תוכן עניינים - חוזרים מקצועיים
 חוזרי המושבים והמשק המשפחתי לשנת 2013

סגור הכל פתח הכל

  
הנושא מספר חוזר
חיובי ארנונה לשנת 2013

העדכון האוטומטי של שיעור העלאת הארנונה, על פי חוק ההסדרים ולפי הנחיות משרד הפנים, עומד על 2.3% לעומת שנת 2012.

01/01/2013

001/2013
פיצוי נזק עקיף - מבצע "עמוד ענן" - עדכון

בתאריך 1 בינואר 2013, פרסמה רשות המיסים את הוראת הביצוע לטיפול בתביעות נזק עקיף שנגרמו בין התאריכים 14 בנובמבר 2011 ועד 23 בנובמבר 2011, עקב מבצע "עמוד ענן" ואת טופסי התביעה.

02/01/2013

002/2013
עדכוני ביטוח לאומי – גמלאות וגביה

להלן עדכוני ביטוח לאומי גמלאות וגביה לשנת 2013:

06/01/2013

003/2013
הסרת חסמים בהקצאת נחלות במושבים באזורי עדיפות

מבקר המדינה בדו"ח שנתי 60ב' (11.5.2010) קבע כי "על ממ"י ועל משרד החקלאות להגיע בהקדם להחלטה מוסכמת בעניין איוש אלפי הנחלות הפנויות בישראל. המשך ההקפאה מאז שנת 2003 ישקף כשל בתפקידים של הגופים השלטוניים המופקדים על ניהול המדיניות הלאומית בתחום המקרקעין והחקלאות.

10/01/2013

004/2013
דיווח ע"י ספק מים ועדכון היטלי הפקת מים ביתיים

דיווח של ישובים מתוכננים על צריכת מים בשנת 2012 בעקבות החלת נוהל הפרדת מדידה במרבית הישובים המתוכננים –מושבים, קיבוצים וכפרים שיתופיים, מעדכנת רשות המים את אופן דיווח ההספקה שהיה נהוג עד כה ומאחדת למעשה את טופס 3 (שנדרש בנוהל הפרדת מדידה) ואת דוח ההספקה והצריכה לצרכנים לפי מטרות המים השונות.

13/01/2013

005/2013
תמיכה בתכניות ועוגנים לפיתוח המרחב הכפרי 2013

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם נוהל המודיע על האפשרות לקבל, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר במגוון נושאים: תכניות ועוגנים לפיתוח הכפר, קידום תדמית החקלאות והכפר, קורסים והדרכות בתחום פיתוח הכפר, קידום מכירות תיירות כפרית וחקלאית, מרכזי מבקרים לתיירות כפרית וחקלאית ויזמי תיירות חקלאית

18/01/2013

006/2013
נסיבות בהן חוייב קיבוץ במע"מ על מכירת דירות

לאחרונה, דחה ביהמ"ש המחוזי בירושלים, כב'' השופטת מרים מזרחי, את ערעורו של קיבוץ רמת רחל וחייב אותו במע"מ בגין מכירת דירות מגורים על קרקע משבצת הקיבוץ ששינה יעודה למגורים. עש (י-ם) 5081-06 קיבוץ רמת רחל נ'' מנהל המכס והמע"מ ירושלים.

20/01/2013

007/2013
הרעה בתנאי חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של חבר מושב

נוסח חוזה החכירה לדורות לחלקה א' במושב שהועבר בימים אלו ע"י מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י") סוטה לרעה במידה ניכרת מנוסח "חוזה חכירה – "מושב עובדים – חלקה א" שאושר ע"י מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה מס' 416 מיום 11.5.1989 המחייב את ממ"י כלשונו וככתובו.

21/01/2013

008/2013
מיסוי ההסדר המשלים למימוש הזכויות בתנובה ובתעמ"ת - עדכון

להלן התייחסותנו והנחיותינו בקשר לפניית "נאמנות טוענים לחברות בעסקת קבוצת תנובה" בקשר לחלוקת כספים לחברי הקבוצה אשר תבוצע בקרוב.

23/01/2013

009/2013
פסילת תעריפי היטלי ביוב בשל אפליה פסולה

ב - 08/01/13 הורה בית המשפט שלום בנתניה בשבתו כועדת ערר, על פסילת תעריפי היטל הביוב, שנקבעו בחוק עזר ללב השרון (היטל ביוב), התשס"ג-2003 (להלן: "החוק החדש") של המועצה האזורית לב השרון (להלן: "המועצה"), בגין שני מרכיבים של מערכת הביוב הציבורית והם: ביב מאסף ומתקן טיהור שפכים (להלן: מט"ש). ע"ר (נת') 199-05 יורם מלמן נ' המועצה האזורית לב השרון ואח' בבימ"ש השלום בנתניה.

25/01/2013

010/2013
הערכות למימוש החלטה 1155 ולרישום הנחלות בטאבו – אישורי מיסים

כהכנה לקראת חתימת חוזה החכירה לדורות לחלקה א' ולמימוש הזכויות בחלקת המגורים בהתאם להחלטת 1155 ובמקביל לתהליך בדיקה ותיקוני גבולות חלקות א' במושבים רבים המתבצעים בימים אלו ע"י משרדי מודדים מוסמכים, אנו פועלים לקבלת אישורי מיסי רכישה מרשות המיסים.

27/01/2013

011/2013
הצעת כללי המים בענין קביעת תנאים ברישיון

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ג 2012. כללים אלו מטילים מעמסה מנהלית כבדה על כל הישובים, קיבוצים, מושבים, כפריים שיתופים וישובים קהילתיים.

30/01/2013

012/2013
הפקעת קרקע כתוצאה מהפרת חוק ההתיישבות

בפסק דין שניתן ביום 15.10.2012 בבית המשפט המחוזי בתל אביב נדחה ערעור מושב אליפלט - אגודה השיתופית בע"מ (להלן: "האגודה") נגד החלטת ועדת הכרעה לפי חוק ההתיישבות החקלאית בעניין הפקעת קרקעותיה (ע"א 42632-02 מושב אליפלט נ. בשמת גלין).

03/02/2013

013/2013
מועד אחרון להקלות המס במגזר החקלאי - תזכורת

בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת ולתשובתה של רשות המיסים למר חיים בהומי, מנכ"ל המנהלה להסדרים במגזר החקלאי, הוארכו ההטבות במס מכוח תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א – 1990, עד 5 במאי, 2013.

06/02/2013

014/2013
אמות מידה להקצאת מים לחקלאות לשנת 2013

ב – 7 בפברואר פורסמו ברשומות תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשע"ג 2013, על בסיס תקנות אלו שהוצגו לשימוע הציבור בנובמבר 2012 מוקצות מכסות המים לחקלאים.

