גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 040-2015

הסדר מועדי ארכות לדיווחי ספקים עפ"י כללי המים

בסע' 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014 נקבעה החובה לבעלי רישיונות להגיש דוח שנתי על המצב הכספי עד 15 אפריל לאחר תום השנה.

בכללים אלו נקבע כי מרבית הנתונים יבוקרו או יסוקרו בידי רואה חשבון לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל.

רשויות המדינה השונות המסתמכות על דוחות המבוקרים/המסוקרים על ידי רואי החשבון (לדוג' רשות המיסים, רשות התאגידים, רשם האגודות) קובעות הסדר ארכות למייצגים, זאת מאחר והטיפול בדוחות המוגשים ובחינתם על ידי הרשות הינו הליך מתמשך ומתוך הבנה כי משרדי רואי החשבון אינם ערוכים לספק את כלל הדוחות המבוקשים במועד אחיד.

דוגמאות מפורטות להסדרי מועדי אורכות ניתן לראות בהסדרי האורכות המפורטים של רשות התאגידים (מלכ"רים) ורשות המיסים.

לפיכך פנה משרדנו למנהל רשות המים מר אלכס קושניר בבקשה להסדיר נוהל מועדי ארכות באופן דומה אשר יהיה לתועלת הרשות, בעלי הרישיונות והמייצגים.

משרדנו יעדכן אתכם בהקדם האפשרי בדבר הסדר מועדי האורכות ככל שיחול.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן מנהל תחום הביקורת או למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.