כותרת מאמר מספר מאמר
017-2017

קצבת נכות כללית – עדכון

להלן פירוט השינויים בקשר לקצבת נכות כללית שנכללו בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ו -2016:
26-02-2017
להלן פירוט השינויים בקשר לקצבת נכות כללית שנכללו בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ו -2016:
016-2017

גמלאות ביטוח לאומי - עדכוני חקיקה

תוספת ותק בקצבת זקנה ושאיריםבהתאם לסעיפים 248,257 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 (להלן-החוק), שולמה תוספת של 2% לקצבת זקנה ושאירים, עבור כל שנת ביטוח שמעבר ל-10 שנות הביטוח הראשונות (מקסימום 50% תוספת).
24-02-2017
תוספת ותק בקצבת זקנה ושאיריםבהתאם לסעיפים 248,257 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 (להלן-החוק), שולמה תוספת של 2% לקצבת זקנה ושאירים, עבור כל שנת ביטוח שמעבר ל-10 שנות הביטוח הראשונות (מקסימום 50% תוספת).
025-2017

קצבת נכות כללית – עדכון

להלן פירוט השינויים בקשר לקצבת נכות כללית שנכללו בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ו -2016:
26-02-2017
להלן פירוט השינויים בקשר לקצבת נכות כללית שנכללו בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ו -2016:
024-2017

גמלאות ביטוח לאומי - עדכוני חקיקה

תוספת ותק בקצבת זקנה ושאיריםבהתאם לסעיפים 248,257 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 (להלן-החוק), שולמה תוספת של 2% לקצבת זקנה ושאירים, עבור כל שנת ביטוח שמעבר ל-10 שנות הביטוח הראשונות (מקסימום 50% תוספת).
24-02-2017
תוספת ותק בקצבת זקנה ושאיריםבהתאם לסעיפים 248,257 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 (להלן-החוק), שולמה תוספת של 2% לקצבת זקנה ושאירים, עבור כל שנת ביטוח שמעבר ל-10 שנות הביטוח הראשונות (מקסימום 50% תוספת).
023-2017

ועדה לצרכים מיוחדים בקיבוץ מתחדש

תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 (להלן - התקנות) קובעת את חובת הקיבוץ לספק את הצרכים המיוחדים של החברים ושל התלויים בהם.
21-02-2017
תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 (להלן - התקנות) קובעת את חובת הקיבוץ לספק את הצרכים המיוחדים של החברים ושל התלויים בהם.
015-2017

פטור מניכוי מס במקור מתשלום עבור רכישת מקרקעין

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מחייב את מי שמשלם הכנסה לנכות מס במקור שחייב בו מקבל ההכנסה (הנישום). החובה לניכוי המס הינה מיד בעת ביצוע תשלום ההכנסה. חובת הניכוי מס במקור תחול על הכנסות אותן מפרט הסעיף וכן על הכנסות נוספות ככל שתיקבענה בצו, ע"י שר האוצר, המוסמך לכך בסעיף.
20-02-2017
סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מחייב את מי שמשלם הכנסה לנכות מס במקור שחייב בו מקבל ההכנסה (הנישום). החובה לניכוי המס הינה מיד בעת ביצוע תשלום ההכנסה. חובת הניכוי מס במקור תחול על הכנסות אותן מפרט הסעיף וכן על הכנסות נוספות ככל שתיקבענה בצו, ע"י שר האוצר, המוסמך לכך בסעיף.
022-2017

פטור מניכוי מס במקור מתשלום עבור רכישת מקרקעין

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מחייב את מי שמשלם הכנסה לנכות מס במקור שחייב בו מקבל ההכנסה (הנישום). החובה לניכוי המס הינה מיד בעת ביצוע תשלום ההכנסה. חובת הניכוי מס במקור תחול על הכנסות אותן מפרט הסעיף וכן על הכנסות נוספות ככל שתיקבענה בצו, ע"י שר האוצר, המוסמך לכך בסעיף.
20-02-2017
סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מחייב את מי שמשלם הכנסה לנכות מס במקור שחייב בו מקבל ההכנסה (הנישום). החובה לניכוי המס הינה מיד בעת ביצוע תשלום ההכנסה. חובת הניכוי מס במקור תחול על הכנסות אותן מפרט הסעיף וכן על הכנסות נוספות ככל שתיקבענה בצו, ע"י שר האוצר, המוסמך לכך בסעיף.
014-2017

מחירים נורמטיביים בענפי החקלאות ליום 31.12.2016

בשנת 2016 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.3% והממוצע השנתי של מדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.2%. ראו טבלת השינויים בממדים הרצ"ב.
12-02-2017
בשנת 2016 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.3% והממוצע השנתי של מדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.2%. ראו טבלת השינויים בממדים הרצ"ב.
020-2017

הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2009-2012 – עדכון

בימים אלו עורך המוסד לביטוח לאומי את חישוב הפרשי דמי הביטוח לשנים 2009-2012. בכוונת המוסד לביטוח לאומי להוסיף להוצאות המחיה שדווחו, הכנסות פטורות מדמי ביטוח או הכנסות שכלל אינן חייבות בדמי ביטוח ששימשו למימון הוצאות מחיה.
16-02-2017
בימים אלו עורך המוסד לביטוח לאומי את חישוב הפרשי דמי הביטוח לשנים 2009-2012. בכוונת המוסד לביטוח לאומי להוסיף להוצאות המחיה שדווחו, הכנסות פטורות מדמי ביטוח או הכנסות שכלל אינן חייבות בדמי ביטוח ששימשו למימון הוצאות מחיה.
021-2017

פטור ממס לפנסיה לחברים בקיבוץ מתחדש

בהתאם להוראות סע' 9א לפקודת מס הכנסה זכאי מקבל קצבה לפטור ממס על קצבה ממעביד או מקופת גמל לרובד הראשון של הקצבה ועד לתקרה של 49% מסכום הקצבה המזכה, כלומר סך של 4,145 ש"ח (בשנת 2017).
19-02-2017
בהתאם להוראות סע' 9א לפקודת מס הכנסה זכאי מקבל קצבה לפטור ממס על קצבה ממעביד או מקופת גמל לרובד הראשון של הקצבה ועד לתקרה של 49% מסכום הקצבה המזכה, כלומר סך של 4,145 ש"ח (בשנת 2017).
019-2017

תאומי מס לחברים בקיבוץ מתחדש

לאור תיקוני החקיקה הקשורים במיסוי קיבוצים, הוצאו הנחיות מעודכנות במס הכנסה לפיהן יש לטפל בפניות של חברי קיבוץ מתחדש לצורך קבלת אישורים כגון: תיאומי מס, מענקי פרישה, קיבוע זכויות, רצף קצבה, רצף פיצויים וכד', בדומה לכל פניה אחרת אשר הייתה מתקבלת ממי שאינו חבר קיבוץ.
14-02-2017
לאור תיקוני החקיקה הקשורים במיסוי קיבוצים, הוצאו הנחיות מעודכנות במס הכנסה לפיהן יש לטפל בפניות של חברי קיבוץ מתחדש לצורך קבלת אישורים כגון: תיאומי מס, מענקי פרישה, קיבוע זכויות, רצף קצבה, רצף פיצויים וכד', בדומה לכל פניה אחרת אשר הייתה מתקבלת ממי שאינו חבר קיבוץ.
018-2017

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2016

בשנת 2016 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.3% והממוצע השנתי של מדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.2%. ראו טבלת השינויים במדדים הרצ"ב.
12-02-2017
בשנת 2016 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.3% והממוצע השנתי של מדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.2%. ראו טבלת השינויים במדדים הרצ"ב.
010-2017

