גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 001-2015

תעריפי מים לשנת 2015

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2 ) – התשע"ה- 2014 ו – כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה -2014.

1. תעריפי קניה ממקורות בש"ח למ"ק

א. חקלאות

מים שפירים לחקלאות 2.364

כמות נחרגת עד 30% 2.600

כמות נחרגת העולה על 30% 6.043 (תעריף ביתי)

שפד"ן

כמות בהקצאה 1.1

כמות נחרגת עד 10% 1.47

כמות נחרגת העולה על 10% 2.07

קולחין להשקיה בלתי מוגבלת

כמות בהקצאה 1.1

כמות נחרגת עד 8% 1.375

כמות נחרגת העולה על 8% 1.65

קולחין להשקיה מוגבלת

כמות בהקצאה 0.946

כמות נחרגת עד 8% 1.183

כמות נחרגת העולה על 8% 1.419

ב. תעריפים לבית

תעריף לכמות מוכרת 2.099

כל כמות נוספת 6.043

2. תעריפי מכירה ספקים מקומיים בש"ח למ"ק

לכמות מוכרת 4.934 (התעריף כולל מע"מ)

כל כמות נוספת 9.655 (התעריף כולל מע"מ)

* תעריף לצרכן גדול 7.582 (לפני מע"מ)

*(מעבר ל – 15,000 מ"ק ראשונים בשנה)

קרן שיקום – 0.43

3. היטלי הפקה

היטלי הפקה לחקלאות מערכת ארצית

הפקה ראשונה 0.0578

הפקה נוספת 1.0982

הפקה משלימה 1.6184

היטלי הפקה לבית במערכת הארצית

הפקה בסיסית לבית 1.565

הפקה אחידה לבית 3.733

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.