גרסת הדפסה
מושבים מספר: 028-2016

הרחבה למגורים של ישוב חקלאי – הצעה לתיקון החלטה 1315

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1315 " בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית ".

להלן נוסח ההצעה לתיקון החלטה 1315:

  1. "סעיף 4.9.6 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.9.6    תוקף סעיף 4.9 יהיה עד ליום 31.12.2017."

  1. סעיף 5.5.1 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"5.5.1    מגרשי בניה למגורים יוקצו בפטור ממכרז על פי החלטה זו רק ליחידים מעל גיל 18 אשר אינם בעלי זכות בנחלה, במשק עזר או במגרש מגורים כלשהו אשר הזכויות בו נמסרו לראשונה למומלץ ו/או בן/בת זוגו, לרבות יורשיהם, בתמורה או ללא תמורה."

  1. עם כניסתה לתוקף של החלטה זו תבוטל החלטת מועצה מספר 1315."

להלן דברי הסבר שצורפו להצעה לתיקון החלטה 1315:

  1. 1."מתן אורכה למימוש סעיף 4.9:

החלטת המועצה מאפשרת במקרה של הרחבת יישוב, הוספת רכיב לעלויות הפיתוח בגין פיתוח תשתיות ביישוב הישן.

המועצה הגבילה את תוקף הסעיף ומוצע להאריך את תוקפו לתקופה נוספת.

  1. הקצאה ליחיד שהוא בגיר - סעיף 5.5.1:

מוצע להבהיר כי תנאי להקצאת מגרש בפטור ממכרז היא ליחידים שהינם מעל גיל 18."

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.