דמי הסכמה במכירת נחלה ושטחי עיבוד- עדכון

בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) את מתן הסכמתה בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון, במספר פסקי דין, הכיר בזכותה של הרשות לדרוש תמורה עבור הסכמתה להעברת החכירה בקרקע.  
02-02-2017
בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) את מתן הסכמתה בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון, במספר פסקי דין, הכיר בזכותה של הרשות לדרוש תמורה עבור הסכמתה להעברת החכירה בקרקע.  
013-2017

תיקון 27 לחוק המים

בשבוע שעבר אושר בקריאה שניה ושלישית חוק המים (תיקון מס' 27) התשע"ז – 2017.
09-02-2017
בשבוע שעבר אושר בקריאה שניה ושלישית חוק המים (תיקון מס' 27) התשע"ז – 2017.
012-2017

נוהל רמ"י העברת זכויות – "קרקעות עירוניות"

ב- 22.1.2017 אושר עדכון לנוהל מס' 2B35-21.0 "העברת זכויות במגזר העירוני במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור", המתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 534,1081,1487,1494.
07-02-2017
ב- 22.1.2017 אושר עדכון לנוהל מס' 2B35-21.0 "העברת זכויות במגזר העירוני במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור", המתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 534,1081,1487,1494.
011-2017

נוהל התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה

ב- 22.1.2017 עדכנה הנהלת רמ"י את נוהל B35-37-21.0. "התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה".
05-02-2017
ב- 22.1.2017 עדכנה הנהלת רמ"י את נוהל B35-37-21.0. "התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה".
009-2017

עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים

בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3967 בעניין "עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים" נקבע כדלקמן:
01-02-2017
בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3967 בעניין "עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים" נקבע כדלקמן:
017-2017

תיקון 27 לחוק המים

בשבוע שעבר אושר בקריאה שניה ושלישית חוק המים (תיקון מס' 27) התשע"ז – 2017.
09-02-2017
בשבוע שעבר אושר בקריאה שניה ושלישית חוק המים (תיקון מס' 27) התשע"ז – 2017.
016-2017

נוהל מילוי טופס 101 לחבר קיבוץ

חלק ב' של טופס 101 לשנת 2017 הוסף תא שלא היה בשנים קודמות בה נדרש כל מי שנדרש למלא טופס 101 לסמן אם הוא חבר קיבוץ/מושב שיתופי או שאינו חבר באחת מהאגודות הללו.
08-02-2017
חלק ב' של טופס 101 לשנת 2017 הוסף תא שלא היה בשנים קודמות בה נדרש כל מי שנדרש למלא טופס 101 לסמן אם הוא חבר קיבוץ/מושב שיתופי או שאינו חבר באחת מהאגודות הללו.
015-2017

נוהל רמ"י העברת זכויות – "קרקעות עירוניות"

ב- 22.1.2017 אושר עדכון לנוהל מס' 2B35-21.0 "העברת זכויות במגזר העירוני במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור", המתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 534,1081,1487,1494.
07-02-2017
ב- 22.1.2017 אושר עדכון לנוהל מס' 2B35-21.0 "העברת זכויות במגזר העירוני במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור", המתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 534,1081,1487,1494.
014-2017

נוהל התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה

ב- 22.1.2017 עדכנה הנהלת רמ"י את נוהל B35-37-21.0. "התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה".
05-02-2017
ב- 22.1.2017 עדכנה הנהלת רמ"י את נוהל B35-37-21.0. "התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה".
013-2017

עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים

בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3967 בעניין "עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים" נקבע כדלקמן:
01-02-2017
בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3967 בעניין "עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים" נקבע כדלקמן:
008-2017

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017

שר החקלאות חתם על תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017)(הוראת שעה) התשע"ז - 2017.
29-01-2017
שר החקלאות חתם על תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017)(הוראת שעה) התשע"ז - 2017.
012-2017

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017

שר החקלאות חתם על תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017)(הוראת שעה) התשע"ז - 2017.
29-01-2017
שר החקלאות חתם על תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017)(הוראת שעה) התשע"ז - 2017.
007-2017

פס"ד בעניין שיעור ההנחות בקרקע בעקבות שינוי מעמד מוניציפלי

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים , ע"י כבוד השופטים אליקים רובנשטיין, יצחק עמית ונעם סולברג, "מצפה בית שמש בע"מ (להלן: "המערערת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י), הסוכנות היהודית לארץ ישראל וזנוח- מושב עובדים של פועלי אגודת ישראל להתיישבות'" (ע"א 3578/15 ), נדונה השאלה האם חוכר מקרקעין מכוח החלטה 611 של מועצת מקרקעי ישראל זכאי להנחות הניתנות לאגודת המושב ממנה הוצאו הקרקעות ששינו ייעודם מחקלאות למגורים או לפי הישוב אליו הועברו הקרקעות במהלך שינוי ייעודם מחקלאות למגורים.
25-01-2017
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים , ע"י כבוד השופטים אליקים רובנשטיין, יצחק עמית ונעם סולברג, "מצפה בית שמש בע"מ (להלן: "המערערת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י), הסוכנות היהודית לארץ ישראל וזנוח- מושב עובדים של פועלי אגודת ישראל להתיישבות'" (ע"א 3578/15 ), נדונה השאלה האם חוכר מקרקעין מכוח החלטה 611 של מועצת מקרקעי ישראל זכאי להנחות הניתנות לאגודת המושב ממנה הוצאו הקרקעות ששינו ייעודם מחקלאות למגורים או לפי הישוב אליו הועברו הקרקעות במהלך שינוי ייעודם מחקלאות למגורים.
011-2017

פס"ד בעניין שיעור ההנחות בקרקע בעקבות שינוי מעמד מוניציפלי

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים , ע"י כבוד השופטים אליקים רובנשטיין, יצחק עמית ונעם סולברג, "מצפה בית שמש בע"מ (להלן: "המערערת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י), הסוכנות היהודית לארץ ישראל וזנוח- מושב עובדים של פועלי אגודת ישראל להתיישבות'" (ע"א 3578/15 ), נדונה השאלה האם חוכר מקרקעין מכוח החלטה 611 של מועצת מקרקעי ישראל זכאי להנחות הניתנות לאגודת המושב ממנה הוצאו הקרקעות ששינו ייעודם מחקלאות למגורים או לפי הישוב אליו הועברו הקרקעות במהלך שינוי ייעודם מחקלאות למגורים.
25-01-2017
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים , ע"י כבוד השופטים אליקים רובנשטיין, יצחק עמית ונעם סולברג, "מצפה בית שמש בע"מ (להלן: "המערערת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י), הסוכנות היהודית לארץ ישראל וזנוח- מושב עובדים של פועלי אגודת ישראל להתיישבות'" (ע"א 3578/15 ), נדונה השאלה האם חוכר מקרקעין מכוח החלטה 611 של מועצת מקרקעי ישראל זכאי להנחות הניתנות לאגודת המושב ממנה הוצאו הקרקעות ששינו ייעודם מחקלאות למגורים או לפי הישוב אליו הועברו הקרקעות במהלך שינוי ייעודם מחקלאות למגורים.
010-2017

