גרסת הדפסה
מושבים מספר: 122-2015

עדכוני חקיקת מס מחוק ההתייעלות הכלכלית

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015, אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום ה- 19 בנובמבר 2015.

החוק כולל, בין היתר, שינויים בחקיקת המס, אשר נפרט להלן בתמצית:

 

תקופת ההתיישנות להוצאת שומות ע"י פקיד השומה הוארכה ל- 4 שנים

פקיד השומה יהיה רשאי לבדוק שומה, כולל שומת ניכויים, ולקבוע שומה על פי מיטב השפיטה בתוך 4 שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדוח, במקום 3 שנים שהיה רשאי עד עתה וסמכותו להאריך את תקופת ההתיישנות (3 שנים) להוצאת שומה בשנה נוספת – תבוטל.

כמו כן, השגה תחשב כאילו התקבלה רק בחלוף 4 שנים, במקום 3 שנים, מתום שנת המס שבה נמסר הדוח או שנה מיום הגשתה – לפי המאוחר. ואם לא הוגש דוח - בחלוף 5 שנים וסמכותו של פקיד השומה להאריך בשנה נוספת – בוטלה.

תיקונים אלה יחולו על דוחות לשנת המס 2013 ואילך.

 

סמכות פקיד השומה להוצאת שומה חלקית בנושא מסוים הורחבה

סמכות פקיד השומה לקבוע שומה חלקית, לפי מיטב השפיטה, ביחס לסכום הכנסה מסוים של נישום לרבות את הפטורים, הקיזוזים והניכויים המותרים מאותה הכנסה – הורחבה מעבר לפעולות שהיו חייבות בדיווח. שומה חלקית כאמור, תוצא לא יותר מפעם אחת בלבד בשנת מס, אם בכלל ולא תפגע בסמכות פקיד השומה או בזכויות הנישום ביחס ליתרת ההכנסות של הנישום.

 

הגבלת הטבת המס בהפקדות לפנסיה עד 24,000 ש"ח לחודש

נכון להיום, הפקדה לפנסיה ע"י מעביד עד 38,400 ש"ח (ארבע פעמים השכר הממוצע במשק) לחודש פטורה ממס ע"י העובד.

החל מינואר 2016, תרד התקרה ל24,000 ש"ח בחודש (פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק).

 

הורחבו הדיווחים שחלה חובת הגשתם באופן אלקטרוני

על מנת לייעל את הדיווח לרשות המיסים הורחבו הפעולות החייבות בדיווח מקוון ביחס לדוחות שיש להגיש בגין שנת המס 2015, כן הורחבו סמכויותיהם של שר האוצר והמנהל לקבוע כללים לאופן הגשת הדיווח המקוון. בין היתר הוחלה חובת דיווח מקוון על מכירת נכס, הכנסות חברה בשנת המס.

 

נקודת זיכוי למי שנישא לאלמן/ה בגין ילדיו

אישה שנישאה לאלמן תהיה זכאית, בחישוב מס נפרד, לנקודת זיכוי בגין כל אחד מילדיו ואילו גבר שנישא לאלמנה יהיה זכאי, בחישוב מס נפרד, לנקודת זיכוי בגין כל אחד מילדיה שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס (פעוט).

 

צמצום נקודות זיכוי לאקדמאים

בכפוף לתנאים מסוימים זכאים אקדמאים שסיימו תואר ראשון ותואר שני לנקודת זיכוי או למחצית נקודת זיכוי, בהתאמה, במשך שלוש שנים ושנתיים, בהתאמה.
על פי הוראת שעה מי שסיים את לימודיו מיום 1/1/2014 עד 31/12/2015 יהיה זכאי רק בשנה אחת לנקודת הזיכוי או למחציתה. כאמור, הוראת שעה זו המצמצמת את נקודות הזיכוי לשנה אחת בלבד הוארכה עד ליום 31/12/2018.

 

הקטנת הקנסות על אי הגשת דוחות מקוונים בזמן

החל מינואר 2016 יוקטנו הקנסות שיוטלו בגין איחור בהגשת הדיווחים המקוונים ויעמדו על 500 ש"ח בגין כל חודש מלא של איחור בהגשה.

 

חובת דיווח מקוון לביטוח לאומי ע"י מעסיק

החל מינואר 2016 מעסיק חייב להגיש לביטוח לאומי דוח מקוון על עובדים חדשים, בניגוד למצב הקיים בו המידע היה עובר לביטוח לאומי מרשויות המס.

במקביל נוספה הוראה בפקודת מס הכנסה המאפשרת לרשות המיסים לקבל את המידע מביטוח לאומי.

 

מיסוי משאבי טבע

הוטל מיסוי של משאבי טבע נוספים, בנוסף על מיסוי נפט וגז, בחוק מיסוי רווחי נפט.