גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 022-2015

דגשים בהכנת דוח כספי על פעילות המים לשנת 2014

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד-2014 (להלן: הכללים) נדרשים בעלי רישיון כהגדרתם בכללים להגיש דו"ח כספי על פעילות מים לשנת 2014 סקור או מבוקר ע"י רו"ח לא יאוחר מ- 15.04.2015 .

דגשים בהכנת הדו"ח הנדרש

א. לשמירת מפעל המים בידי אגודת הישוב החקלאי ערך כלכלי עליון, ראו חוזרנו 107/2013 "חיסול מפעלי המים בישובים הכפריים – אזהרה".

לפיכך קיימת חשיבות רבה לעמידה במטלות רשות המים ובהכנה מושכלת ואיכותית של הדיווחים הנדרשים על ידה.

ב. כפי שציינו בחוזרינו הקודמים קיים קושי בהגשת הדו"ח הנדרש עד 15.4.2015, מאחר ובמועד זה יחסרו חשבונות היטלי הפקה וחשבונות מעודכנים של חברת מקורות (מאחר ודיווחי האספקה מוגשים בימים אלה), המהווים מרכיב חשוב בהוצאות מפעל המים.

ג. בעקבות בדיקות שנערכו ע"י רואי החשבון ממשרדנו בעשרות רבות של דוחות כספיים שהוגשו לרשות המים בשנה החולפת, הננו להעיר כי בחלק מהאגודות רישום הוצאות האחזקה והתפעול אינו מופיע בספרי האגודה אלא בתאגידים אחרים, לפיכך יש להקפיד לכלול נתונים אלו בדו"ח פעילות המים של האגודה.

ד. הדו"ח לשנת 2014 במרבית האגודות, הוא דו"ח המחייב הצגת נתוני השוואה, לשנת 2013.

חישוב הוצאות הוניות ריאליות

ה. להערכתנו מטרת רשות המים בחיוב בעלי הרישיון בהגשת דו"ח כספי מפורט על פעילות המים, היא ניסיון לאמוד את ההוצאות ההוניות והתפעול של המגזר הכפרי נוכח הטענה על אפליית המגזר הכפרי בתעריפי קנית מים מחברת מקורות לעומת תעריפי קניית מים מחברת מקורות של תאגידי המים העירוניים.

ו. לדעתנו יש צורך במתן ביטוי נורמטיבי לרכיבי הוצאות הון מינימליות הנגזרות מאלו שנקבעו במגזר העירוני (בממוצע 0.87 ש"ח למ"ק) בהתאמות ובשינויים המחוייבים במגזר הכפרי.

משרדנו ערוך לסייע להכנת הדו"ח הנדרש ע"י רשות המים בהתאם לסעיף 26 לכללים לרבות אמדן סכום היטלי ההפקה ואומדן לעדכון של חשבון חברת מקורות בעקבות דו"ח ההספקה שלכם.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן או למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.