גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 047-2015

שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים – הודעת רמ"י

ב- 19.4.2015 פרסמה רמ"י באתר האינטרנט, תחת הכותרת "שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים – לפי החלטת מועצה 692 ו- 751" דברי הסבר לאגודות של מושבים שיתופיים וקיבוצים המבקשות לבצע שיוך מגרשים לחברים על פי החלטת מועצה מס' 692 או 751 והחלטתן אושרה בועדת פרוגרמות במשרד החקלאות לפני 23.7.2007.

להלן הסברי רמ"י כלשונם:

• "מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של החלטות מדיניות שמטרתן לאפשר לחברי אגודות חקלאיות לרכוש זכויות בנכסי המגורים שבהם התגוררו.

• במחצית שנות ה-90 אישרה המועצה את החלטות מס' 692 ו-751 שהגדירו את שיוך הדירות במושבים שיתופיים ובקיבוצים (בהתאמה).

• החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 979 (שלימים עודכנה על ידי החלטות מס' 1155 ו-1366) ביטלה את החלטות מועצה מס' 692 ו-751 והתוותה מדיניות חדשה לשיוך הדירות.

למרות הביטול, אגודות של מושבים שיתופיים וקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטות מועצה 692 או 751 והחלטתן אושרה בוועדת הפרוגראמות שבמשרד החקלאות לפני 27.03.2007 (להלן: "המועד הקובע"), רשאיות להמשיך את ביצוע שיוך הדירות למשפחות החברים לפי כללי החלטות מס' 692 ו-751.

• עסקת שיוך דירות לחברים תיעשה בתשלום דמי חכירה מהוונים בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות במועד אישור העסקה, בניכוי הנחת ותק המוענקת לפי ותק החבר באגודה כמפורט בהחלטות המועצה.

• קביעת ערכי הקרקע לצורך ביצוע העסקה תיעשה בהתאם לשומה עדכנית שיערוך השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.

• על התשלום יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית על פי מפת אזורי העדיפות הלאומית למגורים ובכפוף למגבלות המפורטות בהחלטות המועצה אשר תהיינה בתוקף בעת התשלום.

עם ביצוע עסקות השיוך לזכאים, ייגרעו מחוזה החכירה ו/או מחוזה המשבצת המתחדש של האגודה זכויות המגורים, ובניית כל יחידת דיור נוספת תבוצע על פי החלטות המועצה התקפות בלבד.

 

הגשת בקשה

• רשאית להגיש בקשה אגודה אשר קיבלה החלטה על ביצוע שיוך דירות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 692 או 751, ואשר החלטתה קיבלה את אישור ועדת הפרוגראמות במשרד החקלאות לפני ה-23/7/2007 בלבד.

• הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, לאגף "חוזים לדורות" במטה החטיבה העסקית של רשות מקרקעי ישראל.

• אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה.

אחרת הבקשה תוחזר לפונה בלוויית המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת.
אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

• ניתן לברר את כתובת אגף "חוזים לדורות" במטה הרשות באמצעות אתר הרשות או המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 "

לדף המידע צורף נספח ובו "טופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי החלטת מועצה 692 ו- 751".

נציין כי דברי הסבר אלו באו בעקבות פרסום נוהל ביצוע מס' 3.2.2.7.4 מיום 18.3.2015 בעניין שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי.

ראו חוזרנו 32/2015 "שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטות 751/ 692 – נוהל מעודכן".