גרסת הדפסה
מושבים מספר: 085-2020

תקרת ההנחה הסוציואקונומית בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות

ב-20 לאוקטובר 2020 נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל שדנה בתיקון סימן א' בפרק משנה 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – הנחות אזור.

על פי ההצעה שהובאה לדיון במועצת מקרקעי ישראל לישיבה ב 8.9.2020 הוצע לבטל בין השאר את התקרת ההנחות הסוציואקונומית.

ראו חוזרינו 66/2020 "הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע"

אולם במהלך הישיבה, ביזמת משרד האוצר, הוחלט לשנות ההצעה ולהחזיר את תקרת ההנחות.
על ההחלטה הוגשה הסתייגות על ידי חברת מועצת מקרקעי ישראל ד"ר רותי פרום אריכא מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ראו חוזרינו 83/2020 "ביטול תקרת ההנחה הסוציואקונומית באזורי עדיפות – עדכון"

תקרת ההנחות הסוציואקונומית בישובים

בסופו של דבר פורסמה ההחלטה עם תקרת ההנחות הסוציואקונומית כדלקמן:

בסעיף 4.2.2(ד)(2):

"על אף האמור בסעיף קטן ד(1) ביישובים באזור עדיפות לאומית א' ו-ב',

שאינם יישובים חדשים ושאינם יישובים סמוכי גבול, תוגבל ההטבה כמפורט
להלן:


(א) ביישובים בהם המדד הכלכלי חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8, תוגבל ההטבה ל-

200,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ.

(ב) ביישובים בהם המדד הכלכלי חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 9-10, תוגבל ההטבה

ל- 100,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ."

 

הישובים הנפגעים מההחלטה החדשה

הנפגעים העיקריים מההחלטה החדשה הם 18 ישובים באזורי עדיפות ב' להם מדד הסוציואקונומי 9 וישוב אחד לו מדד 9 באזור עדיפות א'.

הפגיעה בישובי מדד הסוציואקונומי 9 באזור עדיפות ב' היא 80,000 ש"ח בתוספת מע"מ למגרש.

לעומת זאת מרבית ישובי אזור עדיפות ב' להם מדד הסוציואקונומי 8 לא יפגעו כלל.

רצ"ב טבלת ישובי מדד סוציואקונומי 9 הנפגעים מההחלטה החדשה

 

גם 15 ישובי מדד סוציואקונומי 8 באזור עדיפות א' נפגעים מההחלטה החדשה. סכום הפגיעה 70 אלף ש"ח בתוספת מע"מ למגרש.

רצ"ב טבלת ישובי מדד סוציואקונומי 8 הנפגעים מההחלטה החדשה

 

הוראות מעבר

החלטת המועצה הסמיכה את רמ"י "לקבוע הוראת מעבר לעניין פרק משנה זה" (סעיף 4.2.11א) למיטב ידיעתנו ככל שהוגשה בקשה מלאה להקצאת מגרש לפני 31.1.2021 יחולו הוראות ההחלטה הקודמת.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים