גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 037-2015

ביקורת בג"ץ על שלילת נקודות זיכוי מעובדים זרים

עד שנת 2014 היו כל העובדים הזרים, שעבדו בכל הענפים, זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה, זאת בהתאם לכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), תשס"ז-2007 (להלן: "הכללים").

החל משנת 2015, בוטלו כללים אלה ותחתם נקבעו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות"), אשר קובעות כי עובדות ועובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד בלבד זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה.

בנוסף, עובדות זרות המועסקות בכל הענפים זכאיות לחצי נקודת זיכוי (כלומר הן זכאיות ל-2.75 נקודות, אם הן עובדות בתחום הסיעוד) ועובדים זרים (גברים) העובדים בתחומים שאינם סיעוד לא זכאים לנקודות זיכוי כלשהן.

המשמעות האופרטיבית של ביטול הכללים והתקנת התקנות הינה הפחתה בשיעור משמעותי, בשכרם החודשי, של חלק מן העובדים הזרים.

כנגד החלטת האוצר כאמור, הוגשו לבג"ץ שלוש עתירות: בג"ץ 8421/14 ע"י הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בג"ץ 8476/14 ע"י הסתדרות העובדים הלאומית ובג"ץ 8824/14 ע"י התאחדות חקלאי ישראל.

ביום 25/3/2015 דן בג"צ במאוחד, בשלוש העתירות שהוגשו כאמור. בהחלטתו הביע בג"ץ ביקורת על החלטות האוצר וקרא לשר האוצר הנכנס לשקול מחדש את שלילת הזכאות של נקודות הזיכוי מעובדים זרים:

" לטעמנו ראוי כי הנושאים שהעלו העתירות, קרי, השינוי שחל בתקנות בזכאות מהגרי עבודה חוקיים לנקודות זיכוי השולל מהם 2.25 נקודות זיכוי. לעומת תושבי ישראל, יובאו בפני שר האוצר החדש, העתיד להיכנס לתפקידו בשעה טובה בקרוב. לכך טעמים משפטיים אפשריים שהועלו בעמדות, כמו נושאי אפליה או ההתאמה לאמנות בינלאומיות; אך עיקר ענייננו שאלת הסבירות והמידתיות של תקנות העוסקות באוכלוסיה מוחלשת, ששכרה נמוך ומשמעות התקנות היא הפחתתו באופן משמעותי. שר האוצר בטובו יידרש לנושא, והודעה תימסר עד 30.6.15. הצדדים האחרים יוכלו להגיב תוך 15 יום נוספים. בעקבות זאת יוחלט באשר להמשך הטיפול בעתירות."

בג"ץ גם התייחס לבקשה לצו ביניים:
"עלתה בפנינו שאלת צו הביניים, שלא ניתן בהחלטה קודמת. המדינה הצהירה בפנינו במענה, כי ככל שיחול שינוי בתקנות, הדבר יחול על כל שנת המס הנוכחית, קרי מ-1.1.15. ככל שהדברים יתארכו – ואנו מקוים שלא – זכויות העותרות שמורות לנושא זה."

כאמור, ביהמ"ש רומז כי לעתירות טעמים משפטיים כבדי משקל ולא נותר לנו אלא לחכות לשקילתן מחדש של התקנות והכללים ע"י שר האוצר הנכנס. על המדינה והאוצר למסור את תגובתן עד סוף יוני שנה זו. ככל שהתקנות תבוטלנה והמצב יחזור לקדמותו – יחול הביטול רטרואקטיבית והעובדים יקבלו חזרה את המס שנוכה להם. ככל שתגובת האוצר תהיה שונה ידרש ביהמ"ש לדון בטענות העותרות.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדו בתל אביב.