גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 002-2000

דמי חכירה מהוונים בבניה למגורים – שינויים ועדכונים

הוראת אגף 51 טו' של מינהל מקרקעי ישראל מיום 9.1.2000 עוסקת בשינויים בדמי חכירה מהוונים בבניה למגורים בישובים במגזר החקלאי (מושבי עובדים, כפרים שיתופיים, אגודות חקלאיות (הרחבות) במושבות, מרכזים אזוריים, ישובים קהילתיים שבטיפול הסוכה"י או ההסתדרות הציונית העולמית).

כללי

1. הוראת אגף 51 טו' של מינהל מקרקעי ישראל מיום 9.1.2000 עוסקת בשינויים בדמי חכירה מהוונים בבניה למגורים בישובים במגזר החקלאי (מושבי עובדים, כפרים שיתופיים, אגודות חקלאיות (הרחבות) במושבות, מרכזים אזוריים, ישובים קהילתיים שבטיפול הסוכה"י או ההסתדרות הציונית העולמית).

2. תמצית השינויים לעומת המצב הקודם בהקצאות חדשות:

א. תשלום דיפרנציאלי - תוספת של 35% למחיר הבסיסי עד 100 מ"ר מבונה שטח עיקרי ותשלום של 65% ממחיר הטבלה בגין שטח העולה על 100 מ"ר מבונה שטח עיקרי.

ב. מחירי הטבלה נקבעו באופן יחסי למגרש של 500 מ"ר. באם המגרש יהיה קטן או גדול בטווח שבין 450 מ"ר לבין 650 מ"ר יינתן זיכוי/חיוב לפי שווי שנקבע למ"ר.

ג. נקבעו נהלים חדשים בעניין הקצאת מגרשים שנמכרו לצד ג' ואושרו בוועדה המלווה לפי המתכונת הקודמת (להוראת אגף 51 י"ג).

3. כמו כן חלו שינויים בחישוב דמי החכירה בתוספות בנייה הן לגבי הקצאות חדשות והן לגבי תוספות בנייה בשטח עיקרי בנחלות ובמשקי עזר מעל 100 מ"ר.

4. בעניין הגשת ערר על שומות ראו שינויים בנוהלי הגשת ערר בסעיף 8 להוראת האגף.

לעניין זה ראו חוזרנו 10/97.

נוסח ההוראה:

1. בתאריך 10/1/20000 יבוצע עדכון של מחירי הקרקע למגורים בישובים שבנדון. מצ"ב טבלת מחירי קרקע מעודכנים, בהתאם להערכת השמאי הממשלתי, לצורך ביצוע הקצאת מגרשי מגורים בישובים שבנדון. הטבלה מעודכנת ליום 9/1/2000.

2. בשינוי לטבלת המחירים שצורפה להוראת אגף מספר 51 ח', הטבלה החדשה ערוכה בצורה שונה כמפורט להלן:

א. הקצאות חדשות

1) המחירים מתייחסים למגרשים ששטחם 500 מ"ר, מחיר נפרד נקבע לתשלום עד 100 מ"ר מבונה שטח עיקרי, ובגין תשלום לשטח שעולה על 100 מ"ר שטח עיקרי ועד למלוא אפשרות הניצול לפי התב"ע.

כמו כן נקבע מחיר למ"ר מבונה שטחי שרות כפי שהיה עד כה.

בנוסף , יש לחייב/לזכות בתשלום נוסף בהתחשב בשטח המגרש, אם גודלו נע בין 450 מ"ר ל- 650 מ"ר, לכל מ"ר קרקע של המגרש כחיוב/זיכוי חד פעמי.

2) במסגרת השטח המינימלי לעיסקה, 100 מ"ר מבונה או 140 מ"ר מבונה לפי סיווג הישוב, יש להתיחס לשטחים העיקריים ולשטחי השרות כשטחים מצרפים (עמודות 7,8ו- 10 בטבלה).

ב. תוספות בניה

1) בהקצאות שנעשו על פי הטבלאות הקודמות, בין על פי מחיר אחיד למ"ר מבונה ובין טבלה שהיתה לשטחים עיקריים ולשטחי שרות בנפרד, ומבוקשת לגבם תוספת בניה לשטח עיקרי, נקבע להם מחיר משוקלל אחיד – שונה מהמחירים להקצאות חדשות (עמודה 6 בטבלה).

2) לגבי שטחי שרות, אין שוני במחיר בין הקצאה חדשה לתוספת בניה – בכל המקרים יש להשתמש בעמודה מספר 10 בטבלה.

3) בתוספת בניה בהקצאות שיעשו לפי סעיף א,1) לעיל, יש להשתמש באותם הטורים לפיהם נעשתה העיסקה המקורית (עמודות 7, 8, ו-10).

4) בתוספת בניה בשטח עיקרי בנחלות ובמשקי עזר מעל 160 מ"ר, נקבע מחיר לגבי שטחי שרות, יש להשתמש בעמודה מספר 10 כאמור לעיל.

ג. מחירי טבלת המחירים הנ"ל הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

3. לנוחיותכם הננו מפרטים להלן את כל הטורים שמופיעים בטבלת המחירים, עם הסבר לצורת

החישוב לפיה נקבעו המחירים לכל ישוב באות טור.

א. טור מספר 1 - סמל המחוז בממ"י.

ב. טור מספר 2 - שם המועצה האזורית במחוז, מיון על פי סדר א'-ב' עולה.

ג. טור מספר 3 - שם הישוב בתוך המועצה האזורית, מיון על פי סדר א'-ב' עולה.

ד. טור מספר4 - הערך שנקבע למ"ר מבונה ממוצע במגרש מודל בסיסי בישוב ששטחו 500 מ"ר והוא מיועד לבנית יחידת דיור אחת בשטח עיקרי של 200 מ"ר.

ה. טור מספר 5 - שיעור התשלום הנדרש בהקצאה חדשה למגורים או בתוספת בניה, שיעור התשלום הנ"ל נגזר מהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 817 מ- 10/2/98, בדבר מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע, ובהתאם לסיווג הישוב.

ו. טור מספר 6 - המחיר ל- 1 מ"ר מבונה ממוצע עיקרי במגרש המודל הבסיסי. המחיר הינו מכפלת הערך בטור מספר 4, בערך המופיע בטור מספר 5.

ז. טור מספר 7 - המחיר לתשלום 1 מ"ר מבונה שטח עיקרי עד 100 מ"ר, בהקצאות חדשות. המחיר הינו מכפלת טור מספר 6 ב- 1.35.

ח. טור מספר 8 - המחיר לתשלום 1 מ"ר מבונה שטח עיקרי מעל 100 מ"ר, בהקצאות חדשות. המחיר הינו מכפלת טור מספר 6 ב- 0.65.

ט. טור מספר 9 – המחיר לתשלום 1 מ"ר מבונה שטח עיקרי בנחלות ובמשקי עזר מעבר ל – 160 מ"ר ברוטו הראשונים (שפטורים מתשלום).

המחיר הינו מכפלת טור מספר 6 ב – 0.85.

י. טור מספר 10 - המחיר לתשלום 1 מ"ר מבונה על שטחי שירות בהקצאה למגורים, בתוספת בניה בנחלות ובמשקי עזר, ובתוספת בניה במגרשי מגורים, המחיר הינו מכפלת טור מספר 6 ב- 0.55.

יא. טור מספר 11 - מחיר חיוב/זיכוי למ"ר קרקע עודף / חוסר למגרש שטווח השטח שלו נע בין 450 מ"ר ל-650 מ"ר. המחיר הינו מכפת טור מספר 6 ב- 0.1.

4. מגרשים שגודלם אינו בטווח 450 מ"ר – 650 מ"ר

א. סעיף זה מתייחס אך ורק לגבי מגרשים בהקצאות חדשות.

ב. בכל מקרה שגודל המגרש קטן מ-450 מ"ר או גדול מ-650 מ"ר יש לפנות לשמאי המינהל לקביעת שומה פרטנית למ"ר קרקע, אשר יבוא במקום המחיר הנקוב בעמודה מספר 11. במקרה כזה יש להעביר לשמאי את תקנון התכנית, זכויות הבניה על פי התב"ע , והעתק תשריט על רקע תרשים סביבה.

ג. המחיר שהשמאי יקבע יהיה מחיר כולל לתשלום ללא מע"מ, לגבי השטח שחורג משטח מגרש המודל הבסיסי בגודל 500 מ"ר.

הסבר: המחירים שיופיעו בטורים 7, 8 ו- 10 יישארו בעינם, ואילו במקום המחיר שיופיעו בטור מספר 11, יציין השמאי מחיר כולל שיש להוסיף/להפחית בשל גודל מגרש, בהתייחס למגרש המודל הבסיסי בגודל 500 מ"ר.

עיסקה כאמור לעיל תבוצע בכפייה ידנית. אנו פועלים להכנת תכנית ממוכנת שתאפשר ביצוע עיסקה למגרשים כאלו במערכת עכ"א.

5. מגרשים שאושרו להקצאה בועדה המלווה/בועדת המשנה ובועדת הוראות מעבר להחלטת מועצה מספר 737

א. מגרשים שאושרו לפי סעיפים 4 א' ו- 4 ב' להוראת האגף החקלאי מספר 51 יג' – התקשרות המבוצעת לפי פסק משקם, או התקשרות שבוצעה בין האגודה לחברה מפתחת /יזם מכוח תוכנית מופקדת או מאושרת – לגבי מגרשים אלו יש לפעול כדלהלן:

1) מרכז הועדה יעביר לכל המחוזות את רשימת הישובים שפנו לועדה המלווה/ועדת המשנה בצרוף הפרוטוקול לגבי הישובים, לגבם הועדה קיבלה החלטה.

בפרוטוקול מצוינת כמות המגרשים שלגבם חלה החלטת הועדה.

2) המחוז ישלח הודעה למושב/קיבוץ ובה דרישה לקבלת מספרי המגרשים בתב"ע שאמורים להיות מקוצים בהתאם לסעיף 4א'/ 4ב' להוראת האגף 51 יג'.

האחראי המחוזי לחוזים חקלאיים ינהל מעקב באמצעות טבלה, לגבי כל מגרש שהוקצה

בהתאם לסעיפים 4א' ו-4 ב'.

תשומת לבכם לכך, שהכמות המצוינת בפרוטוקול הישיבה, חייבת להיות חופפת לכמות

שתימסר ע"י המושב/קיבוץ.

למותר להוסיף שאת כל יתרת כמות המגרשים, ניתן יהיה להקצות רק לפי הוראת האגף

החקלאי מספר 51 י'.

3) לגבי מגרשים שאושרו על פי סעיף 4 א' להוראת אגף 51 יג', עם קבלת מספרי המגרשים בתב"ע מהמושב,ניתן יהיה להמשיך בהליך ההקצאה כאמור בהוראות אגף 51 ו- 51 יג'. לגבי כל מגרש שלגביו מתקבלת הודעת מנהל המינהלה להסדרים במגזר החקלאי, לפיה אין למנהלה מניעה לאשר את הקצאת המגרש, יצוין על ידו הסכום שנקבע בהתאם להחלטת הועדה המלווה / ועדת המשנה, וכי סכום זה אינו עולה על הסכום שאושר על ידי הועדה.

בנוסף, יש לדרוש תצהירים נפרדים של האגודה ושל המשתכן לגבי כל הסכומים ששולמו או התקבלו בגין רכישת המגרש ( לא כולל התשלום למינהל), בפרוט רכיבי התשלום השונים, ולמי שולמו.

יש לבדוק שהסכומים אינם עולים על הסכומים שאושרו במכתב מנהל המיהלה, ובאשר לתשלום הוצאות הפיתוח, הסכום אינו עולה על הסכום שאושר על ידי אגף שו"כ והודיע למחוז בכתב על ידי מרכז הועדה. האמור לעיל אינו פטור את האגודה מהמצאת הקריטריונים לבחירת המועמדים, לאישור לפי הוראת אגף 51 י.

4) לגבי הקצאת מגרשים שאושרו לפי סעיף 4 ב' על ידי הועדה המלווה/ועדת המשנה יש לקבל תצהירים כאמור בסעיף קטן 3) לעיל.

יש לבדוק שהסכום ששולם כהוצאות פיתוח אינו עולה על הסכום שאושר על ידי אגף שו"כ והודע למחוז בכתב ע"י מרכז הועדה.

העתק התצהירים הנ"ל (בעסקות שיתבצעו לפי סעיף 4 ב' להוראת אגף 51 יג) יש להעביר למרכז הועדה , מבלי שהדבר יעכב את ביצוע העסקות במחוז.

יש לקבל אישור מנהל המינהלה להסדירם במגזר החקלאי או המטה לביצוע הסדר הקיבוצים – לפי העניין, להקצאת מגרשים.

האמור לעיל אינו פוטר את האגודה מהמצאת הקריטריונים לבחירת המועמדים, לאישור לפי הוראת אגף 51 י'.

5) אין להקצות המגרשים, לפני קבלת אישור בכתב כאמור בהוראת אגף 51 יג', לגבי גובה הוצאות הפיתוח שאושרו לאגודה לגבייה עבור הקצאת המגרשים.

ב. מגרשים שאושרו לפי סעיף 4 ג' להוראת אגף 51 יג', עיסקה חתומה בכתב בין אגודה/חבר אגודה לבין משתכן.

לגבי מגרשים כנ"ל, שאושרו בועדת הוראות מעבר יש לפעול כדלהלן:

1) לגבי כל מגרש שהוגשה לגביו בקשה לועדת הוראות מעבר, בהתאם להוראת אגף מספר 51 יג', מרכז הועדה יודיע למחוז את החלטת הועדה.

2) במקרה של החלטה חיובית המאפשרת הקצאת המגרש כמבוקש, יודיע שמאי המינהל למחוז אם יש להקצות המגרש על בסיס הטבלה או על פי שומה פרטנית שתקבע על ידו. במקרה של שומה פרטנית, ביצוע העסקה יבוצע בכפייה ידנית בהתאם לסכומים שיקבעו על ידי השמאי, שתהיה למ"ר מבונה לטורים הרלבנטיים בטבלה.

