גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 027-2016

הצעה לתיקון החלטת הרפורמה 1370 -תעסוקה

ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה").מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 16.3.2016.

חוזר זה יתמקד בשינוים בהחלטה ביחס לקניות בעלות למטרות תעסוקה.

לשינוים בתשלומים הנדרשים בהעברת בעלות על מגרשי מגורים (באזורים שאינם אזורי עדיפות) ראו חוזרנו מספר 25/2016 "הצעה לתיקון החלטת רפורמה-1370".

בין שאר ההצעות לתיקון מוצע לתקן ההגדרות הבאות לעניין תעסוקה:

"...תעסוקה - תעשיה, מלאכה, אחסנה, תחנת דלק (למעט תחנת דלק שהוקצתה לנכה צה"ל על פי המלצת משרד הביטחון), משרדים, מסחר, תיירות, מלונאות ולמעט חקלאות ו/או גידולי בעלי חיים"

עסקאות שבוצעו לפי בניה בפועל –
.....
בתעסוקה – שטח מבונה על פי בקשה להיתר בניה, אשר בגינו שולמה תמורה רק עבור הבניה בפועל ולא עפ"י מלוא זכויות הבניה שנקבעו בתוכנית בנין עיר מאושרת במועד ההקצאה ובתוכניות בנין עיר שאושרו החל מ-1/7/75."

להלן טבלה המציגה את ההצעות לשינויים בתשלומים הנדרשים בהקניית בעלות למטרת תעסוקה שהוצעו לתיקון החלטה 1370 (התיקונים מסומנים באדום).

 

גודל מגרש

 

סוג מגרש

 

תשלום עבור הקניית בעלות

עד 10 דונם

חוזה חכירה מהוון למטרת תעסוקה באזור עדיפות לאומית א' עוטף עזה שדרות רבתי וקו עימות למעט נכסי מסחר ותיירות בטווח של עד 1 ק"מ מרצועת החוף.

סעיף זה יחול ביחס לנכסי מקרקעין שבוצעו בהן עסקאות לפני בניה בפועל באזור עדיפות לאומית א' לאחר תשלום דמי חכירה מהוונים עד למלוא זכויות הבנייה שנקבעו בתוכנית בניין עיר מאושרת במועד ההקצאה.

ללא תשלום

(לא כולל חוזי חכירה למטרת תעסוקה בישובים חקלאיים)

עד 5000 מ"ר

חוזה חכירה מהוון למטרת תעסוקה

באזורים שאינם עדיפות לאומית א' שדרות רבתי וקוי עימות למעט נכס מסחר ותיירות בשטח של עד 1 ק"מ מרצועת עזה

 

הורידו בהצעה החדשה את הסנקציה:

"ואולם בקרקעות שנודע לרשות כי לא מומשה בהן עיקרי מטרת ההקצאה, לא תועבר הבעלות"

הורידו את סעיף 3.4.2.5

"לצורך יישום החלטה זו, במקרים בהם הסכם החכירה אינו מהוון, תאפשר הרשות היוון זכות החכירה גם אם נותרה תקופה חכירה הפחותה מ-7 שנים."

במקומו הוסף הסעיף הבא שמספרו 3.4.2.5:

"יובהר כי ביחס לנכסי מקרקעין למטרות תעסוקה שבוצעו בהם עסקאות לפי בינוי בפועל הבעלות תוקנה לאחר תשלום דמי חכירה מהוונים מלאים עד למלוא זכויות הבניה שנקבעו בתוכנית בנין עיר מאושרת במועד ההקצאה."

 

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.