גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 010-2015

עדכון ערכי טבלה למגרשי מגורים במגזר הכפרי

ביום 7.10.2014 נתקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 3637 בעניין "עדכון ערכי טבלה במגזר הכפרי לצורך תוספת בנייה והקצאות קרקע". החלטה זו מעדכנת את החלטת הנהלת רמ"י מס' 3338 שנתקבלה ביום 19.2.2013 ואשר קבעה שימוש בטבלאות שומה לישובים במגזר הכפרי אשר הוכנו על ידי השמאי הממשלתי.

לפי דברי הרקע להחלטה, נעשו בטבלה החדשה פעולות לעדכונה, בין היתר:

א. הושלמו ערכים לישובים שהיו חסרים בטבלה הקודמת, סה"כ ישובים בטבלה החדשה - 810.
ב. נבחנו וטוייבו הערכים שנקבעו בטבלה הקודמת בסיוע ובאישור השמאי הממשלתי הראשי, ובין היתר:
1. חישוב הערך הטבלאי על סמך נתוני ההשוואה.
2. מעבר ממודל מגרש טיפוסי ארצי אחיד, למודל מגרש טיפוסי ליישוב.
3. עדכון ערך קרקע מזערי – בהתאם להחלטת הנהלה 3483 מתאריך 7.1.2014 .
4. התאמה לבעלות – ערכי השווי בתחשיבי השמאי הממשלתי נערכו בהנחה כי הזכות הנסחרת במגרשי ההשוואה היא זכות בעלות.
5. מידוד הערכים – על פי הנחיית השמאי הממשלתי הערכים מודדו בהתאם לשיעור השינוי במדד מחירי הדיור מנוכה בשיעור השינוי במדד תשומות הבנייה, למועד 1.10.2014.
6. עדכונו עלויות פיתוח.
7. מועד קובע - המועד הקובע לערכים בטבלה החדשה נקבע ליום 1.10.2014.

להלן נוסח ההחלטה כלשונה:

" ביום 7.10.2014 החליטה הנהלת הרשות:
1. לאשר את השימוש בטבלה החדשה לצורך ביצוע הפעולות הבאות:
- תוספת בניה (דמי היתר).
- השלמת זכויות (בחוזים לבינוי בפועל).
- הקניית בעלות.
- הקצאת קרקע בפטור ממכרז ביישובי קו עימות.
2. הגבלת סכום
2.1 בתוספות בניה והשלמת זכויות מוצע להגביל את הסכום לסך של עד 1,000,000 ש"ח,
שווי קרקע התוספת לפי הטבלה.
2.2 בהקניית בעלות, עקב שיעור התשלום הנמוך בשטח של עד דונם, השימוש בטבלה יוגבל לשטח קרקע של עד דונם, ללא מגבלת שווי.
2.3 בהקצאת קרקע ביישובי קו עימות, שם החישוב הינו ללא חיוב, השימוש בטבלה יהיה ללא מגבלה.
3. עקרונות נוספים
3.1 השגה ושומה פרטנית:
לא ניתן השיג על סכום שנקבע על פי הטבלה.
החוכר יהיה רשאי לדרוש כי ערך הקרקע יקבע בשומה פרטנית.
דרש החוכר כי תיערך לו שומה פרטנית, יהיה התשלום בהתאם לשומה אף אם היא גבוהה מערך הקרקע שנקבע בטבלאות ויחולו הכללים לפי החלטת מועצה 1304 ונוהל השגות.
3.2 מועד קובע, הצמדה ותוקף:
המועד הקובע של כלל הערכים בטבלה החדשה – 1.10.2014.
במועד הוצאת החיוב המחיר יוצמד למדד הידוע החל מהמדד שפורסם ביום 15.9.2014.
תוקף הערכים בטבלה לשנתיים.
במקרה של עדכון ערכים בטבלה המועד הקובע יכול וישתנה בהתאם.
במקרה כזה במועד הוצאת החיוב המחיר יוצמד למדד הידוע החל מהמדד שפורסם ב – 15 של החודש שקדם למועד הקובע.
3.3 עדכון הטבלאות:
אגף השמאות אחראי לבחון ולעדכן את הטבלה במידת הצורך גם בתוך תקופת תוקפה. "

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.