3) המחוז יוודא שהתב"ע לגבי המגרש מופקדת או מאושרת, וכן שהמגרש פנוי להחכרה (לא הוקצה לאחרים, פנוי מכל חפץ וכו').

6. הנחיות לביצוע העסקה במערכת עכ"א להקצאות חדשות

א. לפני קליטת ההערכה הכספית. יש לקלוט את נתוני שטח העסקה במסך 4, ואת נתוני התכנון במסך 7.

במסך התכנון יש לקלטו קיבולת לבניה חד משפחתית שטחים עיקריים, וגודל שטחי שרות

אם יש כאלה , כמבוקש על ידי החוכר.

ב. יש לקלטו הערכה כספית במסך 8 עם הנתונים הבאים:

סוג הערכה "טבלה" – 2

תאריך הערכה מה- 9.1.2000 והלאה.

סוג טבלה "הרחבה במושב לפי מקדמים" – 28.

ג. יש לקבוע את ערך הקרקע במסך 9 על ידי קליטת 100% כאחוז השתתפות עבור הערכה של טבלה מספר 28.

ד. לתשומת לבכם לכך, שסכום ההערכה יחושב אוטומטית, ויוקרן על המסך. החישוב יתבצע בשיטה החדשה שמביאה בחשבון בין היתר את הערך למ"ר מבונה, שטח עיקרי והערך למ"ר מבונה שטח שרות בטבלת ערכי הקרקע, גודל שטח המגרש הקלוט בעיסקה ומקדמי החישוב השונים כפי שהוסברו לעיל.

7. הנחיות לבצוע הישובים לתשלום לגבי תוספות בניה

א. ביצוע חישוב בתשלום בגין תוספת הבניה יעשה באופן אוטומטי ע"י המערכת .

ב. יש להיכנס למסך 13 "תוספות בניה".

ג. יש להיכנס למסך 2 "בקשה לשינוי שטח בנוי", ובמקום המיועד ל"טבלה" או "שומה", יש להקיש טבלה.

8. ערעור על שומה

א. ניתן להגיש ערעור על שומה על ידי אגודת הישוב בלבד, לא יתקבלו ערעורים שיוגשו על ידי בודדים.

ב. הערעור יהיה מלווה בשומה של שמאי מקרקעין.

ג. הערעור יוגש בשלושה עותקים לאחראי המחוזי לחוזים חקלאיים, האחראי המחוזי ידרוש מהמערער תשלום אגרת ערעור בסך של 6,000 ₪ בתוספת מע"מ, במסגרת הערעור קיימת אפשרות שלאור תוצאות הבדיקה השומה תוגדל.

ד. האחראי המחוזי לחוזים חקלאיים יעביר הערעור לשמאי המינהל. שמאי המינהל יעביר הערעור לשמאי הממשלתי הראשי.

ה. החלטת השמאי הממשלתי הראשי תועבר על ידי שמאי המינהל למחוז. המחוז יודיע בכתב למערער את תוצאות הערעור.

במידת הצורך, שמאי המינהל יעדכן את טבלת המחירים.

ו. ערעור שיוגש לאחר שבוצעו הקצאות על פי טבלה זו, והערעור יתקבל על ידי השמאי הממשלתי בשלמותו או בחלקו וטבלת המחירים תתוקן בהתאם, לא יחול השינוי על עסקאות שאושרו בטרם הגשת הערעור, אלא אם העסקה בוצעה בהתאם להחלטת מועצה 798 במקביל להגשת הערעור (שולמו 75% מדמי ההיוון והתקבלה ערבות בנקאית לגבי היתרה).

9. תחולה

א. תוקף הוראה זו הינו מידי.

ב. במקרים שנשלח מפרט כספי בטרם הוראה זו, על בסיס הטבלה הקודמת, והמפרט נחתם ע"י היזם והוחזר למחוז תוך התקופה הנקובה במפרט, תבוצע העסקה ע"פ אותו המפרט הכספי, ובלבד שעמד בתשלום כפי שנקע בתנאי העסקה.

ג. במקרים שאושרה עיסקה בטרם הוראה זו אולם לא בוצעה תוך 60 יום, יש לבטל העסקה. עריכת עיסקה חדשה במקומה תבוצע בהתאם לכללי הוראה זו.

ד. לגבי תוספת בניה שהוצאה לגביה אגרת תשלום בטרם הוראה זו אולם לא שולמה תוך

המועד הנקוב בה, הפקת אגרת חדשה במקומה תעשה על פי כללי הוראה זו.