08/02/2013

015/2013
מחירים נורמטיביים בענפי החקלאות ליום 31.12.2012

רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2012 לעומת השנה הקודמת בשיעורים של 5%.

10/02/2013

016/2013
הוצאות מראש בענפי המטעים ליום 31.12.2012

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים וסכומי ההוצאות מראש שיש לתאם בגין מטעים כפי שפורסמו ע"י מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.

11/02/2013

017/2013
הוצאות מראש בענפים צמחיים ליום 31.12.2012

מצ"ב הסכומים הנורמטיביים להוצאות מראש בענפים צמחיים כפי שפורסמו ע"י מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים. עפ"י הסיכום עם רשות המיסים ניתן להתאים סכומים נורמטיביים אלו לאחוז השיווק עד תום השנה לעומת העונה כולה באם יוכיח החקלאי כי הוא גבוה מאחוז השיווק על פיו נקבע הסכום הנורמטיבי.

12/02/2013

018/2013
עלות בעלי כנף ליום 31.12.2012

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.

14/02/2013

019/2013
עלות נורמטיבית לעגלים ליום 31.12.2012

להלן הסכומים הנורמטיביים להערכה של עלות עגלים כפי שפורסמו ע"י מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.

15/02/2013

020/2013
עלות עדר בקר לחלב ליום 31.12.2012

להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.

17/02/2013

021/2013
אכיפה מחמירה של מועדי הדיווח לרשות מיסוי מקרקעין

ביהמ"ש המחוזי בחיפה דחה בקשה לביטול קנסות בגין אי הצהרה במועד וקבע כי "הסכם עקרונות", הכולל את כל הפרטים החיוניים לגיבוש הסכם לרכישת זכויות במקרקעין, מקים חבות דיווח למיסוי מקרקעין. ו"ע 25705-02-12 שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ נ' מנהל מס שבח חיפה.

19/02/2013

022/2013
חסמי תכנון בישום החלטה 1155

לשכת התכנון המחוזית במשרד הפנים מחוז צפון הבהירה לאחרונה את עמדתה לפיה לא תתמוך בקידום תכניות לפיצול מגרשים מנחלות במושבים בטרם הגשת מסמך מדיניות מפורט וכי לפי תמ"א 35 תוספת יח"ד במושב מחייבת הכנת תכנית לכל שטח המושב.

21/02/2013

023/2013
תמיכה לרכישת מיכון חוסך כוח אדם בשנת 2013

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הודיע לאחרונה על האפשרות לקבלת תמיכה של המשרד למיכון חוסך כוח אדם בשנת 2013.

24/02/2013

024/2013
חלף היטל השבחה במקום היטל השבחה בשל סעיף ההשבה בחוזה

לאחרונה קיבל ביהמ"ש המחוזי בת"א יפו, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, כב' השופטת יהודית שיצר, עתירה להורות לעיריית רמת השרון ולמינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המשיבות") לתת אישור העדר חובות, לרבות היטל השבחה, המופנה לרשם המקרקעין, בגין מקרקעין לדורות ישראל ברמת השרון. עת"מ 33497-05-11 אס. ג'י. אס. חברה לבנין בע"מ נ' עירית רמת השרון ואח'.

26/02/2013

025/2013
הסכם הפשרה בעניין מניות "מקורות"

בנובמבר 2012, אישר ביהמ"ש המחוזי בירושלים הסכם פשרה, בעניין מקורות ונתן לו תוקף של פס"ד בתובענה ייצוגית (להלן: "הסכם הפשרה"). ת"א (י-ם) 2376-00 קיבוץ אורים - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל ואח'.

28/02/2013

026/2013
פטור מהיטל השבחה על מקרקעי ישראל – עיוות כלכלי חברתי מתמשך

בג"צ הקרקעות (244/00) מביא כדוגמא להשגת יעדי צדק חלוקתי את היטל ההשבחה המוטל על עליית ערך הקרקע בשעור 50% מההשבחה אולם מתעלם מכך שעל השבחת מקרקעי המדינה עליהם דן, המדינה עצמה פטורה מהיטל השבחה, מצב היוצר עיוות כלכלי חברתי התורם בין השאר להקטנת היצע הקרקעות ולעליית מחירים ופוגע במישרין בהשגת יעדי פיזור האוכלוסיה ויצירת מקורות תעסוקה באזורי הספר.

03/03/2013

027/2013
מעמד ישובי מרחב התפר כאזורי עדיפות לאומית

ליישובי מרחב התפר, חשיבות מכרעת הן בשמירת קרקעות המדינה והן בפיתוח כלכלי וחברתי של אזורי הספר, עם זאת, לעתים, היחס לו זוכים ישובים אלו אינו עולה בקנה אחד עם ייעודם הלאומי.

05/03/2013

028/2013
תמיכה בקליטת משפחות חדשות ואיוש נחלות בפריפריה

בהתאם להחלטות הממשלה מס' 2322 מיום 17/10/2010 ומס׳ 4215 מיום 16/01/2012 בדבר חיזוק ופיתוח הפריפריה החקלאית, באמצעות קליטת משפחות חדשות שתעסוקנה בחקלאות, פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר נוהל תמיכה לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה.

07/03/2013

029/2013
שינוי מדיניות הפטור מהיטל הפקת טיוב לשנת 2013

מגמת רשות המים הינה צמצום הפטור מהיטל הפקה על הפקת טיוב לבית, בשלב ראשון בשנת 2013 יחול צמצום הפטור רק למפיקים להם "כמות מוכרת" שאינה בהפקת טיוב אלא במי מקורות ו/או במתקני הפקה שפירים רגילים.

10/03/2013

030/2013
טיוטת קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל להערות הציבור

מינהל מקרקעי ישראל פנה לציבור הרחב להעיר את הערותיו לא יאוחר מיום 21.4.2013 לטיוטת קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

14/03/2013

031/2013
פיצויים עבור שטח שנגרע מחוזה השכירות ולא נכלל במשבצת הנחלות

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה נדחתה תביעת מושב עופר ("המושב") לקבלת פיצוי בסך כ – 9.5 מ' ₪ בגין הפקעת כ – 475 דונם מהשטח אשר היה חכור על ידו שנים רבות ("השטח שנגרע"). ת"א (חי') 275/08 עופר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית נ' מינהל מקרקעי ישראל.

17/03/2013

032/2013
נוהלי תמיכה בשימור קרקע בשטחי עיבוד חקלאי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם באתרו נוהל תמיכה לקבלת תמיכה כספית בשנת 2013 לחקלאים שיישמו פעולות שימור קרקע בשטחי עיבוד חקלאי. את הבקשה לתמיכה יש להגיש עד 1.5.2013.

