גרסת הדפסה
מושבים מספר: 056-2015

תעריף מופחת להקצאת מים לגינון ציבורי

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (תיקון מס' 2) -  תשע"ה -  2015, שעניינם התנאים לקבלת זכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי.

1.    הגדרות

"גן ציבורי" – "גן נוי מושקה, הנמצא בבעלותה או בהחזקתה של רשות מקומית והוא פתוח לשימוש הציבור."

2.    קביעת רשות מקומית זכאית

"א.  רשות מקומית שמבקשת אישור מנהל הרשות הממשלתית להיותה רשות מקומית   זכאית, תגיש לרשות הממשלתית בקשה, אשר תכלול את הפרטים ואת המסמכים הבאים


1.   הצהרה של מורשה החתימה של הרשות המקומית, לפיה בכל הגנים הציבוריים בתחומה, ששטחם עולה על 50 מטרים רבועים, הותקנה מערכת השקיה יעילה עם קציבת זמן בצירוף מד-מים, או עם קציבת כמות מים או עם שילוב של שניהם,
המאפשרת, בין השאר, השקיה נפרדת לפי קבוצות צמחים בהתאם למנת המים הדרושה להם.
2.   פירוט של שטחי הגנים הציבורי שלה בהתאם לסוגי הצמחייה המפורטים בתוספת ומיקומה הגיאוגרפי; מנהל הרשות הממשלתית יפרסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית את רשימת היישובים המצויים מדרום לקו מיעוט משקעים, המשורטט בתוספת.
3.   העתק מחשבון המים האחרון, שהונפק לה על ידי ספק המים של הרשות המקומית;
4.   ברשות מקומית שהיא קיבוץ או מושב תגיש הרשות המקומית גם אישור של ספק המים, לפיו דמי המים הנגבים על ידו הנם לפי התעריפים הנקובים בכללי תעריפים לספקים מקומיים ואין הוא מפחית את דמי המים לפי הוראות סעיף 2 (ב)(2) לכללים האמורים.


ב. מנהל הרשות הממשלתית יהיה רשאי לאשר בקשה של רשות מקומית אם התקיימו


    התנאים הבאים:
1.    קיים בידי הרשות המקומית מיפוי מלא ומעודכן של הגנים הציבוריים;
2.    קיימת בגנים הציבוריים מערכת השקיה יעילה עם קציבת זמן בצירוף מד מים, או - עם קציבת כמות מים או עם שילוב של שניהם;
3.    אספקת המים בתחום הרשות המקומית נעשית בידי בעל רישיון הפקה, שאינו הרשות המקומית, אשר מחייב את הרשות המקומית בתעריפי מים שנקבעו על  ידי מועצת רשות המים.
ג. החליט מנהל הרשות הממשלתית, כי רשות מקומית היא רשות מקומית זכאית או  החליט לדחות את הבקשה, יודיע לה ולספק המים בתחומה על החלטת; אישר מנהל  הרשות הממשלתית את הבקשה יקבע את ההוראות המתאימות ברישיונות האספקה."

מודגש כי בין התנאים המוצעים בשלב זה, חיוב תעריפים ע"פ כללי המים וכן הפרדה בין הספק (לדוגמא - קיבוץ או מושב), לבין הצרכן. הפרדה שאינה ישימה במרבית הקיבוצים ובחלק מהמושבים.

3. הגבלת כמות מרבית לתעריף מופחת

" א. ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי הכמות המסופקת לגנים ציבוריים ברשות מקומית  זכאית עולה על כמויות הצריכה המשקפות שימוש יעיל במים כמפורט בתוספת השלישית, רשאי הוא לקבוע ברישיונות האספקה המתאימים את הכמות המרבית לאספקה בתעריף מופחת.
ב.  ספק מים של רשות מקומית זכאית שנקבעה לגביה כמות לפי סעיף קטן א' יחייב את הרשות המקומית הזכאית בתעריף מופחת בגין הכמות האמורה בתעריף לכמות ורגת לפי הוראות סעיף 5 לכללי תעריפים לתאגידים או סעיף 4(1)(1.3)(ד) לכללי עריפים לספקים מקומיים, לפי העניין, בגין כל כמות נוספת שסופקה לגן ציבורי ברשות המקומית הזכאית."

4.    דיווח על שינוי בשטחי הגנים הציבוריים

"רשות מקומית זכאית תדווח למנהל הרשות הממשלתית על כל שינוי בשטחי הגנים הציבוריים אשר משפיע בשיעור העולה על חמישה אחוזים על הכמויות המשקפות שימוש יעיל במים לפי  וראות התוספת."

5.    תחולה והוראת מעבר

"א. מנהל הרשות הממשלתית יהיה רשאי לקבוע כי רשות מקומית הינה רשות מקומית זכאית לפי כללים אלה ברישיונות הפקה לשנת 2016 ואילך.
 ב.  על אף האמור בסעיף קטן א', רשות מקומית שלא קיבלה הקצאה לגן ציבורי ברישיון לשנת 2015 תהיה רשאית להגיש בקשה לקבוע לה כמות לגן ציבורי לשנת 2015 לפי הוראות סעיף 2 ; השלימה הרשות המקומית את הפעולות האמורות שם עד ליום יח' בחשון התשע"ו ( 31 באוקטובר 2015) ומנהל הרשות הממשלתית החליט כי היא רשות מקומית זכאית, תעמוד הכמות לשנת 2015 על הכמות שקבע מנהל הרשות הממשלתית ככמות שסופקה לרשות המקומית למטרה זו בשנת 2014 לפי סמכותו בסעיף 15 ג לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו - 1976 ."


לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.