כותרת מאמר מספר מאמר
040-2007

גמלאות לנפגע בזמן שמירה בישוב

סעיף 2(ג) לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א -1961 קובע כי שר הפנים רשאי להטיל בצו חובת שמירה על תושבי ישוב או ישובים (להלן - צו שמירה).
05-02-2007
סעיף 2(ג) לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א -1961 קובע כי שר הפנים רשאי להטיל בצו חובת שמירה על תושבי ישוב או ישובים (להלן - צו שמירה).
039-2007

היטל השבחה מכח "הסכם פיתוח"

בתי המשפט קבעו לא אחת, כי מעמדו של בעל הסכם פיתוח לעניין היטל השבחה, אינו כמעמד בעל המקרקעין או חוכר לדורות ולפיכך אינו חייב בהיטל ההשבחה.
30-04-2007
בתי המשפט קבעו לא אחת, כי מעמדו של בעל הסכם פיתוח לעניין היטל השבחה, אינו כמעמד בעל המקרקעין או חוכר לדורות ולפיכך אינו חייב בהיטל ההשבחה.
038-2007

רפורמה בהטבות מס לישובים באזורי עדיפות.

לישיבת הממשלה הקרובה הוכנה הצעה לרפורמה בהטבות המס לישובים כדלקמן:
27-04-2007
לישיבת הממשלה הקרובה הוכנה הצעה לרפורמה בהטבות המס לישובים כדלקמן:
037-2007

תשלום דמי חכירה עבור בניה למגורים בקיבוצים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.3.2007 נתקבלה החלטה מס' 1085 הדנה בתשלום דמי חכירה מהוונים בשעורים מלאים עבור מימוש בניה מעבר ל 160 מ"ר ברוטו.
22-04-2007
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.3.2007 נתקבלה החלטה מס' 1085 הדנה בתשלום דמי חכירה מהוונים בשעורים מלאים עבור מימוש בניה מעבר ל 160 מ"ר ברוטו.
036-2007

היבטי מיסוי ב"שימוש חורג" במקרקעי הנחלה

על פי חוזה החכירה לדורות של משבצת הנחלות ניתן לעשות שימוש למטרות תעסוקה במקרקעי הנחלות הן בקיבוץ והן במושב.
20-04-2007
על פי חוזה החכירה לדורות של משבצת הנחלות ניתן לעשות שימוש למטרות תעסוקה במקרקעי הנחלות הן בקיבוץ והן במושב.
035-2007

מענקים למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים

הסכם "המים" בין התאחדות חקלאי ישראל ומשרדי האוצר והחקלאות קבע מנגנונים לסיוע לחקלאים בגין יקור המים בשנת 2005: בשלב הראשון לשנים 2006-2005 – תשלום בסך 12.84 אגורות על כל מ"ק מים שפירים לחקלאות שנצרכו בשנים אלו, ובשלב השני תשלום בגין השקעות מהתמורות מיקור המים בשנים 2009-2007.
16-04-2007
הסכם "המים" בין התאחדות חקלאי ישראל ומשרדי האוצר והחקלאות קבע מנגנונים לסיוע לחקלאים בגין יקור המים בשנת 2005: בשלב הראשון לשנים 2006-2005 – תשלום בסך 12.84 אגורות על כל מ"ק מים שפירים לחקלאות שנצרכו בשנים אלו, ובשלב השני תשלום בגין השקעות מהתמורות מיקור המים בשנים 2009-2007.
034-2007

הסכם פיתוח לעומת חוזה חכירה לדורות

בחוזרנו מס' 43/2005 פירטנו את היתרונות והחסרונות של חוזה החכירה לדורות במקרקעי ישראל. להלן נפרט את ההבדלים בין חוזה חכירה לדורות לבין הסכם פיתוח:
04-12-2007
בחוזרנו מס' 43/2005 פירטנו את היתרונות והחסרונות של חוזה החכירה לדורות במקרקעי ישראל. להלן נפרט את ההבדלים בין חוזה חכירה לדורות לבין הסכם פיתוח:
033-2007

מיסוי מניות תנובה – עדכון

בחוזרנו מס' 100/2006 "מיסוי מכירת מניות תנובה" מיום 22.11.2006 הצגנו לפניכם את מכלול האפשרויות להקטין את מיסוי מכירת זכויות ההשתתפות בתנובה למינימום.
04-04-2007
בחוזרנו מס' 100/2006 "מיסוי מכירת מניות תנובה" מיום 22.11.2006 הצגנו לפניכם את מכלול האפשרויות להקטין את מיסוי מכירת זכויות ההשתתפות בתנובה למינימום.
032-2007

עדכון שכר מינימום

ע"פ חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) התשס"ו -2006 ובהתאם לסעיף 47 לחוק ההסדרים לשנת 2007 שכר המינימום החל מ-1 באפריל 2007 ועד 30 בנובמבר 2007 הנו 3,710.18 ₪ .
04-01-2007
ע"פ חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) התשס"ו -2006 ובהתאם לסעיף 47 לחוק ההסדרים לשנת 2007 שכר המינימום החל מ-1 באפריל 2007 ועד 30 בנובמבר 2007 הנו 3,710.18 ₪ .
031-2007

השוואת הזכויות בחלקת המגורים

ביום 27.3.2007 אישרה מועצת מקרקעי ישראל את הצעת החלטה מס' 158 הדנה,בין השאר, בקביעת הסדר זכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים וזאת בהתאם להמלצות ועדת הבר, שאושרו במלואן בממשלה.
30-03-2007
ביום 27.3.2007 אישרה מועצת מקרקעי ישראל את הצעת החלטה מס' 158 הדנה,בין השאר, בקביעת הסדר זכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים וזאת בהתאם להמלצות ועדת הבר, שאושרו במלואן בממשלה.
030-2007

פגיעה קשה בזכויות בחלקת המגורים בנחלות

מועצת מקרקעי ישראל התכנסה ביום 27.3.07 לדון בנושאים מהותיים בתחום מדיניות המקרקעין : זכויות חקלאים במגזר החקלאי, מתן הנחות ואורכות להנחות קיימות למגזרים שונים, קביעת כללים להקצאת קרקע למגזרים שונים ונושאים מהותיים אחרים. בסה"כ הגיעו לדיון בישיבה זו 21 נושאים (!) שהתקבלו במלואם למעט מספר שינויים מזעריים.
28-03-2007
מועצת מקרקעי ישראל התכנסה ביום 27.3.07 לדון בנושאים מהותיים בתחום מדיניות המקרקעין : זכויות חקלאים במגזר החקלאי, מתן הנחות ואורכות להנחות קיימות למגזרים שונים, קביעת כללים להקצאת קרקע למגזרים שונים ונושאים מהותיים אחרים. בסה"כ הגיעו לדיון בישיבה זו 21 נושאים (!) שהתקבלו במלואם למעט מספר שינויים מזעריים.
029-2007

הערכות לשנת השמיטה התשס"ח

בהמשך לחוזרנו מס' 6/2007 "הערכות לשנת שמיטה", הממשלה קיבלה ב- 18.3.07 החלטה מס' 1421 על הערכות לשנת השמיטה התשס"ח (9/08 – 9/07) במסגרתה יוקצו תקציבים לפעולות הבאות:
21-03-2007
בהמשך לחוזרנו מס' 6/2007 "הערכות לשנת שמיטה", הממשלה קיבלה ב- 18.3.07 החלטה מס' 1421 על הערכות לשנת השמיטה התשס"ח (9/08 – 9/07) במסגרתה יוקצו תקציבים לפעולות הבאות:
028-2007

ריבית על תשלום ייתר שגבה ממ"י

לאחרונה ניתן פס"ד בבימ"ש לתביעות קטנות אשר חייב את מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") בתשלום ריבית, בעת השבת דמי חכירה בעקבות טעות בגודל המגרש, וזאת בניגוד להוראותיו הפנימיות (תק 2317/04).
14-03-2007
לאחרונה ניתן פס"ד בבימ"ש לתביעות קטנות אשר חייב את מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") בתשלום ריבית, בעת השבת דמי חכירה בעקבות טעות בגודל המגרש, וזאת בניגוד להוראותיו הפנימיות (תק 2317/04).
027-2007

מיסוי עובדים זרים – עדכון

בהמשך לחוזרנו מספר 13/07 "מיסוי עובדים זרים" הרינו לעדכנכם כי: ביום 5.3.07 נחתמו על ידי שר האוצר כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) התשס"ז – 2007 שהוצאו מכח סעיף 69 לפקודת מס הכנסה. הכללים מחליפים את הוראת השעה, כללי מס הכנסה (נקודת זיכוי לתושב חוץ), התשס"ו-2006, שפג תוקפה ב- 31.12.06. בכללים נקבע:
03-09-2007
בהמשך לחוזרנו מספר 13/07 "מיסוי עובדים זרים" הרינו לעדכנכם כי: ביום 5.3.07 נחתמו על ידי שר האוצר כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) התשס"ז – 2007 שהוצאו מכח סעיף 69 לפקודת מס הכנסה. הכללים מחליפים את הוראת השעה, כללי מס הכנסה (נקודת זיכוי לתושב חוץ), התשס"ו-2006, שפג תוקפה ב- 31.12.06. בכללים נקבע:
026-2007