19/03/2013

033/2013
הטיפול במס על יתרת תמורת תנובה שהועברה לחבריה בהסדר המשלים

בימים אלו מועברת לחשבונות הבנק של חברי תנובה שמימשו זכויותיהם ב"מועד ההשלמה" (7.1.2008). יתרת התמורה על פי אישור בית המשפט המחוזי בת"א בתיק 35876-07-12 מיום 4.12.2012.

21/03/2013

034/2013
עתירה כנגד העלאת תעריפי מים ביתיים לספקים מקומיים

ערב החג הוגשה עתירה למתן צו על תנאי ע"י בלטר גוט אלוני ושות - עו"ד בשם התאחדות חקלאי ישראל ואחרים, כנגד העלאת התעריפים שנקבעו בכללים למים המסופקים מאת מקורות לספק מקומי לצריכה ביתית החל מיום 1.1.13.

24/03/2013

035/2013
הכרה בערך ההשבחות במשבצת נחלות חקלאיות

בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובפסקי דין שניתנו לאחרונה ניתן ביטוי להשבחות שבוצעו במשבצת נחלות חקלאיות, על ידי אגודות הישובים החקלאיים וחבריהם לעניין הפחתתם משווי קרקעות המשבצת.

27/03/2013

036/2013
הצעה לדיווחים נוספים שיחולו על בעל רישיון מים

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור גרסה שלישית של כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ג- 2013.

29/03/2013

037/2013
דרישת חוזה חכירה לדורות מממ"י כתנאי לסימון משבצת הנחלות

לאחרונה נתקבלה במושבים דרישה מעת מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י") להגיע, תוך 60 ימים, אל הנהלת מח' מיפוי "לצורך הסכמה לחלוקת השטחים המוחזקים על ידכם תוך הפרדה בין שטחי קבע לשטחים זמניים". במכתב הדרישה אף צוין, בין היתר, כי "במידה ותוך 60 יום ממועד מכתבי זה לא יקבעו על ידכם שטחי הקבע והשטחים הזמניים, הפרדת השטחים תעשה ע"י המינהל".

04/04/2013

038/2013
ארכה להגשת תביעות פיצויים בגין הפקעת קרקע

לאחרונה דן המשפט העליון בשאלה האם חלה התיישנות על תביעת פיצויים בגין הפקעת מקרקעין, בנסיבות בהן עברו כ-40 שנה מאז ההפקעה (בשנת 1962) ועד הגשת התובענה (בשנת 2002) (ע"א 5964-03 עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקווה).

07/04/2013

039/2013
היטל השבחה ב"תקופת הביניים"

לאחרונה דחה בית המשפט העליון בקשת רשות ערעור (רע"א 6166-12 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת"א-יפו נ' יעקב קוטליצקי מיום 23.12.12) על פסק דין של בית המשפט המחוזי בת"א (ע"א 20588-02-11 ו-רע"א 24215-12-11), בגדרו התקבל, ברוב דעות, ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בת"א (עש"א 177679-06) ונקבע כי אע"פ שמועד אישורה של התכנית המשביחה (4.1.02), חל בתקופת הביניים שבין סיומו של חוזה החכירה הראשון (1.3.01) ותחילתו של חוזה החכירה השני (6.7.03), יש לסווג את המבקשים כ"חוכרים לדורות" לצורך היטל דמי השבחה. נקבע כי בקשת הערעור איננה מצדיקה דיון ב"גלגול שלישי" ודינה להידחות אף לגופה.

09/04/2013

040/2013
פטור ממס שבח לפי תקנה 3 מרכיבי מכירת משק חקלאי

ביהמ"ש המחוזי בחיפה, כב' השופט רון סוקול, דחה לאחרונה ערר שהגישו בני זוג על שומות מס שבח שהוצאו להם בעקבות מכירת זכויותיהם במשק חקלאי, ופסק כי הפטור על פי תקנה 3 לתקנות הסיוע לא יחול על רכיב התמורה המיוחס לבית המגורים וכי הפטור הוא על רכיב התמורה ולא על רכיב המס. ו"ע 30452-01-11 בן משה ואח' נגד מנהל מס שבח חדרה.

10/04/2013

041/2013
הפעלת בתי עלמין בישובים חקלאיים

בשנת 2009 הוציא מבקר המדינה דוח מיוחד שעסק בקבורה בישובים חקלאיים. ממצאי הדוח העלו שחלק מהישובים החקלאיים הפכו את בית הקברות לעסק מסחרי שמכר חלקות קבר לנפטרים שאינם חברי היישוב החקלאי או בני משפחותיהם. חלקות הקבר נמכרו תמורת סכומים גבוהים מהמותר לפי חוק ביטוח לאומי.

14/04/2013

042/2013
השלכות שינוי הדירוג החברתי כלכלי של המועצות האזוריות

בתאריך 3/4/2013 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דו"ח אודות אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2008. ממצאי הדו"ח התקבלו ממחקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה" המבוסס על נתוני מפקד האוכלוסין 2008. המחקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהזמנת משרד הפנים, ונועד בין היתר לשמש את משרד הפנים כאחד הקריטריונים להקצאת משאבים לרשויות.

18/04/2013

043/2013
הודעת רשם האגודות לפני הטלת קנס מינהלי

להלן נוסח הודעה שנתקבלה אצלנו מהאגף לאיגוד שיתופי:

21/04/2013

044/2013
דחיית הדיון בהצעה להצבת חסם תכנוני בהרחבות קהילתיות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") אשר התקיימה ביום 23.4.13 נדונו החלטות מדיניות קרקעית, אשר קבעו, בין היתר, מספר שינויים מהותיים לרעת החוכרים בישובים החקלאיים.

23/04/2013

045/2013
ביטול הנחות אזורי עדיפות לאומית במיזמים לאנרגיה מתחדשת

מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 13.4.2013 אישרה כי יבוטלו הנחות האזור בהקצאת קרקע למיזמים לאנרגיה מתחדשת, למעט מיזמים הקשורים בביו גז, וכי ההקצאות תיעשנה ב - 91% מערך הקרקע בכל הארץ.

24/04/2013

046/2013
טיוטת קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל – עדכון

בפתיחת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 23.4.2013 הציג היועץ המשפטי למינהל, עו"ד יעקב קוינט בפני חברי המועצה את הקודקס – ספר התקנות החדשני והמעודכן אשר מאחד את 1300 החלטות מועצת מקרקעי ישראל המהוות את ספר החוקים של מועצת מקרקעי ישראל בפורמט ערוך מנוסח ומקוטלג לפי נושאים.

26/04/2013

047/2013
היטלי הפקת מים לשנת 2012

לקראת תחילת חודש מאי אמורה רשות המים להפיק ולשלוח חשבונות היטלי הפקת מים לשנת 2012. להלן מספר סוגיות ודגשים ביחס לחשבונות היטלי הפקת המים:

28/04/2013

048/2013
ועדות קבלה לישובים קהילתיים ולהרחבות של ישובים חקלאיים - עדכון

ביום 22.3.11 התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א-2011 (להלן: "החוק"), בעניין ועדות קבלה לישובים קהילתיים ולהרחבות של ישובים חקלאיים.

