כותרת מאמר מספר מאמר
013-2008

תאומי מס והחזרי מס לחברי קיבוץ בעצמאות כלכלית

על מנת לעגן את אופן הטיפול במשרדי השומה בחברים בעצמאות כלכלית הוציא מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים הנחיה למשרדים הנוגעת לטיפול בחברים בעצמאות כלכלית. להלן נוסח ההנחיה:
05-02-2008
על מנת לעגן את אופן הטיפול במשרדי השומה בחברים בעצמאות כלכלית הוציא מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים הנחיה למשרדים הנוגעת לטיפול בחברים בעצמאות כלכלית. להלן נוסח ההנחיה:
012-2008

בעל זיכיון אינו חייב בהיטל השבחה

סוגיית החבות של בר רשות בהיטל ההשבחה עולה חדשות לבקרים בין כתלי בתי המשפט. לאחרונה עלתה סוגיה זו שוב בעניין חברת דרך ארץ, אלא שהפעם, בשונה ממקרים קודמים, המדובר הוא בחוזה זיכיון עם מינהל מקרקעי ישראל.
03-02-2008
סוגיית החבות של בר רשות בהיטל ההשבחה עולה חדשות לבקרים בין כתלי בתי המשפט. לאחרונה עלתה סוגיה זו שוב בעניין חברת דרך ארץ, אלא שהפעם, בשונה ממקרים קודמים, המדובר הוא בחוזה זיכיון עם מינהל מקרקעי ישראל.
011-2008

מבצע לגביית חובות דמי חכירה שנתיים

בתאריך 27/1/08 החליטה מועצת מקרקעי ישראל, בהתאם להמלצתה של הנהלת מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י") על מבצע לגביית חובות דמי חכירה שנתיים.
28-01-2008
בתאריך 27/1/08 החליטה מועצת מקרקעי ישראל, בהתאם להמלצתה של הנהלת מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י") על מבצע לגביית חובות דמי חכירה שנתיים.
010-2008

חיובי ארנונה לשנת 2008

כמדי שנה נשלח ע"י הרשויות המקומיות חיוב ארנונה לשנת 2008.
24-01-2008
כמדי שנה נשלח ע"י הרשויות המקומיות חיוב ארנונה לשנת 2008.
009-2008

עדכוני גמלאות ביטוח לאומי

ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחלה בשנה שקדמה לה. בחודש ינואר 2008, התעדכנו ה"סכומים הבסיסיים" ב-2.8% -בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים בשנת 2007. להלן סכומי ה"סכום הבסיסי" בהתאם לגמלאות השונות החל מינואר 2008:
21-01-2008
ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחלה בשנה שקדמה לה. בחודש ינואר 2008, התעדכנו ה"סכומים הבסיסיים" ב-2.8% -בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים בשנת 2007. להלן סכומי ה"סכום הבסיסי" בהתאם לגמלאות השונות החל מינואר 2008:
008-2008

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2008

בחוזר זה נתייחס לשיטת קביעת ההכנסה עפ"י תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד – 1954.
18-01-2008
בחוזר זה נתייחס לשיטת קביעת ההכנסה עפ"י תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד – 1954.
007-2008

פטור מהיטל הפקת מים על הפקת טיוב

בחודש אוקטובר 2007 פרסם מנהל רשות המים הודעה בדבר פטור מלא או חלקי מהיטל בעד הפקת טיוב, וכן את הנהלים להגשת פנייה להכרה בהפקה כהפקת טיוב.
16-01-2008
בחודש אוקטובר 2007 פרסם מנהל רשות המים הודעה בדבר פטור מלא או חלקי מהיטל בעד הפקת טיוב, וכן את הנהלים להגשת פנייה להכרה בהפקה כהפקת טיוב.
006-2008

חישוב היטל השבחה בשיטת המדרגות

ביהמ"ש העליון דחה עתירה לקיום דיון נוסף בפסק הדין בעניין פמיני (דנ"א 9425/06), אשר קבע כי מקום שבו אושרו מספר תכניות בזו אחר זו מבלי ששולם היטל השבחה בעקבותיהן, תחושב ההשבחה ב"שיטת המדרגות".
14-01-2008
ביהמ"ש העליון דחה עתירה לקיום דיון נוסף בפסק הדין בעניין פמיני (דנ"א 9425/06), אשר קבע כי מקום שבו אושרו מספר תכניות בזו אחר זו מבלי ששולם היטל השבחה בעקבותיהן, תחושב ההשבחה ב"שיטת המדרגות".
005-2008

מס שכר ביהודה ובשומרון

בפני ביהמ"ש המחוזי בת"א עמדה השאלה האם על רשות מוניציפאלית הפועלת באזור יהודה ושומרון, בשטח המצוי תחת ממשל צבאי, חלה חובת תשלום "מס שכר" על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (עמה 1110/01 מועצה מקומית אריאל נ' פקיד שומה פתח תקוה).
12-01-2008
בפני ביהמ"ש המחוזי בת"א עמדה השאלה האם על רשות מוניציפאלית הפועלת באזור יהודה ושומרון, בשטח המצוי תחת ממשל צבאי, חלה חובת תשלום "מס שכר" על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (עמה 1110/01 מועצה מקומית אריאל נ' פקיד שומה פתח תקוה).
004-2008

הכנסה מהשכרה כהכנסה מעסק

בית המשפט העליון, פסק כי המבחן המכריע לזהותה של ההכנסה מהשכרה כהכנסה מעסק טמון בתשובה לשאלה, האם חל ניתוק בין מקור ההכנסה של העסק לבין מקור ההכנסה של המשכיר מהשכרת הנכס שבו מתנהל העסק.
10-01-2008
בית המשפט העליון, פסק כי המבחן המכריע לזהותה של ההכנסה מהשכרה כהכנסה מעסק טמון בתשובה לשאלה, האם חל ניתוק בין מקור ההכנסה של העסק לבין מקור ההכנסה של המשכיר מהשכרת הנכס שבו מתנהל העסק.
003-2008

זכותו של הקיבוץ והמושב לפטור ממכרז במקרקעי המדינה

הקיבוצים והמושבים זכאים לפטור ממכרז על קרקעותיהם, הן מכוח דיני החוזים (זכויות מוקנות בקרקע מתוקף חוזה החכירה) והן מכוח דיני המכרזים. לאחרונה התקבלו במועצת מקרקעי ישראל ובמינהל מקרקעי ישראל, החלטות קיצוניות העומדות בניגוד מוחלט לזכותם החוקית של הקיבוצים והמושבים לפטור ממכרז על קרקעותיהם:
08-01-2008
הקיבוצים והמושבים זכאים לפטור ממכרז על קרקעותיהם, הן מכוח דיני החוזים (זכויות מוקנות בקרקע מתוקף חוזה החכירה) והן מכוח דיני המכרזים. לאחרונה התקבלו במועצת מקרקעי ישראל ובמינהל מקרקעי ישראל, החלטות קיצוניות העומדות בניגוד מוחלט לזכותם החוקית של הקיבוצים והמושבים לפטור ממכרז על קרקעותיהם:
002-2008

מבחני זכאות לקצבת זקנה בגיל המותנה

להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי לבדיקת הזכאות של חברי קיבוץ או מושב שיתופי לקצבת זקנה בגיל המותנה ולתוספת עבור בן/בת זוג.
06-01-2008
להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי לבדיקת הזכאות של חברי קיבוץ או מושב שיתופי לקצבת זקנה בגיל המותנה ולתוספת עבור בן/בת זוג.
001-2008

דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל בהקצאת מניות ובמכירה כפויה

הרקע לפס"ד בהליך של הקצאת מניות בתאגיד בעל זכויות במקרקעי ישראל, לא חלה חבות בתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל. כמו כן במכירה כפויה של מקרקעין לצורך פרעון חובות אין זה ראוי שמינהל מקרקעי ישראל ידרוש תשלום דמי הסכמה כך פסק בית המשפט המחוזי בת"א (בש"א 13989/05 ע"י כבוד סגנית הנשיא השופטת
03-01-2008
הרקע לפס"ד בהליך של הקצאת מניות בתאגיד בעל זכויות במקרקעי ישראל, לא חלה חבות בתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל. כמו כן במכירה כפויה של מקרקעין לצורך פרעון חובות אין זה ראוי שמינהל מקרקעי ישראל ידרוש תשלום דמי הסכמה כך פסק בית המשפט המחוזי בת"א (בש"א 13989/05 ע"י כבוד סגנית הנשיא השופטת
127-2007

"מועד ההשלמה" בעסקת תנובה

שופטת בית המשפט המחוזי בת"א, דניה קרת- מאיר קבעה בתיק פש"ר 1218/07 כי מועד התוקף הסופי בעסקת תנובה (להלן: "מועד ההשלמה") יהיה ב-7.1.2008.
30-12-2007
שופטת בית המשפט המחוזי בת"א, דניה קרת- מאיר קבעה בתיק פש"ר 1218/07 כי מועד התוקף הסופי בעסקת תנובה (להלן: "מועד ההשלמה") יהיה ב-7.1.2008.
126-2007

חישוב עלויות וקיצוב מכסות- מים

תקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב) תיקון מס' 3 התשס"ז 2007- כמדי שנה מודיע יו"ר מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב על כמויות המים המוקצות לחקלאות ולשמירה על ערכי טבע ונוף לשנת 2008. להלן הכמויות לאזורים השונים:
28-12-2007
תקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב) תיקון מס' 3 התשס"ז 2007- כמדי שנה מודיע יו"ר מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב על כמויות המים המוקצות לחקלאות ולשמירה על ערכי טבע ונוף לשנת 2008. להלן הכמויות לאזורים השונים:
125-2007

העלאת שווי השימוש ברכב

במסגרת החלטת הממשלה מפברואר 2007, לצמצום הפערים החברתיים והגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה הוחלט על מספר צעדים כלכליים ליישום האמור. בין היתר, נכללו גם צעדים התומכים בחלוקה שיוויונית יותר של נטל המס בישראל ולפיהן הנחתה הממשלה להעלות את סכום הזקיפה בגין שווי שימוש ברכב צמוד. בישיבתה מיום 27.11.2007 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(תיקון), התשס"ח – 2007 ואת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשס"ח – 2007, כפי שנפרט להלן:
26-12-2007
במסגרת החלטת הממשלה מפברואר 2007, לצמצום הפערים החברתיים והגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה הוחלט על מספר צעדים כלכליים ליישום האמור. בין היתר, נכללו גם צעדים התומכים בחלוקה שיוויונית יותר של נטל המס בישראל ולפיהן הנחתה הממשלה להעלות את סכום הזקיפה בגין שווי שימוש ברכב צמוד. בישיבתה מיום 27.11.2007 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(תיקון), התשס"ח – 2007 ואת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשס"ח – 2007, כפי שנפרט להלן:
124-2007

הערכות למבצע לגביית חובות דמי חכירה

משרדנו ערך בדיקות מקיפות של חובות של חוכרים בגין דמי חכירה שנתיים למינהל מקרקעי ישראל (להלן: "מ.מ.י"). נבדקו עד כה מאות קיבוצים ומושבים במהלך הבדיקות היסודיות והמקיפות שערכנו מצאנו, בין השאר, טעויות בחישוב החוב שהצטבר במהלך השנים.
24-12-2007
משרדנו ערך בדיקות מקיפות של חובות של חוכרים בגין דמי חכירה שנתיים למינהל מקרקעי ישראל (להלן: "מ.מ.י"). נבדקו עד כה מאות קיבוצים ומושבים במהלך הבדיקות היסודיות והמקיפות שערכנו מצאנו, בין השאר, טעויות בחישוב החוב שהצטבר במהלך השנים.
123-2007

רפורמה בהטבות המס בישובים באזורי עדיפות

בעקבות דיונים בבג"צ בנושא הטבות המס בישובים (סעיף 11 לפקודת מס הכנסה) גובש בימים אלו במשרד האוצר מתווה עקרונות לרפורמה כדלקמן:
20-12-2007
בעקבות דיונים בבג"צ בנושא הטבות המס בישובים (סעיף 11 לפקודת מס הכנסה) גובש בימים אלו במשרד האוצר מתווה עקרונות לרפורמה כדלקמן:
122-2007

הסדר המס בשינוי המבנה ב"קבוצת תנובה"

תנאי מתלה להשלמת עסקת תנובה
18-12-2007
תנאי מתלה להשלמת עסקת תנובה
121-2007

מבחן הכנסות לקצבאות שארים לאלמנים בקיבוצים – ערעור הביטוח לאומי

כבוד השופט חיים ארמון מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, פסק ב- 11 לנובמבר 2007, , כי אין להחיל על אלמנים חברי קיבוץ את מבחן ההכנסות הכללי אלא את מבחן שעות העבודה. ראה חוזרנו 106/2007 – "פס"ד בדבר מבחן הכנסות לקצבאות שארים לאלמנים בקיבוצים".
16-12-2007
כבוד השופט חיים ארמון מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, פסק ב- 11 לנובמבר 2007, , כי אין להחיל על אלמנים חברי קיבוץ את מבחן ההכנסות הכללי אלא את מבחן שעות העבודה. ראה חוזרנו 106/2007 – "פס"ד בדבר מבחן הכנסות לקצבאות שארים לאלמנים בקיבוצים".
120-2007

שינוי כללי הרחבה למגורים בבניה מרוכזת

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל קיבלה בישיבתה מיום 5.12.2007 החלטה בדבר שינוי כללי ההרחבות בדרך של בניה מרוכזת. להלן נוסח ההחלטה שמספרה 2050:
14-12-2007
הנהלת מינהל מקרקעי ישראל קיבלה בישיבתה מיום 5.12.2007 החלטה בדבר שינוי כללי ההרחבות בדרך של בניה מרוכזת. להלן נוסח ההחלטה שמספרה 2050:
119-2007

ניכוי דמי חכירה על פי סיווגה

בסוף אוקטובר 2007, נתקבל פסק דין מפי ביהמ"ש העליון בסוגיה עקרונית בקשר עם ניכוי הוצאות בגין דמי חכירה במסגרת מס הכנסה.
12-09-2007
בסוף אוקטובר 2007, נתקבל פסק דין מפי ביהמ"ש העליון בסוגיה עקרונית בקשר עם ניכוי הוצאות בגין דמי חכירה במסגרת מס הכנסה.
118-2007

ניכוי הוצאות מימון לצורך חלוקת דיבידנד

בשני ערעורים שנדונו בפני ביהמ"ש העליון נסבה המחלוקת בין הצדדים על השאלה האם הוצאות המימון בגין ההלוואות שנטלה חברה נישומה לצורך חלוקת דיבידנדים מותרות בניכוי על-פי סעיף 17 לפקודה, או שמא הן הוצאות שלא שימשו בייצור הכנסה ולפיכך אינן ממלאות אחר דרישות סעיף 17 ואינן מותרות בניכוי, כפי שנטען על ידי פקיד השומה.
12-04-2007
בשני ערעורים שנדונו בפני ביהמ"ש העליון נסבה המחלוקת בין הצדדים על השאלה האם הוצאות המימון בגין ההלוואות שנטלה חברה נישומה לצורך חלוקת דיבידנדים מותרות בניכוי על-פי סעיף 17 לפקודה, או שמא הן הוצאות שלא שימשו בייצור הכנסה ולפיכך אינן ממלאות אחר דרישות סעיף 17 ואינן מותרות בניכוי, כפי שנטען על ידי פקיד השומה.
117-2007

התביעה להחזר דמי ביטוח לאומי לקיבוצים - עדכון

במסגרת פעולות משרדנו למיצוי זכויות של קיבוצים ומושבים שיתופיים, הוגשה תביעה משפטית ע"י עו"ד ד"ר מיכל שקד בשם מספר רב של קיבוצים ומושבים שיתופיים להחזר דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר על רקע הדברים שלהלן.
12-02-2007
במסגרת פעולות משרדנו למיצוי זכויות של קיבוצים ומושבים שיתופיים, הוגשה תביעה משפטית ע"י עו"ד ד"ר מיכל שקד בשם מספר רב של קיבוצים ומושבים שיתופיים להחזר דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר על רקע הדברים שלהלן.
116-2007

שינוי הקיבוץ למושב – מהלכה למעשה

הדרך הטובה ביותר לשמירה על זכויות הקיבוץ המתחדש וחבריו בחלקת המגורים היא בשינוי סיווגו למושב עובדים.
30-11-2007
הדרך הטובה ביותר לשמירה על זכויות הקיבוץ המתחדש וחבריו בחלקת המגורים היא בשינוי סיווגו למושב עובדים.
115-2007

נוהלי סיוע להשקעות במפעלי מים 2009 - 2007

בימים אלו פרסם משרד החקלאות את הנהלים להגשת בקשות להשקעות בתחום ייעול השימוש במים במסגרת הסכם המים לשנים 2008 - 2007 (ראה חוזרנו 35/2007).
28-11-2007
בימים אלו פרסם משרד החקלאות את הנהלים להגשת בקשות להשקעות בתחום ייעול השימוש במים במסגרת הסכם המים לשנים 2008 - 2007 (ראה חוזרנו 35/2007).
114-2007

הערכות ותכנון המס לתום שנת 2007

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2007 ולתחילת שנת המס 2008:
27-11-2007
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2007 ולתחילת שנת המס 2008:
113-2007

הפקדות בקרנות השתלמות לשנת 2007

ההפקדה לקרן השתלמות מקנה לעמית שכיר הכנסה שאינה חייבת במס בשלב ההפקדה ולעמית עצמאי הוצאה מוכרת לצרכי מס. הסכומים והשיעורים כמפורט להלן:
26-11-2007
ההפקדה לקרן השתלמות מקנה לעמית שכיר הכנסה שאינה חייבת במס בשלב ההפקדה ולעמית עצמאי הוצאה מוכרת לצרכי מס. הסכומים והשיעורים כמפורט להלן:
112-2007

הפקדות בקופות גמל לקצבה בשנת 2007

החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2007:
25-11-2007
החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2007:
111-2007

הפקדות בקופות גמל לתגמולים בשנת 2007

החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2007:
24-11-2007
החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2007:
110-2007

