גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 017-2016

שינויים במדיניות החכרת קרקע למטרות תעסוקה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושרה ההצעה לשינויים בהחלטה מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים".

נוסח ההצעה שאושר מופיע בחוזרנו מס' 4/2016 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים – עדכון".

הודעת המועצה לאחר הישיבה

להלן ההודעה שפורסמה מיד לאחר הישיבה:

"הגמשת תנאי החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים

המועצה אישרה שינוי בהחלטה קודמת שמטרתו הגמשת הקריטריונים הנוגעים להרחבת מפעלים כלכליים קיימים (לתעשייה אחסנה מלאכה ותיירות) על משבצות ישובים חקלאיים, ולמתן אפשרות להרחבת המפעל הכלכלי גם במקרים בהם תוספת השטח תיצור חריגה מסך השטחים המותרים לתעסוקה במשבצת, זאת בתנאי שהיקף השטח המבוקש להרחבה לא יעלה על 25% מכלל השטח המקורי שאושר לתעסוקה או 10% מכלל השטח המותר לתעסוקה לאותו ישוב לפי החלטות המועצה התקפות. (הגדול מבין השניים). "

התייחסות להצעה שהועברה לחברי מועצת מקרקעי ישראל

להלן התייחסות של עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי להצעה לשינויים בהחלטה 1226 שהועברה לפני הישיבה לחברי מועצת מקרקעי ישראל:

ג. הצעת החלטה -601 תיקון החלטה -1226 החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ביישובים חקלאים.

על פי הצעת ההחלטה, מוצע להשמיט את מושג "מרחב התפר" בטענה כי קיימת החלטת
ממשלה אשר הגדירה מחדש את יישובי עדיפות לאומית . )הצעה למחיקת סעיף 2.1.4
להחלטה 1226).

עמדתנו, היא שאומנם קיימת החלטת ממשלה, אולם סמכויותיה של מועצת מקרקעי ישראל לקבל החלטות נתונות על פי חוק ואין חובה חוקית להיצמד להחלטות הממשלה בעניין.

קיימות החלטות מועצה רבות שנותנות תוקף ומעמד למרחב התפר, החלטות מועצה .949,959,972,1084,1226

כמו כן, החלטה 972 קיבלה תוקף בבג"צ 10934/02 קיבוץ כפר עזה ואח' נגד מינהל מקרקעי ישראל ואח'.

כך למשל בהקצאות קרקע לתיירות ולמסחר ברצועת חוף משולם על פי החלטת מועצת מקרקעי
ישראל תשלום מלא וזאת בניגוד להחלטת הממשלה.
לפיכך אנו מציעים לבטל את הגזרה ולהשאיר את סעיף 2.1.4 להחלטה 1226 כבשנים קודמות לחילופין אנו ממליצים להעביר סוגיה זאת לוועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל שתבחן את הנושא.

לעניין צמצום הקצאת השטח לתעשייה ומלאכה מוצע להוסיף סעיף נוסף ובו השוואת גודל השטח לתעשייה ומלאכה לפחות לזה הניתן למסחר, כדלקמן:

3.1.4 " על אף האמור לעיל לא יפחת השטח לתעשייה ולמלאכה לזה שנקבע במסחר."

הסבר: במצב הקיים היום יש עיוות בצמצום הקצאת הקרקע לתעשייה ומלאכה באזורי עדיפות או-ב מ 80/120- דונם ל 60- דונם, מצב זה עומד בסתירה ליעדי הממשלה לעידוד התיישבות באזורי עדיפות וליצירת מקומות פרנסה למתיישבים החדשים לפיכך מוצע לקבוע כי גודל השטח המרבי בתעשייה ובמלאכה יהיה לפחות כגודל השטח שנקבע להקצאת קרקע למסחר באותו ישוב.

כמו כן מתבקש תיקון סעיף 2.3 להצעת ההחלטה:

הנהלת רשות מקרקעי ישראל תהא רשאית לאשר הרחבת עסקאות לתעסוקה בישובים חקלאיים
אשר אושרו בעבר גם אם תוספת השטח למטרת ההרחבה תיצור חריגה מסך השטחים המותרים
לתעסוקה במשבצת בהתאם לאמור לעיל.

אישור ההנהלה רמ"י יהיה בהתאם לתנאים הבאים:

2.3.1 העסקה המקורית שבגינה תידרש ההרחבה תהא למטרת תעשייה, מלאכה, אחסנה או תיירות בלבד.
2.3.2 היקף השטח המבוקש להרחבה לא יעלה על 25% משטח העסקה המקורית המותר לתעסוקה ) 60 , 80 או 120 דונם(, או 10% מהשטח המותר לתעסוקה, לפי הגבוה.
2.3.3 המלצת משרד הכלכלה/משרד התיירות לבקשת ההרחבה."

הענקת הזכויות תהיה במקרקעין גובלים למפעל קיים לצורך הרחבתו, הכל בהתאם להמלצה
מנומקת של המשרד האחראי לתחום פעילותו של המפעל; הענקת זכויות כאמור בשטח העולה על חמישים אחוזים משטח המפעל טעונה אישור ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל; {מועתק בהתאמה מסעיף 25 (11) לתקנו חובת מכרזים, תשנ"ג – 1993 }"

לפרטים והבהרות ניתן לפנות למשרדנו בתל אביב.