01/05/2013

049/2013
הצעות לשינויים במשק המים בחוק ההסדרים

בטיוטת הצעת "מחליטים" להשגת יעדי תקציב לשנים 2013-2014, הוגשו בין השאר שתי הצעות בעניין הספקת מים במרחב הכפרי.

03/05/2013

050/2013
תחולת השימוש החקלאי במקרקעי המדינה- עדכון

החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל קובעת, בין השאר, כי "קרקע חקלאית תימסר בדרך של חכירה בלבד ליצור מוצרים חקלאיים ולהקמת מבנים ומתקנים הדרושים למגורי המתיישבים ולצרכיהם האחרים וכן לצרכי הייצור החקלאי."

06/05/2013

051/2013
השינויים המוצעים בחוק מיסוי מקרקעין

במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2014 - 2013, שהוצגה בימים האחרונים ע"י משרד האוצר, מוצעים שינויי מס לא מעטים (ביטוח לאומי, מס הכנסה, מכס, מע"מ, חסכון פנסיוני, מיסוי בינלאומי, מלחמה בהון השחור ועוד). להלן נסקור את השינויים המוצעים בחוק מיסוי מקרקעין:

09/05/2013

052/2013
שמירת זכויות מפעל המים באגודת ישוב חקלאי

אגודות הישובים החקלאיים - קיבוצים, מושבים שיתופיים, מושבי עובדים, כפרים שיתופיים, הינן כאלו שהוקמו בין השאר על פי הוראות התקנון הפנימי שלהם להפעלת משק המים בתחום הישוב החקלאי.

12/05/2013

053/2013
עיכוב מתמשך ביישום החלטה 1155

בתביעה משפטית אחת מיני רבות שנדונה לאחרונה בבית המשפט עלתה פעם נוספת העובדה כי רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") אינה ערוכה ליישום החלטה 1155 על אף שההחלטה נכנסה לתוקף לפני כשש שנים ב 26.6.2007.

17/05/2013

054/2013
צירוף שטח נוסף לשטח משבצת הנחלות

בפסק דין שניתן ביום 19.11.12 בבית המשפט המחוזי על ידי כב' השופט אהרן מרקובר, נדחתה תביעתה של האגודה השיתופית ניר צבי שהוגשה באמצעות עו"ד עמירם עדיני, כנגד רשות מקרקעי ישראל לצירוף שטח של כ-22 דונם לשטח משבצת האגודה.

22/05/2013

055/2013
הארכת תוקף אזורי עדיפות

הממשלה החליטה בישיבתה מיום 26.5.2013 להאריך את תוקף החלטת הממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2009 שעניינה הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית, כדלקמן:

26/05/2013

056/2013
הערכות להעלאת שיעור המע"מ ל-18%

בתאריך 28 למאי 2013, פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), התשע"ג-2013. בצו נקבע כי החל מ-2 ביוני 2013, שיעור המס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יהיה 18% ממחיר העסקה או הטובין.

28/05/2013

057/2013
חוק סילוק פולשים - פגיעה בזכויות יסוד של חוכרים בתנאי נחלות

חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), תשמ"א-1981, להלן "חוק סילוק פולשים", הוא חוק המקנה לרשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) כוח רב וחריג, בבואה לסלק חוכרים מקרקעותיהם. כוח זה נובע מן הסמכות שמקנה החוק לרשות המוסמכת להוציא צו סילוק פולש ביחס למקרקעין, המחייב את התופס, גם אם ישב בקרקע לאורך שנים רבות, לפנות את השטח תוך פרק זמן של - 30 ימים במקרה הרגיל, לגבי מקרקעין שהוחכרו בתנאי נחלה (שהוחזקו עד 7 שנים) – תוך 60 ימים ותוך 90 ימים (להחזקה של מעל 7 שנים).

30/05/2013

058/2013
הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה, שהתקיימה ביום 3.6.13 אושרה הצעה שעניינה הארכת מועד והרחבה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1259 – "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה"

04/06/2013

059/2013
הארכת זמני תגובה להצעות מועצת מקרקעי ישראל בעקבות בג"צ אדמתי

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן – המועצה) האחרונה, שהתקיימה ביום 3.6.2013, הוחלט לתקן את תקנון הנוהל של המועצה (החלטה 1246) בהתאם למסגרת הזמנים המבוקשת בעתירת עמותת אדמתי לבג"ץ ( 3870/13 אדמתי (ע"ר) נ' מועצת מקרקעי ישראל ואח'). להלן עיקרי התיקון:

07/06/2013

060/2013
עדכון תעריפי מים החל מיולי 2013

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור הצעה לתיקון: כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) תיקון מס' 3 התשע"ג – 2013, כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) תיקון מס' 3 התשע"ג – 2013, כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (הוראת שעה) התשע"ג – 2013. להלן עיקרי השינויים המוצעים:

09/06/2013

061/2013
החוזה החדש והנחות המוצע מול החוזה הקיים (אגודה)

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.

12/06/2013

122/2013
הרעה בתנאי חוזה החכירה לדורות לאגודת המושב

ההחלטה להחכיר קרקע "למגורי המתיישבים ולצרכיהם האחרים וכן לצרכי הייצור החקלאי", בחכירה לדורות לכלל אגודות הישובים החקלאיים לרבות למושבים ולחבריהם התקבלה עוד ביום 17.5.1965 בהחלטה מס'' 1 של מועצת מקרקעי ישראל, היא ההחלטה המכוננת את מדיניותה הקרקעית של מדינת ישראל.

12/06/2013

062/2013
מעמד מבני הציבור במשבצת הישוב החקלאי

לאחרונה נקבע בבית המשפט במחוזי בנצרת, ע"י כב' השופט אברהם אברהם, כי הוראות התב"ע אינן מחייבות את הרשות המקומית להפקיע מבני ציבור מידי אגודת המושב השיתופי אלוני אבא (עת"מ 46211-08-11 ועד מקומי אלוני אבא נ' רשות מקרקעי ישראל-מחוז צפון).

16/06/2013

063/2013
הקמת מיזם סולארי על קרקע שאינה במשבצת נחלות חקלאיות

בפסק-דין שניתן לאחרונה מפי כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף בבית המשפט המחוזי מרכז (לוד), אושרה הקמת מיזם סולארי על קרקע חקלאית, שאינה נכללת במסגרת משבצת נחלות של אגודת ישוב חקלאי. (ה"פ 10824-02-13 מפעלי צאן ישראליים בע"מ ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל).