הכנסת חבר קיבוץ מתחדש לעניין ביטוח לאומי לשנת 2017

עד 1 ביולי 2017, תחול על חברי קיבוץ מתחדש חובת תשלום דמי ביטוח ואופן חישוב ההכנסה החייבת בדמי ביטוח בהתאם לכללים החלים על חבר קיבוץ שיתופי (ראו חוזרנו 9/2017 "הכנסת חבר קיבוץ שיתופי לעניין ביטוח לאומי לשנת 2017" ו- 4/2017 "תיקון חוק הביטוח הלאומי – חברי קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי").
23-01-2017
עד 1 ביולי 2017, תחול על חברי קיבוץ מתחדש חובת תשלום דמי ביטוח ואופן חישוב ההכנסה החייבת בדמי ביטוח בהתאם לכללים החלים על חבר קיבוץ שיתופי (ראו חוזרנו 9/2017 "הכנסת חבר קיבוץ שיתופי לעניין ביטוח לאומי לשנת 2017" ו- 4/2017 "תיקון חוק הביטוח הלאומי – חברי קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי").
009-2017

הכנסת חבר קיבוץ שיתופי לעניין ביטוח לאומי לשנת 2017

1. קיבוץ שיתופי לרבות מושב שיתופי הוגדרו כאגודה שסווגה כ"קיבוץ שיתופי" בהתאם לסיווג בפקודת מס הכנסה.
22-01-2017
1. קיבוץ שיתופי לרבות מושב שיתופי הוגדרו כאגודה שסווגה כ"קיבוץ שיתופי" בהתאם לסיווג בפקודת מס הכנסה.
004-2017

תיקון חוק הביטוח הלאומי - חברי קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי

בתאריך 29 בדצמבר 2016, פורסם בספר החוקים 2592, פרק ח' (מיסים) סעיפים 98 עד 101 - מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
10-01-2017
בתאריך 29 בדצמבר 2016, פורסם בספר החוקים 2592, פרק ח' (מיסים) סעיפים 98 עד 101 - מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
003-2017

תיקון חוק הביטוח הלאומי - חברי קיבוץ מתחדש

בתאריך 29 בדצמבר 2016, פורסם בספר החוקים 2592, פרק ח' (מיסים) סעיפים 98 עד 101 - מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
08-01-2017
בתאריך 29 בדצמבר 2016, פורסם בספר החוקים 2592, פרק ח' (מיסים) סעיפים 98 עד 101 - מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
005-2017

עדכוני ביטוח לאומי - גמלאות וגביה לשנת 2017

עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2015 עד נובמבר 2016, ירד ב-0.3%, ולכן בחודש ינואר 2017, לא חל שינוי ב"סכומים הבסיסיים".
16-01-2017
עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2015 עד נובמבר 2016, ירד ב-0.3%, ולכן בחודש ינואר 2017, לא חל שינוי ב"סכומים הבסיסיים".
006-2017

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי מיום 16.1.2017 אושר תיקון לסעיף 1.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
17-01-2017
בישיבת מועצת מקרקעי מיום 16.1.2017 אושר תיקון לסעיף 1.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
007-2017

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת-סולארי

מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 16.1.2017 את ההצעה "להקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת-סולארי". ההצעה מעדכנת את החלטה 1427 וכוללת התייחסות לשינוי באופן קביעת תעריף החשמל ולשינוי באופן ההסדרה בדרך של הליך תחרותי של התעריף וכן הוספת אפשרות להקמת מתקן סולארי בשיטת מונה נטו על מאגרי מים. בין השאר ההצעה מגדילה את שטחי התעסוקה שיגרעו ממכסת שטחי התעסוקה הנקובים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1455 ובכך מקטינה את יתרת שטחי התעסוקה המותרים במושבים ובקיבוצים. ההחלטה תכנס לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה.
18-01-2017
מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 16.1.2017 את ההצעה "להקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת-סולארי". ההצעה מעדכנת את החלטה 1427 וכוללת התייחסות לשינוי באופן קביעת תעריף החשמל ולשינוי באופן ההסדרה בדרך של הליך תחרותי של התעריף וכן הוספת אפשרות להקמת מתקן סולארי בשיטת מונה נטו על מאגרי מים. בין השאר ההצעה מגדילה את שטחי התעסוקה שיגרעו ממכסת שטחי התעסוקה הנקובים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1455 ובכך מקטינה את יתרת שטחי התעסוקה המותרים במושבים ובקיבוצים. ההחלטה תכנס לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה.
008-2017

הנחות בקרקע לחיילי מילואים - עדכון

מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 16.1.17 את ההצעה "להנחות בקרקע לחיילי מילואים" המעדכנת את החלטה 1492 וקובעת כי חייל מילואים יוכל להנות מכפל הנחות על קרקע של מחוסר דיור ואזור עדיפות לאומית וכל הנחה אחרת שתקבע ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל. ההחלטה תכנס לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה.
20-01-2017
מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 16.1.17 את ההצעה "להנחות בקרקע לחיילי מילואים" המעדכנת את החלטה 1492 וקובעת כי חייל מילואים יוכל להנות מכפל הנחות על קרקע של מחוסר דיור ואזור עדיפות לאומית וכל הנחה אחרת שתקבע ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל. ההחלטה תכנס לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה.
006-2017

הנחות בקרקע לחיילי מילואים - עדכון

מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 16.1.17 את ההצעה "להנחות בקרקע לחיילי מילואים" המעדכנת את החלטה 1492 וקובעת כי חייל מילואים יוכל להנות מכפל הנחות על קרקע של מחוסר דיור ואזור עדיפות לאומית וכל הנחה אחרת שתקבע ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל. ההחלטה תכנס לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה. להלן הודעות הדוברות כפי שפורסמה באתר רמ"י: "המועצה אישרה שחייל מילואים יוכל להינות במקביל מכפל הנחות על הקרקע. הנהלת רשות מקרקעי ישראל תהיה רשאית לקבוע סוגי הנחות בהם לא יהיה כפל הנחות על פי ההחלטה, חייל מילואים פעיל יהיה זכאי לכל הנחות בקרקע. להלן הצעה במלואה יחד עם דברי ההסבר שצורפו…
20-01-2017
מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 16.1.17 את ההצעה "להנחות בקרקע לחיילי מילואים" המעדכנת את החלטה 1492 וקובעת כי חייל מילואים יוכל להנות מכפל הנחות על קרקע של מחוסר דיור ואזור עדיפות לאומית וכל הנחה אחרת שתקבע ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל. ההחלטה תכנס לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה. להלן הודעות הדוברות כפי שפורסמה באתר רמ"י: "המועצה אישרה שחייל מילואים יוכל להינות במקביל מכפל הנחות על הקרקע. הנהלת רשות מקרקעי ישראל תהיה רשאית לקבוע סוגי הנחות בהם לא יהיה כפל הנחות על פי ההחלטה, חייל מילואים פעיל יהיה זכאי לכל הנחות בקרקע. להלן הצעה במלואה יחד עם דברי ההסבר שצורפו…
005-2017

