גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 113-2015

הנחה נוספת בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות – החלטה 1443

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 לאוקטובר 2015, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1274 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 8 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1443.
על פי ההחלטה החדשה תנתן בין השאר הנחה נוספת בדרך של הפחתת שיעור דמי החכירה ב- 10% בהקצאת מגרשים צמודי קרקע למחוסרי דיור באזורי עדיפות לאומית א' ו- ב'.

להלן סעיף ההנחה הנוספת בהחלטה 1443:
"2.ב בהקצאת מקרקעין לבניה למגורים בבנייה צמודת קרקע בבניה עצמית בדרך של מכרז הרשמה והגרלה בהתאם לסעיף 3 להחלטת מועצה 1437, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, או בהקצאה כאמור שלא בדרך של מכרז לבעל תעודת זכאות של מחוסר דיור על פי הקריטריונים של משרד הבינוי, ישולמו לרשות דמי חכירה מהוונים מופחתים כלהלן:
ישובי קו עימות -             פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים ושאינם מהוונים.
ישובי עדיפות לאומית א' -   21% מערך הקרקע.
ישובי עדיפות לאומית ב' -   41% מערך הקרקע.
מי ששילם דמי חכירה מופחתים בהתאם לאמור בסעיף זה, לא יהיה רשאי להעביר זכויות בקרקע לצד שלישי במשך חמש שנים מיום חתימת הסכם החכירה או קבלת טופס 4, לפי המאוחר.
תוקף סעיף זה יהיה עד ליום 31.12.2017". (ההדגשה שלי – ב.מ)

להלן הקריטריונים של משרד הבינוי למחוסר דיור:
"יחיד/ה בגיל 21 ומעלה או משפחה (כל אחד מבני המשפחה) שאין ולא היו להם לאחר 1.6.1971 בנפרד או במשותף עם אחר/ים זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה (לרבות רישום פורמלי) כמפורט להלן:
• בבעלות/בחכירה/בחכירה לדורות/ בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר.
• בזכות על פי חוזה לבעלות/לחכירה/ לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת (כגון: ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב).

• ברי רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה ביישוב קהילתי בהתיישבות על פי חוזה או בכל דרך אחרת כאמור לעיל ובתנאי אישור ועדת קבלה של הישוב והסוכנות היהודית/ הסתדרות ציונית.
• לא קיבלו כל סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/בפיצויי פינויים או דירה בשיכון הציבורי מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכר דירה ולמעט סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם.
• ייכללו גם מי שהוכרו כ"חסרי דירה" על ידי הוועדות המוסמכות לכך. "

עמדתנו, היא כי ההנחה דלעיל תחול על כל סוגי הקצאות המגרשים במרחב הכפרי לרבות הרחבות, איוש נחלות במושבים ושיוך דירות בקיבוצים.
לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.