב הכפרי ושב לרמת התשלום אשר שררה טרם כניסת תקנות הוראת השעה לתוקף.

הפעולה הנדרשת - מתן ההטבה למפרע

10. בסופו של דבר, ובין היתר כפועל יוצא מעבודתו של עו"ד רוגין בשיתוף עם משרדנו, אושרו תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה מס' 2) תשע"ו-2016.

דיווח על ההיערכות לאישור שינוי זה פורסם בחוזר 11-2016 ('החזר עלויות קבורה במגזר הכפרי - עדכון').

התקנות נדונו ואושרו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בישיבה מה-25 בפברואר 2016 ופורסמו ברשומות למתן תוקף ב-6 באפריל 2016 (ק"ת תשע"ו 7642 (6.4.2016) 976). במסגרת הדיון שנערך בוועדה בכנסת ב-25 בפברואר 2016 שב ודרש עו"ד רוגין, בשם המרחב הכפרי כולו, שוויון מלא בהקצאת מכלול תקציבי הקבורה, ובכלל זה תקציבי דמי קבורה ותקציב מכירת קבר בחיים.

11. בסופו של דבר, הועדפה החלופה של חקיקה, על דרך אישור תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה מס' 2) תשע"ו-2016.

תקנות אלו עושות שתיים:

האחת, הגדלת דמי הקבורה למפרע עבור התקופה שהחל מה-1 ביולי 2013 ועד מועד פרסום התקנות, קרי - תקופה של כשנתיים ועשרה חודשים.

השניה, הבטחת ההטבה במרחב הכפרי עד ה-31 בדצמבר 2017.

דמי הקבורה התקפים - היקפי ההשלמה

12. התקנות, אשר פורסמו, כאמור, למתן תוקף ב-6 באפריל 2016, (הן תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה מס' 2) תשע"ו-2016) העמידו את התעריף המלא לתשלום דמי קבורה עבור נפטר על סך של 4,267 ש"ח (ישנו תעריף מופחת עבור נפטר שהוא - למרבה הטרגדיה - מתחת לגיל 10).

בעקבות פרסום התקנות, נדרש המוסד לביטוח לאומי לשלם את מלוא הפרשי דמי הקבורה לישובי המרחב הכפרי החל מה-1 ביולי 2013 ועד מועד התשלום על פי הטבלה הבאה -

תקופה                                                                       התשלום המקורי                 התשלום החדש                הפרש לנפטר

                                                                                   ש"ח                               ש"ח                          ש"ח

יולי 2013 - דצמבר  2013                                          3,542                           4,267                       725

אפריל 2015                                                             3,609                            4,348                       739

אפריל 2014                                                             3,609                            4,348                       739

ינואר 2016 - אפריל 2016                                         3,609                            4,348                       739

ביתרת שנת 2016 יעמדו דמי הקבורה על 4,348 ש"ח לנפטר, וזאת ללא תוספת עבור קבורת לילה וללא תוספת חציבה.

מבט לעתיד

13. המאבק לא הושלם.

עולם הקבורה מלא וגדוש בעיוותים הפועלים לרעת ההתיישבות הכפרית; אמנם, סוגית דמי קבורה הוסדרה כעת עד ל-31 בדצמבר 2017, אולם עדיין ההסדר מבוסס, מזה למעלה משתים עשרה וחצי שנים (!), על הוראת שעה, וטרם גובש הסדר קבוע. כך, למשל, בעוד שברוב בתי העלמין במגזר העירוני בארץ ישנן 'חלקות סגורות' המסמיכות את גופי הקבורה לגבות תשלומים על פי כללי השוק החופשי לצורך מימון תחזוקת בתי העלמין, מנועים ישובי ההתיישבות הכפרית מגביית כספים אלו. כך, למשל, תעריפי מכירת חלקת קבר בחיים במגזר הכפרי נופלים בהרבה מהתעריפים במגזר העירוני, וזאת אף על פי שכל הגופים קיבלו את הקרקע תמורת דמי חכירה דומים; לבסוף - סוגית רצף רשיונות הקבורה היא סוגיה מפותלת ומורכבת, ואפשר והיא תצריך פנייה להליך משפטי.

14. משרדנו, בהנחייתו ובהובלתו המקצועית של עו"ד רוגין, ימשיך לעמוד על המשמר בכל הנוגע לזכאויות המגיעות - מכוחַ עקרון השוויון וכדין - למגזר המקופח ביותר בתחום תקציבי הקבורה, הוא מגזר ההתיישבות הכפרית.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר שמעון גדיש או למר אורן אור במשרדנו בעפולה.