מיסוי הכנסות מהשקעות פיננסיות

להלן שיעורי המס על הכנסות מהשקעות פיננסיות בשנת המס 2007:
23-11-2007
להלן שיעורי המס על הכנסות מהשקעות פיננסיות בשנת המס 2007:
109-2007

אמדן המס לשנת 2007

להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות לגיטימיות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2007, רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
21-11-2007
להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות לגיטימיות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2007, רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
108-2007

ביטול היתר למינוי מורשה חתימה אחד באגודה שיתופית

תקנה 31(א) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה -1975, קובעת: "בכפוף לתקנות האגודה, יסמיך הוועד לפחות שני אנשים שיהיו רשאים לחתום יחד על כל מסמך בשם האגודה, ובלבד שהרשם יהיה רשאי להתיר לסוג אגודות מינוי אדם אחד כמורשה חתימה כאמור ובתנאים שיקבע."
20-11-2007
תקנה 31(א) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה -1975, קובעת: "בכפוף לתקנות האגודה, יסמיך הוועד לפחות שני אנשים שיהיו רשאים לחתום יחד על כל מסמך בשם האגודה, ובלבד שהרשם יהיה רשאי להתיר לסוג אגודות מינוי אדם אחד כמורשה חתימה כאמור ובתנאים שיקבע."
107-2007

פדיון מניה באגודה שיתופית חקלאית

בפס"ד שניתן בביהמ"ש המחוזי בת"א, מפי כב' השופטת רנה משל, נדחתה תביעתם של שני אחים יורשי אימם המנוחה (שהיתה בעלת נחלה ובעלת מניה באגודה שיתופית), לקבלת סעד הצהרתי לפיו הם זכאים לקבל את שוויה הריאלי של מניית אימם המנוחה באגודה השיתופית. (רפי רוזנשטיין ויורם רוזנשטיין נגד רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (ת.א 2299/01)
18-11-2007
בפס"ד שניתן בביהמ"ש המחוזי בת"א, מפי כב' השופטת רנה משל, נדחתה תביעתם של שני אחים יורשי אימם המנוחה (שהיתה בעלת נחלה ובעלת מניה באגודה שיתופית), לקבלת סעד הצהרתי לפיו הם זכאים לקבל את שוויה הריאלי של מניית אימם המנוחה באגודה השיתופית. (רפי רוזנשטיין ויורם רוזנשטיין נגד רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (ת.א 2299/01)
106-2007

פס"ד בדבר מבחן הכנסות לקצבאות שאירים לאלמנים בקיבוץ

כבוד השופט חיים ארמון מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, פסק בשבוע שעבר, כי אין להחיל על אלמנים חברי קיבוץ את מבחן ההכנסות הכללי אלא את מבחן שעות העובדה (קיבוץ הזורע ואחרים נ. המוסד לביטוח לאומי ב"ל 2546/07).
14-11-2007
כבוד השופט חיים ארמון מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, פסק בשבוע שעבר, כי אין להחיל על אלמנים חברי קיבוץ את מבחן ההכנסות הכללי אלא את מבחן שעות העובדה (קיבוץ הזורע ואחרים נ. המוסד לביטוח לאומי ב"ל 2546/07).
105-2007

בר רשות אינו חב בהיטל השבחה

לאחרונה חזר ואימץ בימ"ש השלום ברמלה, מפי כב' השופטת זהבה בוסתן, את הפסיקה הקיימת לפיה בר רשות במקרקעי ישראל אינו חב בהיטל השבחה (עא 10/06 עמירה ביליצר נגד הועדה המקומית לודים).
11-11-2007
לאחרונה חזר ואימץ בימ"ש השלום ברמלה, מפי כב' השופטת זהבה בוסתן, את הפסיקה הקיימת לפיה בר רשות במקרקעי ישראל אינו חב בהיטל השבחה (עא 10/06 עמירה ביליצר נגד הועדה המקומית לודים).
104-2007

הוראות מעבר מצומצמות להחלטה 1110 - עדכון

בעקבות פנייתנו למינהל מקרקעי ישראל להארכת תקופת הוראות המעבר שנקבעה להחלטה 1110 על מנת שניתן יהיה לפעול לפיהם, קיבלה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל ביום 24/10/07 החלטה (מס' 2014) המאריכה את תקופת הוראת המעבר הנ"ל עד ליום 31/12/2007.
11-08-2007
בעקבות פנייתנו למינהל מקרקעי ישראל להארכת תקופת הוראות המעבר שנקבעה להחלטה 1110 על מנת שניתן יהיה לפעול לפיהם, קיבלה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל ביום 24/10/07 החלטה (מס' 2014) המאריכה את תקופת הוראת המעבר הנ"ל עד ליום 31/12/2007.
103-2007

תיקון חישובי ריבית על היטלי הפקת מים

בהמשך לפסק בג"צ (1731/04 ) מיום 15/03/2005 (ראו חוזרנו 23/05 "היטלי הפקה היטלי הפקה ומענקים למפיקי מים – עדכון" 108/05 "חיובי ריבית היטלי הפקת מים") ולאחר שיהוי ארוך, תיקנה רשות המים את חישובי הריבית על הטלי הפקה לשנים 2006 – 1999.
06-11-2007
בהמשך לפסק בג"צ (1731/04 ) מיום 15/03/2005 (ראו חוזרנו 23/05 "היטלי הפקה היטלי הפקה ומענקים למפיקי מים – עדכון" 108/05 "חיובי ריבית היטלי הפקת מים") ולאחר שיהוי ארוך, תיקנה רשות המים את חישובי הריבית על הטלי הפקה לשנים 2006 – 1999.
102-2007

ישוב חקלאי מתוכנן

ישוב חקלאי מתוכנן הינו יישוב בו הוקצו לאגודה שיתופית חקלאית ולחבריה (מושב, כפר שיתופי, קיבוץ, מושב שיתופי) "משבצת" נחלות ומכסות מים שנועדו לצרכי הייצור החקלאי של חברי האגודה, למגורים ולצרכים אחרים לרבות תעסוקה.
04-11-2007
ישוב חקלאי מתוכנן הינו יישוב בו הוקצו לאגודה שיתופית חקלאית ולחבריה (מושב, כפר שיתופי, קיבוץ, מושב שיתופי) "משבצת" נחלות ומכסות מים שנועדו לצרכי הייצור החקלאי של חברי האגודה, למגורים ולצרכים אחרים לרבות תעסוקה.
101-2007

שינוי חקיקה בביטוח לאומי

להלן רשימת התיקונים המוצעים לחוק הביטוח הלאומי בעקבות הצעת חוק ההסדרים לשנת הכספים 2008.
11-02-2007
להלן רשימת התיקונים המוצעים לחוק הביטוח הלאומי בעקבות הצעת חוק ההסדרים לשנת הכספים 2008.
100-2007

מועד אחרון להגשת תביעות לפיצויים ל"פדויי שבי"

ע"פ חוק התשלומים לפדויי שבי תשס"ה – 2005 (להלן "החוק"), מי שהיו שבויי מלחמה במלחמות ישראל ובתקופה שלפני קום המדינה, לרבות אנשי ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י שנעצרו ע"י שלטון המנדט הבריטי , זכאים לפיצויים.
31-10-2007
ע"פ חוק התשלומים לפדויי שבי תשס"ה – 2005 (להלן "החוק"), מי שהיו שבויי מלחמה במלחמות ישראל ובתקופה שלפני קום המדינה, לרבות אנשי ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י שנעצרו ע"י שלטון המנדט הבריטי , זכאים לפיצויים.
099-2007

גביה כדין של כספים בהרחבות

לאחרונה דחה בימ"ש השלום בחיפה (כב' השופטת אריקה פריאל) תובענה של מספר תושבי מנות כנגד האגודה (להלן:"התובעים" ו"האגודה" בהתאמה), להשבת סכומים ששילמו לטענתם שלא כדין לאגודה וכן סעד הצהרתי בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם באגודה (א 9352/02 עמר מאיר ואח' נגד מנות - מושב עובדים להתיישבות חקלאית, תיירותית ותעשייתית בע"מ).
28-10-2007
לאחרונה דחה בימ"ש השלום בחיפה (כב' השופטת אריקה פריאל) תובענה של מספר תושבי מנות כנגד האגודה (להלן:"התובעים" ו"האגודה" בהתאמה), להשבת סכומים ששילמו לטענתם שלא כדין לאגודה וכן סעד הצהרתי בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם באגודה (א 9352/02 עמר מאיר ואח' נגד מנות - מושב עובדים להתיישבות חקלאית, תיירותית ותעשייתית בע"מ).
098-2007

מע"מ בהרחבות לפי סעיף 10 (ג)

בתחילת אוקטובר 2007, קבע ביהמ"ש המחוזי בת"א, מפי כב' השופטת קרת מאיר, כי משבחרה אגודה לפעול לפי הוראות סעיף 10(ג) בהחלטה 737, יש לראות את מבנה העסקה כפי שהיא עולה מהוראות החלטה 727 ולפיכך חייבת היא במע"מ על החלפת זכויות במקרקעין עם מינהל מקרקעי ישראל. (עש 1157/05, צופית מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נגד מע"מ פ"ת).
25-10-2007
בתחילת אוקטובר 2007, קבע ביהמ"ש המחוזי בת"א, מפי כב' השופטת קרת מאיר, כי משבחרה אגודה לפעול לפי הוראות סעיף 10(ג) בהחלטה 737, יש לראות את מבנה העסקה כפי שהיא עולה מהוראות החלטה 727 ולפיכך חייבת היא במע"מ על החלפת זכויות במקרקעין עם מינהל מקרקעי ישראל. (עש 1157/05, צופית מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נגד מע"מ פ"ת).
097-2007

