גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 011-2015

ביטוח לאומי – עדכון סכומי גמלאות וגביה

להלן עדכוני סכומי גמלאות וגביה לביטוח לאומי לשנת 2015:

עדכון ה"סכומים הבסיסיים"

ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2013 עד נובמבר 2014, ירד ב-0.1%, ולכן בחודש ינואר 2015, לא חל שינוי ב"סכומים הבסיסיים".

להלן סכומי ה"סכום הבסיסי" בהתאם לגמלאות השונות החל מינואר 2015:

1. 8,757 ש"ח לגבי מענק לידה ודמי לידה, דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, דמי תאונה, נכות כללית, מענק ליתום, תגמול למתנדב, מענק פטירה וניידות.

2. הסכום הבסיסי לקצבת הילדים לא יעודכן בינואר 2015 ויישאר 140 ש"ח.

3. 8,648 ש"ח לגבי קצבת זקנה, שאירים, מענק בר מצווה, דמי מחיה ליתומים, מענק חימום, דמי מזונות, מענק לימודים, פשיטות רגל ואבטלה.

עדכון השכר הממוצע

השכר הממוצע ע"פ סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי יעמוד בחודש ינואר 2015 על 9,260 ש"ח לעומת 9,089 ש"ח. השכר הממוצע משמש לבסיסי הכנסה בגביה ובסיס למבחני הכנסות.

עדכון ההכנסה המרבית לקבלת קצבת זקנה

בעקבות עדכון השכר הממוצע עלתה ההכנסה המרבית לקבלת קצבת זקנה באופן הבא:

1. ללא תלויים 5,278 ש"ח במקום 5,181 ש"ח.

2. עם תלוי אחד 7,038 ש"ח במקום 6,908 ש"ח.

3. כל תלוי נוסף 648 ש"ח במקום 636 ש"ח.

עדכון ההכנסה המרבית לקבלת קצבת שאירים לאלמן

החל מינואר 2015 ההכנסה המרבית לאלמן (שאין עמו ילדים), היא 5,278 ש"ח במקום 5,181 ש"ח עד כה. בחישוב הכנסת האלמן לא תבוא בחשבון הכנסה בגובה 1,408 ש"ח מעבודה כשכיר או כעצמאי, מהכנסה מפנסיה המשולמת לאלמן עקב פרישתו מעבודה ומהכנסה חודשית המשולמת לו עקב פרישתו מעבודתו כגון הכנסה מקופת גמל או כל תכנית ביטוח אחרת המניבה הכנסה חודשית.

ההכנסה המרבית לגמלאות יחסיות

הסכום הבסיסי המשמש בסיס לחישוב ההכנסה המרבית לתשלום דמי לידה וגמלאות נפגעי עבודה יישאר 8,757 ש"ח, ולפיכך ההכנסה המרבית תעמוד על 43,785 ש"ח (חמש פעמים הסכום הבסיסי).

ההכנסה המרבית לעניין מילואים מתבססת על הסכום הבסיסי של 8,648 ש"ח והיא עומדת על 43,240 ש"ח. דמי האבטלה המרביים ממשיכים להיות שווים לשכר הממוצע בסך 9,260 ש"ח.

ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח

ההכנסה המרבית לגביית דמי ביטוח לעובד שכיר, לעובד עצמאי ולמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, מחושבת לפי הסכום הבסיסי בסך 8,648 ש"ח ותהיה 43,240 ש"ח לחודש (5 פעמים הסכום הבסיסי).

תקרת ההכנסה לתשלום שיעור מופחת

החל בינואר 2006, ההכנסה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעורים מופחתים מחושבת לפי 60% מהשכר הממוצע. תקרת ההכנסה לתשלום שיעור מופחת בינואר 2015 היא 5,556 ש"ח לחודש.

