גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 032-2016

היטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות - הבהרות

בספר החוקים 2530 מיום 11.2.2016, פורסם חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2014) (תיקון מס׳ 18 והוראת שעה), התשע״ו־2016.

במסגרת החוק הנ״ל, נקבע, בין היתר, כי בתקופה שמיום 1/1/2016 ועד יום 31/12/2020, מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 0% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס, אם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענף החקלאות.

לאור האמור, מעסיק אשר שילם, בטופס 102 לחודש ינואר 2016, היטל כאמור, בגין עובדים, אשר חל עליהם התיקון האמור, יגיש טופס 102 מתוקן לרכז הניכויים, במשרד בו מתנהל תיק הניכויים.

יודגש, כי המעסיקים חייבים להמשיך לדווח בטופס 102 על המשכורת בגינה קיימת חובת תשלום היטל, בסוג ניכוי 010, אך בשדה של סכום ההיטל ידווח סכום ״אפס״.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח מוריה טייכמן במשרדנו בתל אביב.