שינוי חקיקה בתחום המים

בשבוע החולף אישרה כנסת ישראל בקריאה ראשונה את תקציב 2008 ועמו גם את הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008) התשס"ח-2007 ובה בין היתר הצעות לשינוי חקיקה בתחום המים.
21-10-2007
בשבוע החולף אישרה כנסת ישראל בקריאה ראשונה את תקציב 2008 ועמו גם את הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008) התשס"ח-2007 ובה בין היתר הצעות לשינוי חקיקה בתחום המים.
096-2007

תחולת הפטור מהיטל השבחה על דירות מגורים בקיבוצים ובמושבים

לאחרונה נדונה בפני ביהמ"ש העליון (במסגרת ע"א 5138/04) הסוגיה בדבר הפטור מהיטל השבחה - החל על בנייה או הרחבת דירת מגורים (עד גודל מסוים), ביישוב נווה שלום, שהוא במתכונת של כפר שיתופי.
16-10-2007
לאחרונה נדונה בפני ביהמ"ש העליון (במסגרת ע"א 5138/04) הסוגיה בדבר הפטור מהיטל השבחה - החל על בנייה או הרחבת דירת מגורים (עד גודל מסוים), ביישוב נווה שלום, שהוא במתכונת של כפר שיתופי.
095-2007

הוראות מעבר מצומצמות להחלטה 1110 - שינויים בכללי ההרחבה למגורים

ביום 2.7.07 נחתמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1110 אשר שינתה מספר כללים הנוגעים להקצאת מגרשים בהרחבות לפי החלטה 959 .החלטה זו החמירה את כללי ההרחבה למגורים, כפי שנקבעו בהחלטות 959 ו- 1084, תוך פגיעה חמורה בזכויות המשפטיות של האגודות השיתופיות בקרקעותיהן. הוראות מחמירות אלו שחוקיותן מוטלת בספק, דורשות הוראות מעבר. עיקרי החלטה 1110 הם :
10-08-2007
ביום 2.7.07 נחתמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1110 אשר שינתה מספר כללים הנוגעים להקצאת מגרשים בהרחבות לפי החלטה 959 .החלטה זו החמירה את כללי ההרחבה למגורים, כפי שנקבעו בהחלטות 959 ו- 1084, תוך פגיעה חמורה בזכויות המשפטיות של האגודות השיתופיות בקרקעותיהן. הוראות מחמירות אלו שחוקיותן מוטלת בספק, דורשות הוראות מעבר. עיקרי החלטה 1110 הם :
094-2007

מענק נישואים לאלמנים שנישאו מחדש

ע"פ סעיף 255(ב) לחוק הביטוח הלאומי, אלמנה הזכאית לקצבת שארים שחזרה ונישאה זכאית למענק. סכום המענק הוא 36 גמלאות שארים והוא משולם בשני שיעורים:
10-05-2007
ע"פ סעיף 255(ב) לחוק הביטוח הלאומי, אלמנה הזכאית לקצבת שארים שחזרה ונישאה זכאית למענק. סכום המענק הוא 36 גמלאות שארים והוא משולם בשני שיעורים:
093-2007

הוראות המעבר להרחבות בישובי הצפון

המועד האחרון לביצוע עסקאות בהרחבות מושבים וקיבוצים לפי החלטה 737, טרם המלחמה בצפון, באזור עדיפות א' ובקו עימות צפון נקבע ל- 5.2.2007. זאת עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל העוסקת בהוראות המעבר בעקבות בג"צ הקרקעות החלטות - 972, 1003
30-09-2007
המועד האחרון לביצוע עסקאות בהרחבות מושבים וקיבוצים לפי החלטה 737, טרם המלחמה בצפון, באזור עדיפות א' ובקו עימות צפון נקבע ל- 5.2.2007. זאת עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל העוסקת בהוראות המעבר בעקבות בג"צ הקרקעות החלטות - 972, 1003
092-2007

ההתעלמויות המביכות של בג"צ הקרקעות מזכויות הקיבוצים והמושבים

במלאת חמש שנים למתן פסה"ד בעניין בג"צ הקרקעות (בג"צ 244/00, 8350/00, 3939/99, 4690/99, 1308/00, 4269/00) עולה בחריפותה שאלת מידת הנזק שהסב למדינה, ש"מקרקעיה הם ה"גוף" שלו ..." כלשון פסה"ד בפסקה 36, ועד כמה הביא הבג"צ עצמו והשלכותיו לפגיעה בעקרון הצד החלוקתי העומד ביסודו.
25-09-2007
במלאת חמש שנים למתן פסה"ד בעניין בג"צ הקרקעות (בג"צ 244/00, 8350/00, 3939/99, 4690/99, 1308/00, 4269/00) עולה בחריפותה שאלת מידת הנזק שהסב למדינה, ש"מקרקעיה הם ה"גוף" שלו ..." כלשון פסה"ד בפסקה 36, ועד כמה הביא הבג"צ עצמו והשלכותיו לפגיעה בעקרון הצד החלוקתי העומד ביסודו.
091-2007

ריבית פיגורים על חובות מים לחברת מקורות

בחשבון אוקטובר הקרוב תוציא חברת מקורות חיוב להצמדה וריבית רטרואקטיבי עבור חובות בתקופה 3.8.2004 – 1.5.2003. שעור ההצמדה והריבית יהיה לפי חוק המים טרם התיקון: הצמדה בתוספת 4% ריבית לשנה. ההסבר לחיוב בגין חובות תקופת עבר המתבצע רק עתה מובא להלן.
20-09-2007
בחשבון אוקטובר הקרוב תוציא חברת מקורות חיוב להצמדה וריבית רטרואקטיבי עבור חובות בתקופה 3.8.2004 – 1.5.2003. שעור ההצמדה והריבית יהיה לפי חוק המים טרם התיקון: הצמדה בתוספת 4% ריבית לשנה. ההסבר לחיוב בגין חובות תקופת עבר המתבצע רק עתה מובא להלן.
090-2007

פטור ממיסוי מקרקעין לקיום מצוות שמיטה

שמיטה הוא שמה של השנה השביעית במחזור של שבע שנים, שבה מצווה התורה לשבות מחלק גדול מהמלאכות בשדות בבעלות יהודית בארץ ישראל ולהפקיר את הפירות לכל המעוניין לקוטפם.
16-09-2007
שמיטה הוא שמה של השנה השביעית במחזור של שבע שנים, שבה מצווה התורה לשבות מחלק גדול מהמלאכות בשדות בבעלות יהודית בארץ ישראל ולהפקיר את הפירות לכל המעוניין לקוטפם.
089-2007

פיצויים בגין נזק עקיף באזור שדרות ועוטף עזה - עדכונים

בתאריך 27/08/2007 אישרה ועדת הכספים את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה מס' 2), התשס"ז -2007.
09-12-2007
בתאריך 27/08/2007 אישרה ועדת הכספים את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה מס' 2), התשס"ז -2007.
088-2007

ביטול הכוונה להעלות את שיעורי מס השבח ההיסטוריים

ועדת השרים לתיקוני חקיקה נדרשה ליישום החלטות הממשלה בעניין המדיניות הכלכלית לשנת 2008 התכנסה ב- 5.9.2007 כשעל סדר יומה אישור החקיקה בדבר העלאת שיעורי מס השבח ההיסטוריים (המופחתים) למחזיקי קרקע ותיקים בחקלאות – החלטת ממשלה מספר 2265.
10-09-2007
ועדת השרים לתיקוני חקיקה נדרשה ליישום החלטות הממשלה בעניין המדיניות הכלכלית לשנת 2008 התכנסה ב- 5.9.2007 כשעל סדר יומה אישור החקיקה בדבר העלאת שיעורי מס השבח ההיסטוריים (המופחתים) למחזיקי קרקע ותיקים בחקלאות – החלטת ממשלה מספר 2265.
087-2007

החכרת קרקע למאגרי מי קולחין - הסרת מכשולים

הטיפול באגירת מי קולחין עומד בסדר עדיפות הגבוה ביותר של מדיניות הממשלה אולם באופן מעשי הממשלה לא מצליחה להתגבר כבר מספר שנים על מכשולים בירוקרטיים שהיא עצמה מציבה המונעים הקצאת קרקעות למאגרי מי הקולחין.
09-07-2007
הטיפול באגירת מי קולחין עומד בסדר עדיפות הגבוה ביותר של מדיניות הממשלה אולם באופן מעשי הממשלה לא מצליחה להתגבר כבר מספר שנים על מכשולים בירוקרטיים שהיא עצמה מציבה המונעים הקצאת קרקעות למאגרי מי הקולחין.
086-2007

