גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 004-2016

החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתערך בתאריך 13.1.2016 תעלה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" (שהחליפה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 949). להלן נוסח השינויים המוצעים:


"1. סעיף 2.1.4 ימחק ושאר הסעיפים ימוספרו בהתאמה.
2. יתווסף סעיף 2.3 ויהא כלהלן:
"2.3. הנהלת רשות מקרקעי ישראל תהא רשאית לאשר הרחבת עסקאות לתעסוקה בישובים חקלאיים אשר אושרו בעבר גם אם תוספת השטח למטרת ההרחבה תיצור חריגה מסך השטחים המותרים לתעסוקה במשבצת בהתאם לאמור לעיל.
אישור ההנהלה יהיה בהתאם לתנאים הבאים:
2.3.1. העסקה המקורית שבגינה תידרש ההרחבה תהא למטרת תעשייה, מלאכה, אחסנה או תיירות בלבד.
2.3.2. היקף השטח המבוקש להרחבה לא יעלה על 25% משטח העסקה המקורית המותר לתעסוקה (60, 80 או 120 דונם), או 10% מהשטח המותר לתעסוקה, לפי הגבוה.
2.3.3. המלצת משרד הכלכלה/משרד התיירות לבקשת ההרחבה."
3. שאר הסעיפים יעודכנו בהתאמה.
4. סעיף 4.2 יתוקן ויהא כלהלן:
"4.2. הקצאת הקרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישוב חקלאי מותנית בהסדרת גבולות משבצת הקבע של הישוב, תשלום חובות האגודה בפועל וקבלת התחייבות הישוב החקלאי למתווה להסדרת השימושים הלא מוסדרים הקיימים בחלקות ב' ו - ג' במשבצת, לרבות העמדת ערבויות לצורך הבטחת הסדרת השימושים הלא מוסדרים כאמור.

5. מקום בו נרשם "מינהל מקרקעי ישראל" או "המינהל", יתוקן ויהא מעתה "רשות מקרקעי ישראל" או "הרשות" בהתאמה.
6. עם כניסתה לתוקף של החלטה זו תבוטל החלטת מועצה מס' 1226."

להלן דברי ההסבר שצורפו להחלטה:

"השמטת סעיף 2.1.4 שעינינו קו התפר
בהמשך להחלטת ממשלה מספר 1060 מיום 13.12.2009 אשר הגדירה מחדש את ישובי עדיפות לאומית והשמיטה את המושג "קו/מרחב תפר" כאזור עדיפות, ובהמשך להחלטות המועצה בדבר אזורי עדיפות, לרבות החלטה 1273 אשר התקבלה על בסיס החלטת ממשלה מס' 1060, מוצע לתקן את החלטת מועצה 1226 ולהשמיט את המושג "מרחב התפר" מנוסח החלטת המועצה.

הוספת סעיף 2.3
על מנת לצמצם את מגבלת היקף הקרקע המותר לשינוי יעוד לתעסוקה בישוב חקלאי של "מפעל כלכלי" (תעשייה, אחסנה, מלאכה, תיירות) אשר הוקם בעבר והמבקש להתרחב, מומלץ לאפשר את הרחבתו, גם באם תוספת השטח למטרת ההרחבה תיצור חריגה מסך השטחים המותרים לתעסוקה במשבצת.

תיקון סעיף 4.2
החלטת מועצה 1226 קובעת בסעיף 4.2 כי הקצאת הקרקע לתעסוקה תותנה בהסדרת מלוא חובות הישוב החקלאי לרשות.
על מנת למנוע אי בהירות ולהתאים את המדיניות הנהוגה בפועל בנושא זה (למשל בהחלטת מועצה 1272 סעיף 4.1 ), מוצע לתקן את הסעיף כך שהקצאת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישוב חקלאי תותנה בהסדרת גבולות משבצת הקבע של הישוב, תשלום חובות האגודה בפועל וקבלת התחייבות הישוב החקלאי למתווה להסדרת השימושים הלא מוסדרים הקיימים בחלקות ב' ו - ג' לרבות העמדת ערבויות לצורך הבטחת הסדרת השימושים הלא מוסדרים כאמור. "