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת-סולארי

מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 16.1.2017 את ההצעה "להקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת-סולארי". ההצעה מעדכנת את החלטה 1427 וכוללת התייחסות לשינוי באופן קביעת תעריף החשמל ולשינוי באופן ההסדרה בדרך של הליך תחרותי של התעריף וכן הוספת אפשרות להקמת מתקן סולארי בשיטת מונה נטו על מאגרי מים. בין השאר ההצעה מגדילה את שטחי התעסוקה שיגרעו ממכסת שטחי התעסוקה הנקובים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1455 ובכך מקטינה את יתרת שטחי התעסוקה המותרים במושבים ובקיבוצים. ההחלטה תכנס לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה. להלן הודעות הדוברות כפי שפורסמה באתר רמ"י: "בהמשך להחלטת ממשלה בנושא ומתוך מטרה להביא לעידוד פרויקטים לאנרגיה מתחדשת, ולהביא לירידת תעריפי…
18-01-2017
מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 16.1.2017 את ההצעה "להקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת-סולארי". ההצעה מעדכנת את החלטה 1427 וכוללת התייחסות לשינוי באופן קביעת תעריף החשמל ולשינוי באופן ההסדרה בדרך של הליך תחרותי של התעריף וכן הוספת אפשרות להקמת מתקן סולארי בשיטת מונה נטו על מאגרי מים. בין השאר ההצעה מגדילה את שטחי התעסוקה שיגרעו ממכסת שטחי התעסוקה הנקובים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1455 ובכך מקטינה את יתרת שטחי התעסוקה המותרים במושבים ובקיבוצים. ההחלטה תכנס לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה. להלן הודעות הדוברות כפי שפורסמה באתר רמ"י: "בהמשך להחלטת ממשלה בנושא ומתוך מטרה להביא לעידוד פרויקטים לאנרגיה מתחדשת, ולהביא לירידת תעריפי…
004-2017

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי מיום 16.1.2017 אושר תיקון לסעיף 1.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". להלן נוסח סעיף 1.2 המעודכן שאושר: "1.2. בהקצאת מקרקעין לבניה למגורים בבנייה צמודת קרקע בבניה עצמית בדרך של מכרז הרשמה והגרלה בהתאם לסעיף 3 להחלטת מועצה מספר 1446, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, או בהקצאה כאמור שלא בדרך של מכרז לבעל תעודת זכאות של מחוסר דיור על פי הקריטריונים של משרד הבינוי, ישולמו לרשות דמי חכירה מהוונים מופחתים כלהלן:ישובי קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים לתקופת חכירה מלאה ולחידוש במסגרת יובל חכירה ומדמי חכירה שנתיים (לא…
17-01-2017
בישיבת מועצת מקרקעי מיום 16.1.2017 אושר תיקון לסעיף 1.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". להלן נוסח סעיף 1.2 המעודכן שאושר: "1.2. בהקצאת מקרקעין לבניה למגורים בבנייה צמודת קרקע בבניה עצמית בדרך של מכרז הרשמה והגרלה בהתאם לסעיף 3 להחלטת מועצה מספר 1446, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, או בהקצאה כאמור שלא בדרך של מכרז לבעל תעודת זכאות של מחוסר דיור על פי הקריטריונים של משרד הבינוי, ישולמו לרשות דמי חכירה מהוונים מופחתים כלהלן:ישובי קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים לתקופת חכירה מלאה ולחידוש במסגרת יובל חכירה ומדמי חכירה שנתיים (לא…
003-2017

עדכוני ביטוח לאומי - גמלאות וגביה לשנת 2017

עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2015 עד נובמבר 2016, ירד ב-0.3%, ולכן בחודש ינואר 2017, לא חל שינוי ב"סכומים הבסיסיים". להלן סכומי ה"סכום הבסיסי" בהתאם לגמלאות השונות החל מינואר 2017:1. 8,757 ש"ח לגבי מענק לידה ודמי לידה, דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, דמי תאונה, נכות כללית, מענק ליתום, תגמול למתנדב, מענק פטירה וניידות.2. הסכום הבסיסי לקצבת ילדים:א.…
16-01-2017
עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2015 עד נובמבר 2016, ירד ב-0.3%, ולכן בחודש ינואר 2017, לא חל שינוי ב"סכומים הבסיסיים". להלן סכומי ה"סכום הבסיסי" בהתאם לגמלאות השונות החל מינואר 2017:1. 8,757 ש"ח לגבי מענק לידה ודמי לידה, דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, דמי תאונה, נכות כללית, מענק ליתום, תגמול למתנדב, מענק פטירה וניידות.2. הסכום הבסיסי לקצבת ילדים:א.…
002-2017

עדכוני גביה – ביטוח לאומי

עדכון סכומים בינואר 2017
03-01-2017
עדכון סכומים בינואר 2017
002-2017

עדכוני גביה – ביטוח לאומי

עדכון סכומים בינואר 2017
03-01-2017
עדכון סכומים בינואר 2017
001-2017

תעריפי מים החל מ- 1.1.2017

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ז 2016 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון) התשע"ז 2016 להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.01.2017:
01-01-2017
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ז 2016 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון) התשע"ז 2016 להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.01.2017:
001-2017

תעריפי מים החל מ- 1.1.2017

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ז 2016 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון) התשע"ז 2016 להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.01.2017:
01-01-2017
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ז 2016 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון) התשע"ז 2016 להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.01.2017:
120-2016

שינויי מיסוי בחוק ההתייעלות הכלכלית

בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016, אשר אושרה בכנסת ביום 21 דצמבר 2016 ובוצעה בין השאר רפורמה במיסוי.
28-12-2016
בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016, אשר אושרה בכנסת ביום 21 דצמבר 2016 ובוצעה בין השאר רפורמה במיסוי.
112-2016

שינויי מיסוי בחוק ההתייעלות הכלכלית

בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016, אשר אושרה בכנסת ביום 21 דצמבר 2016 ובוצעה בין השאר רפורמה במיסוי.
28-12-2016
בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016, אשר אושרה בכנסת ביום 21 דצמבר 2016 ובוצעה בין השאר רפורמה במיסוי.
111-2016

תכנוני מס חייבי דיווח לרשות המסים

להלן הודעה לעיתונות שפירסמה רשות המסים ב- 26.12.2016 בעניין "רשימת העמדות החייבות בדיווח":
26-12-2016
להלן הודעה לעיתונות שפירסמה רשות המסים ב- 26.12.2016 בעניין "רשימת העמדות החייבות בדיווח":
119-2016

תכנוני מס חייבי דיווח לרשות המסים

להלן הודעה לעיתונות שפירסמה רשות המסים ב- 26.12.2016 בעניין "רשימת העמדות החייבות בדיווח":
26-12-2016
להלן הודעה לעיתונות שפירסמה רשות המסים ב- 26.12.2016 בעניין "רשימת העמדות החייבות בדיווח":
110-2016

לא ניתן לדרוש מיזם תכנית שיפוי בגין נזקיה

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' (להלן: המערערת) נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ואח' (להלן: "המשיבות") ,על ידי כבוד השופטים, יורם דנציגר ,ניל הנדל וענת ברון (ע"א 5958/15 ) נדונה השאלה האם ועדה מקומית רשאית לדרוש מיזם תוכנית להפקיד כתב שפוי בידיה בגין תביעות פיצויים עתידית מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה (פיצויים שאותם יכולים לדרוש כל מי שנפגע מהתוכנית).
25-12-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' (להלן: המערערת) נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ואח' (להלן: "המשיבות") ,על ידי כבוד השופטים, יורם דנציגר ,ניל הנדל וענת ברון (ע"א 5958/15 ) נדונה השאלה האם ועדה מקומית רשאית לדרוש מיזם תוכנית להפקיד כתב שפוי בידיה בגין תביעות פיצויים עתידית מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה (פיצויים שאותם יכולים לדרוש כל מי שנפגע מהתוכנית).
118-2016

לא ניתן לדרוש מיזם תכנית שיפוי בגין נזקיה

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' (להלן: המערערת) נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ואח' (להלן: "המשיבות") ,על ידי כבוד השופטים, יורם דנציגר ,ניל הנדל וענת ברון (ע"א 5958/15 ) נדונה השאלה האם ועדה מקומית רשאית לדרוש מיזם תוכנית להפקיד כתב שפוי בידיה בגין תביעות פיצויים עתידית מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה (פיצויים שאותם יכולים לדרוש כל מי שנפגע מהתוכנית).
25-12-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' (להלן: המערערת) נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ואח' (להלן: "המשיבות") ,על ידי כבוד השופטים, יורם דנציגר ,ניל הנדל וענת ברון (ע"א 5958/15 ) נדונה השאלה האם ועדה מקומית רשאית לדרוש מיזם תוכנית להפקיד כתב שפוי בידיה בגין תביעות פיצויים עתידית מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה (פיצויים שאותם יכולים לדרוש כל מי שנפגע מהתוכנית).
109-2016

ועדת פיצויים מכוח חוק כביש ארצי חוצה ישראל

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בלוד (ת"א 39796-03-12 ), קיבוץ עינת ואח' (להלן: "המבקשות") נ' מדינת ישראל, כביש חוצה ישראל (להלן:"המשיבה") על ידי כבוד השופט, סגן הנשיא, יעקב שינמן, נקבע כי לוועדת הפיצויים שהוקמה מכוח חוק כביש ארצי לישראל קיימים סממנים ברורים של טריבונאל שיפוטי ותפקידה להכריע בסכסוכים שבין האזרח לבין הרשות בקשר לפיצוי ההפקעה שנעשו לצורך הקמתו של "כביש 6". על ההחלטה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי וברשות לבית המשפט העליון.
22-12-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בלוד (ת"א 39796-03-12 ), קיבוץ עינת ואח' (להלן: "המבקשות") נ' מדינת ישראל, כביש חוצה ישראל (להלן:"המשיבה") על ידי כבוד השופט, סגן הנשיא, יעקב שינמן, נקבע כי לוועדת הפיצויים שהוקמה מכוח חוק כביש ארצי לישראל קיימים סממנים ברורים של טריבונאל שיפוטי ותפקידה להכריע בסכסוכים שבין האזרח לבין הרשות בקשר לפיצוי ההפקעה שנעשו לצורך הקמתו של "כביש 6". על ההחלטה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי וברשות לבית המשפט העליון.
117-2016

ועדת פיצויים מכוח חוק כביש ארצי חוצה ישראל

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בלוד (ת"א 39796-03-12 ), קיבוץ עינת ואח' (להלן: "המבקשות") נ' מדינת ישראל, כביש חוצה ישראל (להלן:"המשיבה") על ידי כבוד השופט, סגן הנשיא, יעקב שינמן, נקבע כי לוועדת הפיצויים שהוקמה מכוח חוק כביש ארצי לישראל קיימים סממנים ברורים של טריבונאל שיפוטי ותפקידה להכריע בסכסוכים שבין האזרח לבין הרשות בקשר לפיצוי ההפקעה שנעשו לצורך הקמתו של "כביש 6". על ההחלטה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי וברשות לבית המשפט העליון.
22-12-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בלוד (ת"א 39796-03-12 ), קיבוץ עינת ואח' (להלן: "המבקשות") נ' מדינת ישראל, כביש חוצה ישראל (להלן:"המשיבה") על ידי כבוד השופט, סגן הנשיא, יעקב שינמן, נקבע כי לוועדת הפיצויים שהוקמה מכוח חוק כביש ארצי לישראל קיימים סממנים ברורים של טריבונאל שיפוטי ותפקידה להכריע בסכסוכים שבין האזרח לבין הרשות בקשר לפיצוי ההפקעה שנעשו לצורך הקמתו של "כביש 6". על ההחלטה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי וברשות לבית המשפט העליון.
116-2016

הסדרה עקרונית של המחלוקת הכספית עם חברת חשמל

1. לאחר משא ומתן ממושך ומורכב, הושגה הסכמה עקרונית להסדרת המחלוקת המשפטית והכספית בין הקיבוצים והמושבים השיתופיים (להלן - הישובים השיתופיים או הקיבוצים), הרוכשים במרוכז את החשמל מחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - חברת החשמל או חח"י), והמהווה נשוא להתדיינות במסגרת ת.א. (חי') 1614-02-10 קיבוץ אושה ו-149 אח' נ. חברת החשמל לישראל בע"מ ו-הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (להלן - התובענה). התובענה מנוהלת בידי עו"ד ר' רוגין.
20-12-2016
1. לאחר משא ומתן ממושך ומורכב, הושגה הסכמה עקרונית להסדרת המחלוקת המשפטית והכספית בין הקיבוצים והמושבים השיתופיים (להלן - הישובים השיתופיים או הקיבוצים), הרוכשים במרוכז את החשמל מחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - חברת החשמל או חח"י), והמהווה נשוא להתדיינות במסגרת ת.א. (חי') 1614-02-10 קיבוץ אושה ו-149 אח' נ. חברת החשמל לישראל בע"מ ו-הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (להלן - התובענה). התובענה מנוהלת בידי עו"ד ר' רוגין.
115-2016

השינויים במיסוי הקיבוץ המתחדש וחבריו

בתאריך 15 בדצמבר 2016, אישרה הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר את פרק ח' (מסים), סעיפים 98 עד 101 – מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
18-12-2016
בתאריך 15 בדצמבר 2016, אישרה הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר את פרק ח' (מסים), סעיפים 98 עד 101 – מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
114-2016

תיקון חוק הביטוח הלאומי בנוגע לחברי קיבוץ מתחדש

בתאריך 15 בדצמבר 2016, אישרה הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר (הליכוד) את פרק ח' (מסים), סעיפים 98 עד 101 – מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
18-12-2016
בתאריך 15 בדצמבר 2016, אישרה הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר (הליכוד) את פרק ח' (מסים), סעיפים 98 עד 101 – מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
113-2016

תיקון חוק הביטוח הלאומי בנוגע לחברי קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי

בתאריך 15 בדצמבר 2016, אישרה הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר (הליכוד) את פרק ח' (מסים), סעיפים 98 עד 101 – מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
18-12-2016
בתאריך 15 בדצמבר 2016, אישרה הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר (הליכוד) את פרק ח' (מסים), סעיפים 98 עד 101 – מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
112-2016

שינוי מיסוי וביטוח לאומי לקיבוץ/למושב שיתופי ולחבריהם

ההצעה לשינויי מיסוי וביטוח לאומי לקיבוץ ולחבריו אושרה ב- 15.12.2016 בוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בכנסת.
15-12-2016
ההצעה לשינויי מיסוי וביטוח לאומי לקיבוץ ולחבריו אושרה ב- 15.12.2016 בוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בכנסת.
111-2016

לא יחול שינוי בהוראות סעיף 62 לפקודת מס הכנסה

במהלך הדיון בוועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בכנסת ביום 15.12.2016, הוצאה ההצעה לתיקון סעיף 62 לפקודת מס הכנסה מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2018 ו 2017) התשע"ז - 2016.
15-12-2016
במהלך הדיון בוועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בכנסת ביום 15.12.2016, הוצאה ההצעה לתיקון סעיף 62 לפקודת מס הכנסה מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2018 ו 2017) התשע"ז - 2016.
108-2016

לא יחול שינוי בהוראות סעיף 62 לפקודת מס הכנסה

במהלך הדיון בוועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בכנסת ביום 15.12.2016, הוצאה ההצעה לתיקון סעיף 62 לפקודת מס הכנסה מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2018 ו 2017) התשע"ז - 2016.
15-12-2016
במהלך הדיון בוועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בכנסת ביום 15.12.2016, הוצאה ההצעה לתיקון סעיף 62 לפקודת מס הכנסה מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2018 ו 2017) התשע"ז - 2016.
107-2016

תשלום מופחת בעד שאיבת מים נוספת

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת)(תיקון)-התשע"ז – 2016.
14-12-2016
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת)(תיקון)-התשע"ז – 2016.
110-2016

תשלום מופחת בעד שאיבת מים נוספת

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת)(תיקון)-התשע"ז – 2016.
14-12-2016
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת)(תיקון)-התשע"ז – 2016.
109-2016

הנחות בהקצאת מגרשים לחברי קיבוצים מחוסרי דיור

בסעיף 1.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" (ובהחלטות שקדמו לה - 1443,1480) נקבעה הנחה נוספת לבעלי תעודת זכאות של מחוסר דיור בהתאם לקריטריונים של משרד הבינוי כדלקמן:
09-12-2016
בסעיף 1.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" (ובהחלטות שקדמו לה - 1443,1480) נקבעה הנחה נוספת לבעלי תעודת זכאות של מחוסר דיור בהתאם לקריטריונים של משרד הבינוי כדלקמן:
108-2016

שינוי מיסוי וביטוח לאומי קיבוצים ומושבים שיתופיים - עדכון

בתאריך 7 בדצמבר 2016, קיימה ועדת הכספים של הכנסת ישיבה בנוגע לשינויים במיסוי קיבוצים, מושבים שיתופיים וחבריהם. בישיבה נמסר כי הצדדים הגיעו להסכמות ולכן הם מוכנים לקיים הצבעה בנדון.
07-12-2016
בתאריך 7 בדצמבר 2016, קיימה ועדת הכספים של הכנסת ישיבה בנוגע לשינויים במיסוי קיבוצים, מושבים שיתופיים וחבריהם. בישיבה נמסר כי הצדדים הגיעו להסכמות ולכן הם מוכנים לקיים הצבעה בנדון.
106-2016

הגדלת הקצאת מים לחקלאות בשנת 2016

צריכה מוגברת של מים להשקיית הגידולים בעקבות הסתיו השחון, גורמת לחקלאים לחרוג מהקצאות המים השנתיות שלהם.
29-11-2016
צריכה מוגברת של מים להשקיית הגידולים בעקבות הסתיו השחון, גורמת לחקלאים לחרוג מהקצאות המים השנתיות שלהם.
107-2016

הגדלת הקצאת מים לחקלאות בשנת 2016

צריכה מוגברת של מים להשקיית הגידולים בעקבות הסתיו השחון, גורמת לחקלאים לחרוג מהקצאות המים השנתיות שלהם.
29-11-2016
צריכה מוגברת של מים להשקיית הגידולים בעקבות הסתיו השחון, גורמת לחקלאים לחרוג מהקצאות המים השנתיות שלהם.
106-2016

תחולת החלטות היוון זכויות חלקת המגורים - ערעור רמ"י

ביום 30.10.2016 הוגש ערעור ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) לבית המשפט העליון, על פסק דין שניתן ביום 18.8.2016 בין " רשות מקרקעי ישראל נגד שירה גרא ואח' " (22744-03-14), על החלטת בית המשפט המחוזי אשר קבע כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון הזכויות בחלקת המגורים (979), יחולו ממועד אישורן כדין, כלומר ממעוד חתימת שר האוצר עליהן (26.6.2007).
28-11-2016
ביום 30.10.2016 הוגש ערעור ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) לבית המשפט העליון, על פסק דין שניתן ביום 18.8.2016 בין " רשות מקרקעי ישראל נגד שירה גרא ואח' " (22744-03-14), על החלטת בית המשפט המחוזי אשר קבע כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון הזכויות בחלקת המגורים (979), יחולו ממועד אישורן כדין, כלומר ממעוד חתימת שר האוצר עליהן (26.6.2007).
105-2016

תחולת החלטות היוון זכויות חלקת המגורים - ערעור רמ"י

ביום 30.10.2016 הוגש ערעור ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) לבית המשפט העליון, על פסק דין שניתן ביום 18.8.2016 בין " רשות מקרקעי ישראל נגד שירה גרא ואח' " (22744-03-14), על החלטת בית המשפט המחוזי אשר קבע כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון הזכויות בחלקת המגורים (979), יחולו ממועד אישורן כדין, כלומר ממעוד חתימת שר האוצר עליהן (26.6.2007).
28-11-2016
ביום 30.10.2016 הוגש ערעור ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) לבית המשפט העליון, על פסק דין שניתן ביום 18.8.2016 בין " רשות מקרקעי ישראל נגד שירה גרא ואח' " (22744-03-14), על החלטת בית המשפט המחוזי אשר קבע כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון הזכויות בחלקת המגורים (979), יחולו ממועד אישורן כדין, כלומר ממעוד חתימת שר האוצר עליהן (26.6.2007).
104-2016

סוגיות בבניה למגורים ושימושים בחלקת המגורים בנחלה

בחוזר זה יפורטו סוגיות בעניין התשלומים והמיסים החלים בבניה למגורים ובפעילות לא חקלאית בחלקת המגורים.
27-11-2016
בחוזר זה יפורטו סוגיות בעניין התשלומים והמיסים החלים בבניה למגורים ובפעילות לא חקלאית בחלקת המגורים.
103-2016

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – החלטה 1490

ביום 20.11.2016 נחתמה ע"י שר האוצר החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" ההחלטה מסווגת אזורי עדיפות לעניין ההנחות בהקצאת קרקע.
22-11-2016
ביום 20.11.2016 נחתמה ע"י שר האוצר החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" ההחלטה מסווגת אזורי עדיפות לעניין ההנחות בהקצאת קרקע.
105-2016

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – החלטה 1490

ביום 20.11.2016 נחתמה ע"י שר האוצר החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" ההחלטה מסווגת אזורי עדיפות לעניין ההנחות בהקצאת קרקע.
22-11-2016
ביום 20.11.2016 נחתמה ע"י שר האוצר החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" ההחלטה מסווגת אזורי עדיפות לעניין ההנחות בהקצאת קרקע.
102-2016

תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה - עדכונים בנוהל

ביום 6.10.2015 פורסם נוהל "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה" (להלן: "הנוהל הקודם") להרחבה ראו חוזרנו מס' 092/2015 "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה".
21-11-2016
ביום 6.10.2015 פורסם נוהל "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה" (להלן: "הנוהל הקודם") להרחבה ראו חוזרנו מס' 092/2015 "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה".
101-2016

קידום בניה וזמינות במתחמים מועדפים לדיור ותוכניות רחבות היקף

להלן עיקרי הנוהל מעודכן ל "קידום בניה וזמינות במתחמים מועדפים לדיור ותוכניות רחבות היקף" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1470, 1469, 1297 כפי שפורסם ב- 9.11.2016 ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל. הנוהל במלואו מופיע באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י).
20-11-2016
להלן עיקרי הנוהל מעודכן ל "קידום בניה וזמינות במתחמים מועדפים לדיור ותוכניות רחבות היקף" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1470, 1469, 1297 כפי שפורסם ב- 9.11.2016 ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל. הנוהל במלואו מופיע באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י).
104-2016

קידום בניה וזמינות במתחמים מועדפים לדיור ותוכניות רחבות היקף

להלן עיקרי הנוהל מעודכן ל "קידום בניה וזמינות במתחמים מועדפים לדיור ותוכניות רחבות היקף" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1470, 1469, 1297 כפי שפורסם ב- 9.11.2016 ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל. הנוהל במלואו מופיע באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י).
20-11-2016
להלן עיקרי הנוהל מעודכן ל "קידום בניה וזמינות במתחמים מועדפים לדיור ותוכניות רחבות היקף" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1470, 1469, 1297 כפי שפורסם ב- 9.11.2016 ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל. הנוהל במלואו מופיע באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י).
100-2016

תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה

להלן עיקרי הנוהל מעודכן ל"תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1316, 1458 כפי שאושר ב- 7.11.2016 ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל:
17-11-2016
להלן עיקרי הנוהל מעודכן ל"תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1316, 1458 כפי שאושר ב- 7.11.2016 ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל:
103-2016

תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה

להלן עיקרי הנוהל מעודכן ל"תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1316, 1458 כפי שאושר ב- 7.11.2016 ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל:
17-11-2016
להלן עיקרי הנוהל מעודכן ל"תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1316, 1458 כפי שאושר ב- 7.11.2016 ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל:
099-2016

היוון גמלת נכות מעבודה

תשלום חודשי של קצבת נכות מעבודה, נועד להבטיח לנפגע בעבודה בטחון כלכלי לכל חייו, לאפשר לו לשמור על רמת הכנסה דומה לזו שהייתה ערב הפגיעה ומענה לצרכים ולהוצאות שנוצרו עקב הנכות.
15-11-2016
תשלום חודשי של קצבת נכות מעבודה, נועד להבטיח לנפגע בעבודה בטחון כלכלי לכל חייו, לאפשר לו לשמור על רמת הכנסה דומה לזו שהייתה ערב הפגיעה ומענה לצרכים ולהוצאות שנוצרו עקב הנכות.
102-2016

היוון גמלת נכות מעבודה

תשלום חודשי של קצבת נכות מעבודה, נועד להבטיח לנפגע בעבודה בטחון כלכלי לכל חייו, לאפשר לו לשמור על רמת הכנסה דומה לזו שהייתה ערב הפגיעה ומענה לצרכים ולהוצאות שנוצרו עקב הנכות.
15-11-2016
תשלום חודשי של קצבת נכות מעבודה, נועד להבטיח לנפגע בעבודה בטחון כלכלי לכל חייו, לאפשר לו לשמור על רמת הכנסה דומה לזו שהייתה ערב הפגיעה ומענה לצרכים ולהוצאות שנוצרו עקב הנכות.
098-2016

הוראות מעבר להחלטה 1478 – רפורמה בניהול מקרקעי ישראל

ביום 13.11.2016 פורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל הוראות מעבר לטיפול במתן הצעות לרכישת בעלות בתמורה – לפי בקשת חוכר או אגב הליך תוספת בנייה. הוראות המעבר יכריעו במקרים שבהם ימשיכו לחול שיעורי התשלום על פי הוראות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 וכן במקרים אחרים שעליהם יחולו שיעורי התשלום שנקבעו בהחלטת מועצה מס' 1185.
13-11-2016
ביום 13.11.2016 פורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל הוראות מעבר לטיפול במתן הצעות לרכישת בעלות בתמורה – לפי בקשת חוכר או אגב הליך תוספת בנייה. הוראות המעבר יכריעו במקרים שבהם ימשיכו לחול שיעורי התשלום על פי הוראות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 וכן במקרים אחרים שעליהם יחולו שיעורי התשלום שנקבעו בהחלטת מועצה מס' 1185.
097-2016

תמיכה ממשרד החקלאות עבור השמדת בעלי חיים אינה חייבת במע"מ

באתר רשות המיסים פורסמה החלטת מיסוי בנושא "החבות במע"מ של תמיכות המתקבלות ממשרד החקלאות בעבור השמדת בעלי חיים – החלטת מיסוי בהסכם". להלן נוסח החלטת המיסוי:
09-11-2016
באתר רשות המיסים פורסמה החלטת מיסוי בנושא "החבות במע"מ של תמיכות המתקבלות ממשרד החקלאות בעבור השמדת בעלי חיים – החלטת מיסוי בהסכם". להלן נוסח החלטת המיסוי:
096-2016

זכויות הסוכנות היהודית בקרקעות המשבצת - פס"ד בימ"ש עליון

בפסק דין שהתקבל ביום 27.10.2016 על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 8378/11), יגל צפריה ואח' נגד הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן: "הסוכנות היהודית") ואח', הוחלט ע"י כבוד השופטת אסתר חיות בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והשופט יצחק עמית כי הזכות שניתנה לסוכנות היהודית במסגרת "חוזים משולשים" שנכרתים בינה לבין רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") ובין הישובים שהוקמו בסיועה, איננה זכות שכירות או חכירה של משבצות הקרקע ומעמדה בחוזים אלה הוא של "גוף מיישב".
06-11-2016
בפסק דין שהתקבל ביום 27.10.2016 על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 8378/11), יגל צפריה ואח' נגד הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן: "הסוכנות היהודית") ואח', הוחלט ע"י כבוד השופטת אסתר חיות בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והשופט יצחק עמית כי הזכות שניתנה לסוכנות היהודית במסגרת "חוזים משולשים" שנכרתים בינה לבין רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") ובין הישובים שהוקמו בסיועה, איננה זכות שכירות או חכירה של משבצות הקרקע ומעמדה בחוזים אלה הוא של "גוף מיישב".
101-2016

הוראות מעבר להחלטה 1478 – רפורמה בניהול מקרקעי ישראל

ביום 13.11.2016 פורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל הוראות מעבר לטיפול במתן הצעות לרכישת בעלות בתמורה – לפי בקשת חוכר או אגב הליך תוספת בנייה.
13-11-2016
ביום 13.11.2016 פורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל הוראות מעבר לטיפול במתן הצעות לרכישת בעלות בתמורה – לפי בקשת חוכר או אגב הליך תוספת בנייה.
100-2016

תמיכה ממשרד החקלאות עבור השמדת בעלי חיים אינה חייבת במע"מ

באתר רשות המיסים פורסמה החלטת מיסוי בנושא "החבות במע"מ של תמיכות המתקבלות ממשרד החקלאות בעבור השמדת בעלי חיים – החלטת מיסוי בהסכם". להלן נוסח החלטת המיסוי:
09-11-2016
באתר רשות המיסים פורסמה החלטת מיסוי בנושא "החבות במע"מ של תמיכות המתקבלות ממשרד החקלאות בעבור השמדת בעלי חיים – החלטת מיסוי בהסכם". להלן נוסח החלטת המיסוי:
099-2016

זכויות הסוכנות היהודית בקרקעות המשבצת - פס"ד בימ"ש עליון

בפסק דין שהתקבל ביום 27.10.2016 על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 8378/11), יגל צפריה ואח' נגד הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן: "הסוכנות היהודית") ואח', הוחלט ע"י כבוד השופטת אסתר חיות בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והשופט יצחק עמית כי הזכות שניתנה לסוכנות היהודית במסגרת "חוזים משולשים" שנכרתים בינה לבין רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") ובין הישובים שהוקמו בסיועה, איננה זכות שכירות או חכירה של משבצות הקרקע ומעמדה בחוזים אלה הוא של "גוף מיישב".
06-11-2016
בפסק דין שהתקבל ביום 27.10.2016 על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 8378/11), יגל צפריה ואח' נגד הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן: "הסוכנות היהודית") ואח', הוחלט ע"י כבוד השופטת אסתר חיות בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והשופט יצחק עמית כי הזכות שניתנה לסוכנות היהודית במסגרת "חוזים משולשים" שנכרתים בינה לבין רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") ובין הישובים שהוקמו בסיועה, איננה זכות שכירות או חכירה של משבצות הקרקע ומעמדה בחוזים אלה הוא של "גוף מיישב".
095-2016