הוראות לביצוע העברת התמורה מתנובה

ביום 3/09/07 הועברה הודעה מטעם תנובה לחבריה, לפיה כל חבר התבקש לתת לקבוצת תנובה את ההוראות ביחס לביצוע ההעברות אליו, במועד השלמת העסקה, ובין היתר מתן הנחיות בקשר לשימוש בתמורה, העברה למטה הסכם הקיבוצים, למנהלה להסדרים במגזר החקלאי המשפחתי או העברה ישירה לאגודה.
09-05-2007
ביום 3/09/07 הועברה הודעה מטעם תנובה לחבריה, לפיה כל חבר התבקש לתת לקבוצת תנובה את ההוראות ביחס לביצוע ההעברות אליו, במועד השלמת העסקה, ובין היתר מתן הנחיות בקשר לשימוש בתמורה, העברה למטה הסכם הקיבוצים, למנהלה להסדרים במגזר החקלאי המשפחתי או העברה ישירה לאגודה.
085-2007

הנחה במס שבח במכירת קרקע לבניה

סעיף 48א(ד1) לחוק מיסוי מקרקעין מעניק הנחה, בשיעור של 20% או 10%, ממס השבח החל במכירת זכות במקרקעין שנרכשה בין 7.11.01 לבין 31.12.02 או בשנת 2003 – בהתאמה (להלן: "התקופה הקובעת").
09-02-2007
סעיף 48א(ד1) לחוק מיסוי מקרקעין מעניק הנחה, בשיעור של 20% או 10%, ממס השבח החל במכירת זכות במקרקעין שנרכשה בין 7.11.01 לבין 31.12.02 או בשנת 2003 – בהתאמה (להלן: "התקופה הקובעת").
084-2007

פיצויי הפקעת קרקע חקלאית

לאחרונה קיבל ביהמ"ש העליון את פסיקתו של ביהמ"ש המחוזי, הפ (תא)440/03 דן קנטור ואח' נ' חברת נתיבי איילון בע"מ, לפיה יש לפסוק פיצויים על בסיס יעודה החקלאי של קרקע במועד הפקעתה ולא להביא בחשבון את ערכה הצפוי לאחר שינוי יעודה.
30-08-2007
לאחרונה קיבל ביהמ"ש העליון את פסיקתו של ביהמ"ש המחוזי, הפ (תא)440/03 דן קנטור ואח' נ' חברת נתיבי איילון בע"מ, לפיה יש לפסוק פיצויים על בסיס יעודה החקלאי של קרקע במועד הפקעתה ולא להביא בחשבון את ערכה הצפוי לאחר שינוי יעודה.
083-2007

אישורי פטור ניכוי מס במקור מפדיון זכויות תנובה ותעמ"ת

ביום 8.8.2007 הורתה רשות המסים לתנובה ותעמ"ת לנכות 20% מס במקור מהתשלומים עבור פדיון הזכויות בתנובה ובתעמ"ת. ראו חוזרנו 76/2007 מיום 9.8.2007 "ניכוי מס במקור מפדיון הזכויות בתנובה". בהמשך לפנייתנו לפקידי השומה לקבלת אישורי פטור מניכוי מס במקור לפדיון זכויות מתנובה ותעמ"ת קיבלנו אישורי פטור בנוסח הבא:
26-08-2007
ביום 8.8.2007 הורתה רשות המסים לתנובה ותעמ"ת לנכות 20% מס במקור מהתשלומים עבור פדיון הזכויות בתנובה ובתעמ"ת. ראו חוזרנו 76/2007 מיום 9.8.2007 "ניכוי מס במקור מפדיון הזכויות בתנובה". בהמשך לפנייתנו לפקידי השומה לקבלת אישורי פטור מניכוי מס במקור לפדיון זכויות מתנובה ותעמ"ת קיבלנו אישורי פטור בנוסח הבא:
082-2007

חידוש חוזה חכירה לנחלה מכח התנהגות

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בת"א נפסק כי חוזי החכירה לנחלה (משק חקלאי) חודשו ע"י מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל) והמתיישבים בדרך של התנהגות וכי אין להשלים עם מצב שבית של בן ממשיך מוחזק ע"י המתיישבים במעמד של בר רשות. (הפ 484/06 פרנק יהודה נ' מנהל מקרקעי ישראל ע"י כבוד השופטת שבח יהודית מיום 28/6/07)
23-08-2007
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בת"א נפסק כי חוזי החכירה לנחלה (משק חקלאי) חודשו ע"י מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל) והמתיישבים בדרך של התנהגות וכי אין להשלים עם מצב שבית של בן ממשיך מוחזק ע"י המתיישבים במעמד של בר רשות. (הפ 484/06 פרנק יהודה נ' מנהל מקרקעי ישראל ע"י כבוד השופטת שבח יהודית מיום 28/6/07)
081-2007

סיוע לשדרות ולישובי הנגב המערבי

בתאריך 08/08/2007 פורסם חוק הסיוע לשדרות ולישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס"ז-2007. ע"פ החוק ישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, "ישובי קו עימות דרומי", זכאים להטבות הבאות:
21-08-2007
בתאריך 08/08/2007 פורסם חוק הסיוע לשדרות ולישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס"ז-2007. ע"פ החוק ישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, "ישובי קו עימות דרומי", זכאים להטבות הבאות:
080-2007

דרישת ערבות בנקאית להסדרת חובות עבר בגין שימוש חורג

ביום 11/7/07 פורסמה הנחייתה של היועצת המשפטית של המינהל ועל פיה יש לבחון מחדש תביעות משפטיות כנגד פעילות לא חקלאית (פל"ח) בחלקת המגורים בנחלות ולפעול ליישום החלטה 1101 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה" (להלן ההחלטה). ראו עיקרי ההנחיה בחוזרנו מס' 67/2007 "שימוש חורג בחלקת המגורים בנחלות".
19-08-2007
ביום 11/7/07 פורסמה הנחייתה של היועצת המשפטית של המינהל ועל פיה יש לבחון מחדש תביעות משפטיות כנגד פעילות לא חקלאית (פל"ח) בחלקת המגורים בנחלות ולפעול ליישום החלטה 1101 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה" (להלן ההחלטה). ראו עיקרי ההנחיה בחוזרנו מס' 67/2007 "שימוש חורג בחלקת המגורים בנחלות".
079-2007

הכבדות והקלות במיסוי מקרקעין

בישיבת הממשלה מיום 12.8.2007 אשר דנה במדיניות הכלכלית לשנת 2008 ("חוברת מחליטים") הוסף נושא שלא היה כלול בהצעה המקורית ובו הכבדות והקלות בנושאי מיסוי מקרקעין. הכבדות-העלאת שעור המס המופחת במכירת מקרקעין, ע"י מחזיקי קרקע ותיקים. הקלות-ביטול מס המכירה, הגדלת מדרגת הפטור ממס רכישה על דירת מגורים יחידה והרחבת מדרגת מס הרכישה בשעור 3.5%, בתחולה מ- 1.8.2007.
16-08-2007
בישיבת הממשלה מיום 12.8.2007 אשר דנה במדיניות הכלכלית לשנת 2008 ("חוברת מחליטים") הוסף נושא שלא היה כלול בהצעה המקורית ובו הכבדות והקלות בנושאי מיסוי מקרקעין. הכבדות-העלאת שעור המס המופחת במכירת מקרקעין, ע"י מחזיקי קרקע ותיקים. הקלות-ביטול מס המכירה, הגדלת מדרגת הפטור ממס רכישה על דירת מגורים יחידה והרחבת מדרגת מס הרכישה בשעור 3.5%, בתחולה מ- 1.8.2007.
078-2007

הקצאת נחלה / משק חקלאי למרות החלטת ההקפאה של המינהל

ביהמ"ש המחוזי בנצרת, חייב פעם נוספת את מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") להקצות נחלות במושב אלמגור חרף החלטת המינהל להקפיא את איוש הנחלות מיום 30/4/2003 וההחלטה המרחיבה אותה, לאזור עדיפות א', מיום 14/1/2004 (674/05, אלמגור מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח' נגד מינהל מקרקעי ישראל).
14-08-2007
ביהמ"ש המחוזי בנצרת, חייב פעם נוספת את מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") להקצות נחלות במושב אלמגור חרף החלטת המינהל להקפיא את איוש הנחלות מיום 30/4/2003 וההחלטה המרחיבה אותה, לאזור עדיפות א', מיום 14/1/2004 (674/05, אלמגור מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח' נגד מינהל מקרקעי ישראל).
077-2007