18/06/2013

064/2013
מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע - עדכון

מועצת מקרקעי ישראל אישרה בישיבתה מיום 23.4.2013 תיקון קל בהחלטה 1273 שעניינה מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע. ההחלטה החדשה שמספרה 1274 נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 17.6.2013.

20/06/2013

065/2013
הקצאות מים לחקלאות לשנים 2014-2016

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (הסדר מפורט למים שפירים באזור המערכת הארצית), התשע"ד - 2013.

24/06/2013

066/2013
תקופת ההתיישנות לתביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

ע"פ פסיקת ביהמ"ש העליון שניתנה לאחרונה, תקופת ההתיישנות בת שלוש השנים להגשת תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך עקב פגיעת תכנית, שלא בדרך הפקעה (לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965), תחל ממועד כניסת התוכנית הפוגעת לתוקף, קרי: בתום 15 ימים ממועד פרסומה (פרסום הודעה ברשומות או בעתון על דבר אישורה).

26/06/2013

067/2013
אישור ועד המושב כתנאי מתלה להעברת נחלה במשק חקלאי

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי מפי השופטת הילה גרסטל, נקבע כי שליחת מועמדים לחברות במושב לביצוע מבחני התאמה במכון אבחון לצורך מתן אישור של ועד המושב, מהווה תנאי מתלה – אשר אי עמידה בו מבטלת את הסכם רכישת הנחלה. בנוסף, נקבע כי לאור הרציונל בשליחת המועמדים למכון אבחון – בחינת התאמתם לחיי קהילה, יש להתייחס לזוג נשוי כתא משפחתי אחד ולכן יש לבדוק את שניהם. (ה"פ 25841-03-12)

30/06/2013

068/2013
הקלות בנוהלי ביטוח לאומי למתן גמלת שירותים מיוחדים וקצבת נכות

להלן הקלות בנוהלי ביטוח לאומי למתן גמלת שירותים מיוחדים וקצבת נכות:

03/07/2013

069/2013
הפסקת שימוש חבר אגודה במקרקעי ציבור

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בצפת מפי כב' השופטת רבקה איזנברג, נתקבלה תביעתה של אגודת מושב מרגליות (להלן "האגודה") לסילוק חברת אגודה, בעלת משק במושב (להלן: "הנתבעת"), ממקרקעי האגודה (שטחי ציבור), בהם השתמשה במשך שנים. (ת"א 23830-01-12 מרגליות מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ נ' סבגי).

07/07/2013

070/2013
עדכון תעריפי מים החל מ 1.7.2013

החל מ- 1.7.2013 עודכנו תעריפי המים כדלקמן:

11/07/2013

071/2013
דו"ח הצעות לעדכון תמ"א 35

דו"ח מעקב ועדכון שלב ד' לתמ"א 35 הוצג ב-30.4.2013 ל מנהל התכנון במשרד הפנים. מעיון בדו"ח עולים מספר נושאים בעלי השלכות רחבות על ההתיישבות במרחב הכפרי. יש לציין כי העדכון המתוכנן טרם אושר על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה.

14/07/2013

072/2013
פיצוי מלא בגין קרקע שהופקעה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון בשבתו כביהמ"ש לערעורים אזרחיים, בפני הרכב של 5 שופטים (כבוד השו': ביניש, ארבל, חיות, פוגלמן ועמית), נפסק כי ככלל נטילת חלקת מקרקעין או חלק ממנה, מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1934 (להלן: "פקודת הדרכים"), ללא פיצוי מלא, מקום שהחלק שנותר בידיו של בעל המקרקעין לא הושבח, גורמת "סבל" לבעל המקרקעין. "סבל" זה מחייב את שר התחבורה להשתמש בסמכותו ולקבוע פיצוי מלא בגין ההפקעה. (ע"א 8622/07 אהוד רוטמן נ' מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ).

16/07/2013

073/2013
קבורה מסחרית בבית עלמין של קיבוץ

בית משפט השלום בבית שמש הוציא צו זמני לבקשת מינהל מקרקעי ישראל (להלן – "ממ"י") כנגד קיבוץ קרית ענבים וחברת ד' אמות שרותי קבורה בע"מ, האוסר על הקיבוץ או מי מטעמו להתקשר בהתקשרויות למכירת חלקות קבר בבית העלמין של הקיבוץ למי שאינו חבר קיבוץ או תושב הקיבוץ למעט בן משפחה של מי שכבר נקבר בבית העלמין (ת"א 47362-06-13 מינהל מקרקעי ישראל ירושלים נ' קרית ענבים ואח').

18/07/2013

074/2013
החלטה מספר 1285 בעניין סילוק פולשים – עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") שהתקיימה ביום 3.6.13, החליטה המועצה על תיקון החלטה מס' 1259 שעניינה "הפסקת חכירה בקרקע שיועדה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה". ההחלטה אושרה בחתימת שר האוצר ביום 16.7.13.

19/07/2013

075/2013
איוש נחלות – עדכון

רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה בחריגה מסמכותה לפני יותר מעשר שנים את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ. בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 3.6.2013 פוזרה ועדת המשנה אשר גיבשה הצעה למדיניות חדשה לאיוש נחלות. במקביל נמסר דיווח ע"י יועמ"ש רמ"י בעניין מדיניות החדשה לאיוש נחלות במושבים אשר תגובש ע"י רמ"י.

21/07/2013

076/2013
שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.7.2013 התקבלה החלטת מדיניות חדשה בעלת השלכות רחבות היקף בעניין "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח" – ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.

24/07/2013

077/2013
מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים - עדכון

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") מס' 1279, שעניינה "מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים בחלקה א' בנחלה ובשטח המחנה בקיבוץ". הורחבו סוגי שטחי משבצת הנחלות עליהם ניתן להקים מבני מגורים כאמור.

28/07/2013

078/2013
תיקון חוק מיסוי מקרקעין במסגרת חוק ההסדרים

במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג – 2013 (להלן: "חוק ההסדרים"), שנכנס לתוקפו ביום 29.7.2013, תוקן בין היתר, בתיקון מס' 76, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה ) התשכ"ג-1963 (להלן: "התיקון" ו"החוק" - בהתאמה) וכן הותקנו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "התקנות החדשות"), להלן התיקונים העיקריים ומועדי תחולתם:

01/08/2013

079/2013
עדכון ישובים ואזורי עדיפות לאומית – החלטה 667

בהתאם לחקיקת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010) התשס"ט - 2009 (להלן – חוק ההתייעלות), החליטה הממשלה, בישיבתה מיום 4.8.13, על עדכון "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" (להלן- החלטה 667), כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה הקודמת מיום 13.12.09, היא החלטה 1060 (להלן- החלטה 1060).