החזרי כספי אגרות רשות השידור לקיבוצים

במסגרת המאבק המשפטי המתנהל באמצעות משרד עוה"ד רוגין שטראוס ושות' להטבות ולמיצוי זכויות הקיבוצים מול רשות השידור להחזרי כספי אגרות ששולמו ביתר ננקטים שני הליכים משפטיים מקבילים:
03-07-2007
במסגרת המאבק המשפטי המתנהל באמצעות משרד עוה"ד רוגין שטראוס ושות' להטבות ולמיצוי זכויות הקיבוצים מול רשות השידור להחזרי כספי אגרות ששולמו ביתר ננקטים שני הליכים משפטיים מקבילים:
025-2007

חלקת המגורים בנחלה כ"קרקע עירונית"

כללי בפסק הדין שניתן לאחרונה על ידי כבוד השופטת רות רונן בעניין תביעת ממ"י על ידי הרשויות המקומיות לכספי חלף היטל השבחה, יש התייחסות ברורה למעמד חלקת המגורים בנחלה כ"קרקע עירונית" (ראו חוזרנו 19/07 – "פס"ד בתביעת הרשויות המקומיות לחלף היטל השבחה מממ"י"). החלטת השופטת לראות בחלקת המגורים כ"קרקע עירונית" מחזקת את דרישתנו להשוואת הזכויות בחלקת המגורים למגזר העירוני ולמניעת הקיפוח בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל המתגבשות (979,1067).
05-03-2007
כללי בפסק הדין שניתן לאחרונה על ידי כבוד השופטת רות רונן בעניין תביעת ממ"י על ידי הרשויות המקומיות לכספי חלף היטל השבחה, יש התייחסות ברורה למעמד חלקת המגורים בנחלה כ"קרקע עירונית" (ראו חוזרנו 19/07 – "פס"ד בתביעת הרשויות המקומיות לחלף היטל השבחה מממ"י"). החלטת השופטת לראות בחלקת המגורים כ"קרקע עירונית" מחזקת את דרישתנו להשוואת הזכויות בחלקת המגורים למגזר העירוני ולמניעת הקיפוח בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל המתגבשות (979,1067).
024-2007

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2006

להשלמת הנתונים הדרושים לעריכת הדוחות הכספיים הפצנו ללקוחותינו חוברת "הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2006" ובה מחירים נורמטיביים שסוכמו עם רשות המיסים והנחיות נוספות הנוגעות למאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים.
28-02-2007
להשלמת הנתונים הדרושים לעריכת הדוחות הכספיים הפצנו ללקוחותינו חוברת "הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2006" ובה מחירים נורמטיביים שסוכמו עם רשות המיסים והנחיות נוספות הנוגעות למאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים.
023-2007

עלות תבלינים ירוקים ליום 31.12.06

הסכומים הנורמטיביים המופיעים ברשימה שלהלן פורסמו ע"י רשות המסים ומהווים את סה"כ עלות הגידול לדונם, למעט עלות הקטיף והשיווק.
27-02-2007
הסכומים הנורמטיביים המופיעים ברשימה שלהלן פורסמו ע"י רשות המסים ומהווים את סה"כ עלות הגידול לדונם, למעט עלות הקטיף והשיווק.
022-2007

עלות בעלי כנף ליום 31.12.2006

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיבים לענף הלול כפי שסוכמו עם מר מיכאל גל, מנהל תחום החקלאות ברשות המיסים.
26-02-2007
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיבים לענף הלול כפי שסוכמו עם מר מיכאל גל, מנהל תחום החקלאות ברשות המיסים.
021-2007

עלות נורמטיבית לעגלים ליום 31.12.06

הסכומים הנורמטיביים כפי שיפורטו להלן הם אותם סכומים שסוכמו עם מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
25-02-2007
הסכומים הנורמטיביים כפי שיפורטו להלן הם אותם סכומים שסוכמו עם מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
020-2007

עלות עדר בקר לחלב ליום 31.12.06

להלן הסכומים שסוכמו בין מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים, בנושא קביעת ההכנסה החייבת מעדר בקר לחלב:
24-02-2007
להלן הסכומים שסוכמו בין מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים, בנושא קביעת ההכנסה החייבת מעדר בקר לחלב:
019-2007

פס"ד בתביעת הרשויות המקומיות לחלף היטל השבחה מממ"י

כללי אנו שמחים לבשר לכם כי ביום 21.2.2007 ניתן פסק הדין (חלקי) בתביעת הרשויות המקומיות נגד מינהל מקרקעי ישראל. לפס"ד השלכות מרחיקות לכת בין היתר ביחס למימון תשתיות במועצות האזוריות, בקיבוצים ובמושבים שבהם.
22-02-2007
כללי אנו שמחים לבשר לכם כי ביום 21.2.2007 ניתן פסק הדין (חלקי) בתביעת הרשויות המקומיות נגד מינהל מקרקעי ישראל. לפס"ד השלכות מרחיקות לכת בין היתר ביחס למימון תשתיות במועצות האזוריות, בקיבוצים ובמושבים שבהם.
018-2007

תקנות ההקלות במס למגזר החקלאי עודכנו והוארכו עד 2012

ב- 7 בינואר 2007, התקבל בכנסת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(תיקון מס' 12), התשס"ז – 2007, אשר במסגרתו תוקן סעיף 45 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט- 1989 ובמקביל סעיף 33 לחוק ההסדרים במגזר החקלאי משפחתי, התשנ"ב – 1992, במסגרת חוקים אלו הוארכו התקופות הקבועות בהם עד סוף שנת המס 2012 ומשכך גם הסדרי המיסוי הניתנים מכוח חוקים אלה.
21-02-2007
ב- 7 בינואר 2007, התקבל בכנסת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(תיקון מס' 12), התשס"ז – 2007, אשר במסגרתו תוקן סעיף 45 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט- 1989 ובמקביל סעיף 33 לחוק ההסדרים במגזר החקלאי משפחתי, התשנ"ב – 1992, במסגרת חוקים אלו הוארכו התקופות הקבועות בהם עד סוף שנת המס 2012 ומשכך גם הסדרי המיסוי הניתנים מכוח חוקים אלה.
017-2007

הארכת הקלות המס בחוק מיסוי מקרקעין

בשבוע שעבר החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה להאריך את תוקפן של הקלות המס שניתנו במסגרת תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "הרפורמה").
20-02-2007
בשבוע שעבר החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה להאריך את תוקפן של הקלות המס שניתנו במסגרת תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "הרפורמה").
016-2007

היטל השבחה טרם חידוש חוזה החכירה לדורות

במקרה שנדון לאחרונה בבימ"ש השלום בת"א (בשא 177679/06), עלתה סוגיה מוכרת לדיון: מהו מעמד המחזיק בקרקע בתקופה בה הסתיים חוזה חכירה לדורות וטרם נחתם חוזה חדש תחתיו?
18-02-2007
במקרה שנדון לאחרונה בבימ"ש השלום בת"א (בשא 177679/06), עלתה סוגיה מוכרת לדיון: מהו מעמד המחזיק בקרקע בתקופה בה הסתיים חוזה חכירה לדורות וטרם נחתם חוזה חדש תחתיו?
015-2007

המאבק על איוש הנחלות

בדיון שנערך בועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.12.06 לא התקבלה הצעת המינהל להפקיע הנחלות הבלתי מאוישות מידי המושבים ולהוציאם במכרז פתוח לציבור הרחב. הועדה החליטה כי מר גבי גולן, מר יעקב אפרתי ומר יוסי ישי יגבשו, בתוך חודש, הצעה להחלטת מועצה בנושא איוש נחלות וכי הצעת ההחלטה תובא לאישור ועדת המשנה. בישיבת ועדה המשנה אשר התקיימה ב- 7.2.2007 לא הובאה הצעת החלטה לשינוי מדיניות איוש הנחלות.
15-02-2007
בדיון שנערך בועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.12.06 לא התקבלה הצעת המינהל להפקיע הנחלות הבלתי מאוישות מידי המושבים ולהוציאם במכרז פתוח לציבור הרחב. הועדה החליטה כי מר גבי גולן, מר יעקב אפרתי ומר יוסי ישי יגבשו, בתוך חודש, הצעה להחלטת מועצה בנושא איוש נחלות וכי הצעת ההחלטה תובא לאישור ועדת המשנה. בישיבת ועדה המשנה אשר התקיימה ב- 7.2.2007 לא הובאה הצעת החלטה לשינוי מדיניות איוש הנחלות.
014-2007

הרחבות בדרך של בניה מרוכזת ע"פ החלטה 959

לאחרונה הוצאה ע"י גב' שולה בן צבי מנהלת האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל ההנחיה הבאה הדנה ב"הרחבות מושבים שונים-בנייה מרוכזת במסגרת ההחלטה 959 של מועצת מקרקעי ישראל והוראת אגף 101":
12-02-2007
לאחרונה הוצאה ע"י גב' שולה בן צבי מנהלת האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל ההנחיה הבאה הדנה ב"הרחבות מושבים שונים-בנייה מרוכזת במסגרת ההחלטה 959 של מועצת מקרקעי ישראל והוראת אגף 101":
013-2007

מיסוי עובדים זרים

ב 3.4.06 פורסמו כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב זכאי) (הוראת שעה) התשס"ו – 2006 אשר התירו נקודות זיכוי לעובד הזר עד 31.12.2006. ראו חוזרנו מס' 45/06 מיום 23.5.06 "מיסוי עובדים זרים – עדכון".
02-06-2007
ב 3.4.06 פורסמו כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב זכאי) (הוראת שעה) התשס"ו – 2006 אשר התירו נקודות זיכוי לעובד הזר עד 31.12.2006. ראו חוזרנו מס' 45/06 מיום 23.5.06 "מיסוי עובדים זרים – עדכון".
012-2007

אישור רשם האגודות למהלך שיוך הדירות בקיבוצים

לאחר שהתגברנו על דרישת המינהל לאישורי המיסים כתנאי להמשך תהליך שיוך הדירות, ראו חוזרנו מס' 81/06 מיום 3.10.06 - " קבלת אישור מיסים להמשך תהליך שיוך הדירות", הונח בשבוע שעבר מכשול נוסף בדרישת המינהל המתואמת עם רשם האגודות להמצאת אישור רשם האגודות אשר עלולה לעכב לתקופת זמן את מהלך שיוך הדירות בקיבוצים.
04-02-2007
לאחר שהתגברנו על דרישת המינהל לאישורי המיסים כתנאי להמשך תהליך שיוך הדירות, ראו חוזרנו מס' 81/06 מיום 3.10.06 - " קבלת אישור מיסים להמשך תהליך שיוך הדירות", הונח בשבוע שעבר מכשול נוסף בדרישת המינהל המתואמת עם רשם האגודות להמצאת אישור רשם האגודות אשר עלולה לעכב לתקופת זמן את מהלך שיוך הדירות בקיבוצים.
011-2007

תאום מס ממשכורת חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש

להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה ע"י מר מיכאל גל מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים :
31-01-2007
להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה ע"י מר מיכאל גל מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים :
010-2007

הוארכו הקלות המס למגזר החקלאי עד 2012

בהמשך לחוזרינו מס' 22/2006, 61/2006 ו- 108/2006 הרי שב- 7 בינואר 2007, התקבל בכנסת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(תיקון מס' 12), התשס"ז – 2007, אשר במסגרתה תוקן סעיף 45 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט- 1989 ובמקביל סעיף 33 לחוק ההסדרים במגזר החקלאי משפחתי, התשנ"ב – 1992, והוארכו התקופות הקבועות בהם עד סוף שנת המס 2012 ומשכך גם הסדרי המיסוי הניתנים מכוח חוקים אלה.
29-01-2007
בהמשך לחוזרינו מס' 22/2006, 61/2006 ו- 108/2006 הרי שב- 7 בינואר 2007, התקבל בכנסת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(תיקון מס' 12), התשס"ז – 2007, אשר במסגרתה תוקן סעיף 45 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט- 1989 ובמקביל סעיף 33 לחוק ההסדרים במגזר החקלאי משפחתי, התשנ"ב – 1992, והוארכו התקופות הקבועות בהם עד סוף שנת המס 2012 ומשכך גם הסדרי המיסוי הניתנים מכוח חוקים אלה.
009-2007

שווי רכישה בעסקת "פינוי בינוי"

בפס"ד שניתן בביהמ"ש המחוזי בת"א נקבע כי דמי הפינוי ששולמו במסגרת עסקת פינוי בינוי הם חלק מן המחיר של רכישת הקרקע ממינהל מקרקעי ישראל לעניין מס רכישה (וע 1055/03 פרידמן חכשורי חב' להנדסה ולבניה בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין).
25-01-2007
בפס"ד שניתן בביהמ"ש המחוזי בת"א נקבע כי דמי הפינוי ששולמו במסגרת עסקת פינוי בינוי הם חלק מן המחיר של רכישת הקרקע ממינהל מקרקעי ישראל לעניין מס רכישה (וע 1055/03 פרידמן חכשורי חב' להנדסה ולבניה בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין).
008-2007

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2007

סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה , ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
23-01-2007
סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה , ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
007-2007

היטלי הפקת מים החל משנת 2007

בעקבות אישור חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007) התשס"ז – 2007 – להלן "חוק ההסדרים", יחולו שינויים מהותיים בהיטלי ההפקה למפיקים השונים. השינויים בוצעו בפרק ט' - "מים" לחוק ההסדרים בתיקון מס' 24 לחוק המים התשי"ט 1959. בחוזרנו זה נפרט את השינויים בהטלים בדגש על מערכת המים הארצית, לא עוד היטל קבוע למ"ק מופק אלא שיעורי הטל שונים בהתאם לכמויות ההפקה.
21-01-2007
בעקבות אישור חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007) התשס"ז – 2007 – להלן "חוק ההסדרים", יחולו שינויים מהותיים בהיטלי ההפקה למפיקים השונים. השינויים בוצעו בפרק ט' - "מים" לחוק ההסדרים בתיקון מס' 24 לחוק המים התשי"ט 1959. בחוזרנו זה נפרט את השינויים בהטלים בדגש על מערכת המים הארצית, לא עוד היטל קבוע למ"ק מופק אלא שיעורי הטל שונים בהתאם לכמויות ההפקה.
006-2007

הערכות לשנת שמיטה

שנת תשס"ח הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה (ספטמבר 2008 – ספטמבר 2007). שנת השמיטה הינה שנת שבתון לארץ ולפיכך עיקרה של השמיטה הוא שמיטת הקרקע, והצווים הם לחקלאי המעבד את הקרקע.
18-01-2007
שנת תשס"ח הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה (ספטמבר 2008 – ספטמבר 2007). שנת השמיטה הינה שנת שבתון לארץ ולפיכך עיקרה של השמיטה הוא שמיטת הקרקע, והצווים הם לחקלאי המעבד את הקרקע.
005-2007

חיובי ארנונה לשנת 2007

עדכון תעריפי הארנונה בהתאם לנוסחה יעלו תעריפי הארנונה בשנת 2007 ב-2.73% לעומת התעריפים לשנת 2006.
14-01-2007
עדכון תעריפי הארנונה בהתאם לנוסחה יעלו תעריפי הארנונה בשנת 2007 ב-2.73% לעומת התעריפים לשנת 2006.
004-2007

החזר מע"מ בגין שימוש מעורב בנכס עסקי

לאחרונה ניתן פס"ד בביהמ"ש המחוזי בת"א, המאשר ניכוי מע"מ תשומות, בגין החזקת רכב עבודה, בשיעור של 90%. זאת בניגוד לעמדת מנהל מע"מ שאישר ניכוי של 66% בלבד (עש 1097/04, על רד הנדסה מעליות (1992) בע"מ נגד מע"מ ת"א1).
01-11-2007
לאחרונה ניתן פס"ד בביהמ"ש המחוזי בת"א, המאשר ניכוי מע"מ תשומות, בגין החזקת רכב עבודה, בשיעור של 90%. זאת בניגוד לעמדת מנהל מע"מ שאישר ניכוי של 66% בלבד (עש 1097/04, על רד הנדסה מעליות (1992) בע"מ נגד מע"מ ת"א1).
003-2007

מעמד קרקע חקלאית בתחום עיר

דחיית עתירת כפר אברהם בשבוע שעבר ניתן בבג"צ פסק דין אשר דחה את טענת העותרים בדבר פסלותה של החלטה 933 העוסקת "בתוספת בניה, שינוי ניצול, שינוי יעוד ופיצול - תשלום דמי היתר בקרקע העירונית".
01-07-2007
דחיית עתירת כפר אברהם בשבוע שעבר ניתן בבג"צ פסק דין אשר דחה את טענת העותרים בדבר פסלותה של החלטה 933 העוסקת "בתוספת בניה, שינוי ניצול, שינוי יעוד ופיצול - תשלום דמי היתר בקרקע העירונית".
002-2007

העלאת שווי השימוש ברכב

במסגרת החלטת הממשלה מפברואר 2007, לצמצום הפערים החברתיים והגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה הוחלט על מספר צעדים כלכליים ליישום האמור. בין היתר, נכללו גם צעדים התומכים בחלוקה שיוויונית יותר של נטל המס בישראל ולפיהן הנחתה הממשלה להעלות את סכום הזקיפה בגין שווי שימוש ברכב צמוד. בישיבתה מיום 27.11.2007 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(תיקון), התשס"ח – 2007 ואת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשס"ח – 2007, כפי שנפרט להלן:
26-12-2007
במסגרת החלטת הממשלה מפברואר 2007, לצמצום הפערים החברתיים והגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה הוחלט על מספר צעדים כלכליים ליישום האמור. בין היתר, נכללו גם צעדים התומכים בחלוקה שיוויונית יותר של נטל המס בישראל ולפיהן הנחתה הממשלה להעלות את סכום הזקיפה בגין שווי שימוש ברכב צמוד. בישיבתה מיום 27.11.2007 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(תיקון), התשס"ח – 2007 ואת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשס"ח – 2007, כפי שנפרט להלן:
001-2007

הארכת מועדים לביצוע עסקאות מקרקעין – 737, 727, 717

בעקבות פניות של שר החקלאות ופיתוח הכפר מר שלום שמחון, מר חיים בהומי מנכ"ל המינהלה להסדרים במגזר החקלאי המשפחתי ושל מזכירי תנועות ההתיישבות הסכים היועץ המשפטי לממשלה להאריך המועדים לביצוע עיסקאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 737, 727, 717 שנכללו בהוראת המעבר על פי החלטה 972 ותיקוניה.
04-01-2007
בעקבות פניות של שר החקלאות ופיתוח הכפר מר שלום שמחון, מר חיים בהומי מנכ"ל המינהלה להסדרים במגזר החקלאי המשפחתי ושל מזכירי תנועות ההתיישבות הסכים היועץ המשפטי לממשלה להאריך המועדים לביצוע עיסקאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 737, 727, 717 שנכללו בהוראת המעבר על פי החלטה 972 ותיקוניה.
120-2006

הפרשי הצמדה וריבית על תשלום נדחה בשיוך דירות

סעיף 11 להחלטה 692 ולהחלטה 751 הדנות בכללי שיוך הדירות במושב שיתופי ובקיבוץ מאפשר תשלום נדחה של דמי החכירה המהוונים עד למועד שיועברו הזכויות במגרש המגורים (העברה לצאצא או הורשה לא תיחשב כהעברה לעניין זה).
31-12-2006
סעיף 11 להחלטה 692 ולהחלטה 751 הדנות בכללי שיוך הדירות במושב שיתופי ובקיבוץ מאפשר תשלום נדחה של דמי החכירה המהוונים עד למועד שיועברו הזכויות במגרש המגורים (העברה לצאצא או הורשה לא תיחשב כהעברה לעניין זה).
119-2006

ניוד זכויות בניה חייב במיסוי מקרקעין

לאחרונה נדרש ביהמ"ש העליון, במספר ערעורים שאוחדו (ע"א 7394/03, נכסי ר.א.ר.ד חב' לבניין בע"מ ואח' נגד מנהל מס שבח מקרקעין), לשאלה: האם זכויות בנייה הינן "זכות במקרקעין" כהגדרת מונח זה בחוק מיסוי מקרקעין? ומתי ניתן לומר כי התקיימה "מכירה" של אותן זכויות? העסקאות נשוא הערעורים עניינם היה בניוד זכויות בנייה קיימים מקרקע אחת לאחרת
28-12-2006
לאחרונה נדרש ביהמ"ש העליון, במספר ערעורים שאוחדו (ע"א 7394/03, נכסי ר.א.ר.ד חב' לבניין בע"מ ואח' נגד מנהל מס שבח מקרקעין), לשאלה: האם זכויות בנייה הינן "זכות במקרקעין" כהגדרת מונח זה בחוק מיסוי מקרקעין? ומתי ניתן לומר כי התקיימה "מכירה" של אותן זכויות? העסקאות נשוא הערעורים עניינם היה בניוד זכויות בנייה קיימים מקרקע אחת לאחרת
118-2006

חוזה תלת שנתי כחוזה חכירה לדורות

המבקשת, כפר הנוער גלים, עתרה לבית המשפט למתן פסק דין הצהרתי, המצהיר על זכותה לפיצויים מאת מינהל מקרקעי ישראל, בגין הפסקת חכירה לזמן ארוך בקרקע בשטח כולל של 9.367 דונם (להלן: "השטח המופקע"). המינהל חלק על זכותה של המבקשת לקבל את הפיצויים ועל שיעורם, הפ (חי) 110/04, כפר הנוער גלים נ' ממ"י.
26-12-2006
המבקשת, כפר הנוער גלים, עתרה לבית המשפט למתן פסק דין הצהרתי, המצהיר על זכותה לפיצויים מאת מינהל מקרקעי ישראל, בגין הפסקת חכירה לזמן ארוך בקרקע בשטח כולל של 9.367 דונם (להלן: "השטח המופקע"). המינהל חלק על זכותה של המבקשת לקבל את הפיצויים ועל שיעורם, הפ (חי) 110/04, כפר הנוער גלים נ' ממ"י.
117-2006

הקצאת קרקע משבצת חקלאית לתאגיד מי קולחין

מי הקולחין בהיותם בלתי מטופלים וזורמים באופן חופשי מהווים מטרד חמור לאיכות הסביבה, זיהום אוצרות הטבע, מי נחלים, מי תהום והים. עם גידול האוכלוסייה, הולכת וגדלה כמות מי הקולחין בארץ, להמחשה כל קוב מים שפירים שנצרך יוצר 0.6 קוב מי קולחין.
24-12-2006
מי הקולחין בהיותם בלתי מטופלים וזורמים באופן חופשי מהווים מטרד חמור לאיכות הסביבה, זיהום אוצרות הטבע, מי נחלים, מי תהום והים. עם גידול האוכלוסייה, הולכת וגדלה כמות מי הקולחין בארץ, להמחשה כל קוב מים שפירים שנצרך יוצר 0.6 קוב מי קולחין.
116-2006

מדיניות איוש הנחלה - דיון בועדת המשנה

מדיניות איוש הנחלות הנהוגה עשרות שנים על ידי מועצת מקרקעי ישראל עודכנה לאחרונה ב- 16.11.1992 על ידי ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל.
22-12-2006
מדיניות איוש הנחלות הנהוגה עשרות שנים על ידי מועצת מקרקעי ישראל עודכנה לאחרונה ב- 16.11.1992 על ידי ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל.
115-2006

הגדלת הטבות המס על הפקדות בקופת גמל

ביום ראשון השבוע פרסמה רשות המיסים כי בכוונת הממשלה להביא בימים הקרובים לאישור הכנסת, את הצעת החוק להגדלת תקרת ה"הכנסה המזכה" הקובעת את הטבות המס לעמיתים החוסכים באופן עצמאי בקופת גמל לתגמולים (להלן :"עמיתים עצמאיים"). על פי הצעת החוק, יוכל חלק מציבור העמיתים העצמאיים ליהנות מהגדלת תקרת "ההכנסה המזכה" כבר בשנת המס 2006, וזאת אם התקיימו לגביו כל התנאים הבאים באותה שנה:
19-12-2006
ביום ראשון השבוע פרסמה רשות המיסים כי בכוונת הממשלה להביא בימים הקרובים לאישור הכנסת, את הצעת החוק להגדלת תקרת ה"הכנסה המזכה" הקובעת את הטבות המס לעמיתים החוסכים באופן עצמאי בקופת גמל לתגמולים (להלן :"עמיתים עצמאיים"). על פי הצעת החוק, יוכל חלק מציבור העמיתים העצמאיים ליהנות מהגדלת תקרת "ההכנסה המזכה" כבר בשנת המס 2006, וזאת אם התקיימו לגביו כל התנאים הבאים באותה שנה:
114-2006

הקריטריונים לקביעת אזורי עדיפות בתיירות

בהמשך לחוזרנו מס' 111/2006 בעניין עדכון אזורי עדיפות בתיירות, רצ"ב המלצות הצוות בראשות מנכ"ל משרד התיירות, מר נחום איצקוביץ, אשר התקבלו ע"י הממשלה ב 10.12.2006. "רקע: מפת אזורי הפיתוח בתיירות גובשה על ידי צוות, אשר מונה בהמשך להחלטת ממשלה מספר 249 מיום 9.7.2006 ובהתאם להמלצות כוח המשימה הלאומי להגדלת מספר התיירים הנכנסים לישראל.
17-12-2006
בהמשך לחוזרנו מס' 111/2006 בעניין עדכון אזורי עדיפות בתיירות, רצ"ב המלצות הצוות בראשות מנכ"ל משרד התיירות, מר נחום איצקוביץ, אשר התקבלו ע"י הממשלה ב 10.12.2006. "רקע: מפת אזורי הפיתוח בתיירות גובשה על ידי צוות, אשר מונה בהמשך להחלטת ממשלה מספר 249 מיום 9.7.2006 ובהתאם להמלצות כוח המשימה הלאומי להגדלת מספר התיירים הנכנסים לישראל.
113-2006

מניות תנובה שייכות לאגודה

כללי רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, קיבל את הערעור שהגיש מושב ניר בנים על החלטת הבורר, עו"ד משה שפורן, וקבע כי לרפתנים במושבים אין כל עדיפות בכל מה שנוגע ליחידות ההשתתפות בתנובה ("מניות תנובה") על פני חברי האגודה האחרים.
14-12-2006
כללי רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, קיבל את הערעור שהגיש מושב ניר בנים על החלטת הבורר, עו"ד משה שפורן, וקבע כי לרפתנים במושבים אין כל עדיפות בכל מה שנוגע ליחידות ההשתתפות בתנובה ("מניות תנובה") על פני חברי האגודה האחרים.
112-2006

ניהול עצמי של מפעל המים באגודה

בעקבות "הסכם המים" (אשר פרטים לגביו הובאו בחוזרנו 102/06) שנחתם בין התאחדות חקלאי ישראל לבין משרדי האוצר והחקלאות בחודש החולף ונוכח פעילות שיווקית ענפה של חברות וגופים שונים המציעים "מיקור חוץ" של מפעלי המים באגודה מצאנו לנכון להציג בפניכם היתרונות והחסרונות שיש לניהול עצמי של מפעל המים לעומת הפעלתו ע"י תאגיד מתמחה חיצוני מנקודת מבט רחבה וכוללת, אשר כמובן אינה מביאה לידי ביטוי את כלל הצרכים והתנאים הספציפיים של כל אגודה מסויימת.
12-12-2006
בעקבות "הסכם המים" (אשר פרטים לגביו הובאו בחוזרנו 102/06) שנחתם בין התאחדות חקלאי ישראל לבין משרדי האוצר והחקלאות בחודש החולף ונוכח פעילות שיווקית ענפה של חברות וגופים שונים המציעים "מיקור חוץ" של מפעלי המים באגודה מצאנו לנכון להציג בפניכם היתרונות והחסרונות שיש לניהול עצמי של מפעל המים לעומת הפעלתו ע"י תאגיד מתמחה חיצוני מנקודת מבט רחבה וכוללת, אשר כמובן אינה מביאה לידי ביטוי את כלל הצרכים והתנאים הספציפיים של כל אגודה מסויימת.
111-2006

עדכון אזורי פיתוח למפעלי תיירות

תוקפו של הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות), התשס"ג – 2003 הסתיים ביום 14.7.06. תוקף הצו הנ"ל הוארך עד 14.10.2006.
12-10-2006
תוקפו של הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות), התשס"ג – 2003 הסתיים ביום 14.7.06. תוקף הצו הנ"ל הוארך עד 14.10.2006.
110-2006

ניכוי הוצאות למתנדבים במוסד ציבורי

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 13 בנובמבר 2006, את תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ו – 2006. תקנות אלו מסדירות את חבות המס למתנדב במוסד ציבורי בשל החזר הוצאה שהוציא, שהמוסד הציבורי מחזיר לו וכן את התרת ההוצאה של המוסד הציבורי בשל החזר הוצאה כאמור. על פי התקנות מתנדבים הפועלים במוסדות ציבור יוכלו לקבל החזרי הוצאות עבור נסיעות, כיבוד ושיחות טלפון.
12-08-2006
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 13 בנובמבר 2006, את תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ו – 2006. תקנות אלו מסדירות את חבות המס למתנדב במוסד ציבורי בשל החזר הוצאה שהוציא, שהמוסד הציבורי מחזיר לו וכן את התרת ההוצאה של המוסד הציבורי בשל החזר הוצאה כאמור. על פי התקנות מתנדבים הפועלים במוסדות ציבור יוכלו לקבל החזרי הוצאות עבור נסיעות, כיבוד ושיחות טלפון.
109-2006

תכנוני מס המחייבים דווח

בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה נקבע כי תחול חובת דיווח על רשימה של תכנוני מס שרשות המסים תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת. זאת במסגרת תכנית המסים הרב שנתית שעברה בחקיקה, ביולי 2005, אשר כללה פרק שעוסק במאבק של רשות המסים בתכנוני המס הבלתי לגיטימיים הגורמים לקופת המדינה נזק של מאות מיליוני שקלים.
12-06-2006
בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה נקבע כי תחול חובת דיווח על רשימה של תכנוני מס שרשות המסים תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת. זאת במסגרת תכנית המסים הרב שנתית שעברה בחקיקה, ביולי 2005, אשר כללה פרק שעוסק במאבק של רשות המסים בתכנוני המס הבלתי לגיטימיים הגורמים לקופת המדינה נזק של מאות מיליוני שקלים.
108-2006

הארכת הקלות במס והסדרי הסיוע לחקלאים עד 2011

בחוזרנו 61/2006, "הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי הסיוע לחקלאים" מיום 16.07.2006 הודענו לכם כי תוקף הוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) יוארך עד ליום 31/12/2011.
03-12-2006
בחוזרנו 61/2006, "הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי הסיוע לחקלאים" מיום 16.07.2006 הודענו לכם כי תוקף הוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) יוארך עד ליום 31/12/2011.
107-2006

הערכות ותכנון המס לתום שנת המס 2006

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2006 ולתחילת שנת המס 2007:
30-11-2006
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2006 ולתחילת שנת המס 2007:
106-2006

הפקדות בקרנות גמל לקצבה - 2006

החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2006,להלן ההגדרות בהן נעסוק בחוזר זה:
29-11-2006
החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2006,להלן ההגדרות בהן נעסוק בחוזר זה:
105-2006

הפקדות בקרנות ג' לתגמולים - 2006

החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2006,להלן ההגדרות בהן נעסוק בחוזר זה:
29-11-2006
החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2006,להלן ההגדרות בהן נעסוק בחוזר זה:
104-2006

הפקדות בקרנות השתלמות - 2006

ההפקדה לקרן השתלמות מקנה לעמית שכיר הכנסה שאינה חייבת במס בשלב ההפקדה ולעמית עצמאי הוצאה מוכרת לצרכי מס. הסכומים והשיעורים כמפורט להלן:
28-11-2006
ההפקדה לקרן השתלמות מקנה לעמית שכיר הכנסה שאינה חייבת במס בשלב ההפקדה ולעמית עצמאי הוצאה מוכרת לצרכי מס. הסכומים והשיעורים כמפורט להלן:
103-2006

מיסוי הכנסות פיננסיות - 2006

בהמשך לחוזרנו מספר 101/2005, להלן שיעורי המס על הכנסות מהשקעות פיננסיות בשנת המס 2006: ביחס לריבית קיימות מספר הטבות ליחיד כדלהלן:
27-11-2006
בהמשך לחוזרנו מספר 101/2005, להלן שיעורי המס על הכנסות מהשקעות פיננסיות בשנת המס 2006: ביחס לריבית קיימות מספר הטבות ליחיד כדלהלן:
102-2006

הסכם עלויות מים

ביום 16.11.06 נחתם בין נציבות המים, משרד האוצר, משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל הסכם "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים "למחיר היעד"".
26-11-2006
ביום 16.11.06 נחתם בין נציבות המים, משרד האוצר, משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל הסכם "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים "למחיר היעד"".
101-2006

אומדן המס לשנת 2006

להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות לגיטימיות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2006. רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
24-11-2006
להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות לגיטימיות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2006. רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
100-2006

מיסוי מכירת מניות תנובה

בחוזר זה נפרט את היבטי המס במכירת זכויות השתתפות ("מניות") בתנובה ובמיוחד את הוראות הפטור ו/או הקלות ממס ו/או שעורי המס המופחתים והכל במטרה להפחית למינימום אפשרי את המס שיחול במכירת המניות.
22-11-2006
בחוזר זה נפרט את היבטי המס במכירת זכויות השתתפות ("מניות") בתנובה ובמיוחד את הוראות הפטור ו/או הקלות ממס ו/או שעורי המס המופחתים והכל במטרה להפחית למינימום אפשרי את המס שיחול במכירת המניות.
099-2006

השלמת פיצויי קיצוץ מים 2001

ב- 16.11.2006 נחתם "הסכם עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחירי יעד".
19-11-2006
ב- 16.11.2006 נחתם "הסכם עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחירי יעד".
098-2006

פחת מואץ - הארכת הוראת השעה

ביום 15 בנובמבר 2006, אישרה ועדת הכספים של הכנסת אורכה בת 3 חדשים מיום 1 באוקטובר עד 31 בדצמבר 2006 של תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ו – 2005, אשר הותקנו במסגרת תוכנית המיסים הרב שנתית, כחלק מן הצעדים להאצת הצמיחה במשק הישראלי.
16-11-2006
ביום 15 בנובמבר 2006, אישרה ועדת הכספים של הכנסת אורכה בת 3 חדשים מיום 1 באוקטובר עד 31 בדצמבר 2006 של תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ו – 2005, אשר הותקנו במסגרת תוכנית המיסים הרב שנתית, כחלק מן הצעדים להאצת הצמיחה במשק הישראלי.
097-2006

קייט כפרי בנחלות

בהתאם לחוזה החכירה לדורות ועל פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן "המועצה"), ניתן להקים יחידות קייט כפרי (צימרים) במסגרת הנחלה. הקמת יחידות קייט בנחלה יבוצע לפי הכללים שלהלן:
14-11-2006
בהתאם לחוזה החכירה לדורות ועל פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן "המועצה"), ניתן להקים יחידות קייט כפרי (צימרים) במסגרת הנחלה. הקמת יחידות קייט בנחלה יבוצע לפי הכללים שלהלן:
096-2006

בעל הסכם פיתוח אינו חייב בהיטל השבחה

בתי המשפט מאמצים, השכם וערב (בפסה"ד בעניין בלוך, להבות חביבה, מנרב ולאחרונה גרוסברד והחברה לפיתוח בארות יצחק), את ההלכה הקיימת (כפי שנקבעה בעניין קנית), לפיה ברי רשות, ובכללם בעלי חוזי פיתוח, אינם נחשבים ל''''חוכר לדורות'''' ולפיכך אינם חייבים בהיטל השבחה על מקרקעין שברשותם.
11-12-2006
בתי המשפט מאמצים, השכם וערב (בפסה"ד בעניין בלוך, להבות חביבה, מנרב ולאחרונה גרוסברד והחברה לפיתוח בארות יצחק), את ההלכה הקיימת (כפי שנקבעה בעניין קנית), לפיה ברי רשות, ובכללם בעלי חוזי פיתוח, אינם נחשבים ל''''חוכר לדורות'''' ולפיכך אינם חייבים בהיטל השבחה על מקרקעין שברשותם.
095-2006

עידוד השקעות הון בחקלאות - 2006

במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2006 תוקצב סך של 99.1 מלש"ח בהרשאה להתחייב.
11-09-2006
במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2006 תוקצב סך של 99.1 מלש"ח בהרשאה להתחייב.
094-2006

הקפאת איוש הנחלות - חריגת המינהל מסמכויותיו

חריגת המינהל מסמכויותיו הנהלת מינהל מקרקעי ישראל קיבלה החל משנת 2003 מספר החלטות בעניין הקפאת איוש נחלות במושבים המהוות חריגה מסמכויותיו ועומדות בניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
07-11-2006
חריגת המינהל מסמכויותיו הנהלת מינהל מקרקעי ישראל קיבלה החל משנת 2003 מספר החלטות בעניין הקפאת איוש נחלות במושבים המהוות חריגה מסמכויותיו ועומדות בניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
093-2006

פיצויי קיצוץ מכסות המים - עדכון

פיצויי קיצוץ מכסות מים 2004 -1999 לאחרונה שולמו כ- 3.5 מיליון ש"ח המהווים את המנה האחרונה על חשבון הזכאות של חקלאים בגין קיצוץ במכסות מים לשנת 2004.
05-11-2006
פיצויי קיצוץ מכסות מים 2004 -1999 לאחרונה שולמו כ- 3.5 מיליון ש"ח המהווים את המנה האחרונה על חשבון הזכאות של חקלאים בגין קיצוץ במכסות מים לשנת 2004.
092-2006

פיצויי קרקע חקלאית - הקפאת החלטת 969

להלן נוסח מלא של החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 1614 מיום 31/05/2006 בעניין "הקפאת החלטת מועצה 969 – בהמשך לבג"צ 7436/04 אדמתי נ' יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ואח'":
02-11-2006
להלן נוסח מלא של החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 1614 מיום 31/05/2006 בעניין "הקפאת החלטת מועצה 969 – בהמשך לבג"צ 7436/04 אדמתי נ' יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ואח'":
091-2006

שינויי סיווג קיבוץ למושב אינו מחייב דמי הסכמה

ועדת עוזי קרן 1. הועדה לקביעת תנאים לשינוי סיווג קיבוץ למושב ("ועדת עוזי קרן") הוקמה בהחלטת ממשלה מס' 2925 מיום 9.2.2003 במטרה להתוות מסלול מהיר סיווג כאמור על רקע בקשות לשינוי סיווג שהוגשו על ידי יד חנה, מי עמי וצור נתן. נוכח הכוונה לזרז ההליך הוקצו לוועדה 60 ימים להגשת המלצותיה.
30-10-2006
ועדת עוזי קרן 1. הועדה לקביעת תנאים לשינוי סיווג קיבוץ למושב ("ועדת עוזי קרן") הוקמה בהחלטת ממשלה מס' 2925 מיום 9.2.2003 במטרה להתוות מסלול מהיר סיווג כאמור על רקע בקשות לשינוי סיווג שהוגשו על ידי יד חנה, מי עמי וצור נתן. נוכח הכוונה לזרז ההליך הוקצו לוועדה 60 ימים להגשת המלצותיה.
090-2006

אופן חישוב היטל ההשבחה ברצף תוכניות

ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה, ברע"א 4217/04, כי מקום שבו אושרו מספר תכניות בזו אחר זו מבלי ששולם היטל השבחה בעקבותיהן, תחושב ההשבחה ב"שיטת המדרגות". השאלה שעלתה בפני ביהמ"ש נגעה לפירושו של סעיף 4(5) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שזו לשונו: "במקרקעין שבהם אושרו מספר תכניות בזו אחר זו, בלי ששולם היטל עקב אף אחד מאישורים אלה, תהא ההשבחה ההפרש בין שוויים של המקרקעין בסמוך לפני אישורה של התכנית הראשונה לבין שוויים מיד לאחר אישורה של התכנית האחרונה."
29-10-2006
ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה, ברע"א 4217/04, כי מקום שבו אושרו מספר תכניות בזו אחר זו מבלי ששולם היטל השבחה בעקבותיהן, תחושב ההשבחה ב"שיטת המדרגות". השאלה שעלתה בפני ביהמ"ש נגעה לפירושו של סעיף 4(5) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שזו לשונו: "במקרקעין שבהם אושרו מספר תכניות בזו אחר זו, בלי ששולם היטל עקב אף אחד מאישורים אלה, תהא ההשבחה ההפרש בין שוויים של המקרקעין בסמוך לפני אישורה של התכנית הראשונה לבין שוויים מיד לאחר אישורה של התכנית האחרונה."
089-2006

מבחן שעות העבודה כתנאי לזכאות לקצבת זיקנה בגיל הפרישה

ע"פ חוק הביטוח הלאומי הזכאות לקצבת זקנה נקבעת בהתאם למועדים הבאים: גיל הפרישה - הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה מותנית במבחן הכנסות. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה 65 לגברים ו-60 לנשים. ב-1 ביולי 2004 הגיל עולה בהדרגה עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 67 לגברים ו- 64 לנשים. גיל הזכאות - הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה הינה ללא קשר להכנסות. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה לגברים 70 ולנשים 65. החל ב–1 ביולי 2004 הגיל לנשים עולה בהדרגה, עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 70 לגברים ולנשים.
26-10-2006
ע"פ חוק הביטוח הלאומי הזכאות לקצבת זקנה נקבעת בהתאם למועדים הבאים: גיל הפרישה - הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה מותנית במבחן הכנסות. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה 65 לגברים ו-60 לנשים. ב-1 ביולי 2004 הגיל עולה בהדרגה עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 67 לגברים ו- 64 לנשים. גיל הזכאות - הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה הינה ללא קשר להכנסות. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה לגברים 70 ולנשים 65. החל ב–1 ביולי 2004 הגיל לנשים עולה בהדרגה, עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 70 לגברים ולנשים.
088-2006

הוצאות פיתוח בהרחבות למגורים לפי 959

1. סעיף 4.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 959 קובע כי "עבודות התשתית המוניציפלית יבוצעו ע"י הרשות המקומית על בסיס חוקי העזר (אגרות והיטלים). החליטה המועצה האזורית להטיל את ביצוע עבודות הפיתוח על הישוב החקלאי, או מי מטעמו.תפקח המועצה האזורית על ביצוע עבודות הפיתוח ועליה תוטל האחריות לביצועם"
24-10-2006
1. סעיף 4.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 959 קובע כי "עבודות התשתית המוניציפלית יבוצעו ע"י הרשות המקומית על בסיס חוקי העזר (אגרות והיטלים). החליטה המועצה האזורית להטיל את ביצוע עבודות הפיתוח על הישוב החקלאי, או מי מטעמו.תפקח המועצה האזורית על ביצוע עבודות הפיתוח ועליה תוטל האחריות לביצועם"
087-2006

מועד אחרון לביצוע עסקאות לפי החלטות 737, 727 , 717

בעקבות החלטת בג"צ הקרקעות 244/00 ובג"צ העתירות כנגד הוראת המעבר 10934/02 קבעו החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1065, 1063, 1040, 1003, 972 מועד אחרון לביצוע הקצאת קרקע להלן פירוט המועד האחרון לביצוע כל אחת מסוגי ההקצאות.
22-10-2006
בעקבות החלטת בג"צ הקרקעות 244/00 ובג"צ העתירות כנגד הוראת המעבר 10934/02 קבעו החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1065, 1063, 1040, 1003, 972 מועד אחרון לביצוע הקצאת קרקע להלן פירוט המועד האחרון לביצוע כל אחת מסוגי ההקצאות.
086-2006

אישור על ניהול תקין

במקרים רבים נדרשות אגודות שיתופיות על ידי גורמים שונים (בעיקר גורמים ממשלתיים) להמציא אישור על "ניהול תקין" לשם קבלת תמיכה או תקבולים שונים. רשם העמותות נוהג להנפיק אישורים מעין אלו לעמותות אשר עומדות בקריטריונים מסוימים. על מנת לספק את השירות לאגודות השיתופיות הנדרשות להציג אישור זה לאותם גורמים נערך משרד רשם האגודות השיתופיות על ידי רו"ח אלי עצמון, היועץ החשבונאי לאגף לאיגוד שיתופי להנפקת אישור זה לאגודות שיעמדו בקריטריונים.
18-10-2006
במקרים רבים נדרשות אגודות שיתופיות על ידי גורמים שונים (בעיקר גורמים ממשלתיים) להמציא אישור על "ניהול תקין" לשם קבלת תמיכה או תקבולים שונים. רשם העמותות נוהג להנפיק אישורים מעין אלו לעמותות אשר עומדות בקריטריונים מסוימים. על מנת לספק את השירות לאגודות השיתופיות הנדרשות להציג אישור זה לאותם גורמים נערך משרד רשם האגודות השיתופיות על ידי רו"ח אלי עצמון, היועץ החשבונאי לאגף לאיגוד שיתופי להנפקת אישור זה לאגודות שיעמדו בקריטריונים.
085-2006

היקף הפטור מהיטל השבחה על בניה או הרחבה של דירה

האם יחויב חבר קיבוץ או מושב בתשלום היטל השבחה בעת קבלת היתר להרחיב את ביתו? במידה והוא בר רשות בקרקע – אינו חב בהיטל השבחה. במידה והינו חוכר לדורות – אינו חב בהיטל השבחה ובלבד ששטח דירת המגורים לא יעלה על 140 מ"ר, ביחס להיתר בניה שניתן לאחר ה- 1.7.06. היתר בניה שניתן טרם מועד זה, ניתן היה לקבל פטור מהיטל השבחה עד 120 מ"ר או עד 160 מ"ר בהתאם לתאריך הוצאת ההיתר. להשוואה בין זכויות חוכר לדורות לבר רשות ראו חוזרנו 43/2005 "יתרונות מול חסרונות בחוזה חכירה לדורות".
16-10-2006
האם יחויב חבר קיבוץ או מושב בתשלום היטל השבחה בעת קבלת היתר להרחיב את ביתו? במידה והוא בר רשות בקרקע – אינו חב בהיטל השבחה. במידה והינו חוכר לדורות – אינו חב בהיטל השבחה ובלבד ששטח דירת המגורים לא יעלה על 140 מ"ר, ביחס להיתר בניה שניתן לאחר ה- 1.7.06. היתר בניה שניתן טרם מועד זה, ניתן היה לקבל פטור מהיטל השבחה עד 120 מ"ר או עד 160 מ"ר בהתאם לתאריך הוצאת ההיתר. להשוואה בין זכויות חוכר לדורות לבר רשות ראו חוזרנו 43/2005 "יתרונות מול חסרונות בחוזה חכירה לדורות".
084-2006

חידוש חוזה חכירה לנחלה לנחלה בהתאם לתנאי החוזה המקורי

בפסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בנצרת (הפ 268/05), חייב כב' השופט האשם ח'טיב את קק"ל באמצעות מינהל מקרקעי ישראל לחדש חוזה חכירה באותם תנאים של חוזה החכירה המקורי, למעט לעניין דמי החכירה (הפ 268/03 יוסף ורחל חיות נ' קק"ל, מדינת ישראל, מינהל מקרקעי ישראל).
10-12-2006
בפסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בנצרת (הפ 268/05), חייב כב' השופט האשם ח'טיב את קק"ל באמצעות מינהל מקרקעי ישראל לחדש חוזה חכירה באותם תנאים של חוזה החכירה המקורי, למעט לעניין דמי החכירה (הפ 268/03 יוסף ורחל חיות נ' קק"ל, מדינת ישראל, מינהל מקרקעי ישראל).
083-2006

אחריות נציב המים לאספקת מים

במסגרת תביעה כספית של חברה חקלאית כנגד מדינת ישראל, עיריית דימונה וחברת מקורות, שנידונה בבית המשפט המחוזי בירושלים בפני כב' השופט יעקב צבן על הנזקים שנגרמו לחברה כתוצאה מאי עמידת הנתבעות בהתחייבות להספקת מי קולחין לתובע, עלו סוגיות מהותיות באשר לאחריות נציב המים להספקת מים ואיכותם, וכן אחריות עיריית דימונה לאיכות מי הקולחין. (ת"א 6616/04 – חוות צברי אורלי ונועם בלום נגד מדינת ישראל, עיריית דימונה ומקורות חברת מים בע"מ)
10-05-2006
במסגרת תביעה כספית של חברה חקלאית כנגד מדינת ישראל, עיריית דימונה וחברת מקורות, שנידונה בבית המשפט המחוזי בירושלים בפני כב' השופט יעקב צבן על הנזקים שנגרמו לחברה כתוצאה מאי עמידת הנתבעות בהתחייבות להספקת מי קולחין לתובע, עלו סוגיות מהותיות באשר לאחריות נציב המים להספקת מים ואיכותם, וכן אחריות עיריית דימונה לאיכות מי הקולחין. (ת"א 6616/04 – חוות צברי אורלי ונועם בלום נגד מדינת ישראל, עיריית דימונה ומקורות חברת מים בע"מ)
082-2006

מימוש זכויות במגרשים בהרחבות

ישנם המחזיקים בזכות למגרש בהרחבה אך אינם יכולים לממש אותה כתוצאה מההוראות האוסרות גביית תמורה עבור הזכות למגרש למעט מקרים חריגים בהם התמורה יועדה לכיסוי חובות ולמעט ישובים בקו עימות צפון שם ניתן לגבות תמורה לחיזוק הישוב ו/או להחזר חובות (החלטה 888– בכל מקום שמוזכרת המילה "החלטה" הכוונה להחלטת מועצת מקרקעי ישראל).
10-05-2006
ישנם המחזיקים בזכות למגרש בהרחבה אך אינם יכולים לממש אותה כתוצאה מההוראות האוסרות גביית תמורה עבור הזכות למגרש למעט מקרים חריגים בהם התמורה יועדה לכיסוי חובות ולמעט ישובים בקו עימות צפון שם ניתן לגבות תמורה לחיזוק הישוב ו/או להחזר חובות (החלטה 888– בכל מקום שמוזכרת המילה "החלטה" הכוונה להחלטת מועצת מקרקעי ישראל).
081-2006

קבלת אישור מיסים להמשך תהליך שיוך הדירות

החלטות מס' 692 ו- 751 של מועצת מקרקעי ישראל קובעות את התנאים להקצאת מגרשים לחברים בקיבוץ ובמושב השיתופי. (שיוך דירות)
03-10-2006
החלטות מס' 692 ו- 751 של מועצת מקרקעי ישראל קובעות את התנאים להקצאת מגרשים לחברים בקיבוץ ובמושב השיתופי. (שיוך דירות)
080-2006

תוספת קצבה לנכים עבור "תלויים" בקיבוץ שיתופי

בהמשך לחוזרנו מס' 60/2006 מיום 12/7/2006 - "ביטול קיפוח של נכים חברי קיבוץ בנוגע לשלילת תוספת תלויים" הוצאו הנחיות ע"י המוסד לביטוח לאומי לתשלום "תוספת תלויים" לנכים, חברי קיבוץ שיתופי. הוראה זו הוצאה בעקבות טיפולנו המשותף עם עו"ד רון רוגין וביחס לרשימת חברי קיבוצים נכים אשר הועברה על ידנו.
25-09-2006
בהמשך לחוזרנו מס' 60/2006 מיום 12/7/2006 - "ביטול קיפוח של נכים חברי קיבוץ בנוגע לשלילת תוספת תלויים" הוצאו הנחיות ע"י המוסד לביטוח לאומי לתשלום "תוספת תלויים" לנכים, חברי קיבוץ שיתופי. הוראה זו הוצאה בעקבות טיפולנו המשותף עם עו"ד רון רוגין וביחס לרשימת חברי קיבוצים נכים אשר הועברה על ידנו.
079-2006

היטל השבחה ששולם שלא ע"פ החוק במסגרת הסכם פשרה לא יוחזר

חובת תשלום היטל השבחה אינה חלה על בר רשות ועל חוכר לדורות של קרקע לשימוש חקלאי, אלא על מינהל מקרקעי ישראל בדמות תשלומי חלף היטל השבחה עפ"י סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
20-09-2006
חובת תשלום היטל השבחה אינה חלה על בר רשות ועל חוכר לדורות של קרקע לשימוש חקלאי, אלא על מינהל מקרקעי ישראל בדמות תשלומי חלף היטל השבחה עפ"י סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
078-2006

פיצול לינארי של שיעורי מס השבח אינו חזקה חלוטה

בית המשפט קבע לאחרונה כי פיצול ליניארי של שיעורי מס השבח עפ"י תקופת השבח הקבועה בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין הינה חזקה הניתנת לסתירה ויש לפצל את השבח לפי היווצרותו האמיתי מקום בו ניתן להוכיח עובדתית את מועד היווצרותו.
17-09-2006
בית המשפט קבע לאחרונה כי פיצול ליניארי של שיעורי מס השבח עפ"י תקופת השבח הקבועה בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין הינה חזקה הניתנת לסתירה ויש לפצל את השבח לפי היווצרותו האמיתי מקום בו ניתן להוכיח עובדתית את מועד היווצרותו.
077-2006

הסכם עם קבלן לביצוע הרחבה אינו חייב במיסוי מקרקעין

לאחר שיווק של מעל ששה עשר אלף מגרשים בהרחבות במושבים ובקיבוצים ברחבי הארץ ופסקי דין רבים שעסקו בטיבן של הזכויות במגרשי ההרחבה, קבעה שופטת ביהמ"ש העליון אסתר חיות בהסכמת הנשיא אהרון ברק והשופט אליעזר ריבלין בפסק דין בעניין קיבוץ מפלסים כי הקיבוץ בויתורו על מגרשי ההרחבה מוכר "זכות מקרקעין" וכי הסכם הקיבוץ עם קבלן לביצוע בנייה מרוכזת על מגרשי ההרחבה אינה מהווה עסקה לצורך מס שבח ככל שהדבר נוגע ליחסים שבין הקיבוץ לקבלן (ע"א 4071/02).
12-09-2006
לאחר שיווק של מעל ששה עשר אלף מגרשים בהרחבות במושבים ובקיבוצים ברחבי הארץ ופסקי דין רבים שעסקו בטיבן של הזכויות במגרשי ההרחבה, קבעה שופטת ביהמ"ש העליון אסתר חיות בהסכמת הנשיא אהרון ברק והשופט אליעזר ריבלין בפסק דין בעניין קיבוץ מפלסים כי הקיבוץ בויתורו על מגרשי ההרחבה מוכר "זכות מקרקעין" וכי הסכם הקיבוץ עם קבלן לביצוע בנייה מרוכזת על מגרשי ההרחבה אינה מהווה עסקה לצורך מס שבח ככל שהדבר נוגע ליחסים שבין הקיבוץ לקבלן (ע"א 4071/02).
076-2006

פיצויי חודש אוגוסט בגין נזקי מלחמה עקיפים

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב-11.9.06 את תקנות הפיצויים בגין נזקי מלחמה עקיפים לחודש אוגוסט. עיקר השינוי בתקנות לעומת חודש יולי הוא בכל הקשור לענפי התעשייה, השירותים והמסחר אך ישנם מספר שינויים גם לגבי החקלאות והתיירות.
09-11-2006
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב-11.9.06 את תקנות הפיצויים בגין נזקי מלחמה עקיפים לחודש אוגוסט. עיקר השינוי בתקנות לעומת חודש יולי הוא בכל הקשור לענפי התעשייה, השירותים והמסחר אך ישנם מספר שינויים גם לגבי החקלאות והתיירות.
075-2006

פחת מואץ - הארכת הוראת השעה

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ו – 2005, הותקנו במסגרת תוכנית המיסים הרב שנתית, כחלק מן הצעדים להאצת הצמיחה במשק הישראלי.
09-10-2006
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ו – 2005, הותקנו במסגרת תוכנית המיסים הרב שנתית, כחלק מן הצעדים להאצת הצמיחה במשק הישראלי.
074-2006

פיתוח וייעול משק המים

במסגרת הצעת התקציב וחוק ההסדרים למשק המדינה לשנת 2007 מובאות מספר הצעות להחלטת ממשלה לפיתוח וייעול משק המים.
09-08-2006
במסגרת הצעת התקציב וחוק ההסדרים למשק המדינה לשנת 2007 מובאות מספר הצעות להחלטת ממשלה לפיתוח וייעול משק המים.
073-2006

העלאת תעריפי המים לחקלאות

במסגרת הצעת תקציב וחוק ההסדרים לשנת 2007 מובאים בימים אלו להחלטת הממשלה שינויי חקיקה למשק המים תחת הכותרת "הסדרה כלכלית של משק המים". בחוזרנו 63/2006 - "שינויים במדיניות ניהול משק המים" הצגנו את השינויים במדיניות היטלי הפקה. להלן פירוט והרחבה כפי שהובאו להחלטת הממשלה.
09-05-2006
במסגרת הצעת תקציב וחוק ההסדרים לשנת 2007 מובאים בימים אלו להחלטת הממשלה שינויי חקיקה למשק המים תחת הכותרת "הסדרה כלכלית של משק המים". בחוזרנו 63/2006 - "שינויים במדיניות ניהול משק המים" הצגנו את השינויים במדיניות היטלי הפקה. להלן פירוט והרחבה כפי שהובאו להחלטת הממשלה.
072-2006

מהו שימוש חקלאי במקרקעי המדינה

בחוזרנו 97/2004 "תחולת השימוש החקלאי במקרקעי המדינה", סקרנו את סוגית השימוש החקלאי במקרקעי ואת תחולת השימוש החקלאי.
09-01-2006
בחוזרנו 97/2004 "תחולת השימוש החקלאי במקרקעי המדינה", סקרנו את סוגית השימוש החקלאי במקרקעי ואת תחולת השימוש החקלאי.
071-2006

פיצוי נזקי המלחמה בצפון- עדכון

הרקע לטיפול הנפרד הנידרש ליישובי הספר, נובע מהחלת החוק המאפשר לחקלאים לתבוע את מלוא הנזקים העקיפים עד תום האירועים 15.8.06 לרבות נזקים המתמשכים לעתיד, וזאת ברמת "אבדן הכנסה".
28-08-2006
הרקע לטיפול הנפרד הנידרש ליישובי הספר, נובע מהחלת החוק המאפשר לחקלאים לתבוע את מלוא הנזקים העקיפים עד תום האירועים 15.8.06 לרבות נזקים המתמשכים לעתיד, וזאת ברמת "אבדן הכנסה".
070-2006

פיצויים בגין נזקי המלחמה – היבטי מס

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשס"ו – 2006, קובעות את הפיצוי שיגיע בשל נזק עקיף, שנגרם עקב המלחמה המתמשכת בצפון הארץ. יחד עם זאת חוק מס רכוש וקרן פיצויים, והתקנות שהוצאו מכוחו, קובעים פיצוי בגין נזק פיזי שנגרם לנכסים עקב פעולות מלחמה – דהיינו, נזק ישיר.
22-08-2006
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשס"ו – 2006, קובעות את הפיצוי שיגיע בשל נזק עקיף, שנגרם עקב המלחמה המתמשכת בצפון הארץ. יחד עם זאת חוק מס רכוש וקרן פיצויים, והתקנות שהוצאו מכוחו, קובעים פיצוי בגין נזק פיזי שנגרם לנכסים עקב פעולות מלחמה – דהיינו, נזק ישיר.
069-2006

פטור ממס שבח במכירת מקרקעין "מוניציפאליים"

בפסק הדין בעניין מזור נקבע כי מכירת בתי מגורים בתחום המשבצת המושב אשר נעשו ע"י האגודה השיתופית אינה פטורה ממס שבח לפי סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963, למרות שהתמורה מהמכירה יועדה להשקעות מוניציפליות.
17-08-2006
בפסק הדין בעניין מזור נקבע כי מכירת בתי מגורים בתחום המשבצת המושב אשר נעשו ע"י האגודה השיתופית אינה פטורה ממס שבח לפי סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963, למרות שהתמורה מהמכירה יועדה להשקעות מוניציפליות.
068-2006

תביעת פיצויים בגין " נזק עקיף" בענפי חקלאות והתיירות

בתאריך 13/08/06 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה)(תיקון), התשס"ו-2006. התקנות הנ"ל הותקנו בהתאם להחלטת הממשלה מיום 01 באוגוסט 2006 והן מסדירות את תשלום הפיצוי בגין נזקים עקיפים בענפי התיירות והחקלאות.
14-08-2006
בתאריך 13/08/06 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה)(תיקון), התשס"ו-2006. התקנות הנ"ל הותקנו בהתאם להחלטת הממשלה מיום 01 באוגוסט 2006 והן מסדירות את תשלום הפיצוי בגין נזקים עקיפים בענפי התיירות והחקלאות.
067-2006

השוואה בין מסלולי תיאגוד לצורך מפעל חקלאי מאושר

בטרם התאגדות למפעל חקלאי מאושר בכל צורה שהיא, רצוי לשקול את מכלול הפרמטרים השונים בין צורת התאגדות אחת לאחרת, על יתרונותיהם וחסרונותיהם, ולבחור בצורת ההתאגדות האופטימלית המתאימה והמגשימה את מטרת יוצריה.
06-08-2006
בטרם התאגדות למפעל חקלאי מאושר בכל צורה שהיא, רצוי לשקול את מכלול הפרמטרים השונים בין צורת התאגדות אחת לאחרת, על יתרונותיהם וחסרונותיהם, ולבחור בצורת ההתאגדות האופטימלית המתאימה והמגשימה את מטרת יוצריה.
066-2006

פיצויי נזקי המלחמה בצפון

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 342, מתאריך 30/07/06, לאשר תשלום פיצויים בשל נזק עקיף לענפי תעשייה, חקלאות, תיירות, מסחר ושירותים, לרבות מקרים אחרים, נוצרו שני סוגי מסלולים לקבלת הפיצוי בשל הנזק העקיף :
08-02-2006
בהמשך להחלטת ממשלה מס' 342, מתאריך 30/07/06, לאשר תשלום פיצויים בשל נזק עקיף לענפי תעשייה, חקלאות, תיירות, מסחר ושירותים, לרבות מקרים אחרים, נוצרו שני סוגי מסלולים לקבלת הפיצוי בשל הנזק העקיף :
065-2006

תשלום הפרשי ערך בתקופת הסכם פיתוח עם מ.מ.י

הדרך להקצאת זכויות במקרקעין בפטור ממכרז לחוכרי משבצת נחלות (קיבוצים, מושבים) הינה דו שלבית: הסכם פיתוחי בשלב הראשון שלאחר עמידה בתנאיו נוצרת הזכות להסכם חכירה לדורות .
30-07-2006
הדרך להקצאת זכויות במקרקעין בפטור ממכרז לחוכרי משבצת נחלות (קיבוצים, מושבים) הינה דו שלבית: הסכם פיתוחי בשלב הראשון שלאחר עמידה בתנאיו נוצרת הזכות להסכם חכירה לדורות .
064-2006

תביעה להחזר דמי ביטוח לאומי ששולמו בייתר ע"י קיבוצים

באפריל 1999 נכנס לתוקף תיקון 30 לחוק הביטוח הלאומי. ע"פ התיקון, הבסיס המינימלי לתשלום דמי ביטוח לעובד עלה מ-25% מהשכר הממוצע במשק (1,846 ₪) לשכר מינימום(3,585 ₪).
27-07-2006
באפריל 1999 נכנס לתוקף תיקון 30 לחוק הביטוח הלאומי. ע"פ התיקון, הבסיס המינימלי לתשלום דמי ביטוח לעובד עלה מ-25% מהשכר הממוצע במשק (1,846 ₪) לשכר מינימום(3,585 ₪).
063-2006

שינויים במדיניות ניהול משק המים

במסגרת הדיונים לקביעת המדיניות הכלכלית לשנת 2007 מונחות לפני הממשלה המלצות על שינויים מהותיים בניהול משק המים, נדגיש כי נוסח ההמלצות אינו סופי וצפויים לחול בו שינויים.
24-07-2006
במסגרת הדיונים לקביעת המדיניות הכלכלית לשנת 2007 מונחות לפני הממשלה המלצות על שינויים מהותיים בניהול משק המים, נדגיש כי נוסח ההמלצות אינו סופי וצפויים לחול בו שינויים.
062-2006

השבת דמי היתר ששולמו ביתר

ביהמ"ש המחוזי בת"א קבע בעניין לשר יהושע ואח' נגד מינהל מקרקעי ישראל, א1149/99 כי על מינהל מקרקעי ישראל להחזיר דמי היתר שגבה ביתר.
21-07-2006
ביהמ"ש המחוזי בת"א קבע בעניין לשר יהושע ואח' נגד מינהל מקרקעי ישראל, א1149/99 כי על מינהל מקרקעי ישראל להחזיר דמי היתר שגבה ביתר.
061-2006

הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי הסיוע לחקלאים

על פי ההבנות עם משרד האוצר תוקף הוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט – 1989 (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) יוארך עד ליום 31/12/2011.
16-07-2006
על פי ההבנות עם משרד האוצר תוקף הוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט – 1989 (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) יוארך עד ליום 31/12/2011.