שינויים בכללי בחירת הועד המקומי

ב-26.7.07 פורסם ברשומות תיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן: "צו") אשר עוסק בכללי עריכת בחירות ותוספת נציגות לועד מקומי בקיבוץ המאפשרים ביטול מלא או חלקי של הזהות הפרסונלית בין ועד ההנהלה של האגודה המקומית לבין חברי הועד המקומי. בנוסף עוסק הצו בקביעת האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית (להלן: "אגש"ח") כזו הרלוונטית לעניין מבחני היחס בין סך הבוחרים בישוב לעומת החברים באגש"ח. להלן המצב לאחר התיקון, הן לגבי קיבוץ/קבוצה והן לגבי יישוב שיתופי שאינו קיבוץ כגון מושב, מושב שיתופי, כפר שיתופי, ישוב קהילתי כפרי:
12-08-2007
ב-26.7.07 פורסם ברשומות תיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן: "צו") אשר עוסק בכללי עריכת בחירות ותוספת נציגות לועד מקומי בקיבוץ המאפשרים ביטול מלא או חלקי של הזהות הפרסונלית בין ועד ההנהלה של האגודה המקומית לבין חברי הועד המקומי. בנוסף עוסק הצו בקביעת האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית (להלן: "אגש"ח") כזו הרלוונטית לעניין מבחני היחס בין סך הבוחרים בישוב לעומת החברים באגש"ח. להלן המצב לאחר התיקון, הן לגבי קיבוץ/קבוצה והן לגבי יישוב שיתופי שאינו קיבוץ כגון מושב, מושב שיתופי, כפר שיתופי, ישוב קהילתי כפרי:
076-2007

ניכוי מס במקור מפדיון הזכויות בתנובה

רו"ח שמעון כהן מנהל אגף בכיר מקצועית ברשות המסים האחראי להסדרי המס בהסדר החברים בקבוצת תנובה, הוציא היום הוראה לתנובה ולתעמ"ת בעניין "פדיון זכויות החברים בעסקת תנובה – ניכוי המס במקור." להלן הוראת רשות המיסים:
09-08-2007
רו"ח שמעון כהן מנהל אגף בכיר מקצועית ברשות המסים האחראי להסדרי המס בהסדר החברים בקבוצת תנובה, הוציא היום הוראה לתנובה ולתעמ"ת בעניין "פדיון זכויות החברים בעסקת תנובה – ניכוי המס במקור." להלן הוראת רשות המיסים:
075-2007

מיסוי פדיון יחידות השתתפות בתנובה - עדכון

אנו סבורים, בניגוד לחלק מהגופים המייצגים האחרים, כי יש חשיבות מהמדרגה הראשונה לקיים דיונים בנושאים העקרוניים עם הנהלת רשות המסים וזאת כדי להגיע, להבנות ולסיכומים אשר יתרמו לדיונים הפרטניים עם פקידי השומה הן ביחס לשיעור המס הכולל מפדיון הזכויות והן ביחס לשיעור המוקטן ביותר לניכוי מס במקור באם יידרש בהתאם לעמדה הנוכחית של רשות המסים. להלן עמדתנו בחלק מהנושאים שהעלנו לדיון:
08-05-2007
אנו סבורים, בניגוד לחלק מהגופים המייצגים האחרים, כי יש חשיבות מהמדרגה הראשונה לקיים דיונים בנושאים העקרוניים עם הנהלת רשות המסים וזאת כדי להגיע, להבנות ולסיכומים אשר יתרמו לדיונים הפרטניים עם פקידי השומה הן ביחס לשיעור המס הכולל מפדיון הזכויות והן ביחס לשיעור המוקטן ביותר לניכוי מס במקור באם יידרש בהתאם לעמדה הנוכחית של רשות המסים. להלן עמדתנו בחלק מהנושאים שהעלנו לדיון:
074-2007

התיישנות חובות דמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל

בשנה האחרונה נשלחו ממינהל מקרקעי ישראל התראות על חובות הכוללים בין השאר חובות שהתיישנו. בעקבות ההתראות נוהל מו"מ עם ממ"י על הסדר חוב ובחלק מהמקרים אף נחתם הסכם אשר כלל את החוב שהתיישן. אנו מזהירים חוכרים העומדים לפני הסדר חובות להימנע מהסכם שהינו בלתי הפיך ועלול להסב נזקים בסכומים משמעותיים - ללא בדיקה נוספת ומקיפה.
02-08-2007
בשנה האחרונה נשלחו ממינהל מקרקעי ישראל התראות על חובות הכוללים בין השאר חובות שהתיישנו. בעקבות ההתראות נוהל מו"מ עם ממ"י על הסדר חוב ובחלק מהמקרים אף נחתם הסכם אשר כלל את החוב שהתיישן. אנו מזהירים חוכרים העומדים לפני הסדר חובות להימנע מהסכם שהינו בלתי הפיך ועלול להסב נזקים בסכומים משמעותיים - ללא בדיקה נוספת ומקיפה.
073-2007

תעריפי מים ביתיים

ההרחבות בקיבוצים ובמושבים מחייבות את האגודות לקבוע מדיניות לתעריפי מים לתושבים, בחוזרנו זה נסקור את תקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) תשנ"ד- 1994, שעל פיהן מחייבות הרשויות המקומיות את תושביהן בגין השימוש במים.
30-07-2007
ההרחבות בקיבוצים ובמושבים מחייבות את האגודות לקבוע מדיניות לתעריפי מים לתושבים, בחוזרנו זה נסקור את תקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) תשנ"ד- 1994, שעל פיהן מחייבות הרשויות המקומיות את תושביהן בגין השימוש במים.
072-2007

רפורמה במיסוי מוניציפאלי בנושא הארנונה

בהחלטת הממשלה מס' 455 מיום 12.9.06, הוחלט להקים ועדה לרפורמה בנושא הארנונה. לראש הועדה מונה עו"ד רו"ח אודי ברזלי, וחברים בה נציגים ממשרד הפנים, ממשרד האוצר, מגזברי הרשויות ומהיועצים המשפטיים של הרשויות. הועדה התבקשה להגיש המלצותיה, בין היתר תוך התייחסות לעניינים הבאים:
25-07-2007
בהחלטת הממשלה מס' 455 מיום 12.9.06, הוחלט להקים ועדה לרפורמה בנושא הארנונה. לראש הועדה מונה עו"ד רו"ח אודי ברזלי, וחברים בה נציגים ממשרד הפנים, ממשרד האוצר, מגזברי הרשויות ומהיועצים המשפטיים של הרשויות. הועדה התבקשה להגיש המלצותיה, בין היתר תוך התייחסות לעניינים הבאים:
071-2007

שכר עובדי חוץ

כידוע סך ההטבות הכלכליות אשר מופקות על ידי חברי הקיבוץ העובדים מחוץ לקיבוץ כשכירים הינם חלק מהכנסת הקיבוץ.
22-07-2007
כידוע סך ההטבות הכלכליות אשר מופקות על ידי חברי הקיבוץ העובדים מחוץ לקיבוץ כשכירים הינם חלק מהכנסת הקיבוץ.
070-2007

נוהלי בקשה לתמיכות לשנת השמיטה התשס"ח

בהמשך לחוזרינו בנושא תמיכות לשנת השמיטה התשס"ח להלן עדכון:
19-07-2007
בהמשך לחוזרינו בנושא תמיכות לשנת השמיטה התשס"ח להלן עדכון:
069-2007

החמרה בכללי ההרחבה למגורים

ביום 2 ביולי 2007, נחתמה החלטה מס' 1110 ע"י יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ונכנסה לתוקפה. החלטה זו מחמירה את כללי ההרחבה למגורים, כפי שנקבעו בהחלטות 959 ו- 1084, תוך פגיעה חמורה בזכויות המשפטיות של האגודות השיתופיות בקרקעותיהן.
17-07-2007
ביום 2 ביולי 2007, נחתמה החלטה מס' 1110 ע"י יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ונכנסה לתוקפה. החלטה זו מחמירה את כללי ההרחבה למגורים, כפי שנקבעו בהחלטות 959 ו- 1084, תוך פגיעה חמורה בזכויות המשפטיות של האגודות השיתופיות בקרקעותיהן.
068-2007

הקצאת קרקע למאגרי מי קולחין – החלטת ועדת המשנה

בחוזרנו מס' 55/07 מתאריך 12.6.2007 תארנו לפניכם את המכשול שהוצב בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1094 להקמת מאגרי מי קולחין שהינם פרוייקטים בעלי חשיבות לאומית מהדרגה הראשונה.
15-07-2007
בחוזרנו מס' 55/07 מתאריך 12.6.2007 תארנו לפניכם את המכשול שהוצב בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1094 להקמת מאגרי מי קולחין שהינם פרוייקטים בעלי חשיבות לאומית מהדרגה הראשונה.
067-2007

שימוש חורג בחלקת המגורים בנחלות

ביום 26.6.2007 נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1101 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה".
13-07-2007
ביום 26.6.2007 נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1101 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה".
066-2007

החזר דמי חכירה ששולמו בהרחבות למגורים

כפי שדווחנו בחוזרים מס' 17/2004 ו- 37/2006, משרדנו בייעוץ משפטי של עו"ד יהודה וישניצקי ממשרד עורכי דין אטיאס פרוכטר ושות', פועל להחזר דמי חכירה מהוונים ששולמו בייתר ברכישת מגרשים בהרחבות.
07-10-2007
כפי שדווחנו בחוזרים מס' 17/2004 ו- 37/2006, משרדנו בייעוץ משפטי של עו"ד יהודה וישניצקי ממשרד עורכי דין אטיאס פרוכטר ושות', פועל להחזר דמי חכירה מהוונים ששולמו בייתר ברכישת מגרשים בהרחבות.
065-2007

