גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 019-2016

ביטול היטל מעסיקים החל מ- 1.1.2016

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 3.2.2016 את הצעת חוק לפיה שיעור ההיטל על עובדים זרים יהיה 0% מ- 1.1.2016 ועד 31.12.2020.


הודעת ועדת הכספים של הכנסת
"ועדת הכספים אישרה הבוקר (ד') את ביטול מס המעסיקים החל מה- 1 בינואר 2016. אישור הביטול המס (10%) על העסקת עובדים זרים הוא בשורה של ממש עבור החקלאים ועתה הם לא יידרשו לשלם את המקדמות בגין המס עבור 2016, שכן הביטול הוא מיידי. הוועדה אישרה את ביטול המס כהוראת שעה לחמש שנים, בניגוד לכוונת האוצר, שהפיץ תזכיר חוק, לפיו המס יבוטל בהוראת שעה ל- 3 שנים בלבד."
התיקון לחוק שאושר בהוראת השעה
תיקון סעיף 45 ל"חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג-2003 (להלן – החוק העיקרי) ..."
לפיו במקום "בענף החקלאות – 10%" יבוא "בענף החקלאות – 0%".
תחולת התיקון כאמור עד 31.12.2020.
להלן דברי ההסבר כפי שהופיעו בתזכיר החוק:
"סעיף 45 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות הכספים 2003 ו־ 2004), התשס"ג-2003 (להלן - החוק), קובע כי מעסיק של עובד זר ישלם היטל בשיעור מסוים מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת מס מסוימת, זאת, לשם הגדלת שיעורי התעסוקה ורמות השכר של עובדים ישראלים על ידי ייקור עלות העסקת של עובדים זרים לעומת עובדים ישראלים. בהתאם לכך, הסעיף קובע כי בענף החקלאות ההיטל יעמוד על 10%.

במסגרת תיקון זה מוצע, כחלק מהצעדים שנוקטת הממשלה לסיוע לחקלאות ועל מנת להקל על מצבם הכלכלי של החקלאים לקבוע בהוראת שעה כי למשך שלוש שנים, החל מיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ההיטל בענף זה יעמוד על שיעור של 0%. זאת, נוכח המצב הכלכלי שחווה ענף החקלאות בשנים האחרונות, בין היתר, עקב תמורות גיאופוליטיות שהשפיעו על הייצוא החקלאי."

כאמור ועדת הכספים האריכה את ביטול היטל המעסיקים לשנתיים נוספות עד 31.12.2020.