גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 058-2015

עדכון דמי חכירה במשקי עזר

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") החליטה ביום 20.1.2015 על עדכון תעריף דמי החכירה השנתיים במשקי עזר ל 1% מערך הקרקע, במשקי העזר בהם לא בוצע העדכון כמתחייב מחוזה החכירה ומהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר  205 (החלטת הנהלה מספר 3680).

להלן הרקע להחלטה:


"א. סעיף 13.1.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 205 מיום  15.8.78 קובע כי בעת העברת זכויות במשק עזר, דמי החכירה השנתיים יעודכנו  ל 1% מערך הקרקע:
     "הרוכש זכויות חכירה של משק עזר ישלם דמי חכירה בשעור 1% לשנה מערך הקרקע, כפי שתוערך למועד רכישת הזכויות על ידו, והחל מאותו המועד".
ב.   לאור תקלה טכנית (שתוקנה באפריל 2011) נמצאו מקרים (מרביתם במרחב מרכז) בהם לא עודכנה מכסת דמי החכירה השנתיים בהתאם לחוזה החכירה עצמו ובהתאם להחלטת מועצה  מס' 205.
ג.    עוד נמצא, כי בחלק מאותם המקרים בהם לא עודכנה מכסת די החכירה השנתיים, לא בוצע העדכון הגם שנשלחו הודעות בעניין העדכון ו/או הודעה לבעלי הזכויות בשטר ההעברה עצמו כי דמי החכירה השנתיים יעודכנו לשיעור של 1%   מערך הקרקע ."

 

החלטת הנהלת רמ"י


" החל מחודש ינואר 2015  יבוצע  עדכון מכסת דמי החכירה השנתיים על כלל העברות הזכויות  במשק עזר בהן לא בוצע העדכון כמתחייב בחוזה החכירה והחלטת המועצה הנ"ל, בין אם נשלחה הודעה בעת העברת הזכויות ובין אם לאו.

 העדכון יתבצע בהתאם לערך הקרקע במועד העברת הזכויות, בתוספת הצמדה ממועד העברת הזכויות ועד ליום העדכון .

 היה ויתברר לרשות בעתיד כי תיק מסוים לא עודכנו דמי החכירה השנתיים בהתאם להחלטת מועצה מס' 205 -  יעודכן הדח"ש מיום "הגילוי ".

 

יודגש  כי לדעתנו האמור לעיל יחול אך ורק על שטח הקרקע שעד לשני דונם הצמוד לבית המגורים.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.