גרסת הדפסה
מושבים מספר: 035-2016

דו"ח על פעילות המים בשנת 2015 - הבהרה

בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד – 2014 על בעל רישיון להגיש דוח כספי על פעילות המים עד 30 לאפריל של כל שנה.

הכללים מאפשרים למנהל רשות המים לאשר ארכות.

"(ה) המנהל רשאי לדחות את המועד הנקוב בסעיף קטן (א), אם בעל הרישיון הגיש בקשה לכן והמנהל מצא כי יש הצדקה לדחייה".

 

מודגש כי מתכונת הדיווח לשנת 2015 זהה למתכונת של הדו"חות לשנים קודמות.

כל שינויים ופירוטים נוספים, ככל שיחולו, אינם רלוונטיים לדוחות לשנת 2015.

 

יחד עם זאת, כדי להקל על הדיווח הצפוי בשנת 2017 על שנת 2016 רצוי להיערך לפי המתכונת הצפויה לשנת 2016 שלהלן:

פרטים בדבר הכנסות והוצאות מפעילות הפקה ואספקה של מים

הכנסות ממכירת מים, בחלוקה לפי סוגים

הכנסות מריבית פיגורים

הכנסות אחרות ממים

הכנסות מהיטלים

סך הכל הכנסות

הוצאות קניית מים, בחלוקה לפי סוגים

עלות הפקת מים

היטלי הפקה

הוצאות אחזקת מיתקני תשתית הוצאות אחזקה אחרות

הוצאות אנרגיה

הוצאות קריאת מונים

הוצאות גבייה

הוצאות שכר – אחזקה

הוצאות שכר אחרות ומינהלה הוצאות מימון

פחת

הוצאות אחרות

דמי שימוש

סך הכל הוצאות

סך הכול רווח

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן