גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 052-2015

שינויים בתשלומים לרמ"י בעקבות פס"ד בלוך

בפס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ביום 3.9.2014, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה. בעקבות קביעתו של בית המשפט, על רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לשנות או לעדכן את ההחלטות הנוגעות לעניין גובה תשלומי דמי החכירה, במקרים בהם חלה חובת תשלום היטל השבחה.

להרחבה בעניין פס"ד בלוך ראו חוזרנו מס' 94/2014 " בר רשות בחלקת מגורים חייב בהיטל השבחה – פס"ד בביהמ"ש עליון".

כפי שפירטנו בעבר, להלכה שנקבעה בפס"ד בלוך יש משמעות רבה לעניין החבות בהיטל השבחה של הקיבוץ (כאגודה שיתופית) ושל חבריו (כפרטים) בעת יישום החלטות מועצת מקרקע ישראל לעניין הקניית הזכויות בחלקת המגורים (החלטות מועצה: 1380, 1366, 751, 692).

להרחבה בעניין, ראו חוזרנו מס' 21/2015 "היטל השבחה בשיוך דירות בקיבוץ בר רשות-פס"ד בלוך".

למרות שחלפו למעלה משבעה חודשים מיום מתן פסק הדין, מועצת מקרקעי ישראל טרם עדכנה החלטותיה במקרים רבים בהם מוטל היטל השבחה ונדרש תשלום דמי חכירה מהוונים/ דמי שימוש בשיעור מלא.

על רמ"י לעדכן באופן כולל את שיעור דמי החכירה המהוונים ודמי השימוש, הקבועים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל העוסקות בשינוי יעוד תכנוני וניצול לרבות תשלום בגין שימושים שאינם חקלאיים.

ראו לדוגמא בהחלטה 1265 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה" מיום 29.10.2012, בה רמ"י נתנה ביטוי להקטנת שיעור דמי חכירה המהוונים במקום בו שולם היטל השבחה ע"י בעל הזכויות:

"3.1.1. כאשר קיימת תכנית מאשרת המתירה שימוש לתעסוקה לא חקלאית:

3.1.1.1 אם חובת תשלום היטל השבחה אינה חלה על בעל הזכויות בנחלה-דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית. המינהל ישא בחלף היטל השבחה.

" 3.1.1.2 אם חובת תשלום היטל השבחה חלה על בעל הזכיות בנחלה-דמי חכירה מהוונים בשיעור של 46% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית. בעל הזכויות בנחלה ישא בהיטל השבחה." (הדגשה שלי - ב.מ).

החלטות אחרות בהן נקבעה הפחתה של דמי חכירה מהוונים בעקבות חבות בהיטל השבחה 1252,1316.

בהתאם על פי נוסחת רמ"י דלעיל שיעור דמי החכירה המהוונים באזורי עדיפות ויהיו כדלקמן:

אזור עדיפות ב'    25.78%
אזור עדיפות א'    15.67%
קן עימות           0%

לדעתנו יש מקום לקבוע בכל החלטות מועצת מקרקעי ישראל, כי מקום בו חובת תשלום היטל השבחה על בעל הזכויות - ישולמו דמי חכירה מהוונים או דמי שימוש לפי שיעורים מופחתים.

להלן ההחלטות מועצת מקרקעי ישראל שיש לעדכן את שיעורי דמי החכירה/ דמי השימוש במקרים שיש חבות היטל השבחה:
החלטה מס' 692- "הודעה על החלטה בדבר שנויים במבנה ארגוני והקצאת קרקע של המושב השתופי לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך - 1960".
החלטה מס' 751- "שינויים במבנה הארגוני והקצאת קרקע בקיבוצים".
החלטה מס' 1085- "בניה למגורים בקיבוצים".
החלטה מס' 1226- "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים".
החלטה מס' 1265- "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקה המגורים של הנחלה" – לעניין דמי שימוש.
החלטה מס' 1315- "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית".
החלטה מס' 1316- "שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים." – לעניין דמי שימוש.
החלטה מס' 1317 - "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים"
החלטה מס' 1355- "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".
החלטה מס' 1366- "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם
קיבוץ או מושב שיתופי".
החלטה מס' 1380- "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי".

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.