גרסת הדפסה
מושבים מספר: 059-2015

שינויים בהחלטה 1285- פיצויי הפסקת חכירה בקרקע שיעודה שונה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לשינויים בהחלטה 1285 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה".


ההצעה במלואה מוצגת להערות הציבור באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.

 

להלן עיקרי השינויים המוצעים:


א. פיצוי למעבד עונתי


התווספה הגדרת "מעבד עונתי" הזכאי לפיצויים, להלן ההגדרה המוצעת:


"מעבד עונתי - שוכר קרקע חקלאית שאינו חוכר בתנאי נחלה, למטרת עיבוד חקלאי בחוזים זמניים מתחדשים לתקופה של לא יותר מ-3 שנים שחודשו ברציפות לאותו שוכר ובאותה קרקע לתקופה שאינה פחותה מ-15 שנים עד לשינוי הייעוד, או שהקרקע מוחזקת ומעובדת על ידו ברציפות במשך 15 שנים לפחות עד לשינוי הייעוד".

 

ב. תיקון המונח שומה פרטית


הורדה ההתייחסות לשווי "הפגיעה בפרנסה" בהגדרת שומה פרטנית.


להלן ההגדרה המוצעת:


"שומה פרטנית - אמדן שוויין של זכויות החוכר במקרקעין והשקעותיו במקרקעין שהיו
קיימות במועד דרישת ההשבה, אשר נערך על ידי שמאי מקרקעין מטעמו של השמאי הממשלתי הראשי."

 

ג. תוספות ושינויים לתנאי הפיצויים


מוצע כי גובה הפיצוי הבסיסי בגין השבת דונם קרקע שאינה מעובדת יקבע לסך של 6000 ש"ח.
התווסף תנאי לקבלת הפיצוי לפיו הגידול בפועל תואם את הוראת החוזה או שנתקבלו כל האישורים הנדרשים.

להלן הסעיף המוצע:


"סוג הגידול לפיו ישולם הפיצוי המפורט בסעיף קטן א' לעיל יהיה בהתאם למטרת החכירה שבחוזה או לגידול שהיה במועד בו נשלחה דרישת ההשבה או בהתאם לסוג הגידול במועד הפקדת התכנית, על פי בקשת החוכר ובלבד שהגידול בפועל תואם את הוראות החוזה או שנתקבלו כל האישורים הנדרשים על ידי הרשות לסוג הגידול".

 

ד. ניתנה הרשאה למתן פיצוי עבור שטחים מצרניים


מוצע סעיף במסגרתו רשאית הנהלת רמ"י לאשר בקשה להשבה ולקבלת פיצויים עבור שטחים מצרניים( פאות שטחים, טרסות) עקב היותם זניחים ושאין כלכליות בעיבודם.

 

ה. פיצוי באזורי עדיפות עבור שינוי יעוד למטרות ציבוריות או למתקן הנדסי


מוצע כי באזורי עדיפות לאומית תורחב תחולת ההחלטה לשינוי יעוד למטרות המפורטות בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 (שטחים ציבוריים) או למתקן הנדסי.


להלן הסעיף המוצע:


"שונה ייעודם של מקרקעין באזורי עדיפות לאומית בתכנית למטרות המפורטות בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה,תשכ"ה-1965 או למתקן הנדסי שאינו חלק מתכנית שעיקרה למגורים ו/או תעסוקה יהיה החוכר זכאי, בנוסף לסכום הפיצוי הקבוע בסעיף 1 לעיל, לתמריץ בגין השבת המקרקעין במועד ההשבה בשיעור של 50% מסכום הפיצוי הקבוע בסעיף 1 לעיל ולתמריץ המפורט בסעיף 5(א) בהחלטה זו".

 

ו. מוצע להרחיב תחולת ההחלטה לחמש שנים ממועד אישור ההחלטה.

 

ז. מוצע להסמיך את הנהלת רמ"י לקבוע כללים ולנהל מו"מ


להשבת קרקע חקלאית ולהחלת החלטה זו גם על מקרקעין שטרם אושרה או הופקדה לגביהם תכנית המשנה את ייעודם.

 

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.