דמי ביטוח בריאות

דמי ביטוח בריאות בשיעור המינימאלי יישארו 103 ש"ח. יחיד בגיל זקנה המקבל קצבה ישלם דמי ביטוח בריאות בסכום של 196 ש"ח, וזוג ישלם 283 ש"ח (הסכום לזוג מנוכה מקצבת הזקנה של הבעל).

שכר המינימום

בינואר 2015 אין שינוי בשכר המינימום והוא יישאר 4,300 ש"ח לחודש, 172 ש"ח ליום למי שעובד 6 ימים בשבוע ו – 198.46 ש"ח ליום למי שעובד 5 ימים בשבוע. שכר המינימום לשעה הוא 23.12 ש"ח.

סכום קצבת זקנה ושארים – עד גיל 80

סכום קצבת זקנה ללא תוספת ותק הוא 1,531 ש"ח לחודש וסכום קצבת זקנה בתוספת ותק מלא הוא 2,297 ש"ח לחודש (ללא הפחתת ביטוח בריאות). סכום קצבת השאירים זהה לסכום קצבת הזקנה. מקבלי קצבת זקנה מקבלים מחצית מקצבת השארים.

קצבת זקנה ושארים – מעל גיל 80

החל מאפריל 2008 משולמת תוספת לקצבת זקנה לבני 80 ומעלה. החל מינואר 2014, סכום קצבת הזקנה לבני 80 ומעלה ללא תוספת ותק הוא 1,617 ש"ח וסכום קצבת הזקנה בתוספת ותק מלא הוא 2,426 ש"ח לחודש (ללא הפחתת ביטוח בריאות). סכום קצבת השארים זהה לסכום קצבת הזקנה. מקבלי קצבת זקנה מקבלים מחצית מקצבת השארים.

מענק בר מצווה ליתומים

סכום מענק בר מצווה הוא 5,838 ש"ח (ללא שינוי מינואר 2014).

דמי מחיה ליתומים

סכום דמי המחיה ליתומים שמשולמת להוריהם קצבת שאירים הוא 569 ש"ח לחודש.

סכום דמי מחיה ליתומים שלא משולמת להוריהם קצבת שאירים הוא 788 ש"ח לחודש.

ההכנסה המותרת לצורך תשלום דמי מחיה להורה עם יתום אחד היא 10,556 ש"ח.

מענק פטירה

סכום מענק הפטירה הוא 8,757 ש"ח (ללא שינוי מינואר 2014).

נכות כללית

קצבת יחיד מלאה - 2,342 ש"ח, זוג - 3,514 ש"ח, זוג עם ילד - 4,451 ש"ח, זוג עם שני ילדים - 5,388 ש"ח, תוספת לבן/בת זוג - 1,172 ש"ח, תוספת לילד - 937 ש"ח.

קצבה חודשית נוספת לבעלי אי כושר של 75% לפחות ואינם שוהים במוסד.

· נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות יקבל תוספת של 372 ש"ח לחודש.

· נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70%-79% יקבל תוספת של 306 ש"ח לחודש.

· נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50%-69% יקבל תוספת של 252 ש"ח לחודש.

פיצוי לנפגעי פוליו

הקצבה החודשית לנכה פוליו 100% היא 4,630 ש"ח. להלן סכומי הפיצוי החד פעמי לנכה פוליו שנקבעה לו נכות יציבה:

· למי שאחוזי הנכות הם 95% ומעלה 145,119 ש"ח.

· למי שאחוזי הנכות הם בין 75% ל- 94% 120,933 ש"ח.

· למי שאחוזי הנכות נמוכים מ-75% 60,465 ש"ח.

שירותים מיוחדים

בעקבות תיקון תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות )(מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט -1978, החל מינואר 2009 הוגדלו שיעורי הקצבה המיוחדת באופן הבא:

· קצבה בשיעור 100% תשולם בשיעור של 105% מקצבת יחיד מלאה.

· קצבה בשיעור 150% תשולם בשיעור של 175% מקצבת יחיד מלאה.

להלן סכומי קצבת השירותים המיוחדים החל מינואר 2014: