כותרת מאמר מספר מאמר
098-2003

קרן מילואים-הקמה,ניהול,דיווח חשבונאי ומיסוי

לאחרונה הוקמו באגודות רבות "קרנות מילואים" בחוזר זה ננסה לתת תשובות לשאלות נפוצות שהועלו בקשר להקמה, לניהול, לדיווח חשבונאי ולמיסוי של קרן המילואים:
14-11-2003
לאחרונה הוקמו באגודות רבות "קרנות מילואים" בחוזר זה ננסה לתת תשובות לשאלות נפוצות שהועלו בקשר להקמה, לניהול, לדיווח חשבונאי ולמיסוי של קרן המילואים:
097-2003

תשלום לסוכנות היהודית אינו חיייב במס רכישה

מינהל מקרקעי ישראל דורש מחוכרים הנמצאים בחוזה משבצת משולש לקבל הסכמה הסוכנות היהודית לכל שינוי יעוד וגריעת שטח מהמשבצת.
11-11-2003
מינהל מקרקעי ישראל דורש מחוכרים הנמצאים בחוזה משבצת משולש לקבל הסכמה הסוכנות היהודית לכל שינוי יעוד וגריעת שטח מהמשבצת.
096-2003

הפקדות בקופות גמל לתגמולים לשנת 2003

תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל ולתגמולים, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
09-11-2003
תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל ולתגמולים, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
095-2003

הפקדות בקופת גמל לקיבצה לשנת 2003

תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל לקיצבה, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
07-11-2003
תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל לקיצבה, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
094-2003

הפקדות בקרנות השתלמות לשנת 2003

תחום קרנות ההשתלמות עבר בשנה האחרונה שינויים משמעותיים. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים לקרנות השתלמות, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
06-11-2003
תחום קרנות ההשתלמות עבר בשנה האחרונה שינויים משמעותיים. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים לקרנות השתלמות, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
093-2003

הנחות לחיילים משוחררים ברכישת מגרשים בנגב ובגליל

ב- 23/3/03 קיבלה תוקף החלטה 952 של מועצת מקרקעי ישראל.
04-11-2003
ב- 23/3/03 קיבלה תוקף החלטה 952 של מועצת מקרקעי ישראל.
092-2003

חישוב נפרד לבני זוג – עדכון

סעיפים 54 – 58א לפקודת מס הכנסה דנים באופן בו יתבצע מיסוי הקיבוץ. סעיף 57 לפקודה ממעט מתכולתו את יישומן של הוראות החישוב הנפרד בין בני זוג, הנידונות בסעיף 66 לפקודה. פועל יוצא מכך הוא אי התרת החישוב בנפרד לבני זוג נשואים בקיבוץ.
02-11-2003
סעיפים 54 – 58א לפקודת מס הכנסה דנים באופן בו יתבצע מיסוי הקיבוץ. סעיף 57 לפקודה ממעט מתכולתו את יישומן של הוראות החישוב הנפרד בין בני זוג, הנידונות בסעיף 66 לפקודה. פועל יוצא מכך הוא אי התרת החישוב בנפרד לבני זוג נשואים בקיבוץ.
091-2003

הזכויות בחלקת הבניה- נוסח החלטה סופי

מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 2.9.2003 ובישיבתה מיום 22.10.2003, אישרה את הנוסח הסופי של ההחלטה בדבר "קביעת הזכויות בחלקת הבנייה בנחלות בישובים חקלאים שבהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
24-10-2003
מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 2.9.2003 ובישיבתה מיום 22.10.2003, אישרה את הנוסח הסופי של ההחלטה בדבר "קביעת הזכויות בחלקת הבנייה בנחלות בישובים חקלאים שבהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
090-2003

הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי החובות

תוקפן של ההקלות במס בהסדרי חובות המגזר החקלאי אמור היה לפוג בסוף שנת 2003.
22-10-2003
תוקפן של ההקלות במס בהסדרי חובות המגזר החקלאי אמור היה לפוג בסוף שנת 2003.
089-2003

רכישת חברה מפסידה לצורכי מס

לעיתים, ולצורך הפחתת נטל המס עולה השאלה האם לגיטימי לרכוש חברה בהפסדים שהרי לנישום עומדת הזכות לקזז הפסדים אלו מהכנסותיו ובכך להקטין את חבות המס.
19-10-2003
לעיתים, ולצורך הפחתת נטל המס עולה השאלה האם לגיטימי לרכוש חברה בהפסדים שהרי לנישום עומדת הזכות לקזז הפסדים אלו מהכנסותיו ובכך להקטין את חבות המס.
088-2003

שינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים ושיוך הנחלות – עדכון

הועדה הבין משרדית, שמונתה לקביעת התנאים שיאשרו שינוי סיווג מקיבוץ למושב עובדים על פי החלטת ממשלה 2925 מיום 9.2.2003, אמורה להתכנס לישיבה ב- 20.10.03 - בה תידון בהסתייגויות להצעת ההחלטה שגיבשה בישיבה מיום 1.9.2003.
16-10-2003
הועדה הבין משרדית, שמונתה לקביעת התנאים שיאשרו שינוי סיווג מקיבוץ למושב עובדים על פי החלטת ממשלה 2925 מיום 9.2.2003, אמורה להתכנס לישיבה ב- 20.10.03 - בה תידון בהסתייגויות להצעת ההחלטה שגיבשה בישיבה מיום 1.9.2003.
087-2003

קצבאות שאירים לאלמנים – תיקון חלקי של העיוות ותמונת מצב

בהמשך לדיווחנו השוטפים בפרשה שבנדון, ניתן לברך על המוגמר בהיבט אחד של הפרשה והוא אישור סופי (הן של ועדת העבודה והרווחה בדיון מה-22.7.03 והן של שר העבודה והרווחה באישורו מה-10.9.03) על השעיית התקנה (תקנה 5א לתקנות הביטוח הלאומי-קביעת הכנסה בבטוח זקנה ושאירים, תשל"ז- 1976 [להלן התקנה] ) השוללת את קצבאות השאירים לאלמנים חברי קיבוץ או מושב שיתופי.
12-10-2003
בהמשך לדיווחנו השוטפים בפרשה שבנדון, ניתן לברך על המוגמר בהיבט אחד של הפרשה והוא אישור סופי (הן של ועדת העבודה והרווחה בדיון מה-22.7.03 והן של שר העבודה והרווחה באישורו מה-10.9.03) על השעיית התקנה (תקנה 5א לתקנות הביטוח הלאומי-קביעת הכנסה בבטוח זקנה ושאירים, תשל"ז- 1976 [להלן התקנה] ) השוללת את קצבאות השאירים לאלמנים חברי קיבוץ או מושב שיתופי.
086-2003

אושרו "הוראות המעבר" – החלטה 972

במועד חתימת שר האוצר ביום 2.10.03 על הוראות המעבר להמשך ביצוע עסקאות על פי החלטות 737, 727, 717 - נכנסו הוראות אלו לתוקף.
08-10-2003
במועד חתימת שר האוצר ביום 2.10.03 על הוראות המעבר להמשך ביצוע עסקאות על פי החלטות 737, 727, 717 - נכנסו הוראות אלו לתוקף.
085-2003

פס"ד בענין ביטוח לאומי במושב שיתופי משתנה

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בראשות כבוד השופט מיכאל שפיצר, קבע בפס"ד ראשוני ותקדימי את תחולת חוק הביטוח הלאומי על קיבוצים ומושבים שיתופיים המוציאים את חבריהם ל"עצמאות כלכלית" ומעבירים אליהם את האחריות לפרנסתם כחלק מתהליך שלם של שינוי ארגוני והפרטה (יודפת מושב שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נגד המוסד לביטוח לאומי בל 768/02).
07-10-2003
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בראשות כבוד השופט מיכאל שפיצר, קבע בפס"ד ראשוני ותקדימי את תחולת חוק הביטוח הלאומי על קיבוצים ומושבים שיתופיים המוציאים את חבריהם ל"עצמאות כלכלית" ומעבירים אליהם את האחריות לפרנסתם כחלק מתהליך שלם של שינוי ארגוני והפרטה (יודפת מושב שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נגד המוסד לביטוח לאומי בל 768/02).
084-2003

הוצאת הסוכנות מחוזה המשבצת

הויכוח הנמשך כבר קרוב לעשור בענין זכויות הסוכנות היהודית במשבצת הישובים יועבר ככל הנראה לדיון פרטני בבית משפט מחוזי ביחס לכל ישוב שהסוכנות תתבע ממנו את המגיע לה, לטענתה.
02-10-2003
הויכוח הנמשך כבר קרוב לעשור בענין זכויות הסוכנות היהודית במשבצת הישובים יועבר ככל הנראה לדיון פרטני בבית משפט מחוזי ביחס לכל ישוב שהסוכנות תתבע ממנו את המגיע לה, לטענתה.
083-2003

פיצוי על קרקע חקלאית ששינתה יעודה- נוסח ההחלטה

בחוזרנו 72/2003 "פיצוי על קרקע ששינתה יעודה" מיום 12/8/03 הבאנו את הודעת מינהל מקרקעי ישראל בקשר להחלטה הנדונה שנתקבלה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 5/8/2003.
18-09-2003
בחוזרנו 72/2003 "פיצוי על קרקע ששינתה יעודה" מיום 12/8/03 הבאנו את הודעת מינהל מקרקעי ישראל בקשר להחלטה הנדונה שנתקבלה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 5/8/2003.
082-2003

הכבדות נוספות על משק המים

בתוכנית משרד האוצר להבראת כלכלת ישראל, שהונחה בימים אלו על שולחן הממשלה, נושאים רבים ומגוונים הקשורים למשק המים. בחרנו להתמקד בחלק מהם בחוזרנו זה.
14-09-2003
בתוכנית משרד האוצר להבראת כלכלת ישראל, שהונחה בימים אלו על שולחן הממשלה, נושאים רבים ומגוונים הקשורים למשק המים. בחרנו להתמקד בחלק מהם בחוזרנו זה.
081-2003

הפחתת הנחות הקרקע באזורי עדיפות

בתכנית הכלכלית של משרד האוצר כלולה הצעה שמשמעותה פגיעה קשה באזורי העדיפות בכל הקשור להנחות בהקצאת קרקע ע"י מינהל מקרקעי ישראל למגורים ולתעסוקה.
12-09-2003
בתכנית הכלכלית של משרד האוצר כלולה הצעה שמשמעותה פגיעה קשה באזורי העדיפות בכל הקשור להנחות בהקצאת קרקע ע"י מינהל מקרקעי ישראל למגורים ולתעסוקה.
080-2003

הועדה הציבורית לעניין הקיבוצים

בהמשך לחוזרנו 76/2003 מיום 24.8.03 בענין המלצות הועדה הציבורית לענין הקיבוצים, בו סקרנו את עיקרי ההמלצות המתגבשות, מצ"ב להלן הנוסח הסופי של ההמלצות.
09-09-2003
בהמשך לחוזרנו 76/2003 מיום 24.8.03 בענין המלצות הועדה הציבורית לענין הקיבוצים, בו סקרנו את עיקרי ההמלצות המתגבשות, מצ"ב להלן הנוסח הסופי של ההמלצות.
079-2003

הוראות מעבר – 737, 727, 717 – נוסח סופי

להלן הנוסח הסופי של הוראות המעבר להמשך ביצוע עסקאות והקצאות מקרקעין עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל 717, 727 ו- 737 כפי שאושרו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 2.9.2003
04-09-2003
להלן הנוסח הסופי של הוראות המעבר להמשך ביצוע עסקאות והקצאות מקרקעין עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל 717, 727 ו- 737 כפי שאושרו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 2.9.2003
078-2003

יום המכירה בעסקאות מינהל מקרקעי ישראל

סעיף 19(3) לחוק מיסוי מקרקעין קובעי כי "במכירת זכות במקרקעין בידי מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל - יום אישור העסקה בידי מנהל מינהל מקרקעי ישראל או בידי מי שהוא הסמיך לכך".
02-09-2003
סעיף 19(3) לחוק מיסוי מקרקעין קובעי כי "במכירת זכות במקרקעין בידי מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל - יום אישור העסקה בידי מנהל מינהל מקרקעי ישראל או בידי מי שהוא הסמיך לכך".
077-2003

תחולת חוק תאגידי מים וביוב בחקלאות

ח"כ שלום שמחון , יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת הגיש הצעה ב- 30.06.2003 לתיקון חוק תאגידי מים וביוב התשס"א–2001 (להלן – "החוק"). נדגיש כי להוראות החוק משמעות קריטית לעניין המשך קיום המערכת החקלאית הקיימת.
31-08-2003
ח"כ שלום שמחון , יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת הגיש הצעה ב- 30.06.2003 לתיקון חוק תאגידי מים וביוב התשס"א–2001 (להלן – "החוק"). נדגיש כי להוראות החוק משמעות קריטית לעניין המשך קיום המערכת החקלאית הקיימת.
076-2003

המלצות הועדה הציבורית לעניין הקיבוצים

פרסומם הצפוי של המלצות "הועדה הציבורית לעניין הקיבוצים" מחייב כל קיבוץ לבחון מצבו ולהערך להשלכות של ישומן של ההמלצות המתגבשות.
24-08-2003
פרסומם הצפוי של המלצות "הועדה הציבורית לעניין הקיבוצים" מחייב כל קיבוץ לבחון מצבו ולהערך להשלכות של ישומן של ההמלצות המתגבשות.
075-2003

מס השבח בעסקת קומבינציה בקרקע עליה דירת מגורים

עסקת קומבינציה, היא עסקת מכר של חלק מהקרקעין בתמורה לבניה על יתרת המקרקעין.
22-08-2003
עסקת קומבינציה, היא עסקת מכר של חלק מהקרקעין בתמורה לבניה על יתרת המקרקעין.
074-2003

המס על שכר העובדים הזרים- עדכון

לאור חוסר הבהירות והשאלות הרבות, מפורט בזה המצב החוקי למועד חוזר זה כדלקמן:
20-08-2003
לאור חוסר הבהירות והשאלות הרבות, מפורט בזה המצב החוקי למועד חוזר זה כדלקמן:
073-2003

הזכויות בחלקת המגורים בקיבוצים ובמושבים

להלן הנוסח המוצע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל לקראת ישיבתה הקרובה ב- 2.9.2003 בנושא "קביעת הזכויות בחלקת הבניה בנחלות בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית":
18-08-2003
להלן הנוסח המוצע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל לקראת ישיבתה הקרובה ב- 2.9.2003 בנושא "קביעת הזכויות בחלקת הבניה בנחלות בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית":
072-2003

פיצוי על קרקע ששינתה יעודה

בישיבתה מיום 5.8.03 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל, החלטה העוסקת בתנאים להפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת ולפיצויים להם זכאים החוכרים במקום אלו. החלטה זו תחליף את החלטה 727 אשר בוטלה בפסיקת בית המשפט הגבוה לצדק מיום 29.8.02, למעט במקרים העומדים בכללי הוראות המעבר שטרם פורסמו. להלן הודעת מינהל מקרקעי ישראל:
12-08-2003
בישיבתה מיום 5.8.03 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל, החלטה העוסקת בתנאים להפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת ולפיצויים להם זכאים החוכרים במקום אלו. החלטה זו תחליף את החלטה 727 אשר בוטלה בפסיקת בית המשפט הגבוה לצדק מיום 29.8.02, למעט במקרים העומדים בכללי הוראות המעבר שטרם פורסמו. להלן הודעת מינהל מקרקעי ישראל:
071-2003

שינויי קיבוצים-עמדת מס הכנסה

להלן עמדת נציבות מס הכנסה ביחס לשינויים כפי שהוצגה על ידי רו"ח פרידה ישראלי, סגנית נציבת מס הכסה לפני "הועדה הציבורית לענין הקיבוצים": "פקודת מס הכנסה קובעת שיטת מס ייחודית לגבי קיבוץ. עפ"י שיטה זו רואים את הכנסות הקיבוץ כאילו חולקו באופן שווה בין כלל החברים בין שהם משתתפים בייצור ההכנסה ובין שאינם משתתפים. שיטה זו ראויה ליישום בקיבוץ השיתופי לאור קיומם הבולט של יסודות השוויון בתמורה ובעלות הכלל בקניין. הקיבוץ המתחדש לעומתו נבדל מהקיבוץ השיתופי בחריגתו מן העקרונות הבסיסיים האמורים.
08-08-2003
להלן עמדת נציבות מס הכנסה ביחס לשינויים כפי שהוצגה על ידי רו"ח פרידה ישראלי, סגנית נציבת מס הכסה לפני "הועדה הציבורית לענין הקיבוצים": "פקודת מס הכנסה קובעת שיטת מס ייחודית לגבי קיבוץ. עפ"י שיטה זו רואים את הכנסות הקיבוץ כאילו חולקו באופן שווה בין כלל החברים בין שהם משתתפים בייצור ההכנסה ובין שאינם משתתפים. שיטה זו ראויה ליישום בקיבוץ השיתופי לאור קיומם הבולט של יסודות השוויון בתמורה ובעלות הכלל בקניין. הקיבוץ המתחדש לעומתו נבדל מהקיבוץ השיתופי בחריגתו מן העקרונות הבסיסיים האמורים.
070-2003

מס רכישה על דמי הסכמה לסוכנות היהודית

מינהל מקרקעי ישראל דורש מישובים הנמצאים בחוזה משבצת משולש לקבל הסכמה הסוכנות היהודית לכל שינוי יעוד וגריעת שטח מהמשבצת. הסוכנות היהודית דורשת על פי רוב דמי הסכמה בשיעור של 4% משווי המקרקעין כולל מע"מ בצירוף מע"מ. בנוסף הסוכנות מחתימה את הישובים על התחייבות שאם תוך תקופה (בדרך כלל 5 שנים) לא תגיע להסדר עם מינהל מקרקעי ישראל החוכר ישלם תוספת דמי הסכמה בשיעור 4% + מע"מ משווי הקרקע ומע"מ על דמי ההסכמה) (ראו חוזרנו 41/2001 "דרישות הסוכנות היהודית מהאגודות בעת שינוי ייעוד").
01-08-2003
מינהל מקרקעי ישראל דורש מישובים הנמצאים בחוזה משבצת משולש לקבל הסכמה הסוכנות היהודית לכל שינוי יעוד וגריעת שטח מהמשבצת. הסוכנות היהודית דורשת על פי רוב דמי הסכמה בשיעור של 4% משווי המקרקעין כולל מע"מ בצירוף מע"מ. בנוסף הסוכנות מחתימה את הישובים על התחייבות שאם תוך תקופה (בדרך כלל 5 שנים) לא תגיע להסדר עם מינהל מקרקעי ישראל החוכר ישלם תוספת דמי הסכמה בשיעור 4% + מע"מ משווי הקרקע ומע"מ על דמי ההסכמה) (ראו חוזרנו 41/2001 "דרישות הסוכנות היהודית מהאגודות בעת שינוי ייעוד").
069-2003

אושרו קצבאות לשאירים ולנכים חברי קיבוצים

ועדת העבודה והרווחה אישרה ביום 22.7.2003 תיקון לתקנות הבט"ל, המתקנות את אפלייתם של אלמנים ונכים בקיבוצים לעומת שאר אזרחי המדינה. התקנות הוגשו לועדה כחלק בלתי נפרד מתגובת המדינה לבג"צ שהגיש משרד עו"ד אטיאס- פרוכטר ע"י עו"ד רון רוגין בשם אלמנים חברי קיבוצים.
23-07-2003
ועדת העבודה והרווחה אישרה ביום 22.7.2003 תיקון לתקנות הבט"ל, המתקנות את אפלייתם של אלמנים ונכים בקיבוצים לעומת שאר אזרחי המדינה. התקנות הוגשו לועדה כחלק בלתי נפרד מתגובת המדינה לבג"צ שהגיש משרד עו"ד אטיאס- פרוכטר ע"י עו"ד רון רוגין בשם אלמנים חברי קיבוצים.
068-2003

עתירה ליישום מיידי של החלטות הוראות המעבר

עו"ד חיים ועמי עדיני הגישו עתירה לצו על תנאי שמטרתה לחייב את מינהל מקרקעי ישראל והשרים הממונים ליישם מיידית את הוראות המעבר עליהן הוחלט בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2003 (בג"ץ 6679/03). העתירה הוגשה בשם נחלים מושב עובדים, א.צ. ברנוביץ ושות' בע"מ, יבנה דר אגודה שיתופית חקלאית ואשטרום פרויקטים בע"מ.
23-07-2003
עו"ד חיים ועמי עדיני הגישו עתירה לצו על תנאי שמטרתה לחייב את מינהל מקרקעי ישראל והשרים הממונים ליישם מיידית את הוראות המעבר עליהן הוחלט בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2003 (בג"ץ 6679/03). העתירה הוגשה בשם נחלים מושב עובדים, א.צ. ברנוביץ ושות' בע"מ, יבנה דר אגודה שיתופית חקלאית ואשטרום פרויקטים בע"מ.
067-2003

פיצויי קיצוץ מכסות מים-2003

לאחר שיהוי רב פורסמו הכללים והטפסים להענקת תמיכה לחקלאים בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2003.
21-07-2003
לאחר שיהוי רב פורסמו הכללים והטפסים להענקת תמיכה לחקלאים בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2003.
066-2003

שינוי ניצול ו/או יעוד במגורים ותעסוקה

להלן הוראות נוהל מס' 31.23 העוסק ביישום החלטה 933 של מועצת מקרקעי ישראל. 2. החלטה 933 חלה בין השאר על שינוי יעוד וניצול בחוזי חכירה לדירות לתעסוקה בקיבוצים ובמושבים.
15-07-2003
להלן הוראות נוהל מס' 31.23 העוסק ביישום החלטה 933 של מועצת מקרקעי ישראל. 2. החלטה 933 חלה בין השאר על שינוי יעוד וניצול בחוזי חכירה לדירות לתעסוקה בקיבוצים ובמושבים.
065-2003

ניכוי נוסף לנכסים בישובי פיתוח

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, לפני תיקונו בחוק התוכנית הכלכלית, הסמיך את שר האוצר להתקין תקנות להנחות במס בשטח התיישבות חדשה או בשטחי פיתוח וכן לקבוע ניכוי נוסף בשל נכסים ומפעלים. שר האוצר התקין תקנות מכוח סעיף 11 לפקודה אשר קבעו ניכוי נוסף לבעלי נכסים ולבעלי מפעלים בישובים הנכללים בתקנות כדלקמן: תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת ויישובי הערבה), התשל"ו- 1975 - בשיעור 50%. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) התשל"ח- 1978 - בשיעור 25%.
10-07-2003
סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, לפני תיקונו בחוק התוכנית הכלכלית, הסמיך את שר האוצר להתקין תקנות להנחות במס בשטח התיישבות חדשה או בשטחי פיתוח וכן לקבוע ניכוי נוסף בשל נכסים ומפעלים. שר האוצר התקין תקנות מכוח סעיף 11 לפקודה אשר קבעו ניכוי נוסף לבעלי נכסים ולבעלי מפעלים בישובים הנכללים בתקנות כדלקמן: תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת ויישובי הערבה), התשל"ו- 1975 - בשיעור 50%. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) התשל"ח- 1978 - בשיעור 25%.
064-2003

קצבאות שארים לחברי קיבוץ-היקף התשלום למפרע

1. בהמשך לחוזרנו 76/02 מיום 8.11.02 ("מיצוי זכויות לקצבאות שאירים לחברי קיבוץ") וחוזרנו 45/03 מה- 1.5.03 ("תביעה לקצבאות שאירים – עדכון"), התכנס הגוף המוסמך על ידי מועצת המוסד לביטוח לאומי ('ועדת התקנות') ביום ה- 1.7.03, לצורך גיבוש נוסח השינוי בתקנה השוללת את קצבאות השאירים מאלמנים חברי קיבוץ. כינוס ועד התקנות נעשה על רקע קציבת המועדים מצד בג"צ במסגרת העתירה בבג"צ 1305/03 גורן וזוהרי נ. שר העבודה והרווחה והמוסד לביטוח לאומי מחודש פברואר 2003. העתירה הוגשה ע"י עו"ד ר' רוגין בשיתוף עם משרד עו"ד אטיאס-פרוכטר.
09-07-2003
1. בהמשך לחוזרנו 76/02 מיום 8.11.02 ("מיצוי זכויות לקצבאות שאירים לחברי קיבוץ") וחוזרנו 45/03 מה- 1.5.03 ("תביעה לקצבאות שאירים – עדכון"), התכנס הגוף המוסמך על ידי מועצת המוסד לביטוח לאומי ('ועדת התקנות') ביום ה- 1.7.03, לצורך גיבוש נוסח השינוי בתקנה השוללת את קצבאות השאירים מאלמנים חברי קיבוץ. כינוס ועד התקנות נעשה על רקע קציבת המועדים מצד בג"צ במסגרת העתירה בבג"צ 1305/03 גורן וזוהרי נ. שר העבודה והרווחה והמוסד לביטוח לאומי מחודש פברואר 2003. העתירה הוגשה ע"י עו"ד ר' רוגין בשיתוף עם משרד עו"ד אטיאס-פרוכטר.
063-2003

"קרן מילואים"-חיוב בדמי ביטוח לאומי

להלן הודעת המוסד לביטוח לאומי המבהירה את עמדתו בעניין חיוב דמי ביטוח לאומי על משיכות לצריכה שוטפת מתוך "קרן מילואים". "בעקבות דיונים שקיימנו לאחרונה עם נציגי הקיבוצים ועם נציגי רשם האגודות השיתופיות, בדקנו מחדש את מהות "קרן מילואים" כפי שמוגדר בסעיף 41 לפקודת האגודות השיתופיות.
08-07-2003
להלן הודעת המוסד לביטוח לאומי המבהירה את עמדתו בעניין חיוב דמי ביטוח לאומי על משיכות לצריכה שוטפת מתוך "קרן מילואים". "בעקבות דיונים שקיימנו לאחרונה עם נציגי הקיבוצים ועם נציגי רשם האגודות השיתופיות, בדקנו מחדש את מהות "קרן מילואים" כפי שמוגדר בסעיף 41 לפקודת האגודות השיתופיות.
062-2003

הוראות מעבר-737,727,717

להלן נוסח החלטת מועצת מקרקעי ישראל מישיבתה מיום כט' בסיון תשס"ג (29 ביוני 2003). הנוסח טרם נחתם ע"י השרים ולכן טרם נכנס לתוקף
07-07-2003
להלן נוסח החלטת מועצת מקרקעי ישראל מישיבתה מיום כט' בסיון תשס"ג (29 ביוני 2003). הנוסח טרם נחתם ע"י השרים ולכן טרם נכנס לתוקף
061-2003

מיסוי עובדים זרים-עדכון

ב- 1.7.2003 אישרה ועדת הכספים את התקנות שהתקין שר האוצר לפיה לא יחשב עובד זר שבידו אשרת שהייה מסוג ב'1 כתושב ישראל בחמש השנים הראשונות לשהותו בישראל. (תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ג-2003. עם כניסתן של התקנות לתוקף (מועד פרסומן ברשומות) לא ניתן יהיה להפחית נקודות זיכוי בחישוב המס של העובדים הזרים.
06-07-2003
ב- 1.7.2003 אישרה ועדת הכספים את התקנות שהתקין שר האוצר לפיה לא יחשב עובד זר שבידו אשרת שהייה מסוג ב'1 כתושב ישראל בחמש השנים הראשונות לשהותו בישראל. (תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ג-2003. עם כניסתן של התקנות לתוקף (מועד פרסומן ברשומות) לא ניתן יהיה להפחית נקודות זיכוי בחישוב המס של העובדים הזרים.
060-2003

מיסוי שיוך הדירות לחברים (692,751)

על פי ההסדרים עם שלטונות מס שבח לא תחויב העברת הדירות לחברים במס שבח ובמס מכירה. על העברת דירת המגורים לא יוטל מס שבח בשלב ההעברה. אולם כאשר החבר, ימכור את הדירה יחושב השבח והמס לפי שווי הרכישה היסטורי של כל דירה לפי נסיבותיה, כמובן בהתחשב בזכויות החבר לפי פרק חמישי 1 של חוק מס שבח - פטור לדירת מגורים.
30-06-2003
על פי ההסדרים עם שלטונות מס שבח לא תחויב העברת הדירות לחברים במס שבח ובמס מכירה. על העברת דירת המגורים לא יוטל מס שבח בשלב ההעברה. אולם כאשר החבר, ימכור את הדירה יחושב השבח והמס לפי שווי הרכישה היסטורי של כל דירה לפי נסיבותיה, כמובן בהתחשב בזכויות החבר לפי פרק חמישי 1 של חוק מס שבח - פטור לדירת מגורים.
059-2003

מענקים למפיקי מים בשנת 2002

ביום 11.6.2003 פורסם תיקון לתקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה) (תיקון) התשס"ג 2003 להלן "תקנות המענקים" . משמעות התיקון הינה כי הכללים להענקות למפיקי מים בשנת 2001 יחולו גם בשנת 2002.
24-06-2003
ביום 11.6.2003 פורסם תיקון לתקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה) (תיקון) התשס"ג 2003 להלן "תקנות המענקים" . משמעות התיקון הינה כי הכללים להענקות למפיקי מים בשנת 2001 יחולו גם בשנת 2002.
058-2003

דרישות חוקי המס מהועד המקומי

בשנים האחרונות הופרד במושבים רבים הועד המקומי מהאגודה השיתופית חקלאית מבלי לתת הדעת על מלא היקפן של דרישות חוקי המס מהועד כגוף משפטי נפרד ועצמאי. להלן הבהרות המתייחסות למעמד של הועד המקומי בחוקי המס חובותיו וזכויותיו:
20-06-2003
בשנים האחרונות הופרד במושבים רבים הועד המקומי מהאגודה השיתופית חקלאית מבלי לתת הדעת על מלא היקפן של דרישות חוקי המס מהועד כגוף משפטי נפרד ועצמאי. להלן הבהרות המתייחסות למעמד של הועד המקומי בחוקי המס חובותיו וזכויותיו:
057-2003

השינויים בחוק התכנית הכלכלית-מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

להלן עיקרי השינויים בפקודת מס הכנסה בחוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו– 2004), התשס"ג-2003.
10-06-2003
להלן עיקרי השינויים בפקודת מס הכנסה בחוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו– 2004), התשס"ג-2003.
056-2003

השינויים בחוק התכנית הכלכלית מס ערך מוסף

להלן עיקרי השינויים, בחוק מע"מ, כפי שנקבעו בחוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו– 2004), התשס"ג – 2003.
08-06-2003
להלן עיקרי השינויים, בחוק מע"מ, כפי שנקבעו בחוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו– 2004), התשס"ג – 2003.
053-2003

המלצות "ועדת ניסים" להוראות מעבר 737, 727, 717

על פי החלטת בג"צ 244/00 ("בג"צ הקרקעות") מינתה מועצת מקרקעי ישראל "ועדה מיוחדת להכנת הוראות מעבר, כמתחייב מפסיקת בית המשפט הגבוה לצדק" (להלן: "הועדה"). בתוקף סמכותה המליצה הועדה למועצת מקרקעי ישראל על הוראות מעבר בקשר להחלטות שבנדון שברקע נשקלו שיקולים כגון אינטרס ההסתמכות והצפיות הלגיטימיות, מרכיב התכנון, הסדר הקיבוצים וכד
01-06-2003
על פי החלטת בג"צ 244/00 ("בג"צ הקרקעות") מינתה מועצת מקרקעי ישראל "ועדה מיוחדת להכנת הוראות מעבר, כמתחייב מפסיקת בית המשפט הגבוה לצדק" (להלן: "הועדה"). בתוקף סמכותה המליצה הועדה למועצת מקרקעי ישראל על הוראות מעבר בקשר להחלטות שבנדון שברקע נשקלו שיקולים כגון אינטרס ההסתמכות והצפיות הלגיטימיות, מרכיב התכנון, הסדר הקיבוצים וכד
052-2003

השינויים בתעריפי מים ובהיטלי הפקה

בחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג-2003, נכלל פרק ה' "תעריפי מים והיטלי הפקה", להלן ההוראות החדשות:
30-05-2003
בחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג-2003, נכלל פרק ה' "תעריפי מים והיטלי הפקה", להלן ההוראות החדשות:
051-2003

תוספת עלות למעסיקי עובדים זרים

עפ"י פרק י' לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004) התשס"ג – 2003, הוטל על מעסיק חבות בהיטל בשיעור 8% מסך כל תשלום הכנסתו של עובד זר בשנת המס. כמו כן נקבע בחוק כי ההיטל לא ינוכה, במישרין או בעקיפין, מההכנסה של העובד הזר.
30-05-2003
עפ"י פרק י' לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004) התשס"ג – 2003, הוטל על מעסיק חבות בהיטל בשיעור 8% מסך כל תשלום הכנסתו של עובד זר בשנת המס. כמו כן נקבע בחוק כי ההיטל לא ינוכה, במישרין או בעקיפין, מההכנסה של העובד הזר.
050-2003

המינהל יפעל כנגד תחנות דלק מסחריות בקרקעות חקלאיות

ב- 6.5.03 פרסם המינהל הודעה כי יפעל כנגד תחנות דלק מסחריות בקרקעות חקלאיות בזו הלשון:
15-05-2003
ב- 6.5.03 פרסם המינהל הודעה כי יפעל כנגד תחנות דלק מסחריות בקרקעות חקלאיות בזו הלשון:
049-2003

תשלום פיצויי המים למחזיקי מניות מקורות

להלן נוסח ההסכם שנחתם ביום 12 מאי, 2003 המאפשר תשלום פיצויי מים למחזיקי מניות מקורות.
13-05-2003
להלן נוסח ההסכם שנחתם ביום 12 מאי, 2003 המאפשר תשלום פיצויי מים למחזיקי מניות מקורות.
048-2003

אושר הפטור ממס מכירה בהסדרי התיישבות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום- 11.5.2003 את הפטור ממס מכירה על מקרקעין שמכירתם נועדה לכיסוי חובות בהסדרי ההתיישבות.
11-05-2003
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום- 11.5.2003 את הפטור ממס מכירה על מקרקעין שמכירתם נועדה לכיסוי חובות בהסדרי ההתיישבות.
047-2003

ניכוי הוצאות בחישוב שבח מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), קבע רשימה של הוצאות שינוכו ממחיר המכירה של המקרקעין לצורך הקביעה האם נוצר שבח במכירה ומהו סכומו.
08-05-2003
חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), קבע רשימה של הוצאות שינוכו ממחיר המכירה של המקרקעין לצורך הקביעה האם נוצר שבח במכירה ומהו סכומו.
046-2003

פטור ממס מכירה במכירה לפירעון חובות

כידוע ועדת הכספים של הכנסת טרם אישרה את נוסח התקנות המעניקות פטור ממס מכירה במקרים בהם התמורה מיועדת לפירעון חובות בהסדרי ההתיישבות.
04-05-2003
כידוע ועדת הכספים של הכנסת טרם אישרה את נוסח התקנות המעניקות פטור ממס מכירה במקרים בהם התמורה מיועדת לפירעון חובות בהסדרי ההתיישבות.
045-2003

תביעה לקצבאות שאירים – עדכון

בחוזרנו מס' 76/02 מיום ה - 8.11.02 ("מיצוי זכויות לקצבאות שאירים לחברי קיבוץ") דיווחנו על העיוות שנפל בחקיקת תקנה 5 א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים) תשל"ז - 1976 (להלן - התקנה).
01-05-2003
בחוזרנו מס' 76/02 מיום ה - 8.11.02 ("מיצוי זכויות לקצבאות שאירים לחברי קיבוץ") דיווחנו על העיוות שנפל בחקיקת תקנה 5 א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים) תשל"ז - 1976 (להלן - התקנה).
044-2003

תוספת ריבית להענקות היטלי הפקה

לאחרונה בחנו את פרשנות נציבות המים לסעיף 124 ט' לחוק המים לעניין הענקות היטלי הפקה. להלן נוסח הכללים למתן מענקים למפיקים ולספקי מים שעלות המים שלהם גבוהה:
28-04-2003
לאחרונה בחנו את פרשנות נציבות המים לסעיף 124 ט' לחוק המים לעניין הענקות היטלי הפקה. להלן נוסח הכללים למתן מענקים למפיקים ולספקי מים שעלות המים שלהם גבוהה:
043-2003

דמי השבתת לול – היבטי מיסוי

עקב ההיצע הגדול בענף הלול קבעה מועצת הלול כי מגדל אשר ישבית את הלול יקבל פיצויים בגין ההשבתה הן בענף הפטם והן בענף ההטלה.
24-04-2003
עקב ההיצע הגדול בענף הלול קבעה מועצת הלול כי מגדל אשר ישבית את הלול יקבל פיצויים בגין ההשבתה הן בענף הפטם והן בענף ההטלה.
042-2003

מעמד חברי קיבוצים בביטוח לאומי

בעקבות ישיבות שקיימנו עם סמנכ"ל ביטוח וגביה, רו"ח יגאל ברזני, וצוותו ולבקשתו העברנו ב- 2.4.03 את המלצתנו לענין שינויים במעמד חברי קיבוצים בביטוח לאומי ולהלן תמציתן
20-04-2003
בעקבות ישיבות שקיימנו עם סמנכ"ל ביטוח וגביה, רו"ח יגאל ברזני, וצוותו ולבקשתו העברנו ב- 2.4.03 את המלצתנו לענין שינויים במעמד חברי קיבוצים בביטוח לאומי ולהלן תמציתן
041-2003

עיגון זכויות חוכרי הנחלות בחלקת המגורים

בחדשים האחרונים מתנהל מו"מ בין נציגי המגזר החקלאי להנהלת מינהל מקרקעי ישראל בקשר לעיגון זכויות חוכרי הנחלות, קיבוצים ומושבים, בחלקת המגורים.
04-04-2003
בחדשים האחרונים מתנהל מו"מ בין נציגי המגזר החקלאי להנהלת מינהל מקרקעי ישראל בקשר לעיגון זכויות חוכרי הנחלות, קיבוצים ומושבים, בחלקת המגורים.
040-2003

מכירת מגרשי הרחבה במהלך הסכם הפיתוח

ב 24/2/03 אושרה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 953 המאפשרת העברת זכויות בתקופת חוזה הפיתוח גם למחזיקי מגרשים בהרחבת מושבים וקיבוצים.
30-03-2003
ב 24/2/03 אושרה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 953 המאפשרת העברת זכויות בתקופת חוזה הפיתוח גם למחזיקי מגרשים בהרחבת מושבים וקיבוצים.
039-2003

תשלום מיוחד- חריגות במים 1999

בימים אלו קיבלו מפיקי וצרכני מים הודעת חיוב ב"תשלום מיוחד" עבור חריגות צריכת מים לשנת 1999, משלוח ההודעה לאחר למעלה מ- 3 שנים מתום שנת הצריכה/הפקה דורש הבהרות ומעורר שאלות משפטיות של שיהוי ו/או התיישנות.
28-03-2003
בימים אלו קיבלו מפיקי וצרכני מים הודעת חיוב ב"תשלום מיוחד" עבור חריגות צריכת מים לשנת 1999, משלוח ההודעה לאחר למעלה מ- 3 שנים מתום שנת הצריכה/הפקה דורש הבהרות ומעורר שאלות משפטיות של שיהוי ו/או התיישנות.
038-2003

מיסוי קיבוצים מסורתיים – עדכון נוסף

להלן השינויים בנוסח הסופי של טיוטת החוזר שהועברה אליכם בחוזר 31/2003 מיום 7/3/2003, של הוראת נציבות מס הכנסה בעקבות ועדת פרידה ישראלי בעניין מיסוי קיבוצים מסורתיים והתייחסות למיסוי קיבוצים ש"אינם מסורתיים". הנוסח הסופי של החוזר יצא בקרוב לאחר קבלת ההערות מגורמים פנימיים בנציבות מס הכנסה ומגורמים חיצוניים לרבות מנציגי הקיבוצים והמושבים השיתופיים וממשרדנו.
26-03-2003
להלן השינויים בנוסח הסופי של טיוטת החוזר שהועברה אליכם בחוזר 31/2003 מיום 7/3/2003, של הוראת נציבות מס הכנסה בעקבות ועדת פרידה ישראלי בעניין מיסוי קיבוצים מסורתיים והתייחסות למיסוי קיבוצים ש"אינם מסורתיים". הנוסח הסופי של החוזר יצא בקרוב לאחר קבלת ההערות מגורמים פנימיים בנציבות מס הכנסה ומגורמים חיצוניים לרבות מנציגי הקיבוצים והמושבים השיתופיים וממשרדנו.
037-2003

הוצאות פיתוח בהרחבות – עדכון

בעקבות פנייתנו אישר עו"ד רונן כהן-שור, מנהל אגף שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל, לגבות סכום של 117,361 ש"ח הוצאות פיתוח מרביות ללא בדיקה.
24-03-2003
בעקבות פנייתנו אישר עו"ד רונן כהן-שור, מנהל אגף שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל, לגבות סכום של 117,361 ש"ח הוצאות פיתוח מרביות ללא בדיקה.
036-2003

עידוד השקעות הון בחקלאות – 2003

במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2003 תוקצב סך של כ- 91.5 מלש"ח בהרשאה להתחייב (התקציב כולל את הרפורמה במשק החלב ומפעלים לטיפול ראשוני בתוצרת חקלאית).
20-03-2003
במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2003 תוקצב סך של כ- 91.5 מלש"ח בהרשאה להתחייב (התקציב כולל את הרפורמה במשק החלב ומפעלים לטיפול ראשוני בתוצרת חקלאית).
035-2003

פטור ממס על ריבית לחברי קיבוצים

סעיף 125ד (ג) לפקודת מס הכנסה קובע, כי יינתן פטור להכנסת נישום מריבית בסך 4,320 ש"ח, אם מלאו לו או לבן זוגו 65 שנה בשנת המס ולפחות לאחד מהם מלאו 55 ביום 01.01.03 ויינתן פטור בסך 6.360 ש"ח, אם מלאו לשני בני הזוג 65 שנה בשנת המס וכל זאת בתנאי שלנישום ולבן זוגו מלאו לפחות 55 שנה ביום 01.01.03.
16-03-2003
סעיף 125ד (ג) לפקודת מס הכנסה קובע, כי יינתן פטור להכנסת נישום מריבית בסך 4,320 ש"ח, אם מלאו לו או לבן זוגו 65 שנה בשנת המס ולפחות לאחד מהם מלאו 55 ביום 01.01.03 ויינתן פטור בסך 6.360 ש"ח, אם מלאו לשני בני הזוג 65 שנה בשנת המס וכל זאת בתנאי שלנישום ולבן זוגו מלאו לפחות 55 שנה ביום 01.01.03.
034-2003

מכירת מגרשים עפ"י החלטה 737 – הוראות מעבר

בג"ץ הקרקעות קבע כי הוראות מעבר בקשר להמשך ביצוען של החלטות 717 , 727 ו- 737 יקבעו ע"י חברי מועצת מקרקעי ישראל. בעקבות החלטת הבג"ץ החליטה מועצת מקרקעי ישראל ב- 18.11.2002 בהחלטה 944 להקים ועדה "שתשמע הערות והשגות בנושא הוראות המעבר אשר על המועצה לקבוע בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 29.8.02".
12-03-2003
בג"ץ הקרקעות קבע כי הוראות מעבר בקשר להמשך ביצוען של החלטות 717 , 727 ו- 737 יקבעו ע"י חברי מועצת מקרקעי ישראל. בעקבות החלטת הבג"ץ החליטה מועצת מקרקעי ישראל ב- 18.11.2002 בהחלטה 944 להקים ועדה "שתשמע הערות והשגות בנושא הוראות המעבר אשר על המועצה לקבוע בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 29.8.02".
033-2003

דמי חכירה של נחלה וקרקע חקלאית לשנת תשס"ב

שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב.
10-03-2003
שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב.
032-2003

שווק ומכירת מגרשים לפי 737

מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה מס' 951 מיום 21.1.03 החליטה לאמץ את הוראות המעבר שנקבעו במכתבו של עו"ד משה ניסים יו"ר הועדה לקביעת הוראות מעבר, מיום 16.1.03.
09-03-2003
מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה מס' 951 מיום 21.1.03 החליטה לאמץ את הוראות המעבר שנקבעו במכתבו של עו"ד משה ניסים יו"ר הועדה לקביעת הוראות מעבר, מיום 16.1.03.
031-2003

מיסוי קיבוצים "מסורתיים" – עדכון

להלן נוסח טיוטה מעודכנת של הוראת נציבות מס הכנסה בעקבות ועדת פרידה ישראלי בעניין מיסוי קיבוצים "מסורתיים" והתייחסות למיסוי קיבוצים ש"אינם מסורתיים". הנוסח הסופי של החוזר יצא בעקבות בקרוב לאחר קבלת ההערות מנציגי הקיבוצים והמושבים השיתופיים.
07-03-2003
להלן נוסח טיוטה מעודכנת של הוראת נציבות מס הכנסה בעקבות ועדת פרידה ישראלי בעניין מיסוי קיבוצים "מסורתיים" והתייחסות למיסוי קיבוצים ש"אינם מסורתיים". הנוסח הסופי של החוזר יצא בעקבות בקרוב לאחר קבלת ההערות מנציגי הקיבוצים והמושבים השיתופיים.
030-2003

עלות עדר בקר לחלב ועלות עגלים ליום 31.12.2002

לאור העלייה הזעירה בהוצאות הגידול של עדר הבקר לחלב ועגלים, סוכם בין מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה ובין ועדת המיסוי הבין מושבית כי העלויות והמחירים הנורמטיביים שנקבעו לשנת 2001 יישארו ללא שינוי וישמשו לעריכת דוחות המס גם לשנת 2002.
05-03-2003
לאור העלייה הזעירה בהוצאות הגידול של עדר הבקר לחלב ועגלים, סוכם בין מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה ובין ועדת המיסוי הבין מושבית כי העלויות והמחירים הנורמטיביים שנקבעו לשנת 2001 יישארו ללא שינוי וישמשו לעריכת דוחות המס גם לשנת 2002.
029-2003

עלות נורמטיבית בענף הלול ליום 31.12.2002

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שסוכמו בין מר מיכאל גל, מנהל תחום החקלאות בנציבות מס הכנסה וועדת המיסוי הבין מושבית.
04-03-2003
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שסוכמו בין מר מיכאל גל, מנהל תחום החקלאות בנציבות מס הכנסה וועדת המיסוי הבין מושבית.
028-2003

ניכוי המס משכר חברי קיבוצים – עובדי חוץ

להלן הנחיות שהוציא מר מיכאל גל מנהל תחום חקלאות לפקידי השומה ב- 17.2.2003 בחוזר מקצועי הנושא כותרת "מערך ניכוי מס במקור משכר לחברי קיבוצים- עקרונות וביצוע".
02-03-2003
להלן הנחיות שהוציא מר מיכאל גל מנהל תחום חקלאות לפקידי השומה ב- 17.2.2003 בחוזר מקצועי הנושא כותרת "מערך ניכוי מס במקור משכר לחברי קיבוצים- עקרונות וביצוע".
027-2003

פטור ממס במשיכת כספי קופות גמל – עמית קיבוץ

בחוזר מס הכנסה מספר 19/2002 שנושאו: הרפורמה במס הכנסה-קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות לביטוח חיים מציג מס הכנסה את עמדתו ביחס להפקדות בקופות גמל עמית קיבוץ כדלהלן:
28-02-2003
בחוזר מס הכנסה מספר 19/2002 שנושאו: הרפורמה במס הכנסה-קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות לביטוח חיים מציג מס הכנסה את עמדתו ביחס להפקדות בקופות גמל עמית קיבוץ כדלהלן:
026-2003

הגבלת העלאת תעריפי ארנונה

תשלום הארנונה נקבע בהתאם לסיווג הנכס על פי קטגוריות המפורטות בצו הארנונה היוצא תחת ידיה של הרשות המקומית בכל שנת כספים.
24-02-2003
תשלום הארנונה נקבע בהתאם לסיווג הנכס על פי קטגוריות המפורטות בצו הארנונה היוצא תחת ידיה של הרשות המקומית בכל שנת כספים.
025-2003

דרכי התמודדות עם הדרישה להחזר פיצויי מים

לאחרונה נשלחו הודעות ממס הכנסה להחזר פיצויי הקיצוץ במכסות מים לחקלאים שאינם עומדים כביכול בכללים שנקבעו בהחלטת הממשלה מס' 5038 מתאריך 5/5/99.
20-02-2003
לאחרונה נשלחו הודעות ממס הכנסה להחזר פיצויי הקיצוץ במכסות מים לחקלאים שאינם עומדים כביכול בכללים שנקבעו בהחלטת הממשלה מס' 5038 מתאריך 5/5/99.
024-2003

כללי הקצאת מגרשים במגזר החקלאי- הבהרות

ב- 4/2/2003 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה מספר 959 בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית".
16-02-2003
ב- 4/2/2003 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה מספר 959 בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית".
023-2003

הפיכת קיבוצים למושבי עובדים - החלטת ממשלה

להלן החלטת הממשלה מיום 7 לפברואר 2003 בדבר "תנאים לשינוי מעמד קיבוץ/מושב שיתופי למעמד מושב עובדים/כפר שיתופי":
12-02-2003
להלן החלטת הממשלה מיום 7 לפברואר 2003 בדבר "תנאים לשינוי מעמד קיבוץ/מושב שיתופי למעמד מושב עובדים/כפר שיתופי":
022-2003

תמרוץ מעסיקים במגזר העסקי – עידכונים

בחוק תוכנית החירום הכלכלית לשנים 2002,2003, ובחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשבת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג והתקנות שפורסמו ביום 31.12.02, נקבע כי על מנת להגדיל את מספר המועסקים במשק ולצמצם את שעורי האבטלה, ישולם תמריץ כספי למעסיקים מסוימים אשר יגדילו את מספר העובדים המועסקים על ידם, וזאת לתקופה מוגבלת, ע"פ העקרונות שלהלן.
10-02-2003
בחוק תוכנית החירום הכלכלית לשנים 2002,2003, ובחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשבת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג והתקנות שפורסמו ביום 31.12.02, נקבע כי על מנת להגדיל את מספר המועסקים במשק ולצמצם את שעורי האבטלה, ישולם תמריץ כספי למעסיקים מסוימים אשר יגדילו את מספר העובדים המועסקים על ידם, וזאת לתקופה מוגבלת, ע"פ העקרונות שלהלן.
021-2003

החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים

ב- 4.2.2003 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה בעניין "החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים".
06-02-2003
ב- 4.2.2003 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה בעניין "החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים".
020-2003

בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים

ב- 4.2.2003 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית".
05-02-2003
ב- 4.2.2003 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית".
019-2003

ביצוע עסקאות במגזר החקלאי עפ"י בג"צ הקרקעות

בעקבות פנייתו של עו"ד משה ניסים, יו"ר הועדה להכנת הוראות המעבר לעניין החלטות 717, 727 ו-737, מיום 16.1.03, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 21.1.03 החלטה לבצע עסקאות שהוחרגו על ידי בג"צ הקרקעות (ראו חוזרנו 14/03 מיום 22.1.03 "המשך הקצאת מגרשים בהרחבות – עדכון").
02-02-2003
בעקבות פנייתו של עו"ד משה ניסים, יו"ר הועדה להכנת הוראות המעבר לעניין החלטות 717, 727 ו-737, מיום 16.1.03, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 21.1.03 החלטה לבצע עסקאות שהוחרגו על ידי בג"צ הקרקעות (ראו חוזרנו 14/03 מיום 22.1.03 "המשך הקצאת מגרשים בהרחבות – עדכון").
018-2003

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2003

סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי הביטוח.
30-01-2003
סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי הביטוח.
017-2003

פטור מניכוי במקור מריבית

להלן נוסח הודעת נציבות מס הכנסה:
28-01-2003
להלן נוסח הודעת נציבות מס הכנסה:
016-2003

ניכוי מס משכר עובדים זרים בחקלאות

ב- 21.01.01 התקבלו כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושבי חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001, על פיהם ניתנו 21/4 נקודות זיכוי לעובד זר החל מהיום הראשון לשהותו בישראל, לתקופה מוגבלת החל מ- 01.01.00 ועד 31.12.02.
27-01-2003
ב- 21.01.01 התקבלו כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושבי חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001, על פיהם ניתנו 21/4 נקודות זיכוי לעובד זר החל מהיום הראשון לשהותו בישראל, לתקופה מוגבלת החל מ- 01.01.00 ועד 31.12.02.
015-2003

הקצאת קרקע לרשויות מקומיות למתקני ביוב

בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 896 מ- 12.10.00 והחלטה מספר 910 מ- 30.9.01 בענין "החכרת קרקע למתקנים לטיהור מי שופכין ולמתקנים לאגירת מי קולחין ובהתאם להחלטות הנהלה במינהל מספר 175 מ- 18.4.02 ומספר 653 מ- 12.8.02 הוציא אגף שיווק וכלכלה הנחיות הקובעות את העקרונות והכללים לטיפול בהחכרת קרקע למתקני טיהור ואגירת שפכים למתקני שאיבה לביוב.
24-01-2003
בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 896 מ- 12.10.00 והחלטה מספר 910 מ- 30.9.01 בענין "החכרת קרקע למתקנים לטיהור מי שופכין ולמתקנים לאגירת מי קולחין ובהתאם להחלטות הנהלה במינהל מספר 175 מ- 18.4.02 ומספר 653 מ- 12.8.02 הוציא אגף שיווק וכלכלה הנחיות הקובעות את העקרונות והכללים לטיפול בהחכרת קרקע למתקני טיהור ואגירת שפכים למתקני שאיבה לביוב.
014-2003

המשך הקצאת מגרשים בהרחבות- עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 21.1.03 התקבלו בין השאר מספר החלטות שיש להן השלכות מעשיות ומיידיות על המשך הקצאת מגרשים בהרחבות בנושאים שלהלן:
22-01-2003
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 21.1.03 התקבלו בין השאר מספר החלטות שיש להן השלכות מעשיות ומיידיות על המשך הקצאת מגרשים בהרחבות בנושאים שלהלן:
013-2003

מיסוי חלוקת הכנסות על ידי תנובה

כידוע תנובה בחרה ביישום הוראות סע' 62 לפקודת מס הכנסה בשנים 2003-2000.
19-01-2003
כידוע תנובה בחרה ביישום הוראות סע' 62 לפקודת מס הכנסה בשנים 2003-2000.
012-2003

העלאת הריבית על תשלומים מיוחדים למים והיטל הפקה

במסגרת תיקוני חקיקה שעברו בכנסת בחוק ההסדרים במשק המדינה לשנת הכספים 2003, שונה סעיף 124 ט' לחוק המים:
16-01-2003
במסגרת תיקוני חקיקה שעברו בכנסת בחוק ההסדרים במשק המדינה לשנת הכספים 2003, שונה סעיף 124 ט' לחוק המים:
011-2003

החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת חקלאית

בפסק דינו מיום 29.8.02 בתיקי בג"צ מאוחדים בג"צ 3939/99, בג"צ 244/00 ואח', קבע בית המשפט העליון כי דין החלטות 717 ,727,ו-737 הוא בטלות וכי אין להמשיך ביישומן.
15-01-2003
בפסק דינו מיום 29.8.02 בתיקי בג"צ מאוחדים בג"צ 3939/99, בג"צ 244/00 ואח', קבע בית המשפט העליון כי דין החלטות 717 ,727,ו-737 הוא בטלות וכי אין להמשיך ביישומן.
010-2003

הצעה לכללים חדשים לביצוע הרחבה למגורים

בפסק דינו מיום 29.8.02 בתיקי בג"צ (מאוחדים) 244/00,3939/99 ואח', קבע בית המשפט העליון כי דין החלטות 737,727,717 הוא בטלות וכי אין להמשיך ביישומן.
14-01-2003
בפסק דינו מיום 29.8.02 בתיקי בג"צ (מאוחדים) 244/00,3939/99 ואח', קבע בית המשפט העליון כי דין החלטות 737,727,717 הוא בטלות וכי אין להמשיך ביישומן.
009-2003

פס"ד בעניין החזרי מס אחיד לקיבוצים

ביום 29/12/02 ניתנה ע"י כב' השופט ביין, בבית המשפט המחוזי בחיפה, החלטה לפיה דוחה בית המשפט את תביעת הקיבוצים להחזר מס אחיד ששולם ביתר (ת"א 10136/96).
13-01-2003
ביום 29/12/02 ניתנה ע"י כב' השופט ביין, בבית המשפט המחוזי בחיפה, החלטה לפיה דוחה בית המשפט את תביעת הקיבוצים להחזר מס אחיד ששולם ביתר (ת"א 10136/96).
008-2003

שינויים בתשלום דמי ביטוח לאומי

לאור תיקון 59 לחוק הביטוח הלאומי התשס"ג 2002 שונו שיעורי דמי הביטוח לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים החל מחודש ינואר 2003. נדגיש כי, עיקר השינוי הינו הפחתת השיעור המופחת והעלאת השיעור המלא. להלן שיעורי דמי הביטוח המעודכנים:
12-01-2003
לאור תיקון 59 לחוק הביטוח הלאומי התשס"ג 2002 שונו שיעורי דמי הביטוח לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים החל מחודש ינואר 2003. נדגיש כי, עיקר השינוי הינו הפחתת השיעור המופחת והעלאת השיעור המלא. להלן שיעורי דמי הביטוח המעודכנים:
007-2003

פיצויי קיצוץ מים 2001- דו"ח סופי

נציבות מס הכנסה נערכת לקראת קליטת דו"חות סופיים לתמיכה בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2001. המועד האחרון להגשת דו"ח סופי הינו 30.04.03.
10-01-2003
נציבות מס הכנסה נערכת לקראת קליטת דו"חות סופיים לתמיכה בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2001. המועד האחרון להגשת דו"ח סופי הינו 30.04.03.
006-2003

העברת מכסות חלב

ע"פ סעיף 4א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), תשכ"ז- 1967 (להלן- הצו) קיים איסור על העברת מכסת חלב ללא היתר בכתב מאת מנהל מכסות החלב.
09-01-2003
ע"פ סעיף 4א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), תשכ"ז- 1967 (להלן- הצו) קיים איסור על העברת מכסת חלב ללא היתר בכתב מאת מנהל מכסות החלב.
005-2003

ניכוי מס במקור בחקלאות

לעמידה בהוראות תקנות ניכוי המס במקור חשיבות רבה. סעיף 32א לפקודת מס הכנסה קובע כי לא יותרו לנישום ניכוי הוצאות או ניכוי המס במקור מהמקדמות השוטפות בשל תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי במקור, אשר לא דווח עליהם במועד או שלא הוגש לפקיד השומה דוח מתאים.
07-01-2003
לעמידה בהוראות תקנות ניכוי המס במקור חשיבות רבה. סעיף 32א לפקודת מס הכנסה קובע כי לא יותרו לנישום ניכוי הוצאות או ניכוי המס במקור מהמקדמות השוטפות בשל תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי במקור, אשר לא דווח עליהם במועד או שלא הוגש לפקיד השומה דוח מתאים.
004-2003

כללים לקביעת הוצאות פיתוח בהרחבות

בחוזר זה מובא נוסח מעודכן של הוראת אגף שיווק וכלכלה במנהל מקרקעי ישראל בעניין גביית הוצאות פיתוח, עלויות פינוי ותשתיות על בהרחבות עפ"י הוראת אגף שיווק וכלכלה מספר 366ג מיום 16/12/2002.
05-01-2003
בחוזר זה מובא נוסח מעודכן של הוראת אגף שיווק וכלכלה במנהל מקרקעי ישראל בעניין גביית הוצאות פיתוח, עלויות פינוי ותשתיות על בהרחבות עפ"י הוראת אגף שיווק וכלכלה מספר 366ג מיום 16/12/2002.
003-2003

ניכוי הוצאות המחיה כהוצאות עסקיות

כב' השופט בדימוס ד"ר דן ביין, אימץ בפסק הדין ת"א 10136/96 (חיפה) קיבוץ בית זרע ואח' נ' ההסתדרות הכללית ואח', את עמדתנו מקדמא דנא בנושא מיסוי הקיבוצים. לפיה:
03-01-2003
כב' השופט בדימוס ד"ר דן ביין, אימץ בפסק הדין ת"א 10136/96 (חיפה) קיבוץ בית זרע ואח' נ' ההסתדרות הכללית ואח', את עמדתנו מקדמא דנא בנושא מיסוי הקיבוצים. לפיה:
002-2003

הפיכת שומות לסופיות ושמירת מערכת החשבונות

סעיף 145 (א) לפקודת מס הכנסה (נוסח מתוקן) קובע:
02-01-2003
סעיף 145 (א) לפקודת מס הכנסה (נוסח מתוקן) קובע:
001-2003

שיוך נחלות והפיכת קיבוץ לכפר שיתופי- עדכונים

לשינוי הסיווג של קיבוץ או מושב שיתופי יש השלכות על מערכת הזכויות והחובות שבין האגודה ו/או חבריה לבין המדינה וזאת בנוסף לשינוי במרקם החיים הפנימי, העברת האחריות לפרנסת החברים, לביטחונם הסוציאלי מהאגודה אל הפרט, בין היתר העברת גורמי הייצור של היישוב לחבריו והקצאת הנחלות הקיימות בכל אחד מהישובים הנ"ל לחבריו.
01-01-2003
לשינוי הסיווג של קיבוץ או מושב שיתופי יש השלכות על מערכת הזכויות והחובות שבין האגודה ו/או חבריה לבין המדינה וזאת בנוסף לשינוי במרקם החיים הפנימי, העברת האחריות לפרנסת החברים, לביטחונם הסוציאלי מהאגודה אל הפרט, בין היתר העברת גורמי הייצור של היישוב לחבריו והקצאת הנחלות הקיימות בכל אחד מהישובים הנ"ל לחבריו.
090-2002

שינויים במיסוי הפקדות לקרנות השתלמות לחברי קיבוץ

בעקבות תיקון חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) (תיקון) התשס"ג- 2002 שעבר בכנסת ביום ה- 17 לדצמבר 2002, חלו השינויים הבאים בהוראות מיסוי הפקדה לקרנות השתלמות לחברי קיבוצים:
22-12-2002
בעקבות תיקון חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) (תיקון) התשס"ג- 2002 שעבר בכנסת ביום ה- 17 לדצמבר 2002, חלו השינויים הבאים בהוראות מיסוי הפקדה לקרנות השתלמות לחברי קיבוצים:
089-2002

הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי החקלאות

בחוזרנו 66/2002 מיום 6 לאוקטובר, 2002 התרענו לפניכם שלא להיחפז ולבצע עסקאות עד תום השנה, אך ורק כדי להיכלל בתחולת חוקי ההקלות במס, זאת לאור הסבירות הגבוהה להארכת תוקף ההקלות במס עד 31/12/2003.
21-12-2002
בחוזרנו 66/2002 מיום 6 לאוקטובר, 2002 התרענו לפניכם שלא להיחפז ולבצע עסקאות עד תום השנה, אך ורק כדי להיכלל בתחולת חוקי ההקלות במס, זאת לאור הסבירות הגבוהה להארכת תוקף ההקלות במס עד 31/12/2003.
088-2002

מיצוי זכויות פיצויי הקיצוץ במכסות מים

מניסיוננו רב השנים בטיפול בתביעות קיצוץ מכסות המים, החל משנת 1991 ובשנים 1999, 2000, 2001 ו- 2002, נוכחנו כי קיבוצים, מושבים וחקלאים רבים אינם דורשים את מלוא הפיצויים המגיעים להם על הנזק הכלכלי הכבד שנגרם להם כתוצאה מקיצוץ מכסות המים.
15-12-2002
מניסיוננו רב השנים בטיפול בתביעות קיצוץ מכסות המים, החל משנת 1991 ובשנים 1999, 2000, 2001 ו- 2002, נוכחנו כי קיבוצים, מושבים וחקלאים רבים אינם דורשים את מלוא הפיצויים המגיעים להם על הנזק הכלכלי הכבד שנגרם להם כתוצאה מקיצוץ מכסות המים.
087-2002

יינתנו הטבות מס על קופות גמל אישיות בקיבוצים בשנת 2002

בטיוטת חוזר נציבות מס הכנסה בנושא "מיסוי קיבוצים מסורתיים" מיום 12.8.02 נקבע בסעיפים 2.4.11- 2.4.6 נוהל מתן הטבות המס על השקעות בקופות גמל אישיות של חברי קיבוצים באמצעות "קרן מילואים" (ראו הרחבה בחוזרנו 57/2002 "השינויים המוצעים במיסוי הקיבוצים- עדכון").
12-12-2002
בטיוטת חוזר נציבות מס הכנסה בנושא "מיסוי קיבוצים מסורתיים" מיום 12.8.02 נקבע בסעיפים 2.4.11- 2.4.6 נוהל מתן הטבות המס על השקעות בקופות גמל אישיות של חברי קיבוצים באמצעות "קרן מילואים" (ראו הרחבה בחוזרנו 57/2002 "השינויים המוצעים במיסוי הקיבוצים- עדכון").