גרסת הדפסה
מושבים מספר: 024-2016

שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016

בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת השנייה לחוק המים בה נקבעים היטלי ההפקה כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)התשע"ו-2016.

כתוצאה מסיכום מוקדם בין התאחדות חקלאי ישראל לבין יו"ר ועדת הכספים לא נכללו בשינויים היטלי ההפקה לחקלאות.

להלן התיקונים:

1. היטל הפקת חורף

"בסעיף 1 לתוספת השנייה לחוק (להלן- התוספת השנייה), במקום הגדרת ״עונת צריכת החורף״ יבוא ״עונת צריכת החורף״- התקופה שתחילתה ב־1 בדצמבר של כל שנה וסיומה ב־31 במרס של השנה שאחריה; ואולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית להורות, לגבי שנה מסוימת, בהודעה שתפורסם ברשומות, כי עונת צריכת החורף לגבי תקופה כאמור תהיה למשך תקופה קצרה יותר, אם שוכנע כי תנאים הנוגעים למשק המים מחייבים זאת וכן רשאי מנהל הרשות הממשלתית להורות, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית, כי מפיק עירוני מסוים, לגבי שנה מסוימת או חלק ממנה יהיה פטור מתשלום מהיטל הפקת חורף בשל החלק המיוחס לעונה וו, אם נוכח לדעת כי אין תשתית המגיעה לגבול תחומו של המפיק או שקיימת תשתית כאמור אך דרך תשתית זו לא ניתן לספק כמות מים מספקת ממקור אחר, ובלבד שהמפיק צרך את כל הכמות האפשרית מהתשתית המגיעה לגבול תחומו כאמור וצמצם בהתאמה לצריכה מתשתית זו את ההפקה ממקורותיו בעונה זו״

היטל הפקת חורף מוטל על "מפיק עירוני" (מפיק מים שפירים שלו הקצאה ביתית גבוהה מהקצאה חקלאית) , בין היתר, בעקבות טיפול משרדנו תוקן החוק כך שבמקרים מסוימים בהם קיימת בעיית תשתית לספק מי מקורות ו/או מים אחרים כתחליף למי הקידוח רשאי מנהל רשות המים לפטור את המפיק מהיטל הפקת חורף. תחולת שינוי זה משנת רישוי 2014

2. הפקת מים לשימוש כלל ארצי (מקורות)

״(7) - בעד הפקת מים שפירים, שלפי תנאי הרשיון הוגדרו לשימוש כלל ארצי- היטל בסכום אפס; על אף האמור, פרסם מנהל הרשות הממשלתית הודעה לפי סעיף 2 בדבר מצב הידרולוגי ממוצע יהיה שיעור ההיטל 0.1 שקלים חדשים למטר מעוקב ואם ההודעה בדבר מצב הידרולוגי גרוע יהיה שיעור ההיטל 0.2 שקלים חדשים למטר מעוקב; היטל כאמור ישולם בעד הפקה ממקורות המושפעים מההודעה האמורה; בפסקה זו-
״האזורים המושפעים״- לפי הודעה שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית ברשומות, באישור מועצת הרשות הממשלתית; ״שימוש כלל ארצי׳׳׳- הפקת מים בידי מפיק מים שכמות המים השפירים הכוללת שהוקצתה לו לאספקה, במועד מתן רשיון ההפקה, ולפי האמור בו, למטרות צריכה ביתית, עולה על 200 מיליון מטרים מעוקבים בשנה לרבות הפקת מים שנועדה לאספקה לאותו מפיק לפי הוראת מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 35א לחוק.״
...

"(1) היטל בעד מים שפירים שהופקו בתקופה שמיום י׳׳א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) עד יום ב׳ בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016), שנעשה בהם שימוש כלל ארצי, יהיה בסכום אפס; בסעיף זה- "שימוש כלל ארצי"-כהגדרתו בסעיף 7(7} לכללים העיקריים, ואולם יראו הפקת מים שנועדה לאספקה לאותו מפיק לפי הוראת מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 35א לחוק כשימוש כלל ארצי, רק לגבי תקופה שמיום ו' בטבת התשע"ב ( 1 בינואר 2012)."

הפקה ישירה של חברת מקורות תהיה פטורה מהיטל רטרואקטיבית מינואר 2007, הפקה והספקה של מפיקים פרטיים במסגרת צווי רכישה לחברת מקורות תהיה פטורה החל מ ינואר 2012.

ראוי לציין כי רשות המים והחשב הכללי לא הוציאו הודעות חיוב לחברת מקורות בתקופה האמורה.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות מר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.