גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 048-2015

עיכוב ביצוע פסק דין למתן זכויות בנחלה במושב למי שאינו חבר באגודה

בית משפט העליון, בראשותו של כבוד השופט חנן מלצר (ע"א 7019/14), הורה על עיכוב ביצוע פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי (ת"א 5559-10-09) לאחר שפסק כי על מושב שזור- מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן "האגודה") להקנות למר יעקב פרג'י (להלן: "המשיב"), זכויות מלאות בנחלה כפי שניתנו לבעלי הנחלות חברי האגודה, בכפוף להפקדת ערובה לפיצוי נזקי המשיב.

רקע:

מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין של בית המשפט המחוזי, בו התקבלה תביעת המשיב כנגד האגודה, נקבע כי על האגודה להעניק למשיב, אשר רשום בספרי הסוכנות ובספרי רמ"י על אף שמעולם לא היה חבר באגודה, זכויות מלאות בנחלה כמו שניתנו ליתר בעלי הנחלות חברי האגודה. בהן: קרקע לעיבוד, מכסה לייצור ביצים, זכויות מים, חלק מפדיון זכויות האגודה בתנובה ועוד.

פסיקת בית המשפט

בית משפט העליון, קיבל את הבקשה בכפוף להפקדת ערבות בנקאית, וזאת מן הטעמים הבאים:

הכלל שמנחה את בתי המשפט הוא, שהזוכה בדין זכאי ליהנות מפירות זכייתו, בסמוך למועד מתן פסק הדין. אין בהגשת ערעור כשלעצמו כדי לעכב את ביצוע פסק הדין, מושא הערעור.

ביצוע פסק הדין יעוכב רק במקרים בהם יוכח על ידי המבקש את התקיימותם של שני תנאים מצטברים:

א. סיכוי הערעור טובים

ב. כי מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובתו של המבקש, בכך שביצוע פסק הדין גורם למבקש נזק בלתי הפיך, או יגרום לקושי ממשי להשבת המצב לקדמותו.

תחילה, קבע בית המשפט כי סיכויי הערעור אינם מבוטלים ובהליך הערעור בית המשפט יידרש לדון במספר סוגיות מורכבות, הקשורות בין היתר לאפשרות שהמושב יקצה זכויות שמוקנות בדרך כלל לחברי האגודה.

בעניין מאזן הנוחות, קבע בית המשפט כי הכף נוטה לטובת האגודה, שכן ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי עלול לדרוש מהאגודה לבצע חלוקה מחודשת של כלל הזכויות הניתנות לחברי האגודה ובאופן טבעי, חלוקה מחודשת זו עלולה להביא להעברת חלקים מזכויותיהם של חברי האגודה-למשיב, דבר שצפוי לגרום לנזקים לאותם צדדים שלישיים, ואף יתכן שיהיה קושי בהשבה של המצב לקדמותו במידה והאגודה תזכה בערעור. על כן, ראוי שחלוקה מחודשת כזו תעשה רק לאחר שיגיע ההליך לסיומו.

יחד עם זאת, לאור הנזקים שעלולים להיגרם למשיב, ונוכח טענת המשיב שהאגודה טרם שילמה לו את ההוצאות שנפסקו לזכותו על ידי בית המשפט נקבע כי צו עיכוב הביצוע אינו חל על מרכיב הוצאות שנפסקו והוא מותנה בכך שהאגודה תפקיד ערבות בנקאית בסך 50,000 ש"ח, שתשמש כערבות לפיצוי המשיב, בגין כל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה ממתן הצו.