גרסת הדפסה
מושבים מספר: 043-2015

הגדלת מענקי עמותות במרכיב הרווח

בית המשפט העליון אישר לאחרונה את תביעת עו"ד איתן צחור בשם מספר עמותות לקבלת 4% תוספת רווח למענקים שקיבלו ממשרד הרווחה ( מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים נגד עמותת אקים ישראל ואחרים, עע"מ 4363/14).

עו"ד איתן צחור הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשם מספר עמותות ובית המשפט החליט שעל משרד הרווחה לשלם לעמותות תוספת רווח של 4% (פסק דין זה ניתן במאי 2014).

בעקבות כך ערערה המדינה לבית המשפט העליון ובתאריך 12.4.2015 ניתן פסק דין הדוחה את הערעור ומותיר על כנו את פסק הדין של בית המשפט המחוזי.

בית המשפט העליון (מפי השופט פוגלמן ובהסכמת השופטים חיות וברק-ארז) דחה את הערעור ופסק כי, תשלום מרכיב הרווח לחברות בלבד עולה כדי פגיעה בשוויון.

פגיעה זו אינה מוצדקת בנסיבות העניין, אף אם תתקבל טענת המדינה שבצידה תועלת כלכלית של ממש.

אשר לסעד, משגילתה המדינה דעתה להמשיך במדיניות התשלום האמורה, יש להחילה באופן שוויוני על חברות ועמותות.

בימ"ש נדרש בין השאר לשאלה האם ביסוד ההבחנה בין חברות לעמותות לעניין תשלום התמורה יש שוני רלוונטי לצורך קביעת התמורה המשולמת עבור הפעלת השירות.

בימ"ש עמד על השונות הכללית בין חברות לבין עמותות, הנוגעת לענייננו, במטרת ההתאגדות ובהסדרי המס החלים עליהן וקבע כי זו אינה רלוונטית לצורך קביעת התמורה המשולמת.

בדבר פרטים, הבהרות וליישום תוצאת פס"ד בעמותות ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.