הצעה לשינויים במיסוי אגודות שיתופיות - סעיף 62

בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו- 2018) התשע"ז - 2016, (להלן "הצ"ח ההסדרים"), נכלל בין השאר תיקון המשנה סדרי בראשית בעניין מיסוי אגודות שיתופיות וחבריהם על פי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה.
01-11-2016
בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו- 2018) התשע"ז - 2016, (להלן "הצ"ח ההסדרים"), נכלל בין השאר תיקון המשנה סדרי בראשית בעניין מיסוי אגודות שיתופיות וחבריהם על פי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה.
098-2016

הצעה לשינויים במיסוי אגודות שיתופיות - סעיף 62

בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו- 2018) התשע"ז - 2016, (להלן "הצ"ח ההסדרים"), נכלל בין השאר תיקון המשנה סדרי בראשית בעניין מיסוי אגודות שיתופיות וחבריהם על פי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה.
01-11-2016
בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו- 2018) התשע"ז - 2016, (להלן "הצ"ח ההסדרים"), נכלל בין השאר תיקון המשנה סדרי בראשית בעניין מיסוי אגודות שיתופיות וחבריהם על פי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה.
094-2016

מדיניות אחידה למתן הנחות קרקע - עדכון נוסף

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתהייה ב- 9.11.2016 להלן ריכוז ההצעות לשינויים ולעדכונים להחלטות מס' 1443 ו- 1480 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
01-11-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתהייה ב- 9.11.2016 להלן ריכוז ההצעות לשינויים ולעדכונים להחלטות מס' 1443 ו- 1480 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
097-2016

מדיניות אחידה למתן הנחות קרקע - עדכון נוסף

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתהייה ב- 9.11.2016 להלן ריכוז ההצעות לשינויים ולעדכונים להחלטות מס' 1443 ו- 1480 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
30-10-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתהייה ב- 9.11.2016 להלן ריכוז ההצעות לשינויים ולעדכונים להחלטות מס' 1443 ו- 1480 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
093-2016

עדכון תעריפי מים לשנת 2017

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את טיוטת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון) – 2016 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון) –2016
20-10-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את טיוטת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון) – 2016 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון) –2016
092-2016

כמות מוכרת למים ביתיים לשנת 2017

רשות המים פרסמה באתר הרשות את טופס הדיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות דרך קבע נכון ליום 1 אוקטובר 2016.
18-10-2016
רשות המים פרסמה באתר הרשות את טופס הדיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות דרך קבע נכון ליום 1 אוקטובר 2016.
096-2016

עדכון תעריפי מים לשנת 2017

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את טיוטת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון) – 2016 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון) –2016
20-10-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את טיוטת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון) – 2016 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון) –2016
095-2016

כמות מוכרת למים ביתיים לשנת 2017

רשות המים פרסמה באתר הרשות את טופס הדיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות דרך קבע נכון ליום 1 אוקטובר 2016.
18-10-2016
רשות המים פרסמה באתר הרשות את טופס הדיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות דרך קבע נכון ליום 1 אוקטובר 2016.
094-2016

"התר אגודות מוטה" - תשע"ז

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
07-10-2016
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
093-2016

פיקוח על קידוחי מים

מועצת רשות המים פירסמה לשימוע הציבור את כללי הפיקוח על קידוחי מים (עריכת מדידות בבארות) התשע"ו -2016.
06-10-2016
מועצת רשות המים פירסמה לשימוע הציבור את כללי הפיקוח על קידוחי מים (עריכת מדידות בבארות) התשע"ו -2016.
091-2016

"התר אגודות מוטה" – תשע"ז

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.כבכל שנה, המגזר החקלאי מקווה כי "תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה", ומייחל כי סוף כל סוף יוכרו הזכויות המלאות בנחלות החקלאיות לרבות בחלקת המגורים ויוסר העול הבירוקרטי המכביד של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהרי הוא בבחינת אגודות מוטה למגזר החקלאי.
07-10-2016
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.כבכל שנה, המגזר החקלאי מקווה כי "תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה", ומייחל כי סוף כל סוף יוכרו הזכויות המלאות בנחלות החקלאיות לרבות בחלקת המגורים ויוסר העול הבירוקרטי המכביד של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהרי הוא בבחינת אגודות מוטה למגזר החקלאי.
090-2016

פיקוח על קידוחי מים

מועצת רשות המים פירסמה לשימוע הציבור את כללי הפיקוח על קידוחי מים (עריכת מדידות בבארות) התשע"ו -2016.
06-10-2016
מועצת רשות המים פירסמה לשימוע הציבור את כללי הפיקוח על קידוחי מים (עריכת מדידות בבארות) התשע"ו -2016.
089-2016

אישורי מיסים לרישום נחלות בטאבו ולמימוש זכויות החלטה 1464

משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים ולישום החלטה 1464 בעניין מימוש הזכויות בחלקת המגורים, ובכלל זה לבעלי נחלות במושבים ששילמו בעבר באופן מרוכז מס רכישה עבור הנחלה.
25-09-2016
משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים ולישום החלטה 1464 בעניין מימוש הזכויות בחלקת המגורים, ובכלל זה לבעלי נחלות במושבים ששילמו בעבר באופן מרוכז מס רכישה עבור הנחלה.
088-2016

תחולת ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים – הבהרות

להלן הבהרות בעניין תחולת ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים באזורי עדיפות לאומית:
20-09-2016
להלן הבהרות בעניין תחולת ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים באזורי עדיפות לאומית:
092-2016

תחולת ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים – הבהרות

להלן הבהרות בעניין תחולת ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים באזורי עדיפות לאומית:
20-09-2016
להלן הבהרות בעניין תחולת ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים באזורי עדיפות לאומית:
087-2016

המרת הסכמי פיתוח לתעסוקה בחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 5.9.2016, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1424 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 12.9.2016 ומספרה החדש כעת 1481.
16-09-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 5.9.2016, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1424 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 12.9.2016 ומספרה החדש כעת 1481.
091-2016

המרת הסכמי פיתוח לתעסוקה בחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 5.9.2016, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1424 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 12.9.2016 ומספרה החדש כעת 1481.
16-09-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 5.9.2016, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1424 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 12.9.2016 ומספרה החדש כעת 1481.
086-2016

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע - החלטה 1480

ביום 5.9.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לתקן את החלטת המועצה מספר 1443, ההחלטה אושרה ב- 12.9.2016 בחתימת שר האוצר ומספרה 1480.
13-09-2016
ביום 5.9.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לתקן את החלטת המועצה מספר 1443, ההחלטה אושרה ב- 12.9.2016 בחתימת שר האוצר ומספרה 1480.
090-2016

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע - החלטה 1480

ביום 5.9.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לתקן את החלטת המועצה מספר 1443, ההחלטה אושרה ב- 12.9.2016 בחתימת שר האוצר ומספרה 1480.
13-09-2016
ביום 5.9.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לתקן את החלטת המועצה מספר 1443, ההחלטה אושרה ב- 12.9.2016 בחתימת שר האוצר ומספרה 1480.