גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 007-2015

כללי המים תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת

רשות המים פרסמה את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) התשע"ה – 2014.
בכללים אלו נקבע אופן חישוב התשלום המופחת למים חקלאיים במקרים בהם נדרש הצרכן לשאיבה נוספת.

1. זכאות לתשלום מופחת

(א) "צרכן שחלות עליו הוראות פרק ג' לכללי קביעת תנאים ברישיון ולחץ המים בחיבור הצרכן שלו נמוך באופן קבוע מזה הנדרש לפי סעיף 11 לכללים האמורים, והשקיע או הוציא בשל כך הוצאות שוטפות בעד שאיבת מים נוספת, זכאי לשלם תשלום מופחת בעד צריכת המים, לפי עלות השאיבה הנוספת שלו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), צרכן לא יהיה זכאי להפחתה בתשלום בהתקיים אחד מאלה:

(1) המנה שמתקבלת מחלוקת התוצאה של מכפלת עלות השאיבה הנוספת שלו בכמות המים שצרך בחיבור הצרכן כאמור בסעיף קטן (א) בשנה שקדמה לשנת הגשת הבקשה, בכל כמות המים שצרך למטרת חקלאות בשנה האמורה, קטנה מ־3% מתעריף המים שמסופקים בחיבור הצרכן;

(2) סכום עלות השאיבה הנוספת שלו ותעריף המים למים המסופקים בחיבור הצרכן, נמוך מ־70% מהתעריף הקבוע בסעיף 7(1)7.1.1 לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז-1987."

2. נוהל הגשת הבקשות

(א) "צרכן הרואה את עצמו זכאי לתשלום מופחת לפי סעיף 2 יגיש למנהל הרשות בקשה לזכאות הממשלתית בקשה מנומקת, שתכלול את כל אלה:

(1) שמו, מספר הצרכן שלו אצל חברת מקורות, ואם יש בידיו רישיון הפקה לפי סעיף 23 לחוק _ מספר הרישיון;

(2) מספר חיבור הצרכן במקורות שאליו מתייחסת בקשתו ואישור ממקורות על
הלחץ בחיבור הצרכן ועל הכמות שסופקה בחיבור הצרכן בשנה הקודמת למועד
הגשת הבקשה;

(3) תכנית הנדסית של מתקני מערכת השאיבה הנוספת ושל מערכת האספקה
אל ראשי השטח השונים של הצרכן, בפירוט נתוני הגובה של ראשי השטח
ואורך הצנרת המובילה אליהם.

(ב) הבקשה תוגש לכתובת דואר אלקטרוני או בשליחה למספר פקסימילה שיפרסם
מנהל הרשות באתר האינטרנט, ורשאי הוא לפרסם באתר האינטרנט גם דרכים
נוספות שבהן ניתן להגיש את הבקשה.

(ג) מנהל הרשות הממשלתית יבחן את הבקשה ויחליט אם המבקש הוא צרכן זכאי,
ורשאי הוא לדרוש מהצרכן מסמכים או נתונים נוספים לצורך בדיקת הבקשה .

(ד) החליט מנהל הרשות הממשלתית כי המבקש הוא צרכן זכאי, יחשב את ההפחתה
בתשלום המאושרת לצרכן לפי עלות השאיבה הנוספת ויודיע לו על כך; הזכאות
להפחתה תינתן מתחילת השנה שבה הוגשה הבקשה או מהמועד שבו התמלאו
התנאים להגדרת הצרכן כצרכן זכאי, לפי המאוחר; מנהל הרשות הממשלתית יצרף להחלטה פירוט של החישוב האמור.

(ה) מנהל הרשות הממשלתית יפרסם אחת לשנה את רשימת הצרכנים הזכאים,
חיבורי הצרכן שבהם הוכרה הזכאות, וההפחתה המאושרת בתשלום לכל חיבור;
הפרסום ייעשה באופן שבו מפורסמים פרטי הקצאות המים ורישיונות ההפקה.

(ו) זכאותו של צרכן זכאי תהיה בתוקף לשלוש שנים ."

3. התחשבנות עם מקורות

(א) "מקורות תעביר לצרכן זכאי תשלום השווה לגובה ההפחתה המאושרת במכפלת כמות המים שנצרכה בחשבון.

(ב) לצורך ביצוע התשלום לפי סעיף קטן (א) מקורות תעביר לצרכן זכאי, בחשבון
הראשון שלו בכל חציון, תשלום בגובה מכפלת ההפחתה המאושרת בתשלום בכמות
המים במ״ק שצרך בחיבור הצרכן שלגביו הוא זכאי להפחתה כאמור, בחציון המקביל בשנה שעברה.

(ג) נוכחה מקורות לדעת כי הצרכן צרך בחציון כמות מים שונה מזו שעל בסיסה
חושב התשלום האמור בסעיף (א), תפחית או תוסיף את ההפרש בחשבון הראשון של החציון הבא ותפרט את אופן חישוב, ההפחתה או ההוספה האמורה.

(ד) התשלום בעד התקופה שקדמה להחלטת מנהל הרשות הממשלתית כי הצרכן
הוא צרכן זכאי, יינתן בחשבון הראשון שנערך לאחר ההודעה על ההחלטה האמורה."

4. החזר בגין השנים 2014 - 2010

"כללים אלו יחולו גם על צרכן שיוכיח, להנחת דעת מנהל הרשות הממשלתית, כי החזר לשנים 2010 בשנים 2010 עד ,2014 כולן או חלקן, היה זכאי להפחתה בתעריף המים המשולם על ידו לפי כללים אלה, בשינויים אלה:

(1) בסעיף 11(א) לכללי קביעת תנאים ברישיון, במקום ״אטמוספרה אחת״ יקראו ״1.5 אטמוספרות״;

(2) עלות השאיבה הנוספת תחושב לפי מרכיבי עלות הנכונים למועד תחילתם של כללים אלה;

(3) על אף האמור בסעיף 4, צרכן זכאי יקבל את ההחזר בחשבון המים שלו או בדרך אחרת שתוסכם בין הצרכן למקורות;

(4) בקשה לזכאות לפי סעיף זה תוגש לפי הוראות סעיף 3, בשינויים המחויבים, ולא יאוחר משלושה חודשים ממועד תחילתם של כללים אלה; בקשה שתוגש לאחר המועד האמור - לא תידון."

כללים אלו נשענים על כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) התשע"ה-2014 בהם נקבע כי לחץ המים בחיבור צרכן למטרת חקלאות לא יפחת מ 1 אטמוספרה.

ראי לציין כי סף התמיכה/הפחתת תשלום ע"פ כללים אלו שונה מהותית מנוהל שאיבה נוספת מאפריל 2010 בגין השנים 1999-2009 בעקבות העתירות לבג"צ.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.