05/08/2013

080/2013
הרחבת חוק תאגידי מים וביוב במרחב הכפרי

להלן עדכונים בעניין הרחבת חוק תאגידי מים וביוב במרחב הכפרי ועדכון צפוי לחשבונות המים של חברת מקורות והיטלי הפקה לשנת 2012.

08/08/2013

081/2013
אגודת ישוב חקלאי זכאית ליזום תכנית לשינוי יעוד

לאחרונה קיבל ביהמ"ש המחוזי בירושלים, מפי כב' השו' דוד חשין, את עתירתם של כפר כסלון (להלן- "כסלון") וחברת אזורים (להלן- "אזורים"), לבניית מתחם מגורים בחטיבת קרקע בגבעת מצפה נפתוח שממוקמת במבואות המערביים של ירושלים.

11/08/2013

082/2013
פגיעה בפוטנציאל תכנוני ברת פיצוי

לאחרונה קיבלה ועדת הערר המחוזית של מחוז מרכז החלטה חשובה, שהובילה לדחיית עשרות תביעות של בעלי קרקע חקלאית בגין ירידת ערך המקרקעין מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן "סעיף 197").

13/08/2013

083/2013
שימוש לא חקלאי במקרקעי משבצת נחלות

ביהמ"ש השלום בנתניה מפי כבוד השופטת חנה קיציס נעתר לאחרונה לבקשת רמ"י והוציא צו לפינוי קרוואנים משטח נחלה וצו איסור שימוש שאינו חקלאי. ת"א 2640/07 ות"א 19399-08-09 מינהל מקרקעי ישראל נ'' 1. עליזה אונגר 2. דני אונגר.

14/08/2013

084/2013
דרישת רמ"י למיפוי ולתכנון לקראת הסדר זכויות בנחלות לפי 1155

ביום 14.8.13 פורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") טיוטה של "דרישות מיפוי ותכנון עפ"י החלטות המועצה 1155/979/823", הכולל רשימת מסמכים (מיפוי ותכנון) הנדרשים כתנאי להצטרפות מושבים /קיבוצים להסדר זכויות עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1155.

15/08/2013

085/2013
חבות בהיטל השבחה עפ"י מהות הזכויות

לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בחיפה (בפני כב'' השופט רון סוקול) המרצת פתיחה אשר עיקרה דיון בשאלה מיהו חוכר לדורות החייב בהיטל השבחה לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; האם רק מי שאוחז בידו הסכם חכירה חתום עם בעל הקרקע, או שמא גם מי שמחזיק במקרקעין מכוח הסכמים מקדימים להסכם החכירה, כגון מחזיק מכוח הסכם פיתוח. (ה"פ 36563-11-11 הוועדה המקומית לתכנון ובניה - שומרון נ'' אינג'' בר יהודה בע"מ ואח'').

20/08/2013

086/2013
סוגיות בהרחבת מגורים של ישוב חקלאי

לאחרונה מתעוררות בישובים רבים שאלות בנוגע לקידום תב"ע להרחבת הישוב החקלאי למגורים, בעיקר לאור החשש מהוצאת קרקעות אלה ממשבצת האגודה ושיווקם במכרז על ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1271 שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית" שנכנסה לתוקף ביום 26.12.12 (להלן: "החלטה 1271").

25/08/2013

087/2013
חוזה החכירה לדורות עפ"י החלטה 416 בתוקף מעל 24 שנים

בעקבות הבלבול והטעויות החוזרות (כפי שאף פורסם לאחרונה) בחרנו לחזור ולחדד בחוזר זה את מדרג היחסים שבין החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 416 (להלן: "החלטה 416") ובין החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 823 (להלן: "החלטה 823") אשר קבעה לפני למעלה מ – 24 שנים את נוסח חוזה החכירה לדורות לאגודת המושב ולחבריה לעניין חלקה א'.

30/08/2013

088/2013
"התר אגודות מוטה" – תשע"ד

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כמידי שנה בשנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.

01/09/2013

089/2013
חוזה בכייה לדורות למושב ולחבריו בפתחנו

בהמשך להליך המשא ומתן הארוך (והמיותר) הממשיך להתנהל, גם בימים אלו, בין רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לנציגי תנועות ההתיישבות, פורסמו לאחרונה (בתחילת ספטמבר 2013) נוסחי חוזי חכירה נחותים חדשים (לאגודה ולמתיישב), מהם עולה כי בכוונת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לפגוע בזכויות משפטיות מהותיות אשר הוקנו למושבים ולחבריהם בנוסח שאושר בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 416 ועודנו בתוקף.

08/09/2013

090/2013
פגיעה קשה בזכויות חוזי החכירה לדורות של המושב וחבריו

בישיבה מיום 10.9.2013, אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) נוסח חוזה חכירה לדורות חדש (לאגודה ולמתיישב) הפוגע קשות בזכויות חוזי החכירה של אגודת המושב וחבריו. נוסח החוזה יובא לאישורה הסופי של מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הקרובה ביום 3.10.2013.

12/09/2013

091/2013
קביעת אזורי פיתוח בחקלאות

ועדת הכספים אישרה ב-10/7/2013 את הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א׳ ו-ב׳), התשע״ג -2013, המגדיר אזורי עדיפות לאומית הזכאים להטבות שונות; הטבות במס ומענקים. במסגרת הצו הוגדרו אזורי פיתוח א', ב' לגביהם נקבעה עדיפות בהתאם לייצור תוצרת חקלאית, פריסת ההתיישבות והשגתן של תועלות אקולוגיות.

18/09/2013

092/2013
ניהול בית העלמין ביישוב חקלאי

על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי לא משולמים דמי הקבורה אם אין במועד הקבורה רישיון בר תוקף, לרבות באם התקבל הרישיון לאחר מכן. הרישיון ניתן לתקופה של שנתיים וחידושו מותנה בהגשת בקשה. הבקשה נבדקת באופן מדוקדק ע"י משרד רו"ח ולכן יש חשיבות להקפדה על מילוי מלא ומדויק של הבקשה.

20/09/2013

093/2013
אגודה שיתופית רשאית לגבות מיסים למימון שירותים מוניציפאליים נוספים

לאחרונה דחה ביהמ"ש העליון בקשת רשות ערעור של בני זוג (להלן: "המבקשים") המתגוררים בהרחבה של אגודת מושב ניר יפה (להלן: "המושב") וחברים באגודה השיתופית הקהילתית המאגדת את תושבי היישוב (להלן: "האגודה"), אשר סירבו לשלם את מיסי הישוב הנגבים על ידי האגודה, בטענה לחוסר סמכות בגבייתם. ביהמ"ש קבע כי האגודה רשאית לגבות מיסים שנועדו לממן שירותים המהווים תוספת על השירותים המוניציפאליים (רע"א 6499/12 גולן גבאי נ' ניר יפה – מושב עובדים להתיישבות חקלאית).

