גרסת הדפסה
מושבים מספר: 046-2015

שיעור דמי היוון ברכישת זכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב – החלטה 1355

להלן שיעורי דמי החכירה ודמי הרכישה (להלן: "דמי ההיוון") ברכישת זכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1355:

 

מהות התשלום/ אזור עדיפות (1)

אזורים שאינם אזורי עדיפות

עדיפות לאומית ב'

עדיפות לאומית א'

ישובי קו עימות (2)

דמי חכירה בגין חלקת המגורים כתנאי להצטרפות להחלטה 1355 (התשלום הבסיסי)

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

בגין רכישת מלוא הזכויות (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים (כולל 3.75%), בנחלה בה לא שולמו דמי הסכמה

33%

18.49%

11.24%

3.75%

בגין רכישת מלוא הזכויות (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים, בנחלה בה שולמו דמי הסכמה בעת העברת זכויות החל מ – 1.1.1993

20%

11.21%

6.81%

2.27%

בגין רכישת מלוא הזכויות (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים, בנחלה בה שולמו דמי הסכמה בעת העברת זכויות לפני ה - 1.1.1993

33% בקיזוז 80% מדמי הסכמה ששולמו(3)

18.49% בקיזוז 80% מדמי הסכמה ששולמו(3)

11.24% בקיזוז 80% מדמי הסכמה ששולמו(3)

3.75%

בקיזוז 80% מדמי ההסכמה ששולמו (3)

השלמת דמי רכישה בגין פיצול מגרש יחידת/ות דיור מחלקת המגורים (לכל יח' מפוצלת)(4)

29.25%

16.39%

9.96%

0

בגין הגדלת היקף בניה, מעבר להיקף הבניה הבסיסי למגורים (375 מ"ר).

91%

51%

31%

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) כהגדרתם בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1274 או כל החלטה שתבוא במקומה.
ההנחות דלעיל יוגבלו בתקרה הקבועה בהחלטה 1274.
(2) ע"פ חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 39), התשע"א/2010, יש ליתן פטור מלא מתשלום דמי חכירה ביישובי קו עימות.
(3) בתוספת הפרשי הצמדה בלבד, אך לא פחות מ-20%, 11.21%, 6.81%, 2.27 משווי חלקת המגורים, לפי אזורי העדיפות.
(4) בניכוי דמי הסכמה לפי הכללים דלעיל.
הבהרות נוספות

א. חוכר אשר הצטרף להסדר, שילם את דמי החכירה בשיעור 3.75% ועמד בתנאי הסף (לרבות הסדרת השימושים החורגים), יהיה זכאי לביטול הדרישה לרצף בין דורי בנחלתו ולמימוש היקף הבניה הבסיסי למגורים לפי תכנית תקפה, כולל פיצול מגרש תמורת 33% מערך המגרש המפוצל.
ב. חוכר, אשר רכש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים (הקיימות והעתידיות) כאמור בסעיף זה, יהיה פטור מתשלום כלשהו לרשות בגין כל בניה למגורים בחלקת המגורים, לרבות בגין פיצול מגרש, בכפוף לקיומה של תכנית תקפה.
ג. מימוש זכויות לפעילות לא חקלאית בחלקת המגורים או אישור תקף לשימוש חורג יחויב בתשלום לרשות בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
ד. רכישת מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים אינה משנה את הכללים החלים על שטחי הנחלה שאינם חלקת המגורים.
ה. חוכר אשר יבחר להצטרף להסדר, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול רמ"י בדבר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה.
ו. על פי עמדת רמ"י לא יועבר לרשות המקומית 12% חלף היטל השבחה בגין תקבולי דמי היוון. הנושא יועבר להכרעת הועדה לישוב סכסוכים שנקבעה ב"הסכם פשרה מפורט בעניין חלף היטל השבחה מיום 21.12.2012". על החלטת הועדה "יוכל מרכז המועצות האזוריות, אם ירצה בכך, לערער לבית המשפט המחוזי".
ז. ינתנו הנחות לחיילי מילואים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1261 בכפוף לתקרה של 50,000 ש"ח (כולל מע"מ) וכך שתינתן הנחה חד פעמית.
לעניין השינויים הצפויים בהחלטה 1355 ראו חוזרנו 96/2014 " הצעה לתיקון החלטה 1355 בעניין זכויות חלקת המגורים במושב".
נדגיש כי טרם פורסמו נוהלי רמ"י בעניין יישום והפעלה של החלטה 1355 (לרבות קודמותיה), נוסח נוהלי רמ"י שיפורסם, יהיה כמובן הנוסח המחייב.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדינו בתל אביב.