קביעת תשלומי חובה ע"י ועד מקומי

בחוזרנו מס' 14/06 מנינו את הדרכים השונות העומדות בפני הועד המקומי להטיל תשלומי חובה והם:
07-08-2007
בחוזרנו מס' 14/06 מנינו את הדרכים השונות העומדות בפני הועד המקומי להטיל תשלומי חובה והם:
064-2007

בג"צ האפלייה בדמי קבורה - עדכון

לוח א' לתקנות דמי קבורה, קובע חמישה תעריפים שונים בהתאם לגודל הישוב בו נמצא בית העלמין. דמי הקבורה בירושלים, תל אביב וחיפה הם בגובה 5,332 ₪, בעיריות מעל 50,000 תושבים 4,709 ₪, בעיריות אחרות 4,585 ₪, במועצות מקומיות (למעט מועצות אזוריות) 3,476 ₪ (בקיבוצים ובמושבים) 2,983 ₪ בלבד.
07-05-2007
לוח א' לתקנות דמי קבורה, קובע חמישה תעריפים שונים בהתאם לגודל הישוב בו נמצא בית העלמין. דמי הקבורה בירושלים, תל אביב וחיפה הם בגובה 5,332 ₪, בעיריות מעל 50,000 תושבים 4,709 ₪, בעיריות אחרות 4,585 ₪, במועצות מקומיות (למעט מועצות אזוריות) 3,476 ₪ (בקיבוצים ובמושבים) 2,983 ₪ בלבד.
063-2007

שינוי הקיבוץ למושב – החלטת הממשלה

לקיבוץ מתחדש המעביר את האחריות לפרנסה לחבריו והמבקש לשמור על זכויותיו בנחלות ובעיקר בחלקות המגורים מתאימה המסגרת המשפטית של צורת ההתיישבות של מושב או כפר שיתופי.
03-07-2007
לקיבוץ מתחדש המעביר את האחריות לפרנסה לחבריו והמבקש לשמור על זכויותיו בנחלות ובעיקר בחלקות המגורים מתאימה המסגרת המשפטית של צורת ההתיישבות של מושב או כפר שיתופי.
062-2007

רפורמה בענף הלול

הממשלה דנה בישיבתה מיום 24.6.2007 בסוגיית עידוד התייעלות בממשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכל, וקיבלה את החלטה מס'''' 1855 כדלקמן:
07-01-2007
הממשלה דנה בישיבתה מיום 24.6.2007 בסוגיית עידוד התייעלות בממשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכל, וקיבלה את החלטה מס'''' 1855 כדלקמן:
061-2007

אגודה שאינה חברה בברית פיקוח חייבת במינוי מבקר חשבונות מדי שנה

סעיף 4 (א) (8) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה 1975 קובע כי "סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יכלול"- "(8) באגודה שאינה חברה בברית פיקוח-מינוי מבקר חשבונות"
28-06-2007
סעיף 4 (א) (8) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה 1975 קובע כי "סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יכלול"- "(8) באגודה שאינה חברה בברית פיקוח-מינוי מבקר חשבונות"
060-2007

העברת כספי חלף היטל השבחה מהמינהל לרשויות המקומיות

בהמשך לפסיקת בית המשפט המחוזי מיום 21.02.2007 (ראו חוזרנו 19/2007 "פס"ד בתביעת הרשויות המקומיות לחלף היטל השבחה מממ"י") פנה משרדנו באמצעות עו"ד חיים פרוכטר ממשרד אטיאס פרוכטר ושות' למינהל מקרקעי ישראל לקבלת הנתונים הנדרשים ליישום כלל הסעיפים בהם פסק בית המשפט לטובת הרשויות שיוצגו ע"י המשרד.
26-06-2007
בהמשך לפסיקת בית המשפט המחוזי מיום 21.02.2007 (ראו חוזרנו 19/2007 "פס"ד בתביעת הרשויות המקומיות לחלף היטל השבחה מממ"י") פנה משרדנו באמצעות עו"ד חיים פרוכטר ממשרד אטיאס פרוכטר ושות' למינהל מקרקעי ישראל לקבלת הנתונים הנדרשים ליישום כלל הסעיפים בהם פסק בית המשפט לטובת הרשויות שיוצגו ע"י המשרד.
059-2007

קביעת אזורי פיתוח למפעלי תיירות

ביום 5 ביוני 2007, אישר שר התיירות מר יצחק אהרונוביץ' את נוסח הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות), התשס"ז – 2007, כפי שאושר ע"י הממשלה בדצמבר 2006 וע"י ועדת הכספים.
24-06-2007
ביום 5 ביוני 2007, אישר שר התיירות מר יצחק אהרונוביץ' את נוסח הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות), התשס"ז – 2007, כפי שאושר ע"י הממשלה בדצמבר 2006 וע"י ועדת הכספים.
058-2007

מע"מ על סיוע ממשלתי לייעול משק המים

בנובמבר 2006 גיבשו נציבות המים, משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר והתאחדות חקלאי ישראל את העקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לענין אופן העלאתם של תעריפי המים למחירי היעד.
22-06-2007
בנובמבר 2006 גיבשו נציבות המים, משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר והתאחדות חקלאי ישראל את העקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לענין אופן העלאתם של תעריפי המים למחירי היעד.
057-2007

תקופת ההתיישנות לתביעת בר רשות

למהות הזכות (חוזית או מקרקעין/ קניינית) חשיבות מכרעת, שכן תקופת ההתיישנות לתביעה לקיום זכות חוזית הינה 7 שנים בעוד שתקופת ההתיישנות לתביעה לקיום זכות במקרקעין הינה 15 שנים במקרקעין לא מוסדרים, ו- 25 שנים במוסדרים.
18-06-2007
למהות הזכות (חוזית או מקרקעין/ קניינית) חשיבות מכרעת, שכן תקופת ההתיישנות לתביעה לקיום זכות חוזית הינה 7 שנים בעוד שתקופת ההתיישנות לתביעה לקיום זכות במקרקעין הינה 15 שנים במקרקעין לא מוסדרים, ו- 25 שנים במוסדרים.
056-2007

קצבת נכות כללית לעקרת בית נכה

ע"פ חוק הביטוח הלאומי "נכה" מוגדר/ת כתושב/ת ישראל שאינו/ה עקר/ת בית, שמלאו להם 18 שנים ועדיין לא הגיעו לגיל פרישה שעקב ליקוי מתקיים בהם אחד מאלה:
14-06-2007
ע"פ חוק הביטוח הלאומי "נכה" מוגדר/ת כתושב/ת ישראל שאינו/ה עקר/ת בית, שמלאו להם 18 שנים ועדיין לא הגיעו לגיל פרישה שעקב ליקוי מתקיים בהם אחד מאלה:
055-2007

החכרת קרקע למאגרי מי קולחין - עדכון

החלטה מס' 949 של מועצת מקרקעי ישראל, מפברואר 2003, עוסקת בהחכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים.
06-12-2007
החלטה מס' 949 של מועצת מקרקעי ישראל, מפברואר 2003, עוסקת בהחכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים.
054-2007

החכרת "בתים מקצועיים"

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בת"א (ת'א 1858/02 שביט בנימין ואח' נ' רשפון מושב עובדים להתיישבות שיתופית חקלאית והקרן הקיימת לישראל – מדינת ישראל ) התקבלה תביעה כנגד מינהל מקרקעי ישראל להחכרת מגרש מגורים מבונה ("בית מקצועי") לפי מלוא שטח המגרש ע"פ התב"ע, מהנימוק כי החלטת הנהלת המינהל להגביל את גודל המגרשים המבונים סותרת את החלטת מועצת מקרקעי ישראל אשר היא הקובעת את מדיניות המקרקעין ועל כן היא חסרת כל תוקף.
06-10-2007
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בת"א (ת'א 1858/02 שביט בנימין ואח' נ' רשפון מושב עובדים להתיישבות שיתופית חקלאית והקרן הקיימת לישראל – מדינת ישראל ) התקבלה תביעה כנגד מינהל מקרקעי ישראל להחכרת מגרש מגורים מבונה ("בית מקצועי") לפי מלוא שטח המגרש ע"פ התב"ע, מהנימוק כי החלטת הנהלת המינהל להגביל את גודל המגרשים המבונים סותרת את החלטת מועצת מקרקעי ישראל אשר היא הקובעת את מדיניות המקרקעין ועל כן היא חסרת כל תוקף.
053-2007

בירור אודות העוסק כתנאי לקיזוז מע"מ

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בירושלים, דחתה כב' השופטת מרים מזרחי ערעור שהוגש ביחס לקיזוז מע"מ מ"חשבוניות מס" שהתברר שהיו פיקטיביות (עש 5042/05, טל יואב נגד מדינת ישראל – מנהל אגף המכס והמע"מ ירושלים).
06-08-2007
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בירושלים, דחתה כב' השופטת מרים מזרחי ערעור שהוגש ביחס לקיזוז מע"מ מ"חשבוניות מס" שהתברר שהיו פיקטיביות (עש 5042/05, טל יואב נגד מדינת ישראל – מנהל אגף המכס והמע"מ ירושלים).
052-2007

המשך שיווק מגרשים עם צימרים

על פי הנחיה אשר הוצאה ב- 31.5.2007 ממשרד היועץ המשפטי לממשלה "ניתן לשווק בפטור ממכרז מגרש למגורים ובמסגרת זו גם להעביר לחוכר זכויות לבניית יחידות אירוח בהיקף שלא יעלה על 50% מזכויות הבניה למגורים באותו מגרש".
06-04-2007
על פי הנחיה אשר הוצאה ב- 31.5.2007 ממשרד היועץ המשפטי לממשלה "ניתן לשווק בפטור ממכרז מגרש למגורים ובמסגרת זו גם להעביר לחוכר זכויות לבניית יחידות אירוח בהיקף שלא יעלה על 50% מזכויות הבניה למגורים באותו מגרש".
051-2007

הצעות חוק בנושאי בטחון סוציאלי.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מספר 93)(זכאות למענק בשיעור מלא לחייל משוחרר שעבד במפעלי תעשיה ובבתי מלאכה), התשס"ז - 2007.
31-05-2007
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מספר 93)(זכאות למענק בשיעור מלא לחייל משוחרר שעבד במפעלי תעשיה ובבתי מלאכה), התשס"ז - 2007.
050-2007

תביעה להחזר דמי ביטוח לאומי לקיבוצים.

בעקבות פרשנות מוטעית של המוסד לביטוח לאומי לפיה יש להחיל את הוראות חוק שכר מינימום התשמ"ז- 1987 לעניין קביעת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי של חבר קיבוץ, שילמו הקיבוצים תשלומי יתר החל מ- 1.4.1999 בסכומי עתק המגיעים במרבית המקרים למאות אלפי ש"ח לקיבוץ ולעיתים ליותר ממיליון ש"ח לקיבוץ.
28-05-2007
בעקבות פרשנות מוטעית של המוסד לביטוח לאומי לפיה יש להחיל את הוראות חוק שכר מינימום התשמ"ז- 1987 לעניין קביעת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי של חבר קיבוץ, שילמו הקיבוצים תשלומי יתר החל מ- 1.4.1999 בסכומי עתק המגיעים במרבית המקרים למאות אלפי ש"ח לקיבוץ ולעיתים ליותר ממיליון ש"ח לקיבוץ.
049-2007

השינויים בכללי ההרחבה למגורים.

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנערכה ב- 21.5.2007 הועלתה הצעה לתיקון כללי ההרחבה למגורים (החלטה 959 ) בדרך המנוגדת לתקנון המועצה ולמרות זאת התקבלה ההצעה על ידי חברי המועצה (!).
24-05-2007
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנערכה ב- 21.5.2007 הועלתה הצעה לתיקון כללי ההרחבה למגורים (החלטה 959 ) בדרך המנוגדת לתקנון המועצה ולמרות זאת התקבלה ההצעה על ידי חברי המועצה (!).
048-2007

הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובי הצפון.

ביום 13 במאי 2007 אישר שר האוצר את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1089, להאריך את ההנחות מתוקף החלטה מס' 897 עד ליום 31.12.2007, תוך הגבלת סכום ההנחה ל- 90,000 ₪ למגרש.
21-05-2007
ביום 13 במאי 2007 אישר שר האוצר את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1089, להאריך את ההנחות מתוקף החלטה מס' 897 עד ליום 31.12.2007, תוך הגבלת סכום ההנחה ל- 90,000 ₪ למגרש.
047-2007

כדאיות השימוש בתמורת זכויות תנובה להסדרי חובות.

ע"פ חישובים והערכות שהתבצעו על ידינו, בהתבסס על הנתונים הידועים כיום (שער $, חלק התמורה שאינו חייב במס, שיעורי ההפחתה מהתמורה), ישיבות שקיימנו עם רשויות המס והערכות באשר לעמדת רשויות המס ביחס לאופן מיסוי העסקה ניתן לומר כי חלקים משמעותיים מהתמורה אינם חבים במס והחלקים האחרים חייבים בשיעורי מס זעומים.
20-05-2007
ע"פ חישובים והערכות שהתבצעו על ידינו, בהתבסס על הנתונים הידועים כיום (שער $, חלק התמורה שאינו חייב במס, שיעורי ההפחתה מהתמורה), ישיבות שקיימנו עם רשויות המס והערכות באשר לעמדת רשויות המס ביחס לאופן מיסוי העסקה ניתן לומר כי חלקים משמעותיים מהתמורה אינם חבים במס והחלקים האחרים חייבים בשיעורי מס זעומים.
046-2007

הארכת מועדים להקצאת מגרשים בהרחבות.

ביום 13 במאי 2007 אישר שר האוצר את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1102, המאריכה את המועד להקצאת מגרשים בהרחבות ביישובי הצפון עד 30.6.2007 ואת המועד להקצאת מגרשים שתמורתם מיועדת להחזרי חובות ביישובי קו עימות, אזורי עדיפות א' וביישובי מתחם התפר עד 31.12.2007.
18-05-2007
ביום 13 במאי 2007 אישר שר האוצר את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1102, המאריכה את המועד להקצאת מגרשים בהרחבות ביישובי הצפון עד 30.6.2007 ואת המועד להקצאת מגרשים שתמורתם מיועדת להחזרי חובות ביישובי קו עימות, אזורי עדיפות א' וביישובי מתחם התפר עד 31.12.2007.
045-2007

שינוי הקיבוץ למושב – נוהל ועדת פרוגרמות.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר באמצעות ועדת פרוגמות עדכן ב- 2.5.2007 את נוהל "עקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים / כפר שיתופי".
16-05-2007
משרד החקלאות ופיתוח הכפר באמצעות ועדת פרוגמות עדכן ב- 2.5.2007 את נוהל "עקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים / כפר שיתופי".
044-2007

הזכות לקזז הפסדים מהכנסות בשיעורי המס הגבוהים.

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בת"א, מפי כב' השופט מגן אלטוביה התקבלה עמדת עו"ד עמנואל גבאי ועו"ד אליעזר צוקרמן ונקבע כי לא ניתן לחייב נישום לקזז הפסדים 'רגילים' מהכנסה חייבת 'מועדפת' עליה חלים שעורי מס מופחתים( חב' מודול בטון השקעות בתעשייה בעמ' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים, עמה 1053/05).
15-05-2007
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בת"א, מפי כב' השופט מגן אלטוביה התקבלה עמדת עו"ד עמנואל גבאי ועו"ד אליעזר צוקרמן ונקבע כי לא ניתן לחייב נישום לקזז הפסדים 'רגילים' מהכנסה חייבת 'מועדפת' עליה חלים שעורי מס מופחתים( חב' מודול בטון השקעות בתעשייה בעמ' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים, עמה 1053/05).
043-2007

תשלום נוסף במהלך הסכם פיתוח

בפסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (ע"א 10397/04) בעניין סביוני יבנה בע"מ (להלן: החברה), נדרש ביהמ"ש לשאלה: האם זכאי מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל) לדרוש מיזם תשלום נוסף (בלשון פס"ד – "דמי היתר"), עבור קרקע שהוקצתה לו במכרז, מקום שבו פעל היזם לשינוי ייעוד הקרקע במהלך תקופת הפיתוח ואושרה תוכנית חדשה, המשנה באופן מהותי את אפשרויות השימוש בקרקע ואת קיבולת הבנייה המותרת בה?
05-12-2007
בפסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (ע"א 10397/04) בעניין סביוני יבנה בע"מ (להלן: החברה), נדרש ביהמ"ש לשאלה: האם זכאי מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל) לדרוש מיזם תשלום נוסף (בלשון פס"ד – "דמי היתר"), עבור קרקע שהוקצתה לו במכרז, מקום שבו פעל היזם לשינוי ייעוד הקרקע במהלך תקופת הפיתוח ואושרה תוכנית חדשה, המשנה באופן מהותי את אפשרויות השימוש בקרקע ואת קיבולת הבנייה המותרת בה?
042-2007

מס ערך מוסף במכירת נכס ע"י מנהל עזבון

בהורשה של נחלה חקלאית נזכיר כי במקרה של מכירת נחלה ע"י מנהל עיזבון, החבות במע"מ תהיה תלויה בזהות היורש, שכן הנחלה נמכרת בשמו ע"י מנהל העיזבון.
05-09-2007
בהורשה של נחלה חקלאית נזכיר כי במקרה של מכירת נחלה ע"י מנהל עיזבון, החבות במע"מ תהיה תלויה בזהות היורש, שכן הנחלה נמכרת בשמו ע"י מנהל העיזבון.
041-2007

שינוי הקיבוץ למושב

בהתיישבות החקלאית קיימות שתי צורות התיישבות חקלאית במסגרת אגודה שיתופית: קיבוץ ומושב. שתי צורות התיישבות אלו מורכבות מנחלות הכוללות את חלקת המגורים, שאת מספרן וגודלן קובע שר החקלאות עפ"י המלצת הרשות לתכנון במשרד החקלאות.
06-05-2007
בהתיישבות החקלאית קיימות שתי צורות התיישבות חקלאית במסגרת אגודה שיתופית: קיבוץ ומושב. שתי צורות התיישבות אלו מורכבות מנחלות הכוללות את חלקת המגורים, שאת מספרן וגודלן קובע שר החקלאות עפ"י המלצת הרשות לתכנון במשרד החקלאות.