גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 030-2015

חיובי אגרות ביוב במרחב הכפרי

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) תשע"א-2010, מחייבים את המועצות האזוריות בהטלת אגרות ביוב לפי צריכת המים.

1. תעריפי אגרות הביוב-

בכללים אלו נקבע תעריף אגרות הביוב לכל מ"ק מים או ביוב לפי שלבי הביוב שמתוחזקים ע"י המועצה :

(א) מחזיק בנכס המחובר לביוב ישלם לרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס אגרת ביוב; הרשות המקומית תודיע למחזיק בנכס על שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושאותם היא מתחזקת.
(ב) סכום אגרת הביוב יהיה כמפורט בתוספת השלישית.

בחלק מהישובים אין המועצה מתחזקת את כל שלבי הביוב אלא הישוב עצמו מתחזק שלב אחד או יותר וע"כ המועצה מנועה בחיוב אותם שלבים המבוצעים ע"י הישוב.

2. דיווחי צריכה –

במקום בו המועצה אינה ספק המים, כך במרבית הישובים, על ספק המים בהתאם לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) תשל"ו- 1976, להמציא למועצה האזורית את נתוני צריכת המים של כל נכס ונכס בישוב.

3. הקלות למגזר הכפרי – תקרת חיוב אגרות ביוב בקיץ

(ב1)על אף האמור בתוספת השלישית, כמויות המים המרביות לצורך חיוב יחידת דיור באגרת הביוב ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית, בעד תקופה המתחילה ב-1 באפריל בכל שנה ומסתיימת ב-30 בנובמבר באותה שנה (להלן – תקופת החיוב), יחושבו לפי כמויות מים ממוצעות יומיות שנמדדו בתקופה המתחילה ב-1 בדצמבר בשנה הקודמת לתקופת החיוב ומסתיימת ב-31 במרס בשנה שבה תקופת החיוב (להלן – תקופת החורף), במכפלה של סך כל הימים בתקופת החיוב (להלן – כמות מים לחיוב בתקופת הקיץ) או כמות המים שנקראה במד-המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החיוב, לפי הנמוך מביניהם.

(ב2) כמויות המים לצורך חיוב יחידת דיור באגרת הביוב ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית בעד תקופת החורף, יחושבו לפי כמות המים שנקראה במד המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החורף במכפלה של 0.9.

מבדיקות שערכנו בחיובי אגרות ביוב במרחב הכפרי נמצאו טעויות בחיובי אגרות ביוב.

בדבר פרטים נוספים ו/או סיוע בבדיקת חיובי אגרות הביוב, ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.