22/09/2013

094/2013
מחדל הקפאת איוש הנחלות הפנויות

רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה, בחריגה מסמכות, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות במושבים ברוב אזורי הארץ. כיום, מבקשת רמ"י להיבנות ממחדל ההקפאות ולשווק במכרז את אותן הנחלות שטרם אוישו.

27/09/2013

095/2013
ביטול ההכרה ברכיב המוניטין בקביעת ערך הקרקע בישובים חקלאיים

ביום 31.10.2012 קיבל בית משפט השלום בקרית גת את תביעתה של כרמית בריקמן ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י") וקבע כי ערך הקרקע בהרחבות ישובים חקלאיים כולל את מרכיב מוניטין היישוב ("רוח הקהילה"), הנובע מהמרקם האנושי-קהילתי של מתיישביו, זאת בנוסף להשבחות בקרקע שנעשו על ידי חברי האגודה. (ת"א 1464/03 בריקמן ואח' נ' מדינת ישראל).

30/09/2013

096/2013
פגיעה קשה בזכויות חוזי החכירה לדורות של המושב וחבריו - עדכון

בישיבה מיום 10.9.2013, אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) נוסח חוזה חכירה לדורות חדש (לאגודה ולמתיישב) הפוגע קשות בזכויות חוזי החכירה של אגודת המושב וחבריו. נוסח החוזה יובא לאישורה הסופי של מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הקרובה.

02/10/2013

097/2013
קביעת כמות מוכרת לספקי מים לשנת הרישוי 2014

בהתאם לכללים, קביעת הכמות המוכרת לספקי מים, 3.5 מ"ק לנפש לחודש, לשנת 2014 תתבסס על מספר הנפשות עפ"י הצהרות הספקים בתוספת 2% מקדם גידול.

04/10/2013

098/2013
הפעלת משתלה וחוות ליטוף במשק חקלאי במושב

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופטת כרמלה האפט) התקבלה בחלקה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") כנגד אגודת כפר אז"ר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית ושני חברי האגודה (להלן: "הנתבעים"). התובענה הוגשה בגין שימוש חורג שעשו הנתבעים במקרקעין, בין היתר, בכך שהשכירו את הקרקע בתמורה לצדדים שלישיים ועשו שימוש מסחרי בקרקע בהפעלת משתלה, עסק לשזירת פרחים וחוות ליטוף חיות. (ת"א 59250-07 מדינת ישראל נ' עיון יצחק ואח').

07/10/2013

099/2013
מיסוי אופציה להפסקת חכירה

לאחרונה נדרשה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (בביהמ"ש המחוזי בחיפה) לשאלה האם אופציה שניתנת למחכיר להפסיק את החכירה טרם חלפה תקופת החכירה המצטברת (העולה על 25 שנים), מאיינת את המושג "חכירה לתקופה" שבחוק מיסוי מקרקעין ומוציאה את החכירה מגדר 'זכות במקרקעין'? כן נשאלה השאלה האם הודעת מימוש אופציה לרכישת זכות החכירה ע"י המחכיר, בטרם חלפה תקופת החכירה, מהווה ביטול העסקה וזכות השבה למס הרכישה ששולם בגינה? ו"ע 7439-06-09 מגדל חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חיפה ו"ע 723-05-10 המגן חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חדרה.

11/10/2013

100/2013
שימוש לחקלאות ולמבני משק בהתאם לחוק התכנון והבניה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופט פוגלמן בהסכמת השופטים חיות וסולברג), במסגרת שני ערעורים על פס"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים אשר אוחדו, עלתה השאלה: האם השימוש שנעשה במקרקעין ע"י אגודה שיתופית חקלאית למטרת מחסן מרכזי למיון ולשיווק ביצים למאכל, אשר שימש משקים רבים מיישובים שונים – הוא שימוש חקלאי מותר, בהתאם לשימושים המותרים בתוכנית אשר חלה על המקרקעין. (עע"מ 4487/12 אביחי סטולרו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון)

13/10/2013

101/2013
תשלום מקדמה למס שבח ע"י רוכש זכות במקרקעין

במסגרת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 (להלן- החוק), נוספו הוראות שעניינם תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו, ביחס לעסקאות שנעשו החל מיום 31.3.11.

15/10/2013

102/2013
חיסול מפעלי המים בישובים הכפריים - אזהרה

בעת האחרונה מנסה רשות המים לשנות את מדיניות הספקת המים בישובים הכפריים בתחומי המועצות האזוריות, בדיונים משותפים עם מרכז המועצות האזוריות עולה האפשרות למודל תיאגוד של מפעלי המים של הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים, במסגרת המועצה האזורית או במסגרת אחרת.

20/10/2013

103/2013
דיון בהצעת חוזי חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה שעניינה "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן- "ההצעה"). להצעה צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב. נוסחם המלא של טיוטות החוזים מופיע באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.

27/10/2013

104/2013
פגיעה בהוראות חוזה החכירה לדורות של המושב וחבריו

בחוזרנו מס' 108/2013 – "דיון בהצעת חוזה חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל", האמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 הבאנו לפניכם את נוסח הצעת ההחלטה, דברי ההסבר לה, ואת הערות הועדה הבין מושבית לנוסח הוראות טיוטות חוזי החכירה לדורות לאגודה ולחבריה.

29/10/2013

105/2013
הצעה לתקן השמאי הממשלתי הראשי להערכת שווי קרקע חקלאית

ב-16.09.2013 פרסמה, הוועדה לתקינה שמאית של מועצת שמאי המקרקעין, את הצעת התקן מס' 22.00 שעניינה "פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע שיעודה בתכנית מאושרת אינו לבניה ומיועדת לשיווק על בסיס ציפיות לשינוי יעודה" (להלן- הצעת התקן).

01/11/2013

106/2013
עדכון תעריפי מים החל מ – 1.1.2014

לאחרונה פרסמה רשות המים פניה לציבור להשמיע את עמדתו לגבי השינויים המוצעים לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשע"ד 2013 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשע"ד 2013.

04/11/2013

107/2013
דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – תשע"ד

1.שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).

06/11/2013

108/2013
תיקון נוסף להחלטת המועצה בעניין בנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן- המועצה) מיום 6.11.13 נתקבלה, בין היתר, הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית", המתקנת את החלטה 1271 מיום 26.12.12.

08/11/2013

109/2013
חוזה החכירה לדורות הקיים לעומת החוזה המוצע והנחות החדש

הדיון בנוסח חוזי החכירה לדורות החדשים (והנחותים) למושבים ולחבריהם, שהיה אמור לעלות לאישור מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה ב-6.11.2013, נדחה, לאחר שלא הושגו הסכמות במספר נושאים מהותיים. יצוין כי ישיבת מועצת מקרקע ישראל הבאה נקבעה ליום 25.12.2013.

12/11/2013

110/2013
השינויים במיסוי מכירה ורכישה של נחלה ומשק חקלאי

לאחרונה ב- 29.07.2013 חוקקה הכנסת, במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג-2013 (להלן- חוק ההסדרים), את תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשנ"ג- 1963 (להלן- חוק מיסוי מקרקעין).

12/11/2013

111/2013
פגיעה בפוטנציאל תכנוני ברת פיצוי- עדכון

בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז, הוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף השרון תביעות רבות לירידת ערך מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 (להלן: "סעיף 197"), בטענה כי התכנית פגעה במקרקעי העוררים, והביאה לירידת ערכם. בעקבות דחיית התביעות בוועדה המקומית עלה הנושא לדיון בוועדת הערר המחוזית.

14/11/2013

112/2013
פטור מהיטל השבחה בגין בניה או הרחבה של דירה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופט נחום שטרנליכט), במסגרת ערעור על שומת היטל השבחה, נדונה בקשה של יורש מקרקעין בהוד השרון למתן פטור, לו ולכל אחד מילדיו (אשר קיבלו חלקים מהמקרקעין), מתשלום היטל השבחה בגין בניית בתי מגורים בהתאם להוראות סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

18/11/2013

113/2013
הקמת מיזם סולארי לפי החלטה 1254 חלה על נחלות חקלאיות בלבד

ביום 19.11.13 ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון (מפי כב' השופטים רובינשטיין, עמית וברק-ארז), במסגרת ערעור שהגישה רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) על פסה"ד של ביהמ"ש קמא (ה"פ 10824-02-13 מפעלי צאן ישראליים בע"מ ואח' נ' ממ"י), שעניינו החלת החלטה מס' 1254 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- החלטה 1245), אשר קבעה תנאים להתקנת מתקנים סולאריים, בפטור ממכרז, בנחלות חקלאיות. בניגוד לקביעת ביהמ"ש קמא, נקבע כי ההחלטה אינה חלה על חוכרים למטרת עיבוד חקלאי "שלא בתנאי נחלה". (ע"א 4547/13 ממ"י נ' מפעלי צאן ישראליים בע"מ).

20/11/2013

114/2013
החוזה החדש המוצע מול החוזה הקיים (אגודה)

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.

24/11/2013

115/2013
החוזה החדש המוצע מול החוזה הקיים (חלקה א')

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן-"החוזה החדש). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.

26/11/2013

116/2013
עדכון תמ"א 35 – יחידת דיור שלישית בראש הנחלה

הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) התכנסה ב- 26.11.2013 כדי לדון בתיקונים לתוכנית המתאר הארצית תמ"א 35, בין היתר בנושא היחידה השלישית בראש הנחלה.

28/11/2013

117/2013
הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014-2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם פניה לציבור להשמיע עמדתו לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשע"ד 2013, תקנות שעל פיהן יוקצו מכסות המים לחקלאים בשנים 2014-2016.

29/11/2013

118/2013
עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013

להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013

01/12/2013

119/2013
עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות

להלן עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות

03/12/2013

120/2013
עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2013

להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי לשנת 2013

05/12/2013

121/2013
הקצאת מגרשים ל"בני מקום" ללא מכרז

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1300 שעניינה "הקצאה לבני מקום הרשמה והגרלה" (המתקנת את החלטה 1286), נכנסה לתוקף ב- 6.11.2013. להלן עיקר השינויים הרלוונטיים:

08/12/2013

123/2013
דין "פיצול רעיוני" בקביעת מס שבח לעניין מס רכישה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה סוגיית החלת "עיקרון הפיצול הרעיוני" בעת קביעת החיוב במס רכישה במכירת זכות במקרקעין.

10/12/2013

124/2013
השכרת מבני משק לפעילות לא חקלאית

לאחרונה, דחה ביהמ"ש השלום בראשון לציון (מפי כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר), בהחלטה תקדימית, תביעה של רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) כנגד בעל נחלה במושב חגור, להפסקת שימוש חורג במקרקעין – השכרת מבנה חקלאי לצד ג' ופיצול מבנה מגורים ל- 2 יח' דיור. נקבע כי פס"ד פורום הערים העצמאיות (בג"ץ 1027/04 פורום הערים העצמאיות ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל, מיום 9.6.11), אינו פוסל באופן מוחלט את האפשרות של השכרת מבנה משק לפל"ח וכי על רמ"י לבחון כל מקרה לגופו. (ת"א 40611-03-11 מינהל מקרקעי ישראל נ' אשכנזי ואח')

14/12/2013

125/2013
הצעה לשינוי מדיניות איוש נחלות במושבים

רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) הקפיאה, בחריגה מסמכותה, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ (כ- 4,000 נחלות). בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה לשינוי מדיניות שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".

18/12/2013

126/2013
הצעה לקביעת עקרונות לחוזה חכירה חדש ונחות לעומת הקיים

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 31.12.2013, פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י), הצעת החלטה חדשה הדנה בעניין "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן – "ההצעה החדשה").

19/12/2013

127/2013
תנאים לניכוי דמי חכירה לרמ"י מהכנסה חייבת במס

לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב (בפני כב' השופט מגן אלטוביה), ערעורם של חוכרים, אשר הפעילו תחנת דלק בבני ברק וניכו מהכנסתם השנתית השוטפת את הוצאות דמי החכירה ששילמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י). פקיד השומה לא התיר את ההוצאות בניכוי ומכאן הערעור. ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי, בהתאם לתנאי החכירה שנקבעו במקרה דנן, דמי החכירה יותרו בניכוי שוטף. (עמ"ה (ת"א) 1249/08 קסלר נתליה נ' פקיד שומה גוש דן).

24/12/2013

128/2013
צמצום זכויות שטחי תעסוקה עתירי שטח

ביום 11.12.13 נכנסה לתוקפה (בחתימת שר האוצר) החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1293 שעניינה "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח". ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.

30/12/2013

129/2013

סגור הכל פתח הכל

  
שם משתמש

סיסמה

כניסה

שכחתי את הסיסמה
הרשמה
שירותי ראיית חשבון   
מיסוי עיסקי ועיסקאות נדל"ן   
הרחבות קהילתיות ושיוך דירות   
שינויי מבנה והפרטות   
שינוי סיווג הקיבוץ למושב   
בדיקת חשבונות הניכויים   
טיפול בחיובי מים   
חוזרים מקצועיים   
תחומי עיסוק נוספים   
מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
שיוך דירות   
שינוי קיבוץ למושב   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   

מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
איוש נחלות   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   


18/04/2015  ראשי  |  פרופיל המשרד  |  חוזרים  |  קישורים  |  משרות  |  צור קשר  |  מפת האתר    עדכון אחרון