גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 041-2015

גביית כספים חוקית בהרחבת ישוב קו עימות – פס"ד בימ"ש עליון

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים (ע"א 944/14 ), מפי כבוד השופטים חנן מלצר יצחק עמית וצבי זילברטל. נדחה ערעורם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך (להלן: "המערערים"), כנגד קיבוץ מעיין ברוך ואח' (להלן "המשיבים"), לעניין, החזר כספים ששילמו המערערים מכוח החלטה 888 של מועצת מקרקעי ישראל. הערעור נדחה לאחר שהמערערים משכו את ערעורם, בעצת שופטי בית משפט העליון.

רקע:

בבג"ץ 244/00 עמותת שיח חדש נ' שר התשתיות נקבע כי הקצאת מגרשים על פי התנאים שנקבעו בהחלטה 737 של מועצת מקרקעי ישראל, העוסקת בהרחבות למגורים באגודות ישובים חקלאיים, איננה מידתית ולכן אסורה.

יחד עם זאת, בהחלטה 972 של מועצת מקרקעי ישראל, נקבעו הוראת מעבר (כמתחייב אף מההוראות אופרטיביות שניתנו בבג"ץ 244/00) ולפיהן, החלטה 737 תמשיך ותעמוד בתקופה ביחס לעסקאות המקיימות אחר תנאי הסף שנקבעו בהחלטה.

קיבוץ מעין ברוך הינו אחד היישובים עליהם חל חריג זה העונה להגדרת "ישוב קו עימות".

החלטה 888, שעניינה "הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בגבול לבנון", עדכנה את החלטה 737 ואפשרה לאגודות ישובים המוגדרים כיישובי קו עימות לאפשר גביית כספים מהמועמדים להקצאת מגרשים בהרחבה, "אך ורק לצורך פירעון חובות האגודה ו/או לצורך חיזוק היישוב".

להרחבה ראו חוזרינו מס': 20/2001 "גביית כספים במכירת מגרשים ביישובי קו עימות צפון", 44/2008 "תכנית חירום לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל".

הערעור נסוב סביב החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת, בפני כבוד השופט בנימין ארבל (ת"א 97-10 ), האם נגבו מהמתיישבים החדשים שביקשו להצטרף לפרויקט ההרחבה, בקיבוץ מעיין ברוך, כספים שלא כדין ע"פ החלטות 737 ו-888 של מועצת מקרקעי ישראל, ומבלי לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל לגבייתם ו/או מבלי לקזז כדין את כספי הסבסוד לפיתוח ההרחבה שהתקבלו ממשרד השיכון וממשרד הביטחון.

בית המשפט דחה את התביעה לאחר שבחן את בג"ץ 244/00 לעניין הוראת המעבר, קבע כי החלטה 737 חלה בתקופה הנדונה לגבי יישובי קו עימות, כל עוד לא הוחלט אחרת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.

לאחר מכן, בחן בית המשפט את השימושים המותרים בכספים שנגבו, בהתאם לתוקפה של החלטה 888 וקבע כי לא ניתן להפריד בין ההחלטות וכי התובעים אינם לזכאים להשבת הכספים.

להרחבה ראו חוזרנו מס': 8/2014 "גביית כספים חוקית בהרחבת ישוב קו עימות".

 

החלטת בית משפט העליון:

המערערים החליטו למשוך את התביעה ולחזור מערעורם בעקבות